30. května 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.května 2018

Usnesení č. 380/18 k zápisu z komise IT
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 18. 4. 2018.


Usnesení č. 381/18 k návrhu smluv - nakládání s odpady na MÚ
Rada města s c h v a l u j e
a) předloženou Smlouvu o nájmu věci movité mezi MVE PLUS s.r.o., Hejdof
1666, Čáslav a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
b) předloženou Smlouvu č. 2018/1/ba o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu mezi MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav a Městem Kutná Hora,
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 382/18 k zápisu z bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 14. 5. 2018

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Miroslavou Rakovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Irynou Tučkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Janou Maksymovou Novákovou a Petrem Novákem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Miluší a Milanem Šandovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 242, ul. Česká v Kutné Hoře s paní Silviou Vajglovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 383/18 záměr na pronájem NP v K.Hoře
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory o výměře cca 271,56 m2 v přízemí vpravo v budově č.p. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 795/33 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.06.18


Usnesení č. 384/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 06/18
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í

I. vyhodnocení výběrového řízení č. SN 06/18 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 (44,91 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+1 (44,91 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Petrou Buriánkovou, trvale bytem Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.050,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 06/18.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 385/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 07/18
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í

I. vyhodnocení výběrového řízení č. SN 07/18 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+1 (99,60 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 56, nám. Národního odboje v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 2+1 (99,60 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 56, nám. Národního odboje v Kutné Hoře s manželi Jindřichem a Zdenkou Beranovými, trvale bytem Sudoměř , za nájemné ve výši 4.298,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 07/18.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 386/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 08/18
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 08/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí vlevo budovy č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora společnost TISKÁRNA GRAFIA GRYČ, s.r.o., IČO 27401316, se sídlem Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vlevo budovy č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 325 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 08/18 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 387/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 09/18
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 09/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí vpravo budovy č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora společnost TISKÁRNA GRAFIA GRYČ, s.r.o., IČO 27401316, se sídlem Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vpravo budovy č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 325 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 09/18 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 388/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 10/18
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 10/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře:

na 1. místě se umístil p. Pavel Mrštík.
na 2. místě se umístila paní Petra Tesařová.

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře s p. Pavlem Mrštíkem trvale bytem Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 10/18.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 389/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 12/18
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 12/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 8. 2018 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 390/18 k nájemní smlouvě na NP na Kaňku
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře cca 82,99 m2 v přízemí vlevo v budově č.p. 1, Kaňk, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Mgr. Vítem Holubem, bytem Kutná Hora jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 9.600,- Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 391/18 k nájemní smlouvě na části pozemků V K.Hoře
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2948/1 o výměře 200 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem, spol. TRANS spol. s r.o., IČO 48950963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem a panem Ing. Pavlem Tomášem,bytem Černý Most, Praha 9 jako vedlejším účastníkem na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 26.075,- Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18
Zrušeno usnesením RM č. 655/18 ze dne 19. 09. 20018.

Usnesení č. 392/18 k NS na část pozemku v Sedlci
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 377/18 na pronájem části pozemku p.č. 805/39 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s tím, že k záměru byla podána dne 9.5. 2018 předložená připomínka.

II. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 805/39 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s panem Davidem Čížkem, bytem Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 393/18 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 59, ul. U Lorce, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1939/2 v k.ú. Kutná Hora, ze dne 22.11.2013 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Spartou Kutná Hora, z.s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se vyjmutí veškerých movitých věcí z předmětu nájmu s tím, že s účinností od 1.6.2018 se ruší úhrada nájemného za movité věci ve výši 5.000,- Kč včetně DPH/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.18


Usnesení č. 394/18 k žádosti o prominutí dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t
s prominutím dluhu ve výši 134 767,15 Kč spolku Sparta Kutná Hora, z.s., IČO: 70827427, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 395/18 ke snížení kapacity ubytovny
Rada města s c h v a l u j e
předložený postup snížení kapacity ubytovny v budově č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora formou odbydlení 3. nadzemního podlaží dle důvodové zprávy nejpozději do 31.10. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 396/18 k zahájení poptávkového řízení - rekonstrukce kotelny
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce kotelny, Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr.Bc. Alena Šorčíková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.07.18


Usnesení č. 397/18 k zahájení poptávkového řízení - rekonstrukce dopr.hřiště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště při DDM Dominik, Kremnická 42, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr.Bc. Alena Šorčíková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.06.18


Usnesení č. 398/18 k rozpočtovému opatření OSM č.9/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky lesní porosty-pojistné plnění ve výši 990.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajů - zřízení nové investiční položky Dopravní hřiště - Dominik (500.000,-- Kč) a navýšení výdajových položek nebytové prostory-opravy (250.000,-- Kč), společné prostory-opravy (50.000,-- Kč), hala Klimeška - DrDHM (90.000,--Kč) a položky hala Klimeška - materiál (100.000,--Kč).

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 399/18 k zápisu z majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 21.5. 2018.


Usnesení č. 400/18 k prodeji části pozemku ve Veletově
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 741 o výměře cca 543 m2 v k.ú. Veletov panu Janu Andersovi, bytem 110 00 Praha 10 a paní Michaele Beringerové, bytem 101 00 Praha 10.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 401/18 k prodeji pozemků v Perštejnci
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 334/18 ze dne 2.5. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18
Usnesení zrušeno usnesením č. 517/18 ze dne 11.7.2018.

Usnesení č. 402/18 k ukončení VŘ č. M 1/018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 1/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací ceny:
- vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 7.500.000,- Kč,
- vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 6.300.000,- Kč,
- vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 1.200.000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 403/18 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene vedení sítě veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1459/5, p.č. 1461/5, p.č. 1463/3, p.č. 3668/33, p.č. 3819/4, p.č. 3819/5, p.č. 3819/11, p.č. 3819/12, p.č. 3819/13, p.č. 3825/16 a p.č. 3825/17, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora v rozsahu dle geometrického plánu č. 3760-4/2017, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora jako osoby oprávněné z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou formou prohlášení o zřízení věcného břemene vloženého do katastru nemovitostí.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 404/18 k revitalizaci Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na výkon funkce koordinátora BOZP pro akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře kdy nejnižší cenovou nabídku podala na část I společnost PREPO TEAM s.r.o. č.p. 30, 538 21 Liboměřice za cenu 159720,- Kč včetně DPH a na část II rovněž společnost PREPO TEAM s.r.o za cenu 42.350,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny administrativní kroky a uzavřít se
jmenovanou společností smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 405/18 k výsledku VŘ "Podpora cyklodopravy v K.Hoře"
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře" ze dne 18.5.2018 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 a odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále "zákon"), nabídka dodavatele:
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČ:02442914 za cenu 8.624.669,67,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře" s dodavatelem DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČ:02442914 za cenu 8.624.669,67,-Kč včetně DPH po předložení dokladů dodavatelem dle ust. § 122, odst. 3 zákona a po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 406/18 k revitalizaci Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na výkon funkce technického dozoru investora pro akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře kdy nejnižší cenovou nabídku podal na část I. i II. část účastník Ing. Martin Nepraš, IČO: 00926451, se sídlem Kaňk 207, 284 04, Kutná Hora za celkovou cenu 800.000,- Kč dle důvodové zprávy. Účastník není plátce DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny administrativní kroky a uzavřít s Ing. Martinem Neprašem příkazní smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 407/18 ke snížení energet.náročnosti panelového domu
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na výkon funkce BOZP pro akci Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost SCC CZECH s.r.o., IČ: 28779321, Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk za celkovou cenu 109.481,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny administrativní kroky a uzavřít výše uvedenou společností příkazní smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 408/18 k žádosti o odstranění části zábradlí
Rada města s o u h l a s í
s odstraněním dvou polí ochranného zábradlí v křižovatce ulic Zámecká/Vítězná/ U Zastávky v Kutné Hoře - Sedlci

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 409/18 k výroční zprávě společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka obchodní korporace Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s ch v a l u j e
a) účetní uzávěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2017.
b) úhradu vykázané ztráty společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2017 ve výši 3 593 461,64 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti a to částečně z nerozděleného zisku předchozích let a zbylou částku evidovat na účtu neuhrazená ztráta minulých let:
ztráta 3 593 461,64 Kč
úhrada z nerozděleného zisku minulých let 2 218 725,67 Kč
neuhrazená ztráta minulých let 1 374 735,97 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2017 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/18 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 17. 5. 2018.

IV. s o u h l a s í
a) S vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2017 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi
b) S vyplacením pohyblivé složky mzdy za 1. čtvrtletí 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 410/18 k zápisu z komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 22. zasedání komise dopravní ze dne 16.5.2018.


Usnesení č. 411/18 k zápisu z komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 16.5.2018.


Usnesení č. 412/18 k návrhu na snížení příspěvku z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) se snížením odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 na obnovu domu č.p. 518 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 50 000,- Kč na 44 500,- Kč dle důvodové zprávy a).
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Petrem a Kateřinou Jůnovými, 284 01 Kutná Hora na částku 44 500,- Kč dle důvodové zprávy b).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 413/18 k návrhu na snížení příspěvku z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) se snížením odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 na obnovu domu č.p. 104 - 105 Husova ulice v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 50 000,- Kč na 36 000,- Kč dle důvodové zprávy a)
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Tomášem Dáňou, 284 01 Kutná Hora na částku 36 000,- Kč dle důvodové zprávy b)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 414/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12/18
Rada města I. u k l á d á
Příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši
360 000,00 Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 360 000,00 Kč a současně se schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro PO Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu školní jídelny Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 360 000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.06.18


Usnesení č. 415/18 k zápisu z jednání pracovní skupiny - Lorec
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Pracovní skupiny KD Lorec ze dne 16. 5. 2018.


Usnesení č. 416/18 k zahájení poptávkového řízení
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení jsou hodnotícími kritérii nejnižší celková nabídková cena bez DPH a návrh realizace veřejné zakázky.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský, st.
2. PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Pavlína Daňková
3. PhDr. Monika Válková Mgr. Renata Kulhánková
4. Bc. Marián Šlesingr, DiS. Mgr. Ladislava Krčmářová
5. Bc. Barbora Nováková Bc. Michal Procházka
6. Bc. Tomáš Žák Mgr. Jiří Zatřepálek
b) se zahájením poptávkového řízení formou uveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace širokému okruhu dodavatelů na elektronickém nástroji E-Zak a v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na portálu esfcr.cz

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 417/18 k vyhodnocení ankety
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
závěry ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let v Kutné Hoře uvedené v důvodové zprávě

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí
závěry ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let v Kutné Hoře uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 418/18 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 21. května 2018.


Usnesení č. 419/18 k návrhu odměn řed. Pečovatelské služby K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1. pololetí roku 2018 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 420/18 ke změně struktury nakupovaných vozidel
Rada města s o u h l a s í
se změnou struktury nakupovaných vozidel pro projekt elektro busy pro Kutnou Horu.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 421/18 k prodloužení zajištění dopravy do Malína
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním dopravní obslužnosti Malína nad rámec platného jízdního řádu Malín - Kutná Hora soukromým dopravcem: Jiří Koten, IČO 16337637 od 1.6.2018 do 31.10.2018.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 422/18 k změně výše vstupného na Kutnohourskou plovárnu
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na změnu výše vstupného na Kutnohorské plovárně od 2.6.2018, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 423/18 k alternativním návrhům na omezení hazardu
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
Připravit návrh obecně závazné vyhlášky k provozování hazardních her v Kutné Hoře ve třech variantách.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 30. května 2018

Nahoru