31. srpna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 31.srpna 2005

Usnesení č. 743/05 k výroční zprávě spol. KH Tebis s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
a) výroční zprávu společnosti KH Tebis Kutná Hora, spol.
s.r.o. za rok 2004

b) rozdělení zisku společnosti za rok 2004 následovně:
30.000,-- Kč zákonný rezervní fond (účet 421 00)
20.000,-- Kč sociální fond (účet 427 00)
478.042,58 Kč neuhrazená ztráta minulých let (účet 429 00)


Usnesení č. 744/05 k výroční zprávě spol. MLaR s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol.
s.r.o. za rok 2004

b) rozdělení zisku společnosti za rok 2004 následovně:
disponibilní zisk ve výši 900.122,-- Kč přeúčtovat na účet 428 -
nerozdělený zisk minulých let.


Usnesení č. 745/05 k náhradnímu členovi ZM
Rada města p r o h l a š u j e
dnem 13.9.2005 pana Mgr. Jiřího Bělohlávka, Kutná Hora členem Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 746/05 k žádosti o dotaci na provoz činnosti centra MOZAIKA
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změnu rozpočtu - provozní dotace na projekt činnosti centra pro volný čas MOZAIKA ve výši 118.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 747/05 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení na základě předložené zprávy p.Bohuslavu Pazourovi, Kaňk ve výši 25.000,-- Kč, p.Aleši Beranovi, Kaňk ve výši 25.000,-- Kč, pí. Janě Lengerové, Kaňk ve výši 9.138,50 Kč a Petru Černohlávkovi, Kaňk ve výši 10.036,-- Kč na zhotovení kanalizační přípojky.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 748/05 k účasti na projektu "Mezinárodní festival alternativního umění"
Rada města s c h v a l u j e
záměr účasti Města Kutná Hora na projektu "Mezinárodní festival alternativního umění" v Egeru 2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 749/05 k partnertví města v projektu EkoExpozice
Rada města s c h v a l u j e
partnerství Města Kutná Hora v projektu EkoExpozice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 750/05 k informativní zprávě o členství Města K.Hora v OWHC
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o členství Města Kutná Hora v OWHC (Organizace měst zapsaných v UNESCO).Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 31. srpna 2005

Nahoru