30. listopadu 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.listopadu 2016

Usnesení č. 971/16 k rozpočtovému opatření KT č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profesi dle důvodové zprávy pro rok 2016 v maximální výši 90 000 Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 13. 12. 2016

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 972/16 k VPS - dotace Okresní hospodářské komoře
Rada města s c h v a l u j e
předloženou Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Okresní hospodářské komoře v Kutné Hoře na rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.16


Usnesení č. 973/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 21. 11. 2016

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Ivanou Krajnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Zdeňkou a Ladislavem Ruszóvými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Petrou Zorničkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 974/16 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/16 na pronájem bytu Benešova ul. 647
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 19/16 na pronájem bytu č. 22 o velikosti 2+kk (53,10 m2) v 5. podlaží domu č.p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 2+kk (53,10 m2) v 5. podlaží domu č.p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Lucií Břízovou, Dobřeň , za nájemné ve výši 2.392,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 19/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 975/16 k vyhodnocení VŘ č. SN 20/16 na pronájem bytu ul. Masarykova 343
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 20/16 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+1 (92,02 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 2+1 (92,02 m2) ve 2.podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Jakubem Vojnou, Doubravička , za nájemné ve výši 4.366,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 20/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 976/16 k vyhlášení VŘ č. SN 24/16 na pronájem bytu ul. Masarykova 343
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 9. 1. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 977/16 k vyhlášení VŘ č. SN 25/16 na pronájem bytu Vojtěšská ul. č.p. 19
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/16 na pronájem bytu č. 1, o velikosti 3+1,v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 9. 1. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 978/16 k vyhlášení VŘ č. SN 26/16 na pronájem bytu Vojtěšská ul. č.p. 19
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/16 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk,v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 9. 1. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 979/16 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Zemanová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3943/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.01.17


Usnesení č. 980/16 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. KH (p. Tichý)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 4583 o výměře 2 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Ing. Miroslavem Tichým, IČ 49339001, se sídlem U Myslivny 678, Hradec Králové za účelem umístění automatu na prodej pitné vody na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.12.2016 za roční nájemné ve výši 2 000,00 Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 981/16 k uzavření smluv o výpůjčce - Trebišovská 611 (Centrum soc.služeb)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí tvořících vybavení - místnosti č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.11 a 1.12 v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora na dobu určitou od 1.1.2017 do 1.2.2020 za účelem poskytnutí zázemí pro pracovníky sociální služby odborného sociálního poradenství v ambulantní formě, fakultativní činnosti a vzdělávací aktivity, které jsou vázány na službu odborného sociálního poradenství.

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí tvořících vybavení - místnosti č. 1.05, 1.06 a 1.07 v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Prostorem plus o.p.s., IČ 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín na dobu určitou od 1.1.2017 do 1.2.2020 za účelem poskytnutí zázemí pro pracovníky sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v terénní formě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 982/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (spol. KH TEBIS s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 5.12. 2012 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. KH TEBIS s.r.o. IČ 47542713, se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se snížení výše nájemného pro rok 2017 na částku 6,3 mil. Kč + DPH a pro následující roky na částku 5,4 mil. Kč + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 983/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o využití nebyt. prostor - Pobřežní 194
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o využívání sportoviště uzavřené dne 16.5. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, IČ 22900845, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora jako uživatelem týkajícího se rozšíření předmětu využívání o nebytové prostory - 2 místnosti v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, a navýšení částky za využívání sportoviště o částku 6.116,- Kč za rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 984/16 k umístění sídla - Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ TGM
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole T.G. Masaryka Kutná Hora na adrese Jiráskovy sady č.p. 387, Hlouška, Kutná Hora, PSČ 284 01.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.16


Usnesení č. 985/16 k rozpočtovému opatření OSM č. 29/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 29/16, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční položky Radnická 178 - klimatizace ve výši 27.225,-- Kč, a to na úkor položky Dačického dům - provozní náklady.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 986/16 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) odkoupení pozemku p.č. 4132/1 o výměře 52.151 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Družstva Land, IČ 27372928, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 17.470.585,- Kč.

b) uzavření předložené kupní smlouvy č. 8/2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 987/16 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu NTL plynárenského zařízení "Reko STL RS Kutná Hora-U Lorce, číslo stavby 7700070232" na pozemku p.č. 3849 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu STL plynárenského zařízení "Reko STL RS Kutná Hora-U Lorce, číslo stavby 7700070232" na pozemku p.č. 3849 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 988/16 ke zřízení věc. břemene - plynovodní přípojka v k.ú. Sedlec (p.Chejn)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 136 - Kutná Hora, ul. Vítězná" na pozemku p.č. 779/16 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 60/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je toho času p. Mgr. Jan Chejn, 120 00 Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 989/16 k projektu Vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a)informativní zprávu - report č. 1 - k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.

b)informativní zprávu k řešení podmínky vzniku nové třídy v projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.12.16


Usnesení č. 990/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 34
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 287 897,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění obnovy povrchu venkovního prostoru u školní družiny dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 34.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 991/16 k účelově určenému finanč. daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 19 180,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.12.16


Usnesení č. 992/16 k inf. zprávě provozu školní družiny ZŠ v období prázdnin
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možnosti provozu školní družiny ZŠ v Kutné Hoře v období prázdnin v červenci a srpnu 2017 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.12.16


Usnesení č. 993/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 35
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 35 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 32 076,- Kč z důvodu přijetí dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2016", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 35
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 994/16 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 23.11.2016


Usnesení č. 995/16 k Aktualizaci Programu regenerace MPR pro období 2017 - 2022
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou aktualizací Programu regenerace MPR Kutná Hora pro období 2017 - 2022 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 996/16 k prodloužení sml. na akci "Oprava krovu a střechy budovy Vl. dvora
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o dílo na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.16


Usnesení č. 997/16 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a školského zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.12.16


Usnesení č. 998/16 k informativní zprávě - MŠ Pohádka Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění úkolu z výpisu ze zápisu RM 05. 10. 2016 - usnesení č. 810/16 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.12.16


Usnesení č. 999/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 36
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 -
navýšení investičního příspěvku ve výši 47 129,50 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na výdaje za zpracování akustického posudku a projektu stavby na akci "Rekonstrukce hřiště u ZŠ Kamenná stezka" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 36.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1000/16 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2017 s panem PhDr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1001/16 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města pro rok 2017
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1002/16 ke změně zřizovací listiny PO Pečovatelská služba
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změny čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora:

1. V čl. III zřizovací listiny - Účel a předmět činnosti - se služby poskytované příspěvkovou organizací rozdělují na služby registrované dle zákona č.108/2006 Sb. a na služby neregistrované

2. Neregistrované služby se rozšiřují o provozování komunitního centra pro seniory a hendikepované a o zajišťování speciální dopravní služby

Po provedených změnách zní Čl. III zřizovací listiny takto:
Čl. III.
Účel a předmět činnosti
1) poskytování registrovaných služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách:
a) poskytování sociální a pečovatelské služby ve smyslu § 32 a §40 zákona č. 108/2006 Sb.,
b) provozování centra denních služeb ve smyslu § 45 zákona č. 108/2006 Sb.,

2) poskytování neregistrovaných služeb
a) poskytování sociální služby v domech s pečovatelskou službou,
b) provozování komunitního centra pro seniory a hendikepované,
c) zajišťování speciální dopravní služby pro seniory
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1003/16 k výsledku poptávky "Ambulantní služby podpory soc.integrace obyvatel"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služby s názvem: "Ambulantní služby podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory " dle posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.11.2016 jako nejvhodnější nabídky pro zadavatele je nabídka dodavatele: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403/3, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1, IČ 49543547,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403/3, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1, IČ 49543547, za cenu 1 192.826,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1004/16 k výsledku poptávky "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služby s názvem: "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v terénní formě" dle posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.11.2016 jako nejvhodnější nabídky pro zadavatele je nabídka dodavatele: Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín 2, IČ 265 94 633,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín 2, IČ 265 94 633, za cenu 1 947.162,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1005/16 k ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora od 1.1.2017
Rada města s c h v a l u j e
úpravu ceníku služeb - základní, fakultativní činnosti sociální služby a služby poskytované v rámci hospodářské činnosti Pečovatelskou službou Kutná Hora
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1006/16 k odměně ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora za rok 2016 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 05.12.16


Usnesení č.1007/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1008/16 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 21.11.2016

II. d o p o r u č u j e
na návrh komise pro městská sídliště zařadit do rozpočtu města 2017 akce:
a) PD na sídliště Hlouška (500 tisíc)
b) Úvozová cesta na Kaňk (800 tisíc)


Usnesení č.1009/16 k rozpočtovému opatření OI č. 57
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 57 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva " na investiční položku "Infrastruktura základních škol - projektová dokumentace (k splnění podmínek bezbariérovosti a vzniku nové třídy)" ve výši 130.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1010/16 k dotaci z IROP - projekt "KH, Masarykova ul. - rekonstrukce chodníků"
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzva č. 69 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II

b) s uzavřením smlouvy se společností LK Advisory, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, na zpracování studie proveditelnosti, žádosti o dotaci včetně příslušných příloh k žádosti a na řízení projektu v době jeho realizace, za částku 399 300 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.16


Usnesení č.1011/16 k hospodářskému výsledku za období 1. 1. - 31. 10. 2016 spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
hospodářský výsledek společnosti za období 1. 1. 2016 - 31. 10. 2016


Usnesení č.1012/16 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 11. 2016.


Usnesení č.1013/16 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 15. zasedání komise dopravní ze dne 16.11.2016


Usnesení č.1014/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 22
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočtové opatření INV - TO č. 22/16, z důvodu úhrady nákladů na odstranění havarijního stavu sil. Č. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora I. etapa, ve výši 7 957 910 Kč, dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1015/16 k výsledku poptávky "Sanace odvalu dolu Kuntery"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Sanace odvalu dolu Kuntery" v k.ú. Kaňk. Jako nejvhodnějsí nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele Ekostarmont s.r.o., se sídlem Libušina 383/10, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Ekostarmont s.r.o., se sídlem Libušina 383/10, Kutná Hora, která nabídla nejnižší cenu ve výši 4 695 452,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č.1016/16 k zahájení poptávky "Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2017"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2017"
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kriterium - nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Ing. Andrea Bodišová Božena Marhanová
3. Jonáková Štěpánka Dobroslav Vepřek
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č.1017/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s finančními příspěvky na rok 2017:
a) společnosti Lotos spol. s r.o. pro pořádání Mezinárodního hudebního festivalu 100 000,-Kč
b) OS Stříbrná Kutná Hora pro pořádání Královského stříbření 100 000,-Kč
c) Karolíně Hromádkové na pořádán Operního týdne 50 000,-Kč
d) KH Tour z.s. na pořádání závodu horských kol 30 000,-Kč

II. s o h l a s í
s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2016 v plné výši

III. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o výsledcích hospodaření společnosti za I. - III. Q. 2016
b) zápis ze 78. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 23. listopadu 2016 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednate      Termín : 30.11.16


Usnesení č.1018/16 k uzavření Dodatku č.1 Smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2016, na provedení a dokončení stavebních prací" III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1019/16 k OZV Města Kutná Hora č. 03/2016, o nočním klidu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 03/2016, o nočním klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 13.12.16


Usnesení č.1020/16 k projektu "Asistent prevence kriminality 2017"
Rada města s c h v a l u j e
a) účast Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2017",

b) spoluúčast města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu,

c) u Městské policie KH s účinností od 1. 1. 2017 - po dobu trvání dotací z projektu - max. však do 31. 12. 2017 vytvoření jednoho pracovního místa na pracovní pozici "Asistent prevence kriminality" v rámci projektu Prevence kriminality na rok 2017 MV ČR.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.16


Usnesení č.1021/16 k rozpočtovému opatření OCRM č. 01
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 01 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace od Středočeského kraje na projekt "Propagace turistických cílů - památkové objekty v Kutné Hoře a okolí" ve výši 121 000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 30. listopadu 2016

Nahoru