4. března 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.března 2020

Usnesení č. 157/20 k programu Rady města 4. 3. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 4. 3. 2020 a ověřovatele zápisu Soňu Žáčkovovu a RNDr. Roberta Otrubu.


Usnesení č. 158/20 ke smlouvě KH Tebis se společností TF Metal
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) z. č. 128/2000 Sb.,

u k l á d á
jednateli spol. KH Tebis
a) navrhnout zánik nároku na odměnu vyplývající v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o odborné technické spolupráci a poradenské činnosti ze dne 26. 1. 2017 mezi KH Tebis s.r.o. a spol. TF METAL s.r.o.,
b) předložit Radě města Kutné Hory vyčíslení soudních nákladů vzniklých ve sporu se spol. EC Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 159/20 k zápisům z jednání Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 6. 02. 2020,
b) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 11. 02. 2020,
c) doplnění odpovědí technického oddělení k předkládaným zápisům OsV.Usnesení č. 160/20 k rozpočtovému opatření KT č. 1 - 4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1, kterými dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položku - Informační a komunikační systémy (§ 6171, položka 6122), a to dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 1.500.000 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2, kterými dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položku - připojení k síti MVČR (§6171, položka 6121), a to dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 380.000 Kč,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3, kterými dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položku - Sbor dobrovolných hasičů (§ 5512, položka 6129), a to dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 100.128 Kč,
d) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4, kterými dochází k navýšení rozpočtových prostředků na položku - Procesní audit (§ 6171, položka 5169), a to dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 264.640 Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 161/20 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 6. 2. 2020,
b) nezbytnost zřízení funkce koordinátora Smart City.


Usnesení č. 162/20 k centrálnímu nákupu energií pro město Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zajištění centrálního nákupu energií pro město Kutná Hora na období 2021 a 2022,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 64, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), centrální nákup energií pro město Kutná Hora na období 2021 - 2022 formou jednacího řízení bez uveřejnění, jelikož jde o dodávky kupované na komoditních burzách (ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách),

III. p o v ě ř u j e
Ing. Pavlínu Daňkovou administrací při uzavření smlouvy o zprostředkování obchodu s POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (podle nabídky na základě průzkumu trhu) a spoluprací s vybranou osobou, která bude pověřená k uzavření smluv o sdružených nákupech energií na vybrané komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 163/20 ke strategii městské společnosti KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) z. č. 128/2000 Sb.,

u k l á d á
jednateli KH Tebis s.r.o. vypracovat a předložit radě města pětiletý strategický plán rozvoje firmy.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 22.04.20


Usnesení č. 164/20 k uzavření nájemní sml. na část pozemku v k.ú. Kaňk (pí Macková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 610 v k. ú. Kaňk o výměře 28 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Evou Mackovou Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 420 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 ve výši 1.258 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 165/20 k uzavření nájemní sml. na část pozemku v k.ú. K. Hora (pí Šafránková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 892/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 3925-95/2018 pozemek p. č. 892/62) v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Martinou Šafránkovou Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 924 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 ve výši 2.766 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 166/20 ke zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku v k.ú. Nové Dvory u KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p. č. 1840 v k. ú. Nové Dvory u Kutné Hory o výměře 405 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.04.20


Usnesení č. 167/20 ke zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 3957/46 v k.ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p. č. 3957/46 v k. ú. Kutná Hora o výměře 768 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.04.20


Usnesení č. 168/20 k ukončení VŘ č. SN 02/20
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 02/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora bez vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 169/20 k ukončení záměru na pronájem nebyt. prostor č.p.921 (U Havírny)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 3988/7 v k. ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.


Usnesení č. 170/20 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 42/20 ze dne 22. 1. 2020,

II. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a paní Zuzanou Kocourkovou jako vypůjčitelem, IČO 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora, za účelem konání divadelního představení "Limonádový Joe" dne 16. 5. 2020, dne 4. 7. 2020 a 29. 8. 2020 (s možností náhradních termínů 17. 5. 2020, 5. 7. 2020 a 30. 8. 2020 z důvodu nepřízně počasí) vždy v době od 18.00 hod. do 22.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.,

III. b e r e n a v ě d o m í
zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora každé pondělí a středu v období duben až srpen vždy od 18.00 hod. do 21.00 hod.
Zodpovídá : Mgr.Kloudová,Ing.Maternová      Termín : 16.05.20


Usnesení č. 171/20 k uzavření smlouvy o nájmu pozemků- Povodí Labe
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p. č. 4524/1, p. č. 4524/2, p. č.4524/4 vše v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře 1006,45 m2, mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a společností Povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, IČO 70890005 jako pronajímatelem, za účelem užívání předmětu nájmu jako staveniště a přístup k jezovému tělesu pro realizaci stavby "Vrchlice ř. km 6,639 revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" , od 14.3.2020 na dobu určitou maximálně 5 let, za celkové nájemné ve výši 20.655 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.03.20


Usnesení č. 172/20 k rozpočtovému opatření OSM č.2/20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/20, kterým se navyšuje výdajová investiční položka zimní stadion - investice o částku 4.100.000 Kč. Navýšení položky bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 4.100.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 173/20 k rozpočtovému opatření OSM č.3/20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/20, kterým se zřizuje nová výdajová položka Zelenkova vila - oprava oken ve výši 800.000 Kč. Zřízení nové výdajové položky bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 800.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 174/20 k uspořádání krasobruslařské exhibice na ZS
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčku ledové plochy na Zimním stadionu Kutná Hora dne 22. 3. 2020 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod., za účelem uspořádání krasobruslařské exhibice na základě žádosti Krasobruslařského klubu Benešov z. s., Hráského 1913, 256 01 Benešov.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.03.20


Usnesení č. 175/20 k výjimce z ceníku za pronájem prostor v sokolovně Malín
Rada města s c h v a l u j e
využití sálu sokolovny v Malíně, ul. U Beránky č. p. 378, Kutná Hora za účelem uspořádání "1. sedleckého plesu" dne 3. 4. 2020, na základě žádosti Osadního výboru Sedlec za nájemné ve výši 50% z platného ceníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 03.04.20


Usnesení č. 176/20 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, jako vypůjčitelem, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, dne 1. 4. 2020 za účelem konání akce "Otevření turistické sezóny ve Vlašském dvoře", dne 10. 5. 2020 za účelem konání akce "Módní přehlídka ve Vlašském dvoře" a dne 26. 6. 2020 "Hurá prázdniny" s tím, že žádná akce nepřesáhne 22.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.04.20


Usnesení č. 177/20 k prodeji pozemku v k.ú. Černíny (Ing. Procházka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 419/23 o výměře 25 m2 v k. ú. Černíny panu Ing. Jaromíru Procházkovi, Čáslav za kupní cenu ve výši 17.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 178/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025310/VB01 Kutná Hora, Sedlec, Vítězná, čp. 435 - el přípojka nn) na pozemku p. č. 615/2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,
b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025413/VB01 Kutná Hora, Kpt. Vosky, ppč. 1480/1 - knn) na pozemcích p. č. 1506/1 a p. č. 1506/11, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 179/20 k prodeji pozemku v k.ú. KH (p. Balada a p. Očenášek)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 809/19 ze dne 30. 10. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 180/20 ke zrušení prodeje nem. věcí formou VŘ (veřejné toalety Sedlec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora z r u š i t bod II. usnesení ZM č. 120/19 ze dne 18. 6. 2019.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 181/20 k zápisu z jednání Komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 24. 2. 2020,

II. o d v o l á v á
Mgr. Jaroslava Slavotínka z funkce člena komise památkové péče z důvodu pracovního vytížení.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.03.20


Usnesení č. 182/20 k rozdělení fin.prostředků z FRM na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.405.000 Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 183/20 k rozdělení fin.prostředků z Progr.regenerace na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, altán v parku pod Vlašským dvorem, č. p. 56 náměstí Národního odboje.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 184/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 6 a uzavření VPS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření č. 6 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční dotaci pro TJ Sparta Kutná Hora - Plavecký bazén 2.000.000 Kč. Kryto bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 v celkové výši 2.000.000 Kč,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora - Plavecký bazén.

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 185/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 7 a uzavření VPS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční dotaci pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s. - oddíl volejbalu 150.000 Kč. Kryto bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 v celkové výši 150.000 Kč,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora - oddíl volejbalu.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 186/20 k vyhodnocení PŘ a uzavření SOD - zeď u hřbitova Česká ul.
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele akce: "Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice" v Kutné Hoře. Dodavatel GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, za nabídkovou cenu 2.221.669 Kč včetně DPH a 15% rezervy,

II. u k l á d á
odboru památkové péče, školství a kultury učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku. V případě neuzavření smlouvy bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo uchazeč s nabídkou č. 2,

III. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku s upřesněním rozsahu prací pro I. etapu a doplnění smluvních pokut.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.03.20


Usnesení č. 187/20 k vyhodnocení k žádosti o fin.podporu - Fajn muzika
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporou akce Charitativní koncert na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně konaný dne 23. 3. 2020 v Kutné Hoře ve výši 20.000 Kč z rezervy rady města pro oblast kultury,
b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Charitativní koncert na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně konaný dne 23. 3. 2020 v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.03.20


Usnesení č. 188/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t usnesení ZM č. 29/99 ze dne 10. 3. 1999,

II. s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 100.000 Kč z položky Stříbrná Kutná Hora - členský příspěvek na položku Oslavy 25. výročí UNESCO - služby, a to z důvodu likvidace zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, z. s.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 189/20 k zápisu z jednání Komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Komise školské ze dne 24. 2. 2020.


Usnesení č. 190/20 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t poskytnutí zápůjček z FRB žadatelům: Michal Sova , Jana Baláková , Zdeněk Hadrovský , Aleš Pozdník , Denisa Vraná , Barbora Korecká, 825206/0828, Šultysova 172, KH, celkem ve výši 200.000 Kč630409/2619, Kaňk 42, KH, ve výši 300.000Kč
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 191/20 k VŘ videomaping - Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na 3D model Vlašského Dvora s videomapingem s tím, že nejnižší nabídku podala firma T.S.R. ACT, s.r.o. Kubelíkova 27, Praha 3 Žižkov, 130 00 IČO: 01823434, za cenu 426.525 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á Odboru investic projednat a uzavřít s firmou T.S.R. ACT, s.r.o. Kubelíkova 27, Praha 3 Žižkov, 130 00 IČO: 01823434, smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 192/20 k realizaci vchodu B - Breüerovy sady, Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na realizaci vchodu B v Breüerových sadech v Kutné Hoře - dodavatel - DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44, za nabídkovou cenu 449.894,76 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
a) odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,
b) odboru ekonomickému provést příslušné rozpočtové opatření k finančnímu pokrytí realizace akce.

Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Bulánková      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 193/20 k návrhu na rozpočtové opatření INV č. 02
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 02 - kterým dochází navýšení rozpočtových prostředků na:
1) Klimeška III. etapa, DrHDM (§3412, položka 5137) 2.000. 000 Kč
2) Klimeška III. etapa, vícepráce (§3412, položka 6121) 4.283.548,39 Kč
3) Demolice nebo rekonstrukce budovy ul. Studentů (§3613, položka 6121) 100.000 Kč
4) Chodník Gruntecká (§2219, položka 6121) 100.000 Kč
5) Parkoviště ulice Opletalova Šipší (§2219, položka 6121) 853.732 Kč
6) Veřejné osvětlení Masarykova ulice (§ 3631, položka 6121) 1.440.000 Kč
7) Rekonstrukce komunikací (§2212, položka 6121) 10.000.000 Kč
8) Park Vl. Dvůr (§ 3745, položka 6121) 6.000.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 194/20 k návrhu na rozpočtové opatření INV - TO č. 1 - 4/20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1, kterým dochází navýšení investiční výdajové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 500.000 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 2, kterým dochází navýšení výdajové položky Měření rychlosti-nájem ve výši 444.127 Kč,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 3, kterým dochází k vytvoření investiční položky "Napojení prodejny MaxiHit" z roku 2019 ve výši 871.620 Kč,
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 4, kterým dochází k vytvoření investiční položky "PD vodovodních a kanalizačních přípojek Perštejnec, Neškaredice" ve výši 320.410 Kč.
Krytí RO INV - TO č. 1 - 4 bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 2.136.157 Kč.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 195/20 k použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství
Rada města s c h v a l u j e
použití Fondu rozvoje tepleného hospodářství
a) na opravy a údržba malířské práce ve výši 41.183 Kč bez DPH,
b) na nákup HW/SW zařízení pro dálkové spouštění kogenerační jednotky na kotelně Hlouška ve výši 49.866,14 Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing.Bulánková,Ing.Janál      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 196/20 k investičním akcím - rekonstrukce komunikací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
seznam komunikací zpracovávaných a vedených jako investiční akce předložený odborem investic.


Usnesení č. 197/20 k uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o zaj.svozu kom.odpadů s MVE
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 148/20 ze dne 19. 2. 2020 k Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění svozu kom. odpadu s MVE PLUS,

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť se společností MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. Janál, Mgr. Kloudová      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 198/20 ke zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
administraci výběrového řízení na zpracovatele a administraci projektu "Zpracování plánů územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Kutná Hora", dotační titul OPŽP, číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_052, název výzvy v MS 2014+: MŽP_52. Výzva, PO 4, SC 4.3, plány ÚSES, průběžná, firmou M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6,

II. u k l á d á
Městu Kutná Hora projednat a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 04.04.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 4. března 2020

Nahoru