30. října 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.října 2019

Usnesení č. 784/19 ke kupní smlouvě - kotelna Šipší
Rada města I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks kogeneračních jednotek BOSCH CHP CE 200 NA od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora za kupní cenu 9 509 360,- Kč bez DPH.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění
mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností
KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností Bosch Termotechnika,
s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 785/19 k návrhu k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 643/19 ke způsobu realizace a financování technické obnovy kotelny Šipší.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 22.11.19


Usnesení č. 786/19 ke kupní smlouvě - kotelna Hlouška
Rada města I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks kogeneračních jednotek BOSCH CHP CE 200 NA
od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora za kupní cenu
8 320 800,- Kč bez DPH.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění
mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností
KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností Bosch Termotechnika,
s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 787/19 k zápisu Dozorčí rady spol. KH Tebis, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s navýšením ceny za 1 GJ odebrané tepelné energie na 629,73 Kč včetně DPH (původní cena 615, 28 Kč včetně DPH) z platností od 1. 1. 2020

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením odměny bývalému jednateli za I. Q 2019 v plné výši
b) s vyplacením odměny současnému jednateli za III. Q 2019 v plné výši

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 7/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne
3. 10. 2019, ve všech ostatních bodechUsnesení č. 788/19 k uzavření dodatku k Nájemní smlouvě - KH Tebis s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 5.12.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností KH TEBIS s.r.o., IČO 47542713, se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se zajišťování a hrazení oprav předmětu nájmu.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 789/19 k zápisům osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 10. 9. 2019
b) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 12. 9. a 3. 10. 2019
c) zápis Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 18. 9. 2019
d) Zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 9. 10. 2019
e) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 16. 9. 2019 a 21. 10. 2019
f) zápisy Osadního výboru Kaňk ze dne 14. 10. 2019
g) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 19. 10. 2019Usnesení č. 790/19 k rozpočtovému opatření KT č. 19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 19 na přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na vrácení části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002825 v celkové výši 47.313,41 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 791/19 k návrhu na uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Rámcové smlouvy o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Kutná Hora, Mgr. Veronikou Jakubovskou, soudní exekutorkou, se sídlem Česká 325, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.11.19


Usnesení č. 792/19 k vydání urny zemřelého občana města Kouřim
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vydání urny zemřelého občana města Kouřim Václava Kouby městu Kouřim k zajištění sociálního pohřbu.Usnesení č. 793/19 k dodatku k zahraničním cestám v roce 2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
doplňující informace k zahraničním cestám v roce 2019.Usnesení č. 794/19 k výstavě Projekty pro Sedlec
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku 6.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec na výstavu studentských projektů v Sedlci,

I I. u k l á d á
ekonomickému odboru nalezení této částky v rozpočtu města.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 795/19 k doplnění komise cestovního ruchu a redakční rady KHL
Rada města I. j m e n u j e
a) Milana Minaříka, bytem Praha 11 - Háje, členem komise pro cestovní ruch,
b) Milana Minaříka, bytem Praha 11 - Háje, členem redakční rady kutnohorských listů.Usnesení č. 796/19 k návrhu na odejmutí čestného občanství města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t s odebráním čestného občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 797/19 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Šultysova 154, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře objektu č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko z.s., IČO 08322031, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou od 1.11.2019 do 14.10.2020 za účelem zřízení kanceláře spolku s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním předmětných prostor

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 798/19 k záměru pronájmu prostor v č.p. 343, Masarykova ul., KH (p. Prchal)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru bez následného uzavření nájemní smlouvy

II. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 2448/1 v k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.11.19


Usnesení č. 799/19 k uzavření darovací smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San a Shikhun Nang Ram Tamdang týkající se darování movitých věcí potřebných pro zajištění domácnosti bytu v Kutné Hoře, jehož jsou společnými nájemci na základě nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 800/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 15 - 16/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/19, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - opravy o částku 500.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky byty - rekonstrukce.
b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/19, kterým se navyšují výdajové položky DPS - služby, revize o částku 100.000,-- Kč a DPS - opravy o částku 150.000,-- Kč, a to obě na úkor investiční položky DPS - rekonstrukce.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 04.11.19


Usnesení č. 801/19 k PŘ na poskytování úklidových prací a služeb ve sport. hale Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška"
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora, Mgr.,Bc. Silvia Doušová
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Ing. Michal Vavák Jana Řeřábková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.12.19


Usnesení č. 802/19 k dodatku Smlouvy o výpůjčce - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16.7.2018 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace , IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkající se vyjmutí části nebytových prostor z předmětu výpůjčky a vložení nových nebytových prostor do smlouvy o výpůjčce z důvodu revitalizace Vlašského dvora

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 803/19 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 16. 10. 2019Usnesení č. 804/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 730/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 800 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 572-16/2019, oddělený z pozemku p. č. 730/3 (orná půda) o výměře 4.653 m2, oba v k. ú. Kaňk.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.11.19


Usnesení č. 805/19 k právu stavby na pozemku v k.ú. Kutná Hora (TJ SPARTA Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru smluvně zřídit právo stavby na pozemku p. č. 3337/1 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 15.753 m2 v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 806/19 k prodeji pozemku v Kutné Hoře formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora schválit prodej pozemku p.č. 2169/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 807/19 k prodeji domu čp. 71 v ul. Táborská v Kutné Hoře s pozemkem
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit
prodej pozemku p.č. 3645 o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 71, společnosti C.H.T real estate a.s., IČ 02236061, se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1

II. schválit
prodej pozemku p.č. 3645 o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 71, formou výběrového řízení.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 808/19 k prodeji nemovitostí na Palackého náměstí v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit
prodej pozemku p. č. 1291/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a dále zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora
a) společnosti C. H. T. real estate, a. s. se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ 02236061
b) panu Xvan Hvan Ha a paní Thithanh Lan Nguyen, Kutná Hora.

II. schválit
prodej pozemku p. č. 1291/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a dále zadní stavba samostatně neevidovaná v KN,
v k. ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 809/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (pan Balada a pan Očenášek)
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit prodej pozemku p. č. 1522/1 (zahrada) o výměře 2.524 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Ing. Pavlovi Baladovi, 120 00 Praha 2 a panu Ing. Tomášovi Očenáškovi, 503 53 Smidary.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 810/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit prodej části pozemku p. č. 1766/4 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.12.19


Usnesení č. 811/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025081/VB01 Kutná Hora, K Jakubu, ppč. 3183 - knn) na pozemcích p. č. 3176/1, p. č. 3176/15, p. č. 3176/16, p. č. 3679/2, p. č. 3681/1 a p. č. 3681/2, vše v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 10,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 812/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024810/VB01 Kutná Hora, Česká, ppč. 997/3 - knn) na pozemku p. č. 3992/6 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 813/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025309/VB01 Kutná Hora, Purkyňova, č. parc. 445 - knn) na pozemku p. č. 3784 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 814/19 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 39 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 39: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 20 880,00 Kč na odstranění havarijního stavu parapetní zdi oplocení školy směrem do Štefánikovy ulice.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulanková      Termín : 10.11.19


Usnesení č. 815/19 k zahájení poptávkového řízení na obnovu altánku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §27 a dle §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení §3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem" v Kutné Hoře.
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
S předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Naděžda Mottlová
3. Věra Janatová Ing. Věra Žáčková
4. Bc. Jana Jelínková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.19


Usnesení č. 816/19 k souhlasu s přijetím daru - Městská knihovna
Rada města s o u h l a s í
s přijetím daru od společnosti Philip Morris, a.s. pro Městskou knihovnu Kutná Hora dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. Seifert,Mgr.Jarkulišová      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 817/19 k rozpočtům v kultuře a střednědový výhled PO zřizovaných městem KH
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty pro rok 2020 a střednědobé rozpočtové výhledy na roky 2021 a 2022 Městské knihovny Kutná Hora, Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a Galerie Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy.Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 818/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK Č. 38 a k sml. s TJ Sokol Malín
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "Sport - rezerva" na položku TJ Sokol Malín - "odlehčené branky pro mládež" ve výši 27 000,- Kč - .
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 819/19 Návrh na rozpočtové opatření POL č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu nákupu služebního motorového vozidla pro potřeby městské policie ve výši 460 000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 820/19 k pověření k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 224/15 ze dne 4. 3. 2015 a přímo navazující usnesení č. 720/15 ze dne 8. 7. 2015

II. p o v ě ř u j e
a) starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k úkonům
a rozhodování ve věcech zadávání veřejných zakázek v režimu i mimo zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
b) Ing. Pavlínu Daňkovou, referenta odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kutná Hora k úkonům, administraci a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních veřejných zakázek dle podmínek uvedených v důvodové zprávě,
c) vedoucí odborů a vedoucí oddělení Městského úřadu Kutná Hora k úkonům a administraci zadávacích řízení veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona a k zastupování zadavatele obdobně přiměřeně u těchto veřejných zakázek dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 08.11.12


Usnesení č. 821/19 k VŘ na dodavatele samostatných staveb v Breüerových sadech v KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Amfiteátr u Vrchlice", "Vodní prvek", "Zadní vchod B do parku" vše v Breüerových sadech v Kutné Hoře.
b) že jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Mgr. Bc. Silvia Doušová místostarostka
Ing. Jiří Janál odbor investic
Mgr. Věra Klimentová odbor regionálního rozvoje a územ. plánování
Ing. Andrea Bodišová odbor investic
Michaela Špačková odbor investic
Náhradníci:
Jan Trávníček DiS. odbor investic
Ing. Šnaiderová Michaela odbor investic

III. u k l á d á
odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 822/19 k jezu u Wagenknechtova mlýna
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Projektový atelier Dlabáček s.r.o. Gočárova třída 535 Hradec Králové na zpracování žádosti o dotaci včetně nutných dokladů, na projekt Vrchlice ř. km. 6,639 "Revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" v rámci výzvy č. 140 pro opatření 4.3 "Posílení přirozené funkce krajiny", která bude vyhlášena SFŽP s předložením žádosti od 3.2.2020.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít tuto smlouvu.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 823/19 k nákupu vodovodních baterií Dyson
Rada města s o u h l a s í
s přímým nákupem 6 ks. vodovodních baterií se zabudovaným osoušečem rukou "Dyson Airblade Wash + Dry" pro WC v parku v Pacákových sadech.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 824/19 k výsledeku PŘ TDI - Revitalizace hřbitova U Všech Svatých
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na provádění technického dozoru investora pro akci: "Revitalizace hřbitova U Všech Svatých v Kutné Hoře" dodavatel - AS PROJECT CZ s.r.o., IČ: 26095254, U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov za nabídkovou cenu 786,50 Kč/hodinu.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 825/19 k Revitalizaci Vlašského dvora-prodloužení doby realizace projektu
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení doby realizace akce Revitalizace národní kulturní památky
Vlašský Dvůr Kutná Hora ( Reg č.CZ.06.3.33/0.0/15 015/0000339 ) do 30.9.2020.

II. u k l á d á
odboru investic ve spolupráci s projektovým manažerem provést veškeré
potřebné administrativní kroky.

Zodpovídá : Ing. J.Janál, Dr. Hubáček      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 826/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 11/19, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti - posudky ve výši 52.030,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Zeleň vnitrobloky - služby ve výši 52.030,--Kč, viz důvodová zpráva.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 06.11.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 30. října 2019

Nahoru