4. května 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.května 2005

Usnesení č. 340/05 k jmenování zástupce města do VH VHS Vrchlice - Maleč
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zastupováním Města Kutná Hora na jednání Valné hromady Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. dne 7.6.2005 panem Ing. Jaroslavem Benadou, členem rady města.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 341/05 ke schválení dodatku ke zřizovací listině školského zařízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Školní jídelny Kutná Hora, J. Palacha 166 v tomto znění:
- článek III Účel a předmět činnosti - původní zřizovací listiny se mění takto:
Účelem a předmětem činnosti organizace je zajišťování závodního stravování pro vlastní zaměstnance (tj. zaměstnance příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora) v souladu s právními předpisy.
- článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o:
zajišťování závodního stravování pro zaměstnance základních a ostatních škol v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Mgr. Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 342/05 k odpisovému plánu PO ZŠ Kremnická 98
Rada města s o u h l a s í
s navrženou úpravou odpisového plánu PO Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98
- roční výše odpisu školní budovy: 488.780,-- Kč.
- doba odpisování: je dána poměrem výše schváleného ročního odpisu a zůstatkové ceny.
Pro případné uplatnění "daňových odpisů" musí PO vždy vycházet z příslušných ustanovení zákona 586/1992 Sb. v platném znění.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 343/05 k úpravě rozpočtu PO MŠ Pohádka Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s případnou úpravou rozpočtu PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, v souvislosti s dofinancováním projektu modernizace kuchyně MŠ v případě obdržení grantu.
Navýšení příspěvku o celkovou částku 889. tis. Kč.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 344/05 k ceníku služeb na rok 2005 - Technické služby
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol.s r.o.
s předloženým Ceníkem služeb na rok 2005 společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.


Usnesení zrušeno usnesením RM č. 502/05 dne 1.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 345/05 k prodeji částí pozemku v k.ú. Kaňk - L.Dvořák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Ludvíku Dvořákovi, Kutná Hora za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 346/05 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk - J. Veber
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Vebrovi, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 347/05 k návrhu ke zrušení usnesení ZM - prodej p.č. 66/6 v k.ú. Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usnesení číslo 50/04 ze dne 2. března 2004.

II. souhlasit s prodejem pozemku p.č. 66/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Poličany
manželům Stanislavu a Kateřině Vošických, Kutná
Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 348/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4098 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Milana a Anny Púryových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 349/05 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 600/43 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 35 m2 paní Lence Candrákové-Lázinkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 350/05 k převodu stavby parkoviště Lidka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zněním smlouvy o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/6 v k.ú. Kutná Hora. Převodcem je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 351/05 ke zřízení věcného břemene v K.Hoře
Rada města I. r u š í
usnesení č. 335/05 ze dne 20.4.2005 a usnesení č. 257/05 ze dne 6.4.2005.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene přístupu, chůze a jízdy na části pozemků p.č. 1740/25 a 1740/26 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch manželů Pavla a Květy Moravcových, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou bezúplatně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 352/05 k odkoupení pozemku v K.Hoře
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 291/05 ze dne 20.4.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 353/05 k žádosti o prominutí penále - I.Dolenská
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Ivu Dolenskou, Kutná Hora ve výši 50% z 3.322,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 354/05 k žádosti o prominutí penále - H. Vacková
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Hanu Vackovou, Kutná Hora ve výši 50% z 630,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 355/05 k žádosti o prominutí penále - P. Wurst
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Pavla Wursta, Kutná Hora ve výši 50% z 12.410,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 356/05 k žádosti o prominutí penále - P.Šlepecký
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Petra Šlepeckého, Kutná Hora ve výši 50% z 210,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 357/05 k žádosti o prominutí penále - M. Sotonová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Moniku Sotonovou, Kutná Hora ve výši 50% z 920,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 358/05 k žádosti o prominutí penále - A.Mirgová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Alenu Mirgovou, Kutná Hora ve výši 50% z 2.167,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 359/05 k uzavření dohody o splácení dluhu - L. Kment
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 88.421,-- Kč pro pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 360/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Minaříková
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 14,02 Kč po pí Minaříkové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 361/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Rousová
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 1.116,85 Kč po pí Rousové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 362/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - p. Beneš
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 19,77 Kč po p Benešovi, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 363/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Valíková
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 100,64o pí Valíkové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 364/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - p. Kraus
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 56,77 Kč po p Krausovi, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 365/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Hubková
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 63,87 Kč po pí Hubkové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 366/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Jelínková
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 65,71 Kč po pí Jelínkové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 367/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Dubská
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 10,36 Kč po pí Dubské, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 368/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky - pí Pachrová
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky poplatku z prodlení ve výši 87,99 Kč po pí Pachrové, Kutná Hora z důvodu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 369/05 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2548/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 370/05 k výměně bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Romanem a Jarmilou Voženílkovými, Kutná Hora o velikosti 3+1 a manželi Ivanou a Bohumilem Zahradníkovými, Kutná Hora o velikosti 2+1 a to následovně:
a) s ukončením nájemní smluvy s manželi Romanem a Jarmilou Voženílkovými
na byt č. 13 v čp. 169, ul.Mazákova 169, Kutná Hora ke dni 31.5.2005.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Ivanou a Bohumilem
Zahradníkovými na byt č. 13 v čp. 169, ul.Mazákova 169, Kutná Hora na
dobu neurčitou s účinností od 1.6.2005.


Zrušeno usnesením RM č. 412/05 ze dne 18.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 371/05 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů v čp. 1 Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti čp. 1 Kaňk (Kutná Hora 4) - bývalá radnice
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 372/05 k prodloužení NS
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora panu Davidu Mojžíšovi, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.6. 2005 do 31.5. 2007.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 573, ul. Nádražní, Kutná Hora manželům Milanu a Kristýně Pospíšilovým, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.6. 2005 do 31.5. 2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 373/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 12 (2+1) v domě čp. 126 v ulici Jana Zajíce (stav. p.č. 758/46, 785/48, 785/50, 785/52, 785/54) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 8.1. 2005) byla určena metodikou dle cenového platného předpisu. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.6. 2005 v 11.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 374/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 5 (1+1) v domě čp. 76 v ulici Ortenova (stav. p.č. 785/77, 785/17, 785/76, 785/16, 785/75, 785/15, 785/66, 785/148, 785/14, 785/149) v k .ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 29.4. 2005) byla určena metodikou dle cenového platného předpisu. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.6. 2005 v 11.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 375/05 k uzavření NS - Kaňk 1, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v přízemí vpravo nemovitosti čp. 1 Kaňk, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a společností LIVIA, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Ukrajinská 4 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 376/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/05 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 15/05 na pronájem bytu 2+kk v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 23/05 na pronájem bytu o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13.6. 2 005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 377/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora panu Stanislavu Jelínkovi,
Kutná Hora na dobu určitou 4 měsíců, tj. od 1.5.2005 do
31.8.2005.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
573, ul. Nádražní, Kutná Hora paní Heleně Brožové,
Kutná Hora na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.6.2005 do
31.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 378/05 ke zrušení usnesení č. 327/04
Rada města I. r u š í
usnesení č. 327/04 ze dne 7.4.2004 ke dni 4.5.2005 s tím, že na základě záměru pronajmout Nemocnici s ambulantní částí Kutná Hora, vyhlášeného dle usnesení č. 327/04, nebyl vybrán žádný uchazeč.

II. u k l á d á
odboru správy majetku
zaslat společnosti Metiderra a společnosti Mediprof oznámení o tom, že rada města nevybrala vítěze užšího kola záměru na pronájem Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora vypsaného usnesením č. 327/04 ze dne 7.4.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 379/05 k vyvěšení záměru na pronájem movitého a nemovitého majetku NsAČ
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitého a movitého majetku tvořícího soubor majetku ve správě příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora, dle zřizovací listiny, za účelem provozu zdravotnického zařízení v rozsahu provozu, jak je dos ud zajišťován příspěvkovou organizací Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora.


Zrušeno usnesením RM č. 604/05 ze dne 29.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.05.05


Usnesení č. 380/05 ke změně zřizovací listiny SMM s.r.o.
Rada města I. m ě n í
ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. předmět podnikání této společnosti tak, že dosavadní předmět podnikání společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. se rozšiřuje o činnosti doposud vykonávané příspěvkovou o rganizací Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora.

II. pověřuje starostu Města Kutná Hora,
aby jménem rady města jako valné hromady provedl právní úkony ke změně zřizovací listiny společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o a zápisu v obchodním rejstříku.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta,IngSuchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 381/05 ke změně zřizovací listiny NsAČ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora k 30.6.2005, kterou bude ze správy této organizace vyjmut movitý a nemovitý majetkek.
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 382/05 ke změnám týkající se společnosti SMM s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit stanovy společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. ke
dni 31.5.2005.

II. schválit rozhodnutí rady města o změně zakládací listiny v předmětu
podnikání společnosti Správa majektu města Kutná Hora s.r.o.

III. souhlasit s postupem rady města ve věci pronájmu nemocnice a změny
ve způsobu provozu nemocnice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 383/05 k nájmu podniku SMM s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru města na nájem podniku Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., IČO: 26206889 od 1.7.2005.


Zrušeno usnesením RM č. 444/05 ze dne 23.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.05.05


Usnesení č. 384/05 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mandátní
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě mandátní mezi společností Mediterra, s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a Čáslavi. Odměna mandatáři bude 1,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 385/05 k žádosti záboru veřejného prostranství - PhDr. Zubov
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí na ploše před Sankturinovským domem pro účely uspořádání soutěže výrvarníků "Kutnohoská paleta 2005" v termínu 5.8.2005 od 8:00 hod. do 20:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 386/05 k posouzení tepelného hospodářství v K.Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í ,
že bude uzavřena smlouva o dílo mezi Městem Kutná Hora a firmou SEVEN, střediskem pro efektivní využívání energie, o.ps. k provedení díla "Posouzení tepelného hospodářství s návrhem možných variant modernizace - KH TEBIS, s.r.o." za smluvní cenu 116.620, -- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 387/05 k převedení správy sportovní haly BIOS
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy T.G.Masaryka Kutná Hora v tomto znění :
Článek V., odst.1 Nemovitý majetek - původní zřizovací listiny se rozšiřuje k 1.7.2005 takto:
°Sportovní hala BIOS, ul. Puškinská 617 včetně pozemků p.č. 2560/7,
2560/8 a 2560/9 v k.ú. Kutná Hora.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
předložit do nejbližší změny rozpočtu Zastupitelstvu města Kutná Hora ke schválení následující položky :
1. navýšit příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka
Kutná Hora o částku rovnající se rozdílu provozních příjmů a výdajů na
provoz haly Bios.
2. upravit rozpočet OSM - snížení o částku rozdílu dle výše uvedeného bodu 1.Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing. Kožený      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 388/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství a uzavírkou na Havlíčkově nám. před čp. 84 (Galerie Zubov) pro účely shromáždění účastníků verniáže a parkování jejich automobilů v termínu 24.5.2005 od 17,00 do 18,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.05


Usnesení č. 389/05 k umístění stánku pro prodej zmrzliny v Barborské ul.
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním stánku pro prodej zmrzliny v ul. Barborské, na chodníku v úseku od křižovatky s ul. Smíškovou k budově Jezuitské koleje dle žádosti Terezy Macháčkové, 280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 390/05 k rozšíření počtu pracovníků MÚ
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2005 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Kutné Hoře na ekonomickém odboru o jednoho zaměstnance na dobu neurčitou.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 391/05 k úpravě rozpočtu PO ZŠ Kremnická - zajištění správce hřiště Sokolák
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením příspěvku Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 na úhradu mzdových nákladů pro zajištění správce a nutné údržby hřiště "Sokolák" od 1.5.2005 o částku 130 tis. Kč.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 392/05 k zařazení spoje do Padrubic
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením spoje do Pardubic v rámci zajištění dopravní obslužnosti Kutné Hory z důvodu předpokládané vysoké prokazatelné ztráty.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 10.05.05


Usnesení č. 393/05 k zápisu z jednání DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 14.4.2005.


Usnesení č. 394/05 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 11.4.2005.

II. r u š í
členství Tomáše Hobla, Kutná Hora v komisi pro revitalizaci sídliště Šipší z důvodu neúčasti na jednáních.

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
projednat s obchodním domem Kaufland financování (spolufinancování) možného zpevnění cest přes zelené plochy, směřující ke Kauflandu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník, E.Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 395/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Komise pro výchovu a vzdělávání z 25.4.2005.
b) zápis z 19. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 25.
dubna 2005Usnesení č. 396/05 k zápisu komise pro rozvoj turistického ruchu + zavedení turistbusu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy č. 18, 19 a 20 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu RM ve dnech 28. 2. 2005, 29. 3. 2005 a 26.4.2005.

II. s o u h l a s í
se zavedením veřejné turistické autobusové linky 245006 po trase Hlavní nádraží-Kostnice-Chrám sv. Barbory v termínu od 15. května do 4. září 2005 (počet spojů dle předložené zprávy)

III. u k l á d á
a) Ing. Richardu Zahradníčkovi, vedoucímu ekonomického odboru
vyhradit v rozpočtu města na rok 2005 částku na pokrytí ztráty z provozování linky MHD č. 245006
Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 30.6.2005

b) Ing. Jaromíru Ďoubalovi, vedoucímu odboru dopravy a SH
dojednat s dopravcem - firmou CONNEX Východní Čechy a.s. konkrétní podmínky provozu linky 245006
Zodpovídá: Ing. Ďoubal Termín: 30.5.2005

c) Ing. Ivaně Vopálkové, jednatelce Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o
zajistit prostřednictvím Informačního centra maximální informovanost cestující veřejnosti o provozu turistické autobusové linky.
Zodpovídá: Ing. Vopálková Termín: trvale
Zodpovídá : Zahradníček,Ďoubal,Vopálková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 397/05 k žádosti Gymnáízia J.Ortena
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky 1.800,-- Kč jako příspěvku na zakoupení knih pro vyhodnocení zeměpisné olympiády na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 398/05 k návrhu na doplnění jednacího řádu ZM
Rada města d o p o r u č u j e
schválit předložený návrh na doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora v čl. 10, odst. 3
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 24.05.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 4. května 2005

Nahoru