30. ledna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.ledna 2007

Usnesení č. 84/07 k vyzvednutí zadávací dokumentace
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
vezvednout podklady nezbytné pro zpracování nabídky na koupi/nájem podniku a to konkrétně pro Nemocnici s poliklinikou v Rakovníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 85/07 k odstranění černé skládky na sídlišti
Rada města s o u h l a s í
s likvidací černé skládky na pozemku pana Karla Schwarzenberga na sídlišti Šipší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.02.07


Usnesení č. 86/07 k provozu veřejného osvětlení
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
připravit variantně koncepci provozu a rozvoje veřejného osvětlení v Kutné Hoře na dobu 10 let.
Zodpovídá : Ing. M.Železný, jednatel      Termín : 27.02.07


Usnesení č. 87/07 k zápůjčce preghausu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku preghausu Vlašského dvore pro Oblastní charitu Kutná Hora na dobu od 26.3. do 29.3.2007 na uskutečnění prodejní velikonoční výstavy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 88/07 k žádosti o pronájem královské audienční síně
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem královské audienční síně Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 28. července 2007 od 11,00 do 13,00 hodin pro Apoštolskou církev, sbor Kutná Hora se sídlem Andělská 295, Kutná Hora za účelem provedení svatebního obřadu za smluvní cenu ve výši 2.500 ,- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 89/07 ke změně v DR společnosti KH Tebis
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. pana Ing. Zdeňka Jiráska z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 90/07 ke zrušení komise RM
Rada města r u š í
Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Kutná Hora s okamžitou platností.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 91/07 k návrhům změn v komisích RM
Rada města I. o d v o l á v á
1) z komise pro dopravu a dopravní systémy Ing. Františka Tvrdíka
2) z komise majetkové Ing. Zuzanu Moravčíkovou
3) z komise pro životní prostředí Ing. Shyamoli Hájkovou a Ing. Jindřicha
Bartoně
4) z komise pro regerenarci sídliště Šipší Ing.arch. Martina Kremlu, Alenu
Děkanovskou, Evu Hnátkovou a Ing. Františka Tvrdíka.
5) z komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy paní Evu Hnátkovou

II. j m e n u j e
pana Lukáše Hendrycha členem komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.07


Usnesení č. 92/07 ke změně v DR společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. pana Vladimíra Dvořáka z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 93/07 ke změně v DR společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého a Mgr. Karla Ptáčka z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 94/07 k věcnému břemeni - V Hutích
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynnárenského zařízení včetně jejího příslušenství na pozemku p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitosti p.č. 4309/8, 4309/12 a 4309/13 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 95/07 k převodu pozemků pod komunikacemi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 646 a 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 96/07 k převodu nemovitostí v areálu nemocnice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení č. 115/06 ze dne 30.5. 2006

b) souhlasit s bezúplatným převodem budovy na pozemku p.č. 677/2 a pozemku
p.č. 677/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně omezujících
podmínek uvedených ve smlouvě v čl. III. v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy řádně
pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu
vlastnictví, tj. jako archiv nemocnice, nevyužívat je ke komerčním či
jiným výdělečným účelům, ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím
osobám a ani je nezcizit, to vše po dobu nejméně 10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
odpovídající 100 % ceny nemovitostí v místě a čase obvyklé dle znaleckého
posudku vypracovaného ke dni převodu nemovitostí uvedených v článku I.
této smlouvy.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí
nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 97/07 k převodu parkoviště v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s novým sankčním ustanovením uvedeném ve smlouvě o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/12 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v čl. III. v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy
řádně pečovat, užívat ho pouze k účelům, ke kterým byl užíván ke dni
převodu vlastnictví, nevyužívat ho ke komerčním, nepřenechat ho ke
komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ho, to vše po dobu nejméně 10
let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
odpovídající 100 % ceny v čase a místě obvyklé dle znaleckého posudku
vypracovaného ke dni převodu majetku uvedeného v článku I. této smlouvy.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4. Nabyvatel uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku dle odst. 2,
případně jiné účelně vynaložené náklady související se zjištěním sankce.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst.
1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 98/07 k ukončení VŘ M 10/06
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 10/06 na prodej domu čp. 47 s pozemky p.č. 3377 a p.č. 3378 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením VŘ č. M 1/07 na prodej nemovitosti čp. 47 s pozemky p.č. 3377 a výměře 604 m2 a p.č. 3378 o výměře l.639 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.07


Usnesení č. 99/07 k fondu "Barbora"
Rada města I. j m e n u j e
pro volební období 2006 - 2010 pana MVDr. Václava Vančuru a paní Dagmar Fundovou správci fondu "Barbora.

II. s o u h l a s í
s uvolněním částky 60.000,- Kč z fondu "Barbora" na pokrytí části realizace osvětlení interiéru presbytéria chrámu sv. Barbory.

III. u k l á d á
odboru památkové péče, kultury a školství a všem ostatním zainteresovaným odborům, organizacím a společnostem města
obnovit a zintenzivnit propagaci konta "Barbora" za účelem získání finančních darů na obnovu chrámu.

Zrušeno usnesením RM č. 174/07 ze dne 27.2.2007
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Seifert      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 100/07 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne
15.1.2007
b) zápis z jednání bytové komise konané dne 9.1.2007


Usnesení č. 101/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Michalu Kořínkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.359,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 102/07 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Michala Nováka, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.673,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 103/07 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Elišku a Jaroslava Novákovy, Kutná Hora ve výši 50% z částky 476.833,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 104/07 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 1/3 ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou,
na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.2.2007 do
31.7.2007.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 555 ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Ivanou Hrochovou,
na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.2.2007 do
31.1.2009.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 307 ul. Nádražní, Kutná Hora s paní Jaroslavou Nesládkovou,
na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.2.2007 do
31.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 105/07 k dodatku k mandátní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL s.r.o. se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora k mandátní smlouvě ze dne 20.4.2006, týkající se vymáhání pohledávek dlužníků mě sta za nájemné a služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostorů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 106/07 k přidělení bytu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 30/07 ze dne 16.1.2007, týkající se
výpovědi z nájmu bytu.
b) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp. 42
Komenského nám., Kutná Hora s paní Emilií Svobodovou, ke dni
28.2.2007.
c) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti
2+1 v domě čp. 652 ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Emilií Svobodovou,
Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena
s účinností od 1.3.2007 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 107/07 k vyhodnocení VŘ SN 27/06
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení VŘ č. SN 27/06 na odprodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 122 v ul. Jana Zajíce (stav.p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 2/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 122 v ul. Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběro vého řízení je dne 12.3.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.07


Usnesení č. 108/07 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 4/07 na prodej volného městského bytu v již privatizovaném domě a to bytu č. 2 v domě čp. 614 v ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 2430/4 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení". Uzávěrka přihlášek do toho to výběrového řízení je dne 21.3.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.04.07


Usnesení č. 109/07 k odprodeji nebytového prostoru
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 3/07 na prodej volného městského nebytového prostoru v již privatizovaném domě a to nebytového prostoru č. 103 v domě čp. 147 v ul. Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 795/28, 795/29, 795/3 0 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domec h". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 14.3.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.04.07


Usnesení č. 110/07 k žádosti dr. Sobotkové
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se snížením výše kupní ceny t.j. částky 937.110,- Kč za odprodej nebytového prostoru č. 146/101 v ul. Šandova v Kutné Hoře o částku 180.000,- Kč, která odpovídá vynaloženým nákladům na rekonstrukci vstupního prostoru lékárny pí PharmDr. Jaros lavě Sobotkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.07


Usnesení č. 111/07 k prodloužení užívání přístřeší a náhradních ubytování
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech
domu čp. 71 ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu MIlanu
Čurejovi, Kutná Hora na dobu určitou -
6 měsíců, t.j. od 1.2.2007 do 31.7.2007.
b) s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech
domu čp. 1/3 ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Janě Kvakové,
Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíců, t.j.
od 1.2.2007 do 30.4.2007.
c) s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně
města v čp. 609 ul. Trebišovská, Kutná Hora manželům Růženě a
Františku Čurejovým, Kutná Hora na
dobu určitou - 6 měsíců, t.j. od 1.2.2007 do 31.7.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 112/07 k záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti čp. 1 Kaňk, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.02.07


Usnesení č. 113/07 k žádostí pí Novákové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp. 648 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezu Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou Novákovou, Kutná Hora týkajícího se rozšíření nájemce o paní Márii Hrbkovou, Kutná Hora a dále změny trvání nájemního vztahu z doby určité do 31.8.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 114/07 k pronájmu nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (1 místnost a sociální zařízení) v suterénu nemovitosti čp. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Slavoljubem Totičem, Kutná Hora za ná jemné ve výši 355,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 115/07 k řešení užívání ubytovny Okál
Rada města s o u h l a s í
se zastavením soudního řízení ve věci podané žaloby na vyklizení pokoje č. 138 paní Monikou Janečkovou a uzavřením smlouvy o poskytnití ubytování na ubytovně Okál v Sedlci - ul. Vítězná, čp. 443, pokoj č. 138 s paní Monikou Janečkovou na dobu určitou 3 m ěsíce - t.j. od 1.2.2007 do 30.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 116/07 ke stanovení platů ředitelům PO
Rada města s c h v a l u j e
na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., nařízení vlády č. 469/2002, vše v platném znění - předložené platové zařazení a měsíční plat ředitelům příspěvkových organizací města Kutná Hora.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 02.02.07


Usnesení č. 117/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Žižkov, se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora, za účelem pořádání kulturní akce (Den dětí) ve dnech 25. května a 26. května 2007.

Zrušeno usnesením RM č. 194/07 ze dne 27.2.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 118/07 ke změně nájemce
Rada města s o u h l a s í
se změnou nájemce u nájemní smlouvy ze dne 28.4.1994 na pronájem pozemku pod garáží p.č. 2716/4 v k.ú. Kutná Hora z pana Radima Haldy, Kutná Hora na paní Jiřinu Haldovou, Kutná Hora ke dni 15.2.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 119/07 ke zpracování projektové dokumentace
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace týkající se rekonstrukce a oprav objektu MŠ Pohádka, U Školky čp. 340 v Kutné Hoře s firmou Ing. Karel Vrátný, ASIST, Rubešova 60, Kolín, za cenu 106.505,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 120/07 k dalšímu využití územně plánovací dokumentace
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) povinnou úpravu územního plánu města Kutné Hory, která musí být provedena
nejpozději do konce roku 2011
b) ukončení platnosti územního plánu centrální zóny města Kutné Hory k datu
1.1.2012

II. s o u h l a s í
s pokračováním prací na dílčích změnách územního plánu města Kutné Hory a územního plánu centrální zóny města Kutné Hory o jejichž pořízení navrhovatelé požádali v době platnosti zákona č. 50/1976 Sb. (do 31.12.2006)

II. u k l á d á:
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic:
a) nové žádosti o dílčí změny stávajících územně plánovacích dokumentací
předkládat k projednání Radě města z hlediska účelnosti požadovaných změn
v souvislosti s úpravou a vydáním územního plánu města Kutné Hory a
ukončením platnosti územního plánu centrální zóny města Kutné Hory.
Zodpovídá: Opatrná Libuše, vedoucí odboru Termín: trvale b) úpravu stávajícího územního plánu města Kutné Hory zahájit posouzením
navržených rozvojových ploch bydlení, které jsou lokalizovány zcela či
zčásti na zjištěných poddolovaných územích, z hlediska jejich zatížení
těžkými kovy.
Zodpovídá: Opatrná Libuše Termín: 1. pololetí 2007
c) zahájit z vlastního podnětu práce na pořízení regulačního plánu městské
památkové rezervace v Kutné Hoře
Zodpovídá. Opatrná Libuše Termíny: únor 2007


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 121/07 k úhradě nákladů za změnu ÚPCZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s úhradou nákladů na projektové práce při pořízení změny
č. V územního plánu centrální zóny města Kutné Hory z vlastních prostředků města Kutné Hory. Záměr navrhovatele, změnit funkci pozemků parc. č. 1273/3 a 1273/1 v k.ú. Kutná Hora na funkci dominantně obytnou, řešit v rámci pořizování nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Kutná HoraZodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 122/07 k uzavření veřejnoprávní smlouvy
Rada města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obce Černíny a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora
k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 123/07 k ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
ceník Pečovatelské služby Kutná Hora od 1. března 2007.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 28.02.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 30. ledna 2007

Nahoru