30. listopadu 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.listopadu 2005

Usnesení č.1043/05 k návrhu odměn členům komisí RM
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za činnost v roce 2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1044/05 k Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
přehled hospodaření za měsíc říjen 2005 v porovnání s upraveným plánem hospodaření na období 7.-12.2005 a očekávanou skutečností k 31.12.2005.

ve funkci Valné hromady Nemocnice Kutná Hora s.r.o.:

II. s o u h l a s í
s poskytnutím kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. do výše 8 mil. Kč

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
převzít záruku za výše uvedený kontokorent

IV. s c h v a l u j e
a) nákup pojízdného rentgenového přístroje s C - ramenem a videogastroskopu
pro Nemocnici K.Hora s.r.o. formou leasingu
b) výši sociálního fondu pro rok 2006 ve výši 500.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1045/05 k regeneraci sídliště Šipší
Rada města b e r e na v ě d o m í
úpravy smlouvy k 1.etapě realizace dopravního generelu jako součásti regenerace sídliště Šipší
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1046/05 k anglické knihovně
Rada města u k l á d á
Odboru Kultury, školství a TV MÚ
projednat možnosti úpravy nájmu anglické knihovny v prostoru Městského Tylova divadla.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1047/05 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 7.11.2005.


Usnesení č.1048/05 k záměru na směnu pozemků
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemků p.č. 3332, 3333 a 3334 o výměře 4.210 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 785/102, 785/29 a 785/31 o výměře cca 1.320 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwa rzenberga, Sýkořice 83.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1049/05 k záměru na prodej pozemků na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej částí pozemků p.č. 646 a 612/1 v k.ú. Kaňk panu Vladimíru Janatovi, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1050/05 k prodeji nemovitosti v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vypsáním výběrového řízení na prodej domu čp. 614 Pirknerovo nám. a pozemků p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1051/05 k VŘ na prodej pozemků
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předložené přihlášky do výběrového řízení č. M 13/05 včetně cenových nabídek

II. u s t a v u j e
pracovní skupinu pro posouzení nabídek výše uvedeného výběrového řízení M 13/05 v tomto složení: Ing. arch. Pavel Železný, Ing. Martin Nepraš, Ing. Martin Kremla, JUDr. Bedřich Prokop, Bohumil Dvořák a Tomáš Hobl

III. u k l á d á
výše jmenované pracovní skupině předložit radě města návrhy na vyhlášení vítěze výběrového řízení č. M 13/05 do 15.01.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.01.06


Usnesení č.1052/05 k prodeji nemovitosti v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovitosti čp. 302 s pozemkem p.č. 1415 o výměře 277 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1053/05 k záměru na prodej pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1905 o výměře 775 m2 v k.ú. Nové Dvory dle žádosti Ing. Jana Bílého.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1054/05 k záměru na prodej pozemku v Poličanech
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 70 o výměře 658 m2 v k.ú. Poličany dle žádosti paní Šárky Šimůnkové, Kutná Hora a pana Antonína Dytrycha, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1055/05 k prodeji části pozemku na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk manželům Petru a Evě Kobylarzovým, Kutná Hora za kupní cenu 150,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1056/05 k prodeji části pozemku v Černínách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Černíny manželům Borisovi a Ivě Šandovýým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č.1057/05 k prodeji a darování rozv.zařízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s prodejem plynárenského zařízení NTL plynovod IPE dn110 o
délce 106 m Středočeské plynárenské, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4
za kupní cenu celkem 119.807,- Kč.
b) souhlasit s darováním plynárenského zařízení NTL plynovod IPD dn110
o délce 68 m, NTL plynovod IPE dn90 o délce 50 m a 6 ks přípojek IPE
dn40 o délce 36,1 m Středočeské plynárenské, a.s., Novodvorská 803/82,
Praha 4 v hodnotě 179.711,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1058/05 k bezúplatnému převodu pozemků v Sedlci a Kaňku
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 966/05 ze dne 16.11.2005.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků st.p.č. 665/2 o výměře 370 m2, st.p.č. 665/21 o výměře 176 m2, p.č. 665/45 o výměře 2.346 m2, p.č. 665/46 o výměře 8.038 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 60
o výměře 2.017 m2 v k.ú. Kaňk od státního podniku DIAMO.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1059/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 2134/1 (dvora) pro každého vlastníka objektu u čp. 9 na pozemku p.č. 2134/3 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1060/05 k návrhu na změnu zřiz.listiny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, Masarykova 128 :
Z čl. V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá budova čp. 670 Sedlecká ulice na zastavěné ploše parc.č. 1437/2 v k.ú. Kutná Hora a zastavěná plocha parc.č. 1437/2 v k.ú. Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17. července 2001 ve znění pozdějších dodatku beze změny.
Zodpovídá : Mgr.Ladra, Mgr.Zahradníčková      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1061/05 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Mincířská 107
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 43/05 na pronájem bytu o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 23.1.2006 v 11:00 hodi n.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.06


Usnesení č.1062/05 k souhlasu o prominutí popl. z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Helenu Mačovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 2.954,00 Kč.

b) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Blanku Dernerovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 741,00 Kč.

c) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Alenu Královou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.078,00 Kč.

d) s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Gejzu Mižigara,
Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.400,00 Kč.

e) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Bohumilu Herbeovou,
Kutná Hora ve výši 9.534,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1063/05 k přidělení bytu a uzavření NS - S.Vondráčková
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 1+0, III.
kategorie v domě čp. 42, Komenského náměstí, Kutná Hora s paní
Stanislavou Vondráčkovou ke dni 31.1.2006

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11 o velikosti
2+kk, I. kategorie v domě čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora s paní
Stanislavou Vondráčkovou, Kutná
Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.2.2006 na dobu
neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č.1064/05 ke zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 798/05 ze dne 21.9.2005.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti
1+1, I. kategorie, v 1. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí, Kutná
Hora s panem Františkem Eberhartem, Kutná Hora.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č.1065/05 k vyúčtování smluvní pokuty - Kutnohorská bobová dráha
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyúčtováním smluvní pokuty společnosti Kutnohorská bobová dráha s.r.o., se sídlem Čechova 711/3, Lišov za nedodržení podmínky, vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a výše uvedenou společností týkajíc í se zkolaudování bobové dráhy včetně stavebního objektu do dvou let ode dne podpisu nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1066/05 k uzavření NS - část p.č. 2548/2 v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú.Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Michaelou Leopoldovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční vý povědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1067/05 ke zrušení usnesení a ukončení NS - Müllerovi
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 662/05 ze dne 20.7.2005 v bodě 1) a 2)

b) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Michaelou Müllerovými k
bytu č. 8 v čp. 659, ul. Puškinská v Kutné Hoře uzavřené dne 13.11.
2002, ke dni 31.12.2005.

c) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jiřím Horským,
Kutná Hora, na byt č. 8 v čp. 659 v Kutné Hoře, na
dobu určitou, tj. od 1.1.2006 do 30.11.2022, kdy nájemné bude stanoveno
ve výši 15,62 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních
předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to
připustí obecně závazné právní předpisy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č.1068/05 k vyvěšní záměru - nebytové prostory u domu čp. 437 Jungmannovo nám.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů nacházejících se na pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora ve dvoře domu čp. 437 Jungmannovo nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1069/05 k rozšíření podnikatelské činnosti TS K.Hora s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit:
a) s doplněním předmětu podnikání společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o. o činnost "Poskytování služeb pro zemědělství a
zahradnictví"

b) se zapsáním společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. do
evidence zemědělského podnikatele

c) se změnou stanov společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zahrnující rozšíření předmětu podnikání o činnost "Poskytování služeb
pro zemědělství a zahradnictví"

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č.1070/05 k vyvěšení záměru na pronájem - Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů (bývalá základní škola) v části nemovitosti čp. 243 Kaňk, Kutná Hora a pozemku p.č. 122 vše v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.01.06


Usnesení č.1071/05 k záboru parkoviště Na Valech
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na parkovišti Na Valech pro umístění prodejního zařízení na prodej vánočních kaprů v termínu od 21.12.2005 do 23.12.2005 pro pana Jiřího Pospíšila,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.12.05


Usnesení č.1072/05 k příspěvku na provoz "Sokoláku"
Rada města s c h v a l u j e
příspěvek za krátkodobé využívání víceúčelového sportovního areálu "Sokolák" ve výši 100,-- Kč na provoz, za cvičební jednotku, tj. 1,5 hod. pro občanská sdružení, sportovní kluby a veřejnost k pořádání sportovních a kulturních akcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1073/05 k vyklizení bývalého areálu Lidka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyklizením bývalého areálu "Lidka" od komunálního odpadu. Vyklizení bude provedeno společností Technické služby Města Kutná Hora s.r.o.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1074/05 k projektu "Digital City"
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s účastí města Kutná Hora v projektu "Kutná Hora - Digital City" za podmínek obsažených v memorandu o spolupráci.

Zodpovídá: Ing. Suchánek
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Vopálková      Termín : 06.12.05


Usnesení č.1075/05 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1076/05 k záměru přesunu kina do prostoru MTD
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem přesunu kina do prostoru loutkové scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

II. ukládá
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
předložit radě města předpokládané finanční náklady na realiazaci výše uvedené akce
Zodpovídá : Ing.Suchánek, J.Kozáková      Termín : 15.03.06


Usnesení č.1077/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 27.10. a 3.11.2005
b) zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport ze dne 15.11.2005
c) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 6.10.2005
d) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne
14.11.2005 a zápis z prohlídky sídliště Šipší ze dne 31.10.2005.


Usnesení č.1078/05 k vyplacení odměny ředitelům přísp. organizací
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkovýck organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.12.05


Usnesení č.1079/05 k návrhu odměny ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v al u j e
návrh na odměnu ředitelky Pečovatelské služby Kutná Hora Ing. Marii Štorkové, za období I.- XII.2005, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 14.01.05


Usnesení č.1080/05 k návrhu na zrušení a sloučení některých viničních tratí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh viničních tratí v katastru města Kutná Hora pro novelizaci prováděcí vyhlášky k zákonu o vinohradech a vinařství MzeČR
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 07.12.05


Usnesení č.1081/05 ke schválení výstavního programu GFJ
Rada města s c h v a l u j e
výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory na rok 2006.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1082/05 ke změně rozpočtu - 10. b.j. (elektropřípojka)
Rada města s o u h l a s í
s přesunutím částky 339.000,-- Kč z kapitoly 2219 6121 2490 11636 - historické jádro EU na kapitolu 3612 6121 2490 13009 10 b.j. Nemocnice.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.12.05


Usnesení č.1083/05 k finančnímu daru Obci Morašice
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti MLaR K.Hora s.r.o.
s poskytnutím finančního daru obci Morašice od společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. ve výši 15.000,-- Kč na rekonstrukci komunikace v obci Morašice.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1084/05 k prodloužení pracovní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s prodloužením pracovní smlouvy mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a panem Ing. Karlem Malým na funkci jednatele - ředitele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za stejných podmínek.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.05


Usnesení č.1085/05 k podání trestního oznámení
Rada města s o u h l a s í
s podáním trestního oznámení s podezřením na spáchaní trestného činu v souvislosti s výstavbou "rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici s ambulantní částí Kutná Hora".
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.12.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 30. listopadu 2005

Nahoru