30. října 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.října 2007

Usnesení č. 920/07 k nákupu notebooků pro radní
Rada města u k l á d á
odboru kanceláře tajemníka zajistit dle finančních možností rozpočtu města nákup 10 ks notebooků pro zajištění činnosti RM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 921/07 k bezplatnému pronájmu obřadní síně a Preghausu
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře
dne 14.12.2007 v době od 16:00 u příležitosti konání koncertu žáků
Základní umělecké školy v Kutné Hoře.
b) s bezplatnou zápůjčkou Preghausu Vlašského dvora dne 12.11.2007 v době od
9:00 do 13:00 hod. pro bezplatné měření glykemie v rámci světového dne
diabetu Svazu daibetiků CŘ.
c) s převzetím záštity nad konáním pochodu - procházky v rámci Světového
pochodu proti diabetu 2007 dne 14.11.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.11.07


Usnesení č. 922/07 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 8.10.2007
b) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity města ze dne
10.10.2007
c) zápis z komise pro školství ze dne 15.10.2007
d) zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 1.10.2007
e) zápis z 5. zasedání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 19.9.2007


Usnesení č. 923/07 k VŘ č.M 6/07 Kouřimská brána
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/07 na prodej domů čp.59 a čp.18 s pozemky p.č.312, 310/1, 310/2 a 311/1 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 10.480.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.07


Usnesení č. 924/07 k prodeji části pozemku v K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2136/5 o výměře cca 25 m2 v k.ú.Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora za kupní cenu 600,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 925/07 k prodeji pozemků v K.H.(m.Pospíšilovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru a prodej pozemků p.č. 4314, p.č.4315/1 a p.č. 4315/13 o celkové výměře 8.887 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti manželů JUDr.Vladimíra a PhDr.Ivy Pospíšilových,bytem Libišská 1746,Praha 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.11.07


Usnesení č. 926/07 k prodeji pozemku v K.H.-Kouřimská
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 688/3 o výměře 1.293 m2 v k.ú.Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp.334 a 335 Kouřimská ul., Kutná Hora za kupní cenu 100,-Kč/m2

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 688/3 pro každého vlastníka pozemků p.č.689/1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, vše v k.ú.Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 927/07 k prodeji pozemku v K.H.-p.Pipek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č.688/4 o výměře 297 m2 v k.ú.Kutná Hora panu Pavlu Pipkovi,bytem Sochorova 632,Kutná Hora za kupní cenu 1.000,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 928/07 k prodeji pozemku v K.H.-p.Páral
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č.3989/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú.Kutná Hora panu Radku Páralovi,Růžová 844,Kutná Hora za kupní cenu 1.100,.Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 929/07 k prodeji pozemku v K.H.-m.Pavlovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku dle PK p.č.499 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú.Bernardov dle žádosti manželů Jana a Lenky Pavlových,bytem Bernardov 5,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.11.07


Usnesení č. 930/07 ke směně pozemků v K.H.-Egidy
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č.1252/2 v k.ú.Kutná Hora o výměře 119 m2 v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. PK 279/2 v k.ú.Kutná Hora o výměře 333 m2 ve vlastnictví manželů JUDr.Jana Egidy Hodkov 19 a Ing.Aleny Egidy Na Náměti 624, Kutná H ora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.11.07


Usnesení č. 931/07 k převzetí důlního díla
Rada města b e r e n a v ě d o m í
převzetí důlního díla, šachty č.66 - Routový věnec na pozemku p.č. 4209 v k.ú.Kutná Hora Občanským sdružením Barbora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.11.07


Usnesení č. 932/07 ke směně pozemků - p.Kotrba
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 3992/8 v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví pana Vlastimila Kotrby,Ústecká 411,Kutná Hora za části pozemků p.č. PK 2624 a 2625/1 v k.ú.Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 933/07 k pozemkům od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
1. se zakoupením pozemků p.č. 3088/1, 3683/1, 3089 o celkové výměře 18.646 m2 a část pozemku p.č. 3087/1 o výměře cca 7.766 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, Praha za kupní cenu dle znaleckého posudku.

2. s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3086/2 o výměře 4.725 m2 a části pozemku p.č. 3087/1 o výměře cca 1.280 m2 v k.ú.Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, Praha.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 934/07 k odkoupení pozemku průmysl.zóně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku č. dle PK 1849 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora od spoluvlastníků pana Vlastimila Kotrby,bytem Kaňk 225,paní Miluše Fořtové,bytem Blatného 2314/14,Praha - Stodůlky, Jaroslavy Kotrbové,bytem Ústecká 411,Kutná Hora a Hany Truhlářové,bytem Masarykova 579,Kutná Hora za kupní cenu 200,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 935/07 k rozpoč.opatření OSZ č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.10 - dotace na komunitní plánování od krajského úřadu ve výši 437 450,-Kč a 43 750,- Kčl dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.10
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,D.Novotná      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 936/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.32 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "Socha sv.Václava a okolí" o částku 140 000,-Kč na úkor položky "dokumentace, posudky" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbliším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o scháleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.32.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 937/07 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 - převod dotace Ministertva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 72.900,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbliším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček,Ing.Kocián      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 938/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 33
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 33 - vytvoření nové položky na akci "Slavnostní osvětlení Morového sloupu" v Kutné Hoře ve výši 400.000,-- Kč na úkor položky "Obnova vnějšího pláště domu čp. 154 Šultysova ulice" v Kutné Hoře, na úkor polo žky "Výměna krovu a obnova střešního pláště na domě čp. 42 Komenského náměstí" v Kutné Hoře a na úkor položky "památky služby" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbliším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 33.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 939/07 k rozpočtovému opatření KT č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.5 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výd ajů ve výši 718.770,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č.5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 940/07 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 15.10.2007

II. u k l á d á
a) odboru správy majetku zajistit zprůchodnění cesty sadem ze sídliště na
Kaňk
Zodpovídá: Ing. Suchánek Termín: 30.11.2007
b) investičnímu odboru zajistit jednoduchý nákres s odhadem nákladů pro
realizaci okružní křižovatky směrem od Alberta na Kaňk
Zodpovídá : Ing.T. Benada, Ing.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 941/07 k příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky (Pilcovi,Candráková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 942/07 k odměňování manažerů pracovních skupin v rámci komunit.plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci. Odměna bude splatná dvakrát ročně vždy na konci pololetí. V roce 2007 vykonají manažeři práci v rozsahu max. 40 hod./ rok. Výše odměny je stanovena na 150,-- Kč/hod.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník D. Novotná      Termín : . .


Usnesení č. 943/07 k účasti Města K.Hora na programu prevence kriminality
Rada města s c h v a l u j e
a) účast Města Kutná Hora na Krajském programu prevence kriminality pro rok
2007-2008.
b) vypracování projektu - "Doplnění a integrace bezpečnostního systému Města
Kutná Hora"
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 944/07 k platovému zařazení ředitele ZŠ TGM
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení pana Mgr. Karla Ptáčka, ředitele Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, s účinností od 1.11.2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.07


Usnesení č. 945/07 k nárokovým složkám platů ředitelů ZŠ TGM a ZUŠ
Rada města s c h v al u j e
proměnlivé nárokové složky platu ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora pro školní rok 2007/2008 (dle zákona č. 262/2006 Sb., § 132 - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanvoený rozsah) pro:
ZŠ TGM Kutná Hora, p.ředitel Mgr. Karel Ptáček
ZUŠ Kutná Hora, pí ředitelka Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.07


Usnesení č. 946/07 k výroční zprávě MŠ K.H.,Benešova
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 947/07 k výroční zprávě MŠ Pohádka K.H.
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 948/07 k výroční zprávě ZŠ Jana Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 949/07 k výroční zprávě ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a lu j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 950/07 k výroční zprávě ZŠ Kremnická 98
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 951/07 k výroční zprávě ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 952/07 k výroční zprávě ZUŠ K.H.
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, za rok 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 953/07 k výroční zprávě Školní jídelny K.H.
Rada města s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora za rok 2006
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 954/07 k návrhu na usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení č. 916/07 ze dne 9.10.2007
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 955/07 k poskytnutí slevy z nájmu
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím slevy ve výši 25% z nájemného po dobu opravy fasády nemovitosti č.p.154-155 Šultysova, Kutná Hora u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a JUDr.Janem Frankem, by tem Česká 237,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 956/07 k prodloužení nájem.smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.469, Městské sady, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou 1 měsíc tj. Od 1.11.2007 do 30.11.2007

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č.2 v 1.podlaží domu čp.75, ul.Lorecká, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou,trvale bytem Městské sady 469, Kutná Hora na dobu určitou 6 měsíců, s účinností od 1.12.2007 do 31.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 957/07 k prodloužení nájem.smluv
Rada města s o u h l a s í
a)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní
smlouvy na byt v čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Tomášem Mertlem,
trvale bytem Pod Lipami 9, Nový Jičín, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.11.
2007 do 31. 10. 2008.

b)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 181,
Václavské nám., Kutná Hora s panem Jaroslavem Vrbickým, trvale bytem
tamtéž, na dobu určitou 6 měsíců,tj. od 1. 11. 2007 do 30. 4. 2008.

c)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 469,
Městské sady, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou, trvale bytem tamtéž,
na dobu určitou 6 měsíců, tj.od 1. 11. 2007 do 30. 4. 2008.

d)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt zvláštního
určení - bezbariérový byt v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s panem
Bohumilem Smítkou, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.
11.2007 do 31. 10. 2009

e)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 167,
ul. Šultysova, Kutná Hora s manželi Máriou a Josefem Hromádkovými, trvale
bytem tamtéž, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2009.

f)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1-3,
ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou, trvale bytem tamtéž,
na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2007 do 31. 1. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 958/07 k žádosti pí Bochníčkové
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí k žádosti paní Hany Bochníčkové,bytem Mazákova 168,Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s poskytnutím dalších slev v rámci privatizace bytových jednotek v objektu čp.168 ul.Mazákova v Kutné Hoře, mimo slev dle "Zásad tvorby cen bytových jednotek" pro 2.vlnu privatizace, schválených zastupitelstvem města dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 959/07 k odprodeji byt.jednotek v 2.vlně priv.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedených současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp.302 ul.Masarykova včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc.č.2507 v k.ú. Kutná Hora dle" Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5.2007.
1) byt.jednotka č.302/2,p.František Buriánek, kupní cena ve výši 182.509,- Kč
2) byt.jednotka č.302/4,pí Marcela Tyrnerová, kupní cena ve výši 148.786,- Kč
3) byt.jednotka č.302/5,manželé Ilona a Jiří Kučerovi, kupní cena ve výši
209.342,- Kč
4) byt.jednotka č.302/6,manželé Marie a Zdeněk Krupičkovi, kupní cena ve výši
188.879,- Kč
5) byt.jednotka č.302/7,manželé Marie a Jan Chocholáčkovi, kupní cena ve výši
201.664,- Kč
6) byt.jednotka č.302/8,p.Bohuslav Mordych, kupní cena ve výši 219.324,- Kč
7) byt.jednotka č.302/9,pí Jaroslava Petráčková, kupní cena ve výši 191.461,-

8) byt.jednotka č.302/10,manželé Zuzana a Karel Krausovi, kupní cena ve výši
191.574,- Kč
9) byt.jednotka č.302/11,pí Marie Labudová, kupní cena ve výši 201.664,- Kč
10) byt.jednotka č.302/12,pí Zdeňka Tomášková, kupní cena ve výši 223.550,-

11) byt.jednotka č.302/13,manželé Petra a Lukáš Šnebergovi, kupní cena ve
výši 191.461,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 960/07 k prodeji nebyt.prost. - ul.Jana Zajíce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nebytové jednotky č.122/101 a 123/101 ul.Jana Zajíce, včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc.č.785/46,785/48,785/50,785/52 a 785/54 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory, dle "prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 Společenství p ro dům čp.122-126 ul.Jana Zajíce v Kutné Hoře, za kupní cenu ve výši 1,-Kč za každý nebytový prostor
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 961/07 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp.599, ul.Uhelná, Kutná Hora paní Navenece Zec,trvale bytem Uhelná 599, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.11.2007 do 31.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 962/07 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. r u š í
r u š í
usnesení č. 839/07 ze dne 25. 9. 2007.

II. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Dušanem a Renátou Roubíčkovými, k
bytu č. 1 v čp. 658, ul. Puškinská v Kutné Hoře ke dni 31. 12. 2007 s
tím,že v souladu nájemní smlouvou budou vypořádány nadstandardní úpravy a
vybavení bytu po odečtení odpisové sazby za dobu užívání bytu ve výši
50.073,50 Kč.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jiřím Kolaříkem, trvale bytem
Havířská stezka 137,Kutná Hora k bytu č. 1 v čp. 658, ul. Puškinská v
Kutné Hoře na dobu určitou, s účinností od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2021, kdy
nájemné bude stanoveno ve výši 20,62 Kč/m2 jako maximální nájemné dle
platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v
případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Roubíčkem, bytem Puškinská 658, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne d le čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29.9.2000. Město Kutná Hora vrátí panu Dušanu Roubíčkovi částku ve výši 388.357,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 8. 2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 963/07 k žádosti manželů Pospíšilových
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nákladů ve vyúčtování služeb za rok 2006 u položky teplo o 1.000,00Kč a u položky studená voda o 1.000,00Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 964/07 k uzavření dohody s pí Rakašovou N.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 24 783,00Kč pro paní Naděždu Rakašovou,bytem Městské sady 469,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 965/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Tokárovou,Trebišovská 609,Kutná Hora ve výši 50% z částky 562,00Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 966/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Dalimilu Vlachovou,Benešova 612,Kutná Hora ve výžši 50% z částky 22 149,00Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 967/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Ryšanovy,Masarykova 343,Kutná Hora ve výši 50% z částky 608,00Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 968/07 k odprodeji plyn.hořáku
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem plynového hořáku z kotle, jehož likvidace byla odsouhlasena usenesením rady města č.622/07, za cenu 35.000,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 969/07 k uzavření sml.o poskyt.ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp.443, ul.Vítězná,Kutná hora - Sedlec s manželi Michalem a Věrou Janečkovými,trvale bytem Na výslunní 700, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj.od 1.11.2007 - 31.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 970/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č.502/07, 889/07, 900/07, 748/07.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.07


Usnesení č. 971/07 k žádosti o filmování
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku rozhodováním o uzavření nájemních smluv na pronájem exteriérů a interiérů Města Kutná Hora z důvodu filmování s tím, že před započetím vyřizování žádosti si vyžádá stanovisko statutárního zástupce Města Kutná Hora. Cena za pronájem b ude stanovena dle platného ceníku schváleného usnesením rady města č.722/05 s účinností od 1.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.07


Usnesení č. 972/07 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
v souladu s č.13, odst.1 "Pravidel o přidělování bytů do nájmu občanů" s přidělením bytu a uzavřením nájemní smouvy na pronájem bytu č.1 o velikosti 2+KK ve 2.podlaží domu v čp.30, ul.Barborská, Kutná Hora panu Ing. Radku Chmelíkovi,trvale bytem Karlovar ská 23, Pavlov, jednateli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., v návaznosti na usnesení č.917/07 ze dne 16.10.2007. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1.11.2007 za smluvní nájemné ve výši 4.970,-Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 973/07 k uzavření nájem.sml - Šmidrkalovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č.2548/2,. díl 13 v k.ú.Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a manželi Jiřím a Hanou Šmidrkalovými,bytem Puškinská 585,Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd ní lhůtou, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.07


Usnesení č. 974/07 k uzavření nájem.sml.-Procházková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.2 k nájemní smlouvě na pozemek p.č.2476/5 v k.ú.Kutná Hora, uzavřené dne 24.2.1994 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a paní Miroslavou Procházkovou,bytem Benešova 468,Kutná Hora, který se týká přechodu nájemního vztahu na dědice - za zemřelou paní Procházkovou bude nájemcem její dcera Svatoslava Procházková,bytem Benešova 468,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.07


Usnesení č. 975/07 k místní komunikaci Ke Trojici
Rada města b e r e n a v ě d o m í
stanovisko JUDr.Prokopa k řešení místní komunikace v lokalitě Ke Trojici


Usnesení č. 976/07 k přístavbě kabin TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s přístavbou kabin na hřišti TJ Sokol Kaňk, které je situováno na pozemku pč.č682/2 v k.ú.Kaňk
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.07


Usnesení č. 977/07 k dodatku č.5 ke sml.s p.Horákem
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením panem Zdeňkem Horákem předloženého Dodatku č.5 ke smlouvě o zajištění provozu veřejných WC v Libušině ulici a v Breuerových sadech uzavřené dne 14.5.2004 s p.Zdeňkem Horákem,bytem Šandova 148,284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.5 ke smlouvě o zajištění provozu veřejných WC v Libušině ulici a v Breuerových sadech uzavřené dne 14.5.2004 s p.Zdeňkem Horákem,bytem Šandova 148,284 01 Kutná Hora za předpokladu, že platba za zajištění provozu WC bude zvýšena o čá stku 125.000,-Kč vč.DPH z důvodu rozšíření provozní doby WC v Breuerových sadech o dobu od 10.ledna do 15.března a od 15.listopadu do 15.prosince běžného roku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.07


Usnesení č. 978/07 k Nařízení Města K.H.č.2/07
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č.2/2007 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel na území města Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 979/07 k plánu zim.údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2007-2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 980/07 k odtahové službě pro město K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na plnění zakázky "Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory včetně provozu parkoviště odtažených vozidel a zajištění jeho střežení" s firmou Odtahová soužba BOSS, Chotouchov 19, 281 44 Zásmuky, IČ 64548414
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 981/07 k rozpoč.opatření - OSM č.72/07-81/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.72/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu rekonstrukce kotelny v domě na Václavském nám.182 ve výši 132.810,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky opravy Václav ské nám. čp.182 ( 106.390,--Kč) a položky Sankturinovský dům - kotelna ( 26.420,--Kč) - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.73/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady skladových regálů do skladu v domě Masarykova čp.343 ("gážisťák") ve výši 11.170,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky nebyty materiál (5.000,--Kč) a rozpočtové položky Vlašský dvůr materiál (6.170,-- Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 74/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady projektové dokumentace na opravu ohradní a opěrné zdi Na Valech ve výši 29.750,-- Kč, a to na úkor položky opr avy komunikace - viz bod č.3 důvodové zprávy

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 75/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky sportoviště revize, služby o částku 24.000,-- a zřízení nové položky TJ Stadion revize, s lužby ve výši 19.390,-- Kč, a to obě změna na úkor rozpočtové položky sportoviště opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 76/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení rozpočtové položky TJ Stadion opravy (o částku 38.190,--Kč), a to na úkor rozpočtové položky sportoviště o pravy - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 77/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení investiční položky kanalizace U Lazara čp.22 ve výši 53.890,-- Kč, a to na úkor položky Uhelná 555 - střecha - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 78/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady movitých věcí (plyn.kotel + rozvody + radiátory) v bytě č.7 ve Vladislavově ulici čp.373 v celkové výši 30.000 ,-- Kč, a to na úkor položky Uhelná 555 - střecha - viz bod č.7 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.79/07, kterým se zřizuje nová příjmová položka příjem z likvidace kotle (železný šrot) v částce 10.350,-- Kč a v téže částce se navýší výdajová položka Vlašský dvůr služby - viz bod č.8 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.80/07, kterým se na základě oznámení MLaR snižuje příjmová položka nájem MLaR o částku 455.050,-- Kč a v téže částce se snižují výdajové položky FO neprivat.byty o částku 150.000,-- Kč, položky poplatek za vymáhá ní 55.050,-- Kč, položky vyúčtování byty 200.000,-- Kč a položky vyúčtování nebyty 50.000,-- Kč - viz bod č.9 důvodové zprávy.

c) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.81/07, kterým se navyšuje nově zřízená příjmová položka příjem z likvidace kotle o částku 35.000,-- Kč za prodej hořáku ze zlikvidovaného kotle Slatina (společnost KH Tebis) a navýšení o tutéž částku 35.000,-- Kč výdajovou položku opravy Tebis - viz bod č.10 důvodové zprávy.Zodpovídá : Ing. .Zahradníček,Suchánek      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 982/07 ke sml.o výpůjčce-TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 673 v k.ú.Malín - hřiště včetně kabin a pokladny na pozemku umístěných a dále pozemku p.č.227/2 v k.ú.Malín včetně klubovny na pozemku umístěné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany s účinnosti od 1.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 983/07 k termínům jednání ZM na r.2008
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2008

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit navržené termíny jednání ZM na rok 2008
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 984/07 k zápisu komise pro mezin.spolupráci
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze dne 24.října 2007.


Usnesení č. 985/07 k rekonstrukci veř.osvětlení
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení poptávkového řízení na vypracování studie rekostrukce veřejného osvětlení v Kutné Hoře

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o. jednateli společnosti uzavřít s vítěznou společností smlouvu o dílo na zpracování studie. Způsob financování bude upřesněn jednáním mezi TS a místostarostou Ing.Benadou.

Zodpovídá : Ing.Železny,TS K.H. s.r.o.      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 986/07 k navýšení fin.prostředků
Rada města s o u h l a s í
s navýšením prostředků na financování veřejného osvětlení ve výši 450.000,-Kč pro Technické služby,s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 987/07 k hospodření Nemocnice K.H.k 30.9.2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k 30.září 2007.


Usnesení č. 988/07 k hospodaření Nemocnice K.H. za září 2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice za měsíc září v porovnání s měsíčním průměrem plánu pro rok 2007


Usnesení č. 989/07 k projektu obnovy polikliniky
Rada města u k l á d á
odboru investic zajistit zpracování projektu obnovy budovy polikliniky v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.08


Usnesení č. 990/07 k nákupu kogeneračních jednotek
Rada města p o v ě ř u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
jednatele společnosti Ing. Vladimíra Gajdoše nákupem 4 ks kogeneračních jednotek.
Zodpovídá : Ing.Gajdoš,jednatel KH Tebis      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 991/07 k zápisu dozor.rady KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 29.srpna 2007


Usnesení č. 992/07 k promítací ploše pro kino Svět
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením promítací plochy pro kino Svět v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 993/07 ke zřízení pobočky Průvod.služby dle doporučení komise cest.ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise pro rozvoj cestovního ruchu zřídit pobočku Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. u hlavního nádraží. Průvodcovská služba předloží Radě města finanční rozpočet.

II. n e s o u h l a s í
se zřízením fondu cestovního ruchu.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 30.11.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 30. října 2007

Nahoru