4. dubna 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.dubna 2012

Usnesení č. 234/12 k rozpočtovému opatření KT č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. čtvrtletí roku 2012 ve výši 797 543,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 235/12 k aktualizaci pravidel pro udělování čestného občanství města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit novelu pravidel pro udělování Čestných občanství města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 236/12 k přijetí účelové dotace od Středočeského kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Přijmout účelovou dotaci ve výši 100.000 Kč ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci "Podpory hejtmana" na zajištění akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se v Kutné Hoře uskuteční dne 8.9.2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 237/12 k rozpočtovému opatření EO č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy vedení města ve výši 303 000 Kč na finanční pokrytí povinných podílů k příslibům na dotace oddělení regenerace památek.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 238/12 k rozpočtovému opatření EO č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z Fresh films festival ve výši 118.800,-- Kč na finanční pokrytí nákupu mobiliáře v parku U tří pávů.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 239/12 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 137/4 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti Obce Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice čp. 102, 285 42.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 240/12 k nabídce na odkoupení domu v k.ú.Nová Ves I - man.Vaníkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením domu čp. 109 na pozemku p.č. st. 74/1 a pozemku p.č. st. 74/1 o výměře 315 m2 v k.ú. Nová Ves I od manželů Romana a Kateřiny Vaníkových, 190 14 Praha 9.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 241/12 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 242/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu knn pro p.č. 977 KH) na pozemku p.č. 3809 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 243/12 ke zřízení věcného břemene - T-Mobile Czech Republic
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "Optická trasa Kutná Hora Masarykova 21001 Kutná Hora Husova 21013 IRN 108462/2011 108461/2011" na pozemcích p.č. 4591/1, 4512/9, 4512/8, 4512/10, 2488, 3858, 3756, 3753, 3757/2, 3883/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 244/12 k prominutí sankce
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Renatu Ryšanovou a Luboše Ryšana,Kutná Hora ve výši 25% z částky 2.813,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Ivetu a Aloise Hejcmanovy,Kutná Hora ve výši 25% z částky 2.691,00 Kč.
c) s prominutím úroku z prodlení pro paní Růženu Berkyovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.119,00 Kč.
d) s prominutím úroku z prodlení pro paní Helenu Šlechtovou,Kutná Hora ve výši 25% z částky 3.687,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 245/12 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně podílu na společných částech domu a pozemku p. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 14.5.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 246/12 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 14.5.2012 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 247/12 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 14.5.2012 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 248/12 k ukončení NS a vyvěšení záměru na pronájem garáže
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora postaveném na pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Romanem Jílkem,Kutná Hora ke dni 30.6.2012

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora postaveném na pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora za účelem garážování osobního automobilu pro paní Irenu Jílkovou,Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.12


Usnesení č. 249/12 k Dohodě o zpětvzetí výpovědi - Autoklub KH v AČR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o zpětvzetí výpovědi u nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí (areálu č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Autoklubem Kutná Hora v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 250/12 k plnění termínů usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínů splnění usnesení č. 236/11 a č. 140/11

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 604/11 a č. 212/12

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.12


Usnesení č. 251/12 k ukončení VŘ č.SN 07/12 a vyhlášení VŘ č.SN 19/12
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 07/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu
b) s vyhlášením pozměněného výběrového řízení č. SN 19/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 21.5.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 252/12 k žádosti spol.TRANS spol. s r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 169/12 ze dne 7.3.2012

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora týkající se rozšíření předmětu nájmu o užívání části pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora za účelem odparkování firemních vozů společnosti TRANS spol. s r.o. a zvýšení ročního nájmeného o 70.000,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 386/12 ze dne 16.5.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 253/12 k prodeji mantinelů ze zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PZS s.r.o., Na Ostrově 323, Třebechovice pod Orebem, týkající se prodeje movitého majetku - nevyužívaných mantinelů ze zimního stadionu v Kutné Hoře, za cenu ve výši 50.000,-- Kč (vč. DPH).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.12


Usnesení č. 254/12 k natáčení dokumentu - Česká televize
Rada města s o u h l a s í
s natáčením dokumentu o Jagelloncích ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře v souvislosti s výstavou Europa Jagellonica, dne 18.4.2012 od 8.30 hod. Českou televizí, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4 s tím, že cena za natáčení včetně poplatku za výřízení žádosti činí 1.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

Zrušeno usnesením RM č. 344/12 ze dne 02. 05. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.04.12


Usnesení č. 255/12 k uzavření Dodatku č.3 - KH Tebis, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.12


Usnesení č. 256/12 k uzavření Dodatku č.3 - KH Tebis s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm.c) zákona č.128/2000 Sb. v platném znění s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora

II. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o.
podpisem Dodatku č. 3 uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 06.04.12


Usnesení č. 257/12 k zápisu č.4/12 z jednání DR KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/2012 z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.
dne 28.3.2012

II. s c h v a l u j e
ovládací smlouvu uzavřenou dle § 66a obch. zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a společnosti KH Tebis, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora

III. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti KH Tebis, s.r.o. podpisem smlouvy uvedené v bodě II. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 258/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 10. zasedání komise životního prostředí ze dne 12.3. 2012
b) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 5. 3. 2012.


Usnesení č. 259/12 k parkování autobusů v Kutné Hoře - Sedlci
Rada města u k l á d á
a) odboru správy majetku zajistit administrativní úkony vedoucí k případné instalaci dopravního značení zamezujícího vjezd autobusů do Starosedlecké ulice, ve směru od Zámecké ulice v Sedlci

b) odboru správy majetku zajistit odborný posudek, tzv. "Signální plán" nutný jako podklad pro vyjádření Policie ČR ke zřízení semaforů pro chodce v ulici Vítězná.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 17/13 ze dne 9. 1. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 260/12 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.8/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.8/12, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory opravy o částku 80.000 Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 261/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.5/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 5/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rekonstrukce komunikace ul.Na Terase ve výši 37.590,--Kč a to na úkor výdajové položky Komunální služby - nákup služeb.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 262/12 ke směrnici spol. KH Tebis
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm.c) zákona č.128/2000 Sb. v platném znění
"Směrnici č. 1" společnosti KH Tebis s.r.o., kterou vydává pokyn jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi k podepsání Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi KH Tebis s.r.o. a EC Kutná Hora s.r.o. v souladu s Ovládací smlouvou, schválené usnesením č. 257/12.
Zodpovídá : RNDr. Šanc, T. Hobl      Termín : 06.04.12


Usnesení č. 263/12 k vyhodnocení poptáv.řízení - socha sv.Jana Nepomuckého
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 81 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č.1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 81 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora s akademickým sochařem a restaurátorem Janem Víchem, 252 66 Libčice nad Vltavou v celkové výši 81.019,80 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č.2

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 264/12 k vyhodnocení poptáv.řízení - socha sv.Judy Tadeáše
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u domu čp. 562 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č.1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy sv. Judy Tadeáše u domu čp. 562 Jakubská ulice" na pozemku parc. č. 3729/3 k.ú. Kutná Hora s Janem Víchem, 252 66 Libčice nad Vltavou v celkové výši 90.852,30 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č.2

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 265/12 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 7.3.2011

II. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do výše 50.000,- Kč v souladu s číselnými statistikami dle důvodové zprávy.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50.000,- Kč v souladu s číselnými statistikami dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.12


Usnesení č. 266/12 k restaurování sousoší sv.Jana Nepomuckého
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého" na bráně kostela sv. Jana Nepomuckého, Husova ulice v Kutné Hoře s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl v celkové výši 234.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 267/12 ke změně rozdělení finančních prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou změnou rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012 dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 268/12 ke schválení odměny - ředitelka PO MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
odměnu za vykonanou práci, které náleží na základě uzavřené dohody o provedení práce ředitelce PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 s účinností od 5.4.2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.04.12


Usnesení č. 269/12 k rozpočtovým opatřením INV č.02-06
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "MŠ Benešova - zateplení" ve výši 174.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Regenerace sídliště Šipší" ve výši 228.000,- Kč dle důvodové zprávy.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Využití pivovaru - studie" ve výši 144.000,- Kč dle důvodové zprávy.
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Revitalizace VO v Kutné Hoře" ve výši 78.000,- Kč dle důvodové zprávy.
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rekonstrukce topení U havířů" ve výši 12.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 270/12 k vícenákladům rekonstrukce čp.146 KH - "Lierův dům"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce čp.146 Lierova ulice v Kutné Hoře - "Lierův dům" ve výši 637.150,80Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 271/12 k víceúčelovému kulturně sportovnímu zařízení
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek poptávkového řízení na akci "VÍCEÚČELOVÉ KULTURNĚ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ-MALÍN, KUTNÁ HORA - dokumentace pro provádění stavby ", Kutnohorská stavební, projekce, Ing. Zuzana Hádková, 284 01 Kutná Hora DIČ:5560021643, za cenu 280.000,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou firmou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 272/12 k výběru nejvhodnější nabídky - "Městské sady KH - 1.etapa"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " MĚSTSKÉ SADY KUTNÁ HORA- 1.ETAPA " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2.4.2012. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČ:259 53 818.

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČ:259 53 818 za cenu 3.966.652,00 Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 273/12 k požární zbrojnici Malín - rekonstrukce bývalé pošty
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Objekt ve dvoře bývalé pošty v Malíně na poz.č. 170/2 je po úpravách vhodný pro jako hasičská zbrojnice
b) Náklady spojené s přestavbou jsou odhadnuty na 400.000,-Kč

II. u k l a d á
Investičnímu odboru zadat zpracování projektové dokumentace nutné pro budoucí rekonstrukci na hasičskou zbrojnici.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 274/12 k příspěvkovému programu (granty) sociální oblast č.4
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast č. 4 na rok 2012 - malé projekty.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 275/12 k žádosti o použití znaku města - Rádio Blaník
Rada města n e s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora pro společnost Media Marketing Services a.s. Praha.


Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.04.12


Usnesení č. 276/12 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednáních kulturní komise konaných ve dnech 23.2.2012 a 26.3.2012

II. j m e n u j e
paní Zuzanu Bönischovou do funkce předsedkyně Kulturní komise Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.04.12


Usnesení č. 277/12 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora Městské knihovně Kutná Hora, se sídlem Husova 145, 284 01 Kutná Hora, dne 3. května 2012 od 8:00 do 15:30 hod. za účelem setkání expertní skupiny MK ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 04.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 4. dubna 2012

Nahoru