31. května 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 31.května 2017

Usnesení č. 385/17 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2016
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2016. 

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2016.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 386/17 k účetní závěrce za rok 2016 zřízených příspěv.organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka PO Mateřské školy Kutná Hora
Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora Školní jídelny Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 387/17 k účetní závěrce za rok 2016 zřízených příspěv.organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 388/17 k účetní závěrce za rok 2016 zřízených příspěv.organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 389/17 k rozpočtovému opatření EKO č.14 - biomonitoring
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 - přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy na zpracování dobrovolného biomonitoringu pro občany městské části Kutná Hora - Malín v celkové výši 26 100 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření z bodu I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 390/17 k záměru na pronájem pozemků v k.ú.KH - Club Deportivo KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4274/1 o výměře cca 2.800 m2 a pozemek p.č. 4274/2 o výměře 44 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 391/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Nádražní ul., č.p.211, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora ve dnech 30.6. - 12.7.2017 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 392/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú.KH - pí Růžičková
Rada města I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Václavou Ondráčkovou, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2017.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Michaelou Růžičkovou,Kutná Hora s účinností od 1.7.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 630,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.07.17


Usnesení č. 393/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Kremnická ul. č.p.32, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 12 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č. 442, jehož součástí je dům č.p. 32, Kremnická ul., a p.č. 444/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 6.12.1995 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, IČO 00066257, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 394/17 k uzavření podnájemní smlouvy - Benešova ul. č.p.632, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, IČO 64151697,Kutná Hora jako nájemcem a paní Dagmar Měšťákovou, IČO 05111684, se sídlem Česká Lípa, Husova 1070/14 jako podnájemcem týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora na dobu určitou do 31.5.2018 za účelem provozování nehtové modeláže.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 395/17 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora týkajícího se navýšení položky za pojištění hřiště v ul. Opletalova a exponátů, pojištění stavby sportovní haly Klimeška a hrobky Orclmeistrovy a zrušení pojištění budov po demolici v areálu Čáslavská 28, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 396/17 k uzavření dohody o splácení dluhu - man.Kalejovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 56.442,00,--Kč dle žádosti manželů Kalejových, bytem Masarykova 343, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 397/17 k ukončení nájemní smlouvy na byt a odstoupení od budoucí KS
Rada města I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy s paní Romanou Moučkovou k bytu č. 7 v č.p. 657, ul. Puškinská v Kutné Hoře, dohodou ke dni 31. 7. 2017.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2000, mezi Městem Kutná Hora a paní Romanou Starou, provdanou Moučkovou,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí paní Romaně Staré, provdané Moučkové částku ve výši 783.200,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 5. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 398/17 k souhlasu s využitím sportoviště - areál Olympia KH
Rada města s o u h l a s í
s využitím sportoviště - areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora, konkrétně pozemků p.č. 3940/7, 3957/5, 3957/38, 3957/39, 3957/40, 3957/41, 3957/42, 3957/44, 3957/48, 3957/49, 3957/51, 3959/5, vše v k.ú. Kutná Hora Sdružením hasičů ČMS - Okresní sdružení hasičů Kutná Hora, IČ: 65248635, se sídlem Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora za účelem konání krajského kola mládežnických družstev hry Plamen ve dnech 9.6.2017 - 11.6.2017 s tím, že uživatel je povinen hradit náklady za el. energii, plyn a vodu dle naměřené spotřeby.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.06.17


Usnesení č. 399/17 k zahájení poptáv.řízení - kanalizační a vodov.přípojka
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Kanalizační a vodovodní přípojka TJ Sokol Malín". 
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1 Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Miroslav Zvolánek Markéta Holubová, DiS.
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 400/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.12-15/17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh OSM č. 12/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh - Puškinská I ve výši 768.120,-- Kč. Tato částka bude kryta zapojením příjmů Odbor dopravy - přijaté sankční platby (655.469,-- Kč), Městská policie - přijaté sankční platby (97.233,-- Kč) a Živnostenský úřad - přijaté sankční platby (15.418,-- Kč).

b) předložený návrh OSM č. 13/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky pojistné náhrady - požár Sparta ve výši 160.481,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka sportoviště - opravy.

c) předložený návrh OSM č. 14/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky byty - smluvní pokuta ve výši 72.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka zimní stadion - plyn.

d) předložený návrh OSM č. 15/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Lorec - pojistné náhrady ve výši 137.610,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka nebytové prostory - opravy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 401/17 k prodeji objektu na Kaňku - p.Veber
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej stavby bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 114 o výměře 13 m2 v k.ú. Kaňk podílovému spoluvlastníkovi tohoto pozemku panu Jaroslavu Veberovi, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 33.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 402/17 k uzavření smlouvy o zřízení věc.břemene - GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Česká +3, číslo stavby: 7700070600" na pozemcích p.č. 3807, 3809, 3821/1, 3821/5, 3821/6, 3821/13, 3821/14, 3821/15 a 3992/4, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za celkovou jednorázovou úhradu ve výši 31.944,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 403/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 291/17 ze dne 19.4. 2017.

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6006832/VB/1, Opatovice I - obnova nn - knn, nn, dem. nn) na pozemcích p.č. 615/31, p.č. 1060, p.č. 1101, p.č. 1106, vše v k.ú. Opatovice I v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm, 50,- Kč/bm, dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 404/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6020869/1, Kutná Hora, Hlouška, parc. č. 1527/10 - knn) na pozemku p.č. 3834/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 405/17 ke zřízení věcného břemene - Správa železniční dopravní cesty
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění stavby "Zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč n. S., část Výstavba PZS K.Hora - Zruč n. S. v km 9,267 a 9,827" na pozemcích p.č. 3714, p.č. 3719 a p.č. 3720 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu určitou po dobu existence železničních přejezdů za jednorázovou úplatu ve výši 5.075,20 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 406/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú.KH - zookoutek
Rada města s c h v a l u j e
uzavření upravené předložené Nájemní smlouvy č. NS - 8/OSM/LEA/2017 na pronájem pozemku p.č. 92 o výměře 2.138 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou s účinností od 15.6.2017 do 31.12. 2047 za účelem zřízení zookoutku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 407/17 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 17.5.2017


Usnesení č. 408/17 ke snížení příspěvku z Fondu regenerace města KH na r.2017
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se snížením odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 na obnovu domu č.p. 136 Zámecká ulice v Kutné Hoře a to z odsouhlasených 150 000,- Kč na 114 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 409/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun částky 99 200,- Kč včetně DPH za zhotovení poutače "Partnerská města Kutné Hory" a jeho osazení na dům č.p. 146 Lierova ulice v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 17
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 410/17 k povolení změny v projektu pro TJ Sparta KH - oddíl házené
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na povolení změny v projektu pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl házené, sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora, a to konkrétně změny destinace mezinárodního turnaje z Remeše do Koperu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.06.17


Usnesení č. 411/17 k žádosti o schválení finančního daru pro ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 1 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 412/17 k zadání staveb.prací - úprava chodníků u přechodů pro chodce
Rada města I. s c h v a l u j e
a) cenovou nabídku ve výši 653 495,54,-Kč s DPH společnosti M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice na stavební práce "Úpravy chodníků u přechodů pro chodce v Masarykově ulici v Kutné Hoře". 
b) rozpočtové opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Masarykova ulice - chodníky" ve výši 653.496,- Kč.

II. u k l á d á
a) Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce "Úpravy chodníků u přechodů pro chodce v Masarykově ulici v Kutné Hoře" se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, za cenu 653 495,54 Kč s DPH.

b) Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Janál, Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 413/17 k rozpočtovému opatření - INV - TO č.2/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 2/17, navýšení příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 846.787,77 Kč na akci Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 414/17 k zápisu z jednání DR MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 9. 5. 2017.


Usnesení č. 415/17 k přijetí finančního daru od spol.Prostor plus o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s přijetím peněžního daru ve výši 7 000,- Kč od společnosti Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín jako příspěvek pro vybudování pískoviště na dětském hřišti v Malíně.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 416/17 k projektu "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžeb.odpadů"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace na projekt "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 417/17 k přijetí dotace na akci: "Sanace odvalu dolu Kuntery"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace na akci "Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk" ve výši 3 645 000 Kč na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 418/17 k poskytnutí dotací z rozpočtu Města KH na sociální účely
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit vyhlášení výzvy dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 - 2020 a aktualizovaná pravidla Programu.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 419/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách a § 63-65a zákona č.111/2016 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.497.176,- Kč na kalendářní rok 2017, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.7
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 420/17 k uzavření smlouvy o dílo-Tisk a graf.design Katalogu soc.služeb
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s panem Janem Svobodou - tisk a grafický design Katalogu sociálních služeb.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 421/17 k přehledu frekvence cestujících při provozování náhradní aut.dopravy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
průměrné počty cestujících na jednotlivých spojích při provozování jízdního řádu č. 245010 Malín - Kutná Hora firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a dopravcem Jiří Koten za období od 1.4.2017 do 30.4.2017.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.06.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 31. května 2017

Nahoru