30. září 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.září 2008

Usnesení č. 837/08 k návrhu p. Zd. Dvořáka k odpad. hospodářství
Rada města b e r e na v ě d o m í
návrh pana zastupitele Zdenka Dvořáka projednat možnost prezentace odpadového hospodářství na zasedání zastupitelstva města ohledně odkoupení obchodního podílu základního kapitálu obchodní společnosti MVE Plus, s.r.o. od města Čáslav.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 838/08 k sídlu Rozvojové agentury a.s.
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla Rozvojové agentury Kutná Hora a.s. v domě č.p. 87, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 839/08 k dostavbě soc. zařízení zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na dostavbu zimního stadionu - sociální zařízení pro diváky, Tyršovy sady 194, Kutná Hora se společností DAGPRO, s.r.o. U Klavírky 2347, 150 00 Praha 5, IČ 27370071, zapsané v OR MS Praha, odd. C., vl. 109974 za cenu 1.950.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 840/08 k přijetí dotace a uzavření sml. - zádlažba HJ
Rada města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, odle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, na projekt CZ.1.15/3.2.00/10.00161 "I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.08


Usnesení č. 841/08 k prodeji pozemku v k.ú. Malín - pí.Bílková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 225 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 40 m2 v k.ú. Malín paní Haně Bílkové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zrušeno usneseneím RM č. 970/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 842/08 k prodeji pozemku - m.Doležálkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1291/2 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Milanu a Anně Doležálkovým, Čáslav, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 843/08 k prodeji pozemku v Neškaredicích
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 137/1 o výměře cca 65 m2 včetně studny v k.ú. Neškaredice dle žádosti pana Josefa Kubery,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 844/08 k prodeji pozemku v Černínách - Růžičkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Černíny manželům Bedřichu a Haně Růžičkovým,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 845/08 k ukončení VŘ č. M 7/08
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 7/08 na prodej domu č.p. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 599 v k.ú. Utěšenovice z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 846/08 k zakoupení části pozemků - Z.Müller
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se zakoupením id. 1/252 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Zdeňka Müllera,332 09 Štěnovice za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b)souhlasit se zaplacením znaleckého odhadu a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 847/08 k prodeji části pozemku - pí Jabůrková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Malín paní Stanislavě Jabůrkové,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zrušeno usneseneím RM č. 970/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 848/08 k prodeji pozemku - Zikmundovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4499/16 o výměře 219 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Lenky a Petra Zikmundových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 849/08 k prodeji pozemku - pí Parkanová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4499/17 o výměře 93 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Hany Parkanové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 850/08 k prodeji pozemku - pí Řežábková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4499/18 o výměře 23 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Drahomíry Řežábkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 851/08 ke směně pozemků s p.Culkem
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č. 3577/3 o výměře 44 m2 ve vlastnictví pana Tomáše Culka,Kutná Hora za část pozemku p.č. 3891/1 o výměře cca 44 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.08


Usnesení č. 852/08 ke zřízení věc.břemene - p.Hladík
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3777/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 3426/3 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 781/12 ze dne 03. 10. 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 853/08 ke zřízení věc.břemene pro čp.188 Potoční
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. KN 3658/2 (PK 2598) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.188 Potoční ul., Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 854/08 k převodu budov v bývalých RD Kaňk
Rada města u k l á d á
místostarostovi Ing.Benadovi zahájit kroky vedoucí k možnému bezúplatnému převodu částí pozemků a staveb v areálu bývalých rudných dolů na Kaňku do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 855/08 k umístění voleb.stánku SZ
Rada města s o u h l a s í
s umístěním volebního stánku Strany zelených na Palackého náměstí v Kutné Hoře dne 6.10.2008 a 13.10.2008 od 14:00 do 16:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.10.08


Usnesení č. 856/08 k VŘ na dodavatele renovace zádlažby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o realizace výběrového řízení na dodavatele renovace I. a II.etapy zádlažby historického jádra města s advokátní kanceláří Janstová, Smetana & Partneři, Římska 104/14, Praha 2 Vinohrady.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 857/08 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 75, ul. Lorecká, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou,na dobu určitou 4 měsíce, tj. od 1.10.2008 do 31.1.2009.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 637, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Lenkou Lhoťanovou,na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2008 do 30.9.2009.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Petrem a Barborou Novákovými,na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2008 do 30.9.2009.

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 19, ul. Vojtěšská, kutná Hora s paní Mariyou Khalupnik,na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2008 do 30.9.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 858/08 k uzavření nájem.smlouvy na pozemek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3463/8 a části pozemku p.č. 3463/9 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Praha 5, Zborovská 11
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 859/08 k vyhlášení VŘ č.SN20/08 - Barborská ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/08 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 6.11.2008 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.11.08


Usnesení č. 860/08 k uzavření dodatku k nájem.sml.-Husova ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 8.2.1999 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 107 Husova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Kuberovou,Kutná Hora a paní Janou Bláhovou,Kutná Hora týkající se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité do 7.2.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále rozšíření o odstavec týkající se jednostranného zvyšování nájemného o míru inflace, vše s účinností od 8.2.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.02.09


Usnesení č. 861/08 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Gabrielou Vejbornou,na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2008 - 31. 12. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 862/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ladislavu Havlíčkovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 12.307,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Ivetu a Miroslava Písaříkovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 2.296,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 863/08 k poskytnutí ubytovny města
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, paní Marcele Rakašové,Kutná Hora, t.č. Azylový dům pro rodiny s dětmi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 864/08 k prodloužení užívání náhrad.ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.10.2008 do 30.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 865/08 k žádosti Městské knihovny KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městská knihovna Kutná Hora, se sídlem Husova 145, Kutná Hora na 1 den tj. 3.10.2008 od 15.30 hod. do 19.00 hod. za účelem pořádání happeningu českých knihoven "Knihovny - rodinné stříbro"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.08


Usnesení č. 866/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise konané dne 8.9.2008
b) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 8.9.2008


Usnesení č. 867/08 k záměru na pronájem části pozemku p.č.72/1
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy části pozemkové parcely č. 72/1 v k.ú. Malín, uzavřené dne 4.5.1999 mezi Městem Kutná Hora a panem Josefem Kroutilem, ke dni 31.12.2008

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 72/1 v k.ú. Malín o výměře 107 m2 za účelem provozování zahrádky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 868/08 k zimní údržbě míst.komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2008 o zimní údržbě místních komunikací v období od 1.11.2008 do 31.3.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 869/08 k povolení zřízení novostavby soc.zařízení (dodatek č. 6)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 na pozemek p.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Růžičkou st.,Kutná Hora, a panem Jiřím Růžičkou ml.,Kutná Hora, který se týká povolení novostavby WC, umýváren a kuchyňky na předmětném pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.08


Usnesení č. 870/08 k rozpoč.opatření OSM č.77/08-82/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.77/08, kterým dochází z k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 241.060,-- Kč na položku ubytovna Trebišovská zateplení, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.
b) předložený návrh OSM č.78/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.180,-- Kč na rozpočtovou položku rekonstrukce šaten SK SPARTA ČKD, a to na úkor položky sportoviště opravy - viz bod č. 2 důvodové zprávy.
c) předložený návrh OSM č.79/08, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky ubytovna Trebišovská služby o částku 35.900,-- Kč. K přesunu dochází na úkor položek ubytovna Trebišovská služby (22.000,--Kč) a dokumentace (13.900,--Kč) - viz bod č. 3 důvodové zprávy.
d) předložený návrh OSM č.80/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHMD) v celkové výši 6.200,-- Kč, a to na úkor položky materiál neuvedené - viz bod č. 4 důvodové zprávy.
e) předložený návrh OSM č.81/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky ubytovna VHS materiál o částku 2.000,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Čáslavská materiál - viz bod č.5 důvodové zprávy.
f) předložený návrh OSM č.82/08, kterým dochází z důvodů opravy slavnostního osvětlení v podloubí k navýšení rozpočtové položky slavnostní osvětlení opravy o částku 70.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky slavnostní osvětlení služby, revize - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 871/08 k finanční spoluúčasti - EUROPLAST s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
kalkulaci nákladů na odpojení a násladné zapojení výpočetní techniky a nákladů na stěhování skladů a nezbytné přerušení provozu kutnohorské provozovny firmy EUROPLAST, s.r.o., Křižíkova 41/153, Praha 8 - Karlín, IČ: 48587010, vyvolaných demolicí komínu bývalé mazutové kotelny odstřelem.

II. s o u h l a s í
s finanční kompenzací nákladů na odpojení a následné zapojení výpočetní techniky a nákladů na stěhování skladů a nezbytné přerušení provozu kutnohorské provozovny firmy EUROPLAST, s.r.o., Křižíkova 41/153, Praha 8 - Karlín, IČ:48587010, vyvolaných demolicí komínu bývalé mazutové kotelny odstřelem ve výši 158.644,-Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 872/08 k dotaci z Fondu obnovy památek Stř.kraje
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádostí o poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturních památek z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009 na akce :
1) restaurování sochy sv. Bernarda u silnice Kutná Hora - Hořany
2) restaurování sochy sv. Barbory, ulice U Havírny v Kutné Hoře
3) restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie, parc. č. 213 k.ú. Poličany
4) restaurování balustrády u pomníku Karla Havlíčka Borovského, Kutná Hora
5) obnova výklenkové kapličky s brankou u čp. 534 Novomlýnská, Kutná Hora
6) restaurování kamenného portálu a vstupních dveří,Sankturinovský dům,K.Hora
7) obnova ohradní zdi s branou, Sankturinovský dům, Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 873/08 k žádosti o prodlouž.termínu - U Tří pávů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu dokončení díla "Obnova brány a ohradní zdi parku U Tří pávů" Palackého náměstí v Kutné Hoře do 30.10.2008 z důvodu provedení kompletačních prací truhlářských a kovářských výrobků
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.08


Usnesení č. 874/08 k zápisu dozor.rady Průvodcov.sl.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. konaného dne 8.9.2008.


Usnesení č. 875/08 ke změně č.22 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst.(3) zákona č.183/2006 Sb. pořídit změnu č.22 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc.č. 107 v katastrálním území Neškaredice
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č.183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č.22 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 876/08 k územní studii KH - Třešňovka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
veřejné projednání územní studie Kutná Hora - Třešňovka (Provaznice)
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 877/08 k rozpoč.opatření INV č.25-26
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z akce "kohezní fond" na položku "Parkoviště u nemocnice" ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z akce "knihovna PD" na položku "Parkoviště u nemocnice" ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.10.08


Usnesení č. 878/08 ke Spolkovému domu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením zakázky na vypracování žádosti a doplňkových příloh k žádosti o dotaci z programu ROP na projekt "Spolkový dům" společnosti RAVEN EU Advisory a.s., Brno.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 879/08 k odměňování manažerů - Komunitní plán
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci. Odměna bude splatná jednorázově ve výplatním termínu za měsíc listopad 2008.

V roce 2008 vykonají manažeři práci v rozsahu max. 80 hod./rok. Výše odměny je stanovena na 150,-Kč/hod.

Zodpovídá : D. Novotná, T.Hobl      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 880/08 k rozpoč.opatření OSZ č.4-5
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 18.145.000,- Kč, v návaznosti na zvýšení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, dle bodu 1) důvodové zprávy;
b) rozpočtové opatření OSZ č. 5 - přesun finančních prostředků ve výši 35.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů Protialkoholní záchytné stanice Kolín, dle důvodové zprávy bod 2);

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 4 a č. 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 30. září 2008

Nahoru