31. října 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 31.října 2012

Usnesení č. 858/12 k poskytnutí finančního příspěvku - Ringelland Habrkovice
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč pro Ringelland Habrkovice, Habrkovice 34, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 859/12 k volbě přísedícího okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
zvolit paní Vlastu Volfovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2013 - 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 860/12 k rozpočtovému opatření EO č. 34
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 34, kterým dochází k úpravě rozpočtových prostředků z důvodu skutečně poskytnutých příspěvků smluvním organizacím oproti schválenému rozpočtu dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 861/12 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Damkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 677/43 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Petra a Dagmary Damkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 862/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Gottfriedovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4817 o výměře cca 83 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Václava a Kateřiny Gottfriedových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 863/12 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (Spol. vlastníků - Družební 602)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků bytů obytného domu č.p. Družební 602, se sídlem Družební 602, Kutná Hora za kupní cenu 720,- Kč/m2 pozemku (+2.000,-Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 864/12 k prodeji pozemku v k.ú. Opatovice I (Ing. Peroutka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1169 o výměře 7.338 m2 v k.ú. Opatovice I. panu Ing. Stanislavu Peroutkovi, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč (+ 2.250,-Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.12


Usnesení č. 865/12 k vyhodnocení VŘ č. M 11/12 (pozemek v k.ú. Záboří nad Labem)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem Romaně Procházkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 80.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 866/12 k bezúpl. převodu pozemku v k.ú. Sedlec u KH od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 625/1 o výměře 487 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 867/12 k dodatku k nájemní smlouvě (MLaR)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 10, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 868/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 8.10. 2012.
b) zápis sportovní komise ze dne 17.10.2012
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 22.10.2012
d) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 22.10.2012


Usnesení č. 869/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.parc. 2726 - Kutná Hora, ul. Uhelná" na pozemku p.č. 3742 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 870/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu knn pro poz. p.č. 793/59) na pozemku p.č. 793/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 871/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Perštejnec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy VTL plynovodu č. 480 Obila Kutná Hora" na pozemku p.č. dle PK 286/5 v k.ú. Perštejnec v podílovém spoluvlastnictví Města Kutná Hora ve výši id. 1/2, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 10,- Kč/bm bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 911/12 ze dne 14. 11. 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 872/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Perštejnec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy VTL plynovodu č. 480 Obila Kutná Hora" na pozemcích p.č. dle PK 2131/3, dle PK 2131/4, dle KN 155, dle KN 110/88 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha) a 10,- Kč/bm bez DPH (zemědělská půda).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 873/12 k výpovědi z nájmu (R. Ešnerová)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 3 v prvním podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře nájemci paní Romaně Ešnerové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 874/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 40/12 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 49/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 19.12.2012 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 875/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
ukončení výběrového řízení č. SN 41/12 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 50/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 19.12.2012 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 876/12 k prodloužení nájmu bytu (Kalejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Darinou a Romanem Kalejovými, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012 s tím, že pokud nebudou hrazeny splátky dle dohody o splátkách, nebude jim po datu 31. 12. 2012 nájemní smlouva k bytu prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 877/12 k pronájmu bytu v DPS (A.Šrámová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou
o velikosti 1+kk, ve 2. podlaží domu čp. 922, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Antonií Šrámovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 878/12 k výpovědi z nájmu bytu (V. Polová)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 22 v pátém podlaží domu čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře nájemci paní Veronice Polové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 879/12 k vyhodnocení VŘ č. SN 39/12 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 4 o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Věrou Janečkovou, Kutná Horaza předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 12. 2012.

b) s vyřazením přihlášky do VŘ č. SN 39/12 podanou paní Denisou Flaksovou, Kutná Hora, a panem Antonínem Flaksem, Kutná Hora z důvodu nesplnění zvláštních podmínek VŘ č. SN 39/12.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 880/12 k uzavření dohody - Lierova 146, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o společném užívání nebytového prostoru (místnost č. 211) v I. patře nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a "Kutnohorským komorním orchestrem o.s.", IČ: 22770119, se sídlem Sedlecká 367/8, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Za společné užívání nebytového prostoru - místnosti č. 211, nebude uživatel hradit žádnou částku, ani za energie spojené s užíváním tohoto prostoru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 881/12 k žádosti pana Luboše Vomely
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny do 15.12.2012 na základě uzavřené kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 31/9, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora a panem Lubošem Vomelou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 882/12 k zahájení zadávacího řízení - provozování zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II.s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Zdeněk Hadrovský Karel Koubský
3. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 883/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.11.12


Usnesení č. 884/12 k žádosti Průvodcovské služby Kutná Hora (výpůjčka Preghausu)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu určitou ode dne 12.11.2012 do 20.11.2012 za účelem přemístění pokladny objektu po dobu opravy prostor, které má společnost pronajaté.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.11.12


Usnesení č. 885/12 k žádosti Svazu diabetiků ČR - poskytnutí prostor Radnická 178
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o poskytnutí místa v přízemí nemovitosti č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora, se sídlem Studentů 134, Kutná Hora na dobu určitou dne 12.11.2012 od 9.00 hod. do 15.00 hod. za účelem měření glykemie pro veřejnost.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.11.12


Usnesení č. 886/12 k zajištění Sedlecké pouti 2013
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2013 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 25.3. 2013 do 3.4. 2013 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 480.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.03.13


Usnesení č. 887/12 k zveřejnění záměru na pronájem reklamních ploch
Rada města s o u h l a s í
a) se zveřejněním záměru na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora), společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

b) se zveřejněním záměru na pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.12


Usnesení č. 888/12 ke zveřejnění záměru na výpůjčku části poz.- koutek pro zvířata
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora, společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem provozování koutku pro zvířata.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.12


Usnesení č. 889/12 ke zveřejnění záměru na uzavření Dodatku č.2 - Benzina s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu části pozemku par.č. 688/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, spočívající ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.02


Usnesení č. 890/12 k úpravě rozpočtové přílohy - Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2012 jako Dodatek č. 39 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 891/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 22-23
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.22/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka spolkový dům rekonstrukce o částku 1.360,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

b) předložený návrh OSM - OSN č.23/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 115.000,-- Kč na výdajovou položku nebytové prostory služby, a to na úkor položek společné prostory opravy (25.000,-- Kč) a kino opravy (90.000,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 892/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 17-19
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č.17/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,--Kč na výdajovou položku Hřiště Neškaredice a to na úkor výdajové položky Úrok ČS kontokorent.

b) předložený návrh OSM - TO č.18/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 13.600,--Kč na výdajovou položku Hřbitov - ošetření stromů a to na úkor výdajové položky Veřejná zeleň - posudky.

c) předložený návrh OSM - TO č.19/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,--Kč na výdajovou položku TS - veřejná zeleň (služby) a přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,--Kč na výdajovou položku TS - komunikace úklid (služby) a to na úkor výdajové položky TS - opravy komunikace ve výši 300.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 893/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č.20/1212, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 7.000,--Kč na výdajovou položku Hřiště Neškaredice a to na úkor výdajové položky Úrok ČS kontokorent.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 894/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 23 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 300.000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly a z položky Sambo KH v celkové výši 763,- Kč na položku Sparta Kutná Hora, a.s. dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 23.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 895/12 k rozdělení grant. prostředků -malé projekty (vzdělávaní a volný čas)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 24.10.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 896/12 k výběru nabídky veř.zakázky na dodávky silové elektřiny
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014" ze dne 24.10.2012 s tím, že
a) pro část veřejné zakázky-1-ELEKTŘINA je nejvhodnější nabídka pro zadavatele v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: LUMIUS spol. s r.o., ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek IČ:25911945,

b) pro část veřejné zakázky-2-PLYN je nejvhodnější nabídka pro zadavatele v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Pragoplyn, a.s., Jungmannova36/31, 110 00 Praha 1 IČ:27933318.

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie s dodavatelem LUMIUS spol. s r.o., ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek IČ:25911945

b) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s dodavatelem Pragoplyn, a.s., Jungmannova36/31, 110 00 Praha 1 IČ:27933318
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 897/12 k Dodatku ke Smlouvě o půjčce č.14/11
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce č.14/11 (změna žadatele a ručitele) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 898/12 k dokumentaci pro územní řízení sport. haly Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat firmě Milota Kladno s.r.o. zpracování dokumentace k územnímu řízení na uvažovanou výstavbu sportovní haly Kamenná stezka za nabídnutou cenu 877.200,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru vypracovat, schválit a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 899/12 k zateplení budovy MŠ Benešova II
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Zateplení budovy mateřské školy-Benešova II"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Tomáš Hobl
2. Mgr. Ondřej Seifert RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Ing. arch. Martin Kremla
5. Michaela Špačková Mgr. Věra Klimentová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 900/12 k výběru nabídky veřejné zakázky - Regenerace sídliště I.etapa
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Regenerace sídliště - I. etapa " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.10.2012. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ: 259 68 807.

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ: 259 68 807 za cenu 6.421.906,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 901/12 k rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - Neškaredice
Rada města n e s o u h l a s í
s rozšířením městského dohlížecího kamerového systému do obce Neškaredice.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 902/12 k nákupu osobního motorového vozidla pro služební potřeby MP
Rada města s o u h l a s í
a) s nákupem osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie formou leasingu

b) s vyhlášením poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Nákup osobního motorového vozidla"

c) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Rudolf Vladimír Ing. Jiří Franc
2. Mgr. Vojtěch Smetáček Ing. Zahradníček Richard
3. Ing. Václav Mareček
4. Oldřich Kubový
5. Boris Doubrava

d) s prodejem vozidla Škoda Fábia Combi RZ 5S0 3011 za cenu dle zpracovaného soudního znaleckého posudku a použitím prodejní ceny jako částí akontace při nákupu nového vozidla

Zodpovídá : RNDr. Šanc, Ing. Mareček      Termín : 31.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 31. října 2012

Nahoru