30. listopadu 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.listopadu 2011

Usnesení č. 991/11 k příplatku ředitelce Pečovatelské služby KH
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.12.201 přiznat osobní příplatek Ing. Janě Kuklové, ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 01.12.11


Usnesení č. 992/11 k uzavření smlouvy - rozvoj eGovernmentu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy mezi Středočeským krajem, Krajským úřadem, Zborovská 11, Praha 5 a městem Kutná Hora o bezúplatné spolupráci v rámci projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji".
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.12.11


Usnesení č. 993/11 k rozpočtovému opatření KT č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 - přesun rozpočtových výdajů na základě skutečného čerpání rozpočtových prostředků a potřeb.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 994/11 k příspěvkovému (grantovému) programu Města Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 864/11 ze dne 12.10.2011.

II. s c h v a l u j e
Předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádost o příspěvek/grant
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku

Zodpovídá : K. Koubský,místostarosta      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 995/11 ke změně obsazení v kulturní komisi
Rada města I. o d v o l á v á
pana Michala Novotného z funkce člena Kulturní komise Rady města Kutná Hora na vlastní žádost

II. j m e n u j e
Veroniku Lebedovou do funkce členky Kulturní komise Rady města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.11


Usnesení č. 996/11 k odpisu finančního majetku a pohledávek
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) S odpisem evidovaného dlouhodobého finančního majetku - kapitálového vkladu mimo základní kapitál, poskytnutého v roce 2009 společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., ve výši 28 856 130,- Kč.
b) S odpisem evidované dlouhodobé pohledávky z půjčky, poskytnuté v roce 2009 společnosti Nemocnice Kutná Hora, ve výši 10 000 000,- Kč
c) S odpisem evidované nedobytné pohledávky, dle důvodové zprávy, v celkové výši 86 000,- Kč.

II. s o u h l a s í
S odpisem evidovaných nedobytných pohledávek a pohledávek za zemřelými, dle důvodové zprávy, v souhrnné výši 21 025,50 Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 997/11 k návrhu na rozpočtové opatření OE č.24
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 24, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů ve výši 1 786,06 tis. Kč. Jedná se o navýšení: přijatých správních poplatků ve výši 1 633,82 tis. Kč a příjmů z úroků a služeb ve výši 149,24 tis. Kč. Současně dojde ke snížení daňových příjmů o celkovou částku 1 786,06 tis. Kč, které nebudou v letošním roce naplněny.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 998/11 k rozpočtovému opatření OE č.25
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25, kterým dochází k přesunu nedočerpaných rozpočtových prostředků z odboru dopravy na BESIP ve výši 25.000 Kč. Uvedené prostředky budou použity na nákup drobného dlouhodobého majetku v nebytových prostorách spravovaných odborem správy majetku dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 999/11 k prodeji části pozemku v KH - man. Havlíkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 9 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům JUDr. Pavle a JUDr. Vratislavu Havlíkovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1000/11 k prodeji nemovitostí v KH - p.Ostrihoň
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem domu na pozemku p.č. 3327 a pozemků p.č. 3327 o výměře 426 m2 a p.č. 3329 o výměře 843 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Ostrihoňovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1001/11 k prodeji části pozemku v KH - p.Jelínek
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3335/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Zdeňka Jelínka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č.1002/11 k záměru na prodej pozemku v Malíně - p.Krajner
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 523/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Malín dle žádosti pana Květoslava Krajnera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.12.11


Usnesení č.1003/11 k prodeji pozemků v Malíně - p.Beil, p.Zelený
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit bod II. usnesení č. 38/95 ze dne 17.1. 1995.

II. s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 667/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Malín dle žádosti pana Stanislava Beila,Kutná Hora.
b) s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 667/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Malín dle žádosti pana Zdeňka Zeleného,Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1004/11 ke směně části pozemků v KH - man.Vališovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 3985/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karla a Andrey Vališových, Kutná Hora, za část pozemku p.č. 3987 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1005/11 k účasti v dražbě za účelem nabytí podílu na pozemcích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 na pozemcích dle KN p.č. 608 o výměře 159 m2, p.č. 609 o výměře 142 m2, p.č. 612/2 o výměře 25 m2, p.č. 612/3 o výměře 14 m2, p.č. 613/1 o výměře 18 m2, p.č. 613/2 o výměře 18 m2, p.č. 613/3 o výměře 18 m2, p.č. 613/4 o výměře 18 m2, p.č. 613/5 o výměře 18 m2, p.č. 613/6 o výměře 18 m2, p.č. 613/7 o výměře 18 m2, p.č. 613/8 o výměře 21 m2 a na pozemcích dle PK p.č. 721/7 o výměře 250 m2, p.č. 721/8 o výměře 263 m2 a p.č. 721/9 o výměře 316 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, formou účasti v dražbě s uplatněním předkupního práva města k těmto nemovitostem.

b) pověřit místostarostu Ing. Jiřího France (v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Karla Koubského) zúčastnit se dražby na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 výše uvedených pozemků a starostu města stanovením výše nabídky, kterou za M ěsto Kutná Hora učiní.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1006/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Havířská, Anenské nám., Mezibranská, Sedlecká, Vladislavova, Vocelova, Na Lávkách, Veselského, Tylova" na pozemcích dle KN p.č. 3756, 3753, 3754/1, 3736, 3733, 3730 a 3732 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zří zeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č.1007/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV - Sedlec) na pozemcích p.č. 557/7, 557/22 a 644 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a ú držby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č.1008/11 ke zřízení věcného břemene - České vinařství, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení VN - Sedlec) na pozemcích p.č. 733/9, 733/15, 733/20, 733/26, 733/29 a 636/18 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za úče lem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti České vinařství, s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm a 200,- Kč/bm bez DPH (dle druhu pozemku).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č.1009/11 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 7.11. 2011.


Usnesení č.1010/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Pompovy, Kutná Hora ve výši 25% z částky 2.886,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Urbanovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 11.625,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1011/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 30/11 a vyhlášení VŘ č.SN 41/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 30/11 na odprodej volného městského bytu č. 9 v domě čp. 83 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 41/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (2+1) v domě čp. 83 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. S edlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech ". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 8.2.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.02.12


Usnesení č.1012/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 31/11 a vyhlášení VŘ č.SN 42/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 31/11 na odprodej volného městského bytu č. 8 v domě čp. 82 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 42/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (2+1) v domě čp. 82 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domec h". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 8.2.2012 v 15.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.02.12


Usnesení č.1013/11 k uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská č.p. 11, Praha 5, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o nemovitosti uvedené v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 14.756.544,20 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č.1014/11 k ukončení VŘ č.SN 32/11 a vyhlášení VŘ č.SN 43/11
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 32/11 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 43/11 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 1.2.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.12


Usnesení č.1015/11 k odpisu pohledávky
Rada města I. r u š í
usnesení č. 423/11 ze dne 11.5.2011

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odpisem pohledávky za T.J.Stadion Kutná Hora ve výši 1.421.082,10 Kč s příslušenstvím, tj. s úrokem z prodlení v zákonné výši, vůči Městu Kutná Hora ke dni 13.12.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1016/11 k žádosti TJ Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o využití sportoviště mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora týkajícího se rozšíření stávající smlouvy o využívání místnosti č. 20 v I. patře objektu postaveném na pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora s tím, že částka za využívání sportoviště v čl. III. smlouvy bude navýšena o 3058,-Kč/rok + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

b) s uzavřením smlouvy o nájmu místnosti č. 9 v I. patře objektu postaveném na pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora na dobu určit ou od 30.11.2011 do 28.12.2011 za nájemné ve výši 272,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu a paušál za služby ve výši 1.932,- Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vzta hu, za účelem ubytování hráčů TJ Sršni Kutná Hora

c) s vyvěšením záměru na pronájem místnosti č. 9 v I. patře objektu postaveném na pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.12.11


Usnesení č.1017/11 k areálu Potoční čp.208, KH
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem nemovitostí - domu č.p. 208 Potoční ul., postaveném na pozemku p.č. 2930/2 a dále pak stavby postavené na pozemku p.č. 2930/1 včetně pozemků p.č. 2930/1, 2930/2, 2949/4, části pozemku p.č. 2952 a 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora společnosti TRAN S spol. s r.o., se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.11


Usnesení č.1018/11 k zápisu č.8/11 z jednání DR KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o.
zápis č. 08/2011 z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.
ze dne 1.11.2011.


Usnesení č.1019/11 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou,Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 2.4. 2012 do 12.4. 2012 s tím, že částka za poskytnutí pozem ků bude činit 465.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1020/11 k darování kamenů - OS Denemark
Rada města s o u h l a s í
s darováním 22 ks kamenů Občanskému sdružení Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č.1021/11 k zápisu z jednání DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zápis č.10/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 23.11.2011
Usnesení č.1022/11 k zápisu z jednání DR MVE PLUS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konaného dne 8.11.2011.


Usnesení č.1023/11 k uzavření smlouvy o spolupráci se spol.CREST REALITY
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o spolupráci mezi společností CREST REALITY, a.s., se sídlem Čeladná 108, 739 12 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č.1024/11 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č.16-17/11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 16/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.260,--Kč na výdajovou položku Slavnostní osvětlení - služby,revize to na úkor výdajové položky MŠ Dačického - slavnostní osv.
b) předložený návrh OSM - TO č. 17/11, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Nadační příspěvek "Stromy 2011" ve výši 180.000,-Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Veřejná zeleň "Stromy 2011"

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1025/11 ke schválení poptávkového řízení - obnova střešního pláště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí" v K utné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Jana Jelínková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.12.11


Usnesení č.1026/11 k zahájení poptávkového řízení - oprava stropu a krovu Rytíř. sálu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Jana Jelínková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.12.11


Usnesení č.1027/11 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 na obnovu fasády domu čp. 293 Mezibranská ulice v Kutné Hoře o částku 20 000,- Kč, celková částka příspěvku po navýšení bude činit 70.000,- Kč dle důvod ové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1028/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č.37
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 37 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní umělecká škola Kutná Hora na investiční dotaci této příspěvkové organizace v celkové výši 450.000,- Kč. Investiční prostředky jso u určeny na nákup klavíru do ZUŠ.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 37.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1029/11 k inf.zprávě o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2011

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2012 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci leden 2012

III. s o u h l a s i t
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1030/11 k využití odpadního tepla ze zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu s REALKA, s.r.o., Přemyslova 2005/40, 500 08 Hradec Králové na provádění prací Technického dozoru investora pro akci "Využití odpadního tepla ze zimního stadionu pro plavecký bazén v Kutné Hoře" za cenu 216.000,- Kč včetně DPH, dle důvod ové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou firmou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.11


Usnesení č.1031/11 k rozpočtovému opatření INV č.38
Rada města I. s o u h l a s í
a) Uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova povrchu ulice Benešova" dle důvodové zprávy.
b) Uzavřít smlouvu o dílo na vybudování trasy metropolitní sítě v ulici Benešova s firmou Raisa spol s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV za 407.178,80,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Parkoviště hl. nádraží" na položku "Rekonstrukce Benešova ul." ve výši 77.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 13.12.11


Usnesení č.1032/11 k zápisům z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální zaležitosti ze dne 15.11. a 22.11.2011

II. s o u h l a s í
a) s přidělením neinvestiční provozní dotace neziskovým nestátním organizacím poskytující sociální služby na území města Kutná Hora pro rok 2012
b) s prodloužením termínu na projednání "pravidel pro přidělování obecních bytů do pronájmu občanů."

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.12


Usnesení č.1033/11 k úpravě ceníku Pečovatelské služby KH
Rada města s o u h l a s í
s úpravou ceníku služeb - úhrad za poskytované základní a fakultativní sociální služby a služby poskytované v rámci hospodářské činnosti Pečovatelskou službou Kutná Hora.
Zodpovídá : ředitelka Peč.služby      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1034/11 k výběru dopravce pro zajištění MAD v roce 2012
Rada města d o p o r u č u j e
vyzvat přímým zadáním dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2012.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.12


Usnesení č.1035/11 k rozpočtovému opatření OŽP č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 111.600,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 30. listopadu 2011

Nahoru