4. května 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.května 2015

Usnesení č. 448/15 k uzavření dodatku - Kutnohorsko.cz, o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování nemovitostí v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Kutnohorsko.cz, o.p.s., se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora, týkající se doplnění předmětné smlouvy o závazek vlastníka nepodat výpověď ze smluvního vztahu před datem 31.5.2017, pokud nedojde k hrubému porušení smluvních vztahů

b) s uzavřením smluvního vztahu mezi společností Kutnohorsko.cz, o.p.s., se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora a paní Monikou Bajerovou, bytem Želivského 1032, Kutná Hora týkajícího se zajišťování provozu občerstvení v objektu bez č.p. stojícího na pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora s tím, že společnost Kutnohorsko.cz, o.p.s. nepodá výpověď ze smluvního vztahu před datem 31.5.2017, pokud nedojde k hrubému porušení smluvních vztahů
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 449/15 k uzavření dohody - J. Vágner
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7.2013, mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I 43, Čáslav, panem Jakubem Vágnerem, bytem Vřesová 502, Průhonice, a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, z důvodu umístění 5-ti kusů suchých toalet na pozemcích parc.č. 498, 500, 495/1 v k.ú. Červené Janovice a parc.č. 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách - rybník Katlov.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.15


Usnesení č. 450/15 k žádosti GFJ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 15.5.2015 za účelem pořádání akce 5. Muzejní noc GFJ.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 451/15 k projektu meziobecní spolupráce
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením projektu "systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" mezi Svazem měst a obcí ČR a Městem Kutná Hora o pět měsíců (1. 6. 2015 - 31. 10. 2015)

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením dodatku číslo I. ke smlouvě na uvedený projekt.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.05.15Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 4. května 2015

Nahoru