30. května 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.května 2012

Usnesení č. 404/12 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Senetín
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č. 132 v k.ú. Senetín ve prospěch každého vlatníka pozeku 137 v k.´. Senetín, kerými je v současné době Cesta životem bez bariér, o.s., se sídlem Paběnice 75 a paní Stanislava Hrstková.

Zrušeno (nahrazeno) usnesením RM č. 742/12 ze dne 19.9.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 405/12 k rozpočtovému opatření EO č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na program Prevence kriminality v roce 2012 - "STOP dluhům - Mantinely" ve výši 41.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 406/12 k rozpočtovému opatření EO č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky "Propojení kotelen" na finanční pokrytí požadavku od Technických služeb ve výši 1.500.000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 407/12 k žádosti TJ Sršni o finanční podporu
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory TJ Sršni, dle předložené žádosti předsedy oddílu, z důvodů nedostatku finančních prostředků v roce 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 408/12 k prodeji pozemku v k.ú. K.Hora (man. Svobodovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4467/5 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Světlaně Svobodovým,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 409/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedle (man. Vilímovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 258 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti manželů Jiřího a Sabriny Vilímových, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 410/12 k prodeji pozemků pod garáží v K.Hoře (p. Jelínek a pí Jelínková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 673/146 o výměře 14 m2 a p.č. 673/147 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ivanu Jelínkovi, Kutná Hora a paní Ireně Jelínkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 411/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (man. Brichovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Červené Janovice manželům Janu a Haně Brichovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 412/12 k prodeji pozemků v k.ú. Kaňk (p.Veber)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 653/5 o výměře 300 m2 a části pozemku p.č. 656/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 413/12 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Sigert)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Singertovi, Kutná Hora.

b)souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 414/12 k prodeji pozemků v k.ú. Štipoklasy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. st. 45, p.č. 367/3, 368/1 a části pozemku p.č. 369 v k.ú. Štipoklasy u Černín paní Lucii Vachudové, Kutná Hora

b) zrušit své usnesení č. 46/07 ze dne 13.3. 2007.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 415/12 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Černíny (p. Odehnal)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti pana Jana Odehnala, Kutná Hora 3.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 416/12 k vyhodnocení VŘ na prodej čp. 24 Katlov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy čp. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2 a pozemku p.č. 418/2 - ostatní plocha o výměře 1.490 m2, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi, Průhonice, 252 43 za kupní cenu ve výši 2.770.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 417/12 k prodeji pozemků v k.ú. Neškaredice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 90/10 ze dne 18.5. 2010.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 418/12 ke zřízení věcného břemene - - RWE GasNet (k.ú. Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "STL přípojka pro p.č. 261/4 Kaňk" na pozemku p.č. 618 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 419/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce (k.ú. K. Hora)
Rada města s o u hl a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro RD Havířská stezka) na pozemku p.č. 4534 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 420/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 14.5. 2012
b) zápis školské komise ze dne 23.4.2012
c) zápis z 10. zasedání komise dopravní ze dne 9.5. 2012
d) zápis z 12. zasedání komise životního prostředí ze dne 21.5. 2012
e) zápis sportovní komise ze dne 2.5.2012
f) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 7.5.2012
g) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 14.5.2012
h) zápis z jednání komise CR ze dne 23. 4. 2012
i) zápis z jednání kulturní komise ze dne 21.5. 2012


Usnesení č. 421/12 k vydání souhlasu ke konání akce (Philip Morris ČR, a.s.)
Rada města s o u h l a s í
s konáním akce ku příležitosti oslav 200 let tabákové továrny a 20 let Philip Morris v Kutné Hoře dne 8. 6. 2012 do 24:00 hod. v areálu firmy Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.06.12


Usnesení č. 422/12 k vyvěšení záměru na pronájem Palackého nám. 377
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnosti v suterénu, 1 místnosti v přízemí a 3 místností v I.patře vše v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora pro Průvodcovskou službu Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 423/12 k podání žaloby na vyklizení přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení přístřeší - bytového prostoru č. 1 Kutná Hora proti manželům Anně a Ľudovítu Kalejovým v případě, že nedojde ze strany manželů Anny a Ľudovíta Kalejových k vyklizení a předání bytového prostoru zpět Městu Kutná Hora do 20. 6. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 424/12 ke změně Pravidel pro obsazování "startovacích bytů"
Rada města I. r u š í
ke dni 31. 5. 2012 Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválené usnesením rady města č. 845/11 dne 12. 10. 2011

II. s c h v a l u j e
předložená Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně hodnotících kriterií pro sestavení pořadí uchazečů. Účinnost pravidel je od 1. 6. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 425/12 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Vojtěšská 19)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/12 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 30. 7. 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 426/12 k nezařazení žádosti o byt do seznamu uchazečů
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou do seznamu uchazečů, podanou dne 14. 5. 2012 panem Zbyhněvem Jelínkem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 427/12 k pověření odboru správy majetku
Rada města I. r u š í
ke dni 31. 5. 2012 usnesení rady města č. 913/08 ze dne 14. 10. 2008 k pověření odboru správy majetku k prodlužování nájemních smluv

II. p o v ě ř u j e
od 1. 6. 2012 odbor správy majetku k rozhodování o prodloužení nájemních smluv a uzavírání opakovaných nájemních smluv na dobu určitou, u bytových jednotek v majetku Města Kutná Hora, pokud nájemce dosud řádně hradil veškeré platby spojené s nájmem bytu s tím, že rada města je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.

III. b e r e n a v ě d o m í
předložené znění vzorové nájemní smlouvy na dobu určitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.12


Usnesení č. 428/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Masarykova 302)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 18/12 na odprodej volného městského bytu č. 1 v domě čp. 302 ul. Masarykova (včetně podílu na pozemku p.č. 2507
v k.ú. Kutná Hora), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně podílu na společných částech domu a pozemku p. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle" Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 27.8.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 429/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/12 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 27.8.2012 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 430/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 16/12 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 27.8.2012 v 15.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 431/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem nebyt. prostoru Benešova 636
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 19/12 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora.
Na 1. místě se umístil pan Zdeněk Jeřábek,K.Hora.
Na 2. místě se umístil společnost Randstad s.r.o., se sídlem Karla Engliše 519, Praha.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 432/12 k zahájení poptávkového řízení na nákup vybavení Spolkového domu
Rada města I. s c h v a l u j e
vypsání poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na nákup nábytku a doplňkového zařízení pro " spolkový dům " Lierova ul., č.p. 146, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise (jejich náhradníků) pro výběr dodavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení: Ing. Jiří Franc (Mgr. Dana Vepřková), Mgr. Marie Ptáčková (MgA. Kateřina Fillová), Ing. Jan Jäger (Michala Špačková), Ing. Josef Bárta (RNDr. Dagmar Civišová,CSc.), Ing. Ota Morawski (Pavel Procházka).

b) se zasláním písemné výzvy vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě k prokázání splnění jejich kvalifikace a podání nabídky na realizaci zakázky dle zadávacích podmínek.

c) s hodnocením nabídek dle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH, uvedené v dokumentaci poptávkového řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 433/12 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 6 v prvním podlaží domu čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře - Sedlec nájemci panu Miroslavu Levému, zastoupenému opatrovnicí paní Libuší Starou, z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 434/12 k plnění termínů usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení č. 49/12

II. s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 346/12 ze dne 2.5.2012


Zodpovídá : Ing. Suchánek, E.Hnátková      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 435/12 k pověření OSM na uzavírní smluv - ZS, UMT
Rada města I. r u š í
a) ke dni 31. 5. 2012 usnesení č. 253/11 ze dne 30. 3. 2011, kterým pověřila odbor správy majetku k uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu hrací plochy včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, dle schváleného ceníku

b) ke dni 31. 5. 2012 usnesení č. 1084/11 ze dne 21. 12. 2011, kterým pověřila odbor správy majetku k uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu tréninkového hřiště na kopanou -umělého trávníku III. generace, nacházejícího se převážně na pozemku p.č. 4122/1 (část PK p.č. 276/2) v k.ú. Kutná Hora, dle schváleného ceníku

II. p o v ě ř u j e
a) ke dni 1. 6. 2012 odbor správy majetku k uzavírání smluv o využití sportoviště včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, dle chváleného ceníku a aktuální specifikace podmínek ve smlouvě

b) ke dni 1. 6. 2012 odbor správy majetku k uzavírání smluv o využití sportoviště - hřiště na kopanou - UMT, umělého trávníku III. generace, nacházejícího se převážně na pozemku p.č. 4122/1 (část PK p.č. 276/2) v k.ú. Kutná Hora, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, dle schváleného ceníku a aktuální specifikace podmínek ve smlouvě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 436/12 k prominutí sankce
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro Galerii Felixe Jeneweina Města Kutné Hory se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora v plné výši částky 723,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Jiřinu a Pavla Morcovy, Kutná Hora ve výši 25% z částky 752,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 437/12 k prodloužení užívání přístřeší (H. Peštová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 6. 2012 do 30. 11. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 438/12 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu Msarykova 343
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/12 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. srpna 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 439/12 k k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Benešova 469)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 15/12 na odprodej volného městského bytu č. 7 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích p. č. 2474/1 a 2475) a 1/18 pozemků p. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 29.8.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 440/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Studentů 133)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 14/12 na odprodej volného městského bytu č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů (včetně podílu na pozemcích p. č. 795/9, 795/11 a 795/13) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 29.8.2012 ve 14.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 441/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 21/12 - ul.Sedlecká, čp.652
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 21/12 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora paní Janu Zlatohlávkovou,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 442/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 2. 5. 2012 do 30. 5. 2012


Usnesení č. 443/12 ke smlouvě - výpůjčka ručního vysokozdvižného vozíku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce ručního vysokozdvižného vozíku mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 444/12 k pojmenování nové ulice v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pojmenování nově vzniklé ulice v Kutné Hoře - místní části Vrchlice, která je přístupovou komunikací k novým rodinným domům na pozemku rovnoběžném s ulicí Na Terase, názvem "K Lánům" a její zařazení do místní části Vrchlice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 445/12 k zápisu č.3/12 z jednání DR Technické služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o., konané dne 22.5.2012.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q 2012 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi
b) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2011 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing. J. Jager, jednatel      Termín : 13.06.12


Usnesení č. 446/12 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.10-11/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.10/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 300.000,-- Kč na následující výdajové položky nebytové prostory služby, revize (130.000,-- Kč), společné prostory opravy (130.000,-- Kč) a DPS opravy (40.000,-- Kč), a to na úkor položky DPS rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 11/12, kterým dochází ke zřízení dvou nových příjmových proložek v celkové výši 220.000,-- Kč, a to hřiště J.Palacha - využití sportoviště (170.000,-- Kč) a příjmové rozpočtové položky ZS - prodej mantinelů (50.000,-- Kč). Dále dochází k vytvoření dvou nových výdajových položek, a to hřiště J.Palacha - služby, revize (120.000,-- Kč) a hřiště J.Palacha - opravy (80.000,--Kč) a k navýšení výdajové položky sportoviště opravy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 447/12 k rozpočtovým opatřením OPPŠ č.7 - SRP 2867
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 556.600,00 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na akci "EU peníze školám" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 7


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 448/12 k provozu mateř. škol a přerušení provozu škol.družin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.06.12


Usnesení č. 449/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 2. 5. 2012 do 30. 5. 2012.


Usnesení č. 450/12 k výběru dodavatelů elektřiny a plynu
Rada města I. s c h v a l u j e
provést výběr dodavatelů sdružených dodávek elektřiny a plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem pro rok 2013 formou otevřeného řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách

II. s o u h l a s í
se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených dodávek elektřiny a plynu na rok 2013 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem, kterým bude Město Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 451/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 452/12 k zadávacímu řízení - víceúčelové kulturně sport.zařízení
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc RNDr. Ivo Šanc
2. Ing. arch. Martin Kremla RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Mgr. Seifert Ondřej Mgr. Věra Klimentová

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 453/12 k jízdnímu řádu linky 245010
Rada města s c h v a l u j e
předložený jízdní řád linky 245010 MHD Kutná Hora linka 10 : aut.st.-Kaňk-Malín zajišťující náhradní autobusovou dopravu v době rekonstrukce mostu na silnici č.I/2 v Malíně.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 454/12 k rozšíření Pražské integrované dopravy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozšíření Pražské integrované dopravy do Kutné Hory a zároveň bude hledat finanční možnosti poskytnutí finanční dotace na pokrytí vzniklé ztráty z provozování spojů v ODO na rok 2012.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 30. května 2012

Nahoru