31. října 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 31.října 2018

Usnesení č. 738/18 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720510710 o pojištění hospodářských rizik uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se přidání nových položek: informační navigační systém, světelné a signalizační zařízení, 2 hrobky na hřbitově Všech svatých, workoutová sestava na hřišti Sokolák, pískoviště v Šipší a změny v položkách slavnostní osvětlení, movitý majetek v budovách MěÚ a v objektu zimního stadionu v ul. Pobřežní 194, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 739/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 16-18/18
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/18, kterým se snižuje investiční položka Dopravní hřiště Dominik a navyšuje výdajová položka Vlašský dvůr-opravy.

b) předložený návrh OSM č. 17/18, kterým se snižuje výdajová položka Pojištění splátky a Spoluúčast pojištění a navyšuje výdajová položka Společné prostory opravy.

c) předložený návrh OSM č. 18/18, kterým se snižuje investiční položka Kulturní dům Lorec - výtah a navyšuje výdajová položka Byty opravy
  
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.11.18


Usnesení č. 740/18 k výsledku poptávky „Zhotovení PD revitalizace sport. areálu Sparta KH“
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na "Zhotovení projektové dokumentace revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 15.10.2018. Jediná nabídka byla předložena společností Studio Raketoplán s.r.o., Nad Jezerkou 1075/13, 140 00 Praha 4

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se společností Studio Raketoplán s.r.o., Nad Jezerkou 1075/13, 140 00 Praha 4 z důvodu vysoké nabídkové ceny
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 741/18 k uzavření dodatku ke sml. - "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště při DDM Dominik, Kremnická 42, Kutná Hora" uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a firmou Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora jako zhotovitelem týkající se změny rozsahu prací a s tím spojeného snížení ceny díla o 57.252,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 742/18 k finanč. náhradě za omezení vlastnic. práva k pozemku (Povodí Labe)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předložené Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 4524/4 o výměře 257 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, na němž se nachází stavba vodního díla jezu ve vlastnictví Města Kutná Hora. Výše jednorázové finanční náhrady ze strany Města Kutná Hora byla stanovena znaleckým posudkem a činí 79.586,- Kč. 

II. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/18, kterým se zřizuje nová investiční položka "omezení vlastnického práva" ve výši 79.586,- Kč, a to na úkor investiční položky výkup pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 743/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25 (SKP Olympia KH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - přesun prostředků z položky - TJ Sparta - Plovárna ve výši 200 000,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora z.s. - investiční příspěvek.

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2018 pro SKP Olympia Kutná Hora, z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.

c) schválit předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 744/18 k žádosti o finanční podporu - Dana Čurejová
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporou akce Tanec a zpěv konané dne 25. 11. 2018 v Kutné Hoře ve výši 7.000,- Kč.

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Tanec a zpěv konanou dne 25. 11. 2018 v Kutné Hoře

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.11.18


Usnesení č. 745/18 k revitalizaci Vlašského dvora-úložný systém
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru dodavatele na dodávku úložného systému nově budovaných archivů a depozitáře v půdních prostorách Vlašského Dvora kdy nejvýhodnější nabídku podala firma PROMAN s.r.o., IČO: 62028774, se sídlem Za Pivovarem 830, 53701 Chrudim dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic
projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 746/18 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2019
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2019 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 15.4.2019 do 22.4.2019 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 450.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 747/18 k běžeckému závodu "Spartan Race" na území města Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s konáním závodu "Spartan Race" ve dnech 13.4. a 14.4.2019 na území města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.18


Usnesení č. 748/18 k dodatku ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku smlouvy o nájmu technického zařízení pro úsekové měření rychlosti v Novodvorské ulici v Kutné Hoře - Malíně se spol. "GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s." se sídlem Hálova 47/12, 19015 Praha 9 - Satalice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 749/18 k vyplacení odměny bývalému jednateli spol. KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s vyplacením odměny bývalému jednateli společnosti za II. a IV. Q. roku 2017 a roční odměnu za rok 2017 v celkové výši 90 %, a to na základu uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele.

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 750/18 k zápis DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 19. 9. 2018

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 2 Q 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Efekt ve výši 4,902 mil Kč + DPH
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.11.18
 
   
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 31. října 2018

Nahoru