4. března 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.března 2015

Usnesení č. 178/15 ke změnám v komisích Rady města KH
Rada města I. j m e n u j e
paní Moniku Reichlovou do funkce členky komise pro městská sídliště
pana Františka Kameníka do funkce člena komise pro bezpečnost

II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci
paní Kateřiny Špalkové na funkci člena školské komise
paní Danuše Zbraňkové na funkci členky komise pro městské sídliště
paní Kateřiny Hanušové na funkci členky komise pro cestovní ruch
pana Michala Hrušky na funkci člena majetkové komise
pana Lukáše Pečenky na funkci člena majetkové komise

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 179/15 k zahájení poptáv.řízení na veřejnou zakázku - "Realizace propag.kampaně"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Realizace propagační kampaně v Praze"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech: 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 50%
2. Objem realizovaných zakázek obdobného charakteru v uplynulých 2 letech 30%
3. Celkový nabízený počet ploch billboardů, CLV/ plakátů B1 v preferovaných lokalitách 20%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Petr Jakeš Ing. Lucie Jakubcová
3. Ing. Hana Musílková Lenka Dytrychová
4. Ing. Ivana Vopálková Bc. Hana Bendová
5. PhDr. Světlana Hrabánková Mgr. Kateřina Vavrušková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. H. Musílková      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 180/15 k zápisům z jednání komisí RM KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 10.2.2015
b) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 24.2.2015


Usnesení č. 181/15 ke změně zřizovacích listin příspěvkových organizací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změny zřizovacích listin příspěvkových organizací:

Ve zřizovacích listinách všech příspěvkových organizací zřízených městem Kutná Hora se v čl. VI mění písm. b) posledního odstavce takto:
"Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s tím, že zřizovatel uděluje souhlas k přijímání peněžitých účelově neurčených darů ve smyslu § 37b odst.1 zákona č. 250/2000 Sb."
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 182/15 k OZV o úpravě koeficintů pro výpočet Daně z nemovitostí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou v souladu s aktuálním zněním zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí mění stávající místní legislativní stav takto: snižuje "velikostní" koeficient u časti obce Kaňk na hodnotu 1.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 183/15 k převodu majetku ZŠ Jana Palacha v KH
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, J. Palacha 166, Kutná Hora 284 01 o hřiště na odbíjenou v areálu ZŠ J. Palacha na pozemku 4122/20 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 184/15 k převodu majetku Mateřské škole Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, se sídlem U školky, Kutná Hora 284 01 o nové položky majetku: rozšíření chodníku, zídka se zábradlím I, zídka se zábradlím II, zídka s oplocením, které byly pořízeny v souvislosti s rozšířením kapacity mateřské školy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 185/15 k převodu majetku příspěvkové organizaci Mateřské školy
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy, se sídlem Benešova 149/I, Kutná Hora 284 01 o dešťovou kanalizaci, která byla pořízena v souvislosti se zateplením objektu mateřské školy č.p. 150 Benešova ulice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 186/15 k prodeji části pozemku v areálu pivovaru - p.Turek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1931/1 o výměře cca 370 m2 s garážemi a dílnou v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Turkovi, IČO 10244018, se sídlem Přítoky 71, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 187/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - Agro Pro CZ s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 702/39 o výměře 844 m2 v k.ú. Kaňk společnosti Agro Pro CZ s.r.o., se sídlem Cejl 29/76, Brno.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 188/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - Král obchodní centrum s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1768/3 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Král obchodní centrum s.r.o., se sídlem Kollárova 311, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 189/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Blažková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3994/5 o výměře cca 1200 - 1500 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Kláře Blažkové,Jaroměř.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 190/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Petržílkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4271 o výměře 1.126 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Radku a Janě Petržílkovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 191/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - man.Férovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 703 o výměře 1.578 m2 v k.ú. Kaňk manželům panu Mgr. Janu a paní Ing. Magdaleně Férovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 192/15 k záměru na prodej pozemků v k.ú.Neškaredice - Povodí labe, s.p.
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 185/98 o výměře 115 m2 a p.č. 196/9 o výměře 944 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Neškaredice dle žádosti Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 200/2 o výměře 298 m2 a p.č. 241/1 o výměře 1.650 m2 v k.ú. Neškaredice Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 193/15 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Kaňk - p.Knol
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 773 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Viktora Knola,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 194/15 k záměru na prodej pozemku v k.ú.KH - man.Kasalovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 892/37 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti manželů Oldřicha a Zdeňky Kasalových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 195/15 k prodeji pozemku v k.ú.Červené Janovice - Obec Červené Janovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1206 o výměře 85 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 9.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 196/15 k prodeji areálu pivovaru v KH formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
svá usnesení č. 42/14 ze dne 25.3. 2014 a č. 182/14 ze dne 23.9. 2014

II. s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 1931/1 o výměře 10390 m2, jehož součástí je stavba č.p. 11 a další stavby, pozemku p.č. 1931/2 o výměře 12 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/3 o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/4 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/5 o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/10 o výměře 101 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/1 o výměře 628 m2, pozemku p.č. 1934/2 o výměře 70 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/3 o výměře 48 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1935/2 o výměře 898 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech inženýrských sítí a všech součástí a
příslušenství, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 197/15 k výši kupní ceny za pozemky v k.ú.Hetlín - man.Jelínkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usnesení č. 238/14 ze dne 16.12. 2014

II. schválit prodej pozemku p.č. 82/2 o výměře 457 m2 a části pozemku p.č. 80/1 o výměře cca 749 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým,Černíny, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 198/15 k bezúplatnému nabytí části pozemku v k.ú.KH od ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3957/69 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 199/15 ke zřízení věc.břemene - revitalizace jezu pod Wagenknechtovým mlýnem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na pozemcích p.č. 4524/1, p.č. 4524/2 a p.č. 4524/4 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku ve výši 100,- Kč/m2 pozemku bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 200/15 ke zřízení věcného břemene - revitalizace jezu pod Wagenknechtovým mlýnem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na pozemku p.č. 4336/1 v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) a pana Petra Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4), včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit celkovou částku ve výši 6.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 201/15 k dopisu manželů Vokálkových
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis manželů Daniely a Václava Vokálkových, Kutná Hora ze dne 16.2. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 202/15 k vyvěšení záměru na pronájem místnosti v objektu Malín 167
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 167 Malín, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 203/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 1/15 - Benešova 649, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 1/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 9/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 204/15 k žádosti společnosti Vodafone
Rada města I. n e s o u h l a s í
u smlouvy č. 28407 E o nájmu části budovy č.p. 206, Pirknerovo náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 24.1.2002 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10: se snížením nájemného, se zrušením inflační doložky, s možností zavedení optického kabelu do budoucna, s podnájmem prostoru dalším operátorům

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě týkající se prodloužení doby trvání smluvního vztahu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, do 31.12.2026.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 205/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 25. 2. 2015

II. n e s o u h l a s í
se zveřejňováním zápisů Bytové komise rady města na webových stránkách Města Kutná Hora z důvodu ochrany osobních údajů a citlivých informací.

III. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ivetou Táborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017.
b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015.
c) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně města v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Erikou Flaksovou,Kutná Hora, na dobu určitou 3 měsíce.
d) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Věrou Janečkovou na dobu určitou do 30. 4. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 206/15 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
dle čl. III, odst. 2. Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 27 v domě pro seniory čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (45,41 m2), s panem Jaroslavem Kocmanem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2015 za smluvní nájemné ve výši 2.043,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 207/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 208/15 k uzavření dodatku č.2 - TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí - pozemků parc.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1 a TJ Sokolem Kaňk, IČ 65248929, se sídlem Kaňk, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.12.2021 na dobu určitou do 31.12.2029.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 209/15 k uzavření nájemní smlouvy - CZECH TIME MEDIA, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc.č. 2411/1 a parc.č. 2694/2 v k.ú. Kutná Hora, společnosti CZECH TIME MEDIA, s.r.o., se sídlem Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, za účelem umístění a provozování hodin s otočnou reklamou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 210/15 k zápisu z jednání komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. jednání komise životního prostředí ze dne 9. 2. 2015.


Usnesení č. 211/15 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. zasedání komise dopravní ze dne 25.2.2015.


Usnesení č. 212/15 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady pro XXIV.Královské stříbření KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXIV. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 15.6. - 23.6. 2015. Samotná akce proběhne ve dnech 20. - 21. června 2015. Náklady na energie bude hradit OS Stříbrná Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.15


Usnesení č. 213/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.3/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.3/15, kterým se zřizuje nová investiční položka Tylova 388 - rekonstrukce topení ve výši 149.534,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 214/15 k výsledku VŘ na provádění funkce Autorského dozoru - Dačického dům
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle doporučení hodnotící komise na provádění funkce autorského dozoru na akci Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací a propagační centrum kulturního dědictví UNESCO, kde vítězem VŘ se stala firma ARKUSS s.r.o. Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice s nabídnutou cenou 968,-Kč / hod. včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou ARKUSS s.r.o smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 215/15 k zateplení panelového obyt.domu KH Benešova ul.632-638
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zpracování podkladů a následné podání žádosti o dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností Panelového obytného domu Benešova ulice 632 - 638 firmě Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3 Praha za nabídnutou cenu 239.580,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s Firmou Energy benefit smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.05.15


Usnesení č. 216/15 k zateplení objektu KH Radnická ul. - bývalý okresní úřad
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zpracování podkladů pro budoucí podání žádosti o dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností domu bývalého okresního úřadu v Kutné Hoře Radnická ulice firmě Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3 Praha za nabídnutou cenu 217.800,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s Energy Benefit smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.05.15


Usnesení č. 217/15 k rozpočtovému opatření INV č.08
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Vzduchotechnika - školní jídelna ZŠ TGM" ve výši 9.968,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 218/15 k projektu rekonstrukce ul.Kamenná stezka
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Kamenná stezka firmě Milota Kladno Huťská 1557 Kladno za nabídnutou cenu 140.360,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s Firmou Milota smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 219/15 k žádosti o dotaci na školní hřiště ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
příslib poskytnutí spoluúčasti na výstavbu víceúčelového veřejného hřiště při ZŠ Kamenná stezka v případě, že škole bude přidělena na základě podané žádosti dotace v plné výši, tzn. 1.000.000,-Kč z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence dotace dle důvodové zprávy. V případě, že bude dotace nižší, tento příslib zaniká.

II. u k l á d á
odboru investic spolupracovat s ředitelem školy při zpracování žádosti a její administraci.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 220/15 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 12.2.2015
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 18.2.2015


Usnesení č. 221/15 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.570.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 222/15 k vyhodnocení poptáv.řízení - oprava hrobky III. (Orclmeistrova)"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hrobky III. (Orclmeistrova)" na hřbitově u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava hrobky III. (Orclmeistrova)" na hřbitově u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1 v Kutné Hoře s firmou Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 v celkové výši 557.867,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.03.15


Usnesení č. 223/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 16. 2. 2015.


Usnesení č. 224/15 k pověření k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek
Rada města p o v ě ř u j e
a) starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k úkonům a rozhodování ve věcech zadávání veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pozdějších předpisů (dále: "zákon"), dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,

b) Ing. Josefa Bártu, referenta odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kutná Hora k úkonům, administraci a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních veřejných zakázek dle ustanovení § 151 zákona dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,

c) vedoucí odborů a vedoucí oddělení Městského úřadu Kutná Hora k úkonům a administraci zadávacích řízení veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona a k zastupování zadavatele obdobně dle ustanovení § 151 zákona přiměřeně u těchto veřejných zakázek dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 225/15 k pořízení změny č.51 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 51 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 3928/4, 3929/3 a 3934/8 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 226/15 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 227/15 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 16.2.2015


Usnesení č. 228/15 k zápisu z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 16.2.2015


Usnesení č. 229/15 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 11. 2. 2015


Usnesení č. 230/15 k rozpočtovému opatření OK č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 3 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly na úhradu členského příspěvku Asociací nositelů legionářských tradic o.s ve výši 2.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 231/15 k rozpočtovému opatření OK č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.417.000,- Kč z důvodu přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2015 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zajištění regionálních funkcí knihovny ve Středočeském kraji", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 4. března 2015

Nahoru