4. června 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.června 2014

Usnesení č. 478/14 ke zpracování změny projektu rekonstrukce domu Dačického čp. 41
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním prací spojených se změnou projektu rekonstrukce Domu Dačického, Komenského nám č.p. 41 společnosti ARKUS 5 s.r.o. Kněžská 18, Č. Budějovice, za cenu 839.740,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se společností ARKUS 5 smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 479/14 k výsledku VŘ: "Studie proveditelnosti projektu - dům Dačického
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " Studie proveditelnosti projektu- Dům Dačického v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.6.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: ViP, v.o.s., Haštalská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 41194411.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dodavatelem ViP, v.o.s., Haštalská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 41194411 za cenu 490.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 4. června 2014

Nahoru