30. dubna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.dubna 2014

Usnesení č. 343/14 k zápisům z jednání komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 1.4.2014.
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 14.4. 2014.
c) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 10.4.2014.
d) zápis sportovní komise ze dne 7.4.2014.
e) zápis školské komise ze dne 14.4.2014.
f) zápis z jednání kulturní komise dne 7.4.2014.
g) zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 7.4.2014.
Usnesení č. 344/14 k nákupu užitkového motorového vozidla pro přepravu osob
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: "Nákup užitkového motorového vozidla pro přepravu osob". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s dosaženým nejvyšším počtem přepočtených bodů, a to uchazeče: Auto Pošík, a.s., Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na nákup užitkového motorového vozidla pro přepravu osob Renault Trafic Fáze 3 s dodavatelem Auto Pošík, a.s., Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice za cenu 493.876,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 345/14 k rozpočtovému opatření EKO č.9
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - kterým dochází k zapojení dodatečných příjmů do rozpočtu města ve výši 15.000.000,-Kč na pokrytí očekávaných nezbytných výdajů dle důvodové zprávy č. 1.
b) Poskytnutí investičního příspěvku pro Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora ve výši 4.300.000,-Kč dle důvodové zprávy č. 1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 346/14 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - manželům Tichým
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloši a Jiřině Tichým, Praha 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 347/14 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Neškaredice - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 30 o výměře 9 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.05.14


Usnesení č. 348/14 k prodeji části pozemků k výstavbě sport.haly Kamenná stezka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 2466/1 o výměře 197 m2, p.č. 2467/1 o výměře 1.314 m2 a p.č. 2467/2 o výměře 488 m2 (dle geometrického plánu č. 3463-13/2014 ze dne 24.2. 2014 pozemky p.č. 2467/3 o výměře 682 m2 a p.č. 2467/4 o výměře 1.317 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora nabyvateli, který vzejde jako vítěz veřejné zakázky "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka" za celkovou kupní cenu ve výši 1.773.799,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 349/14 k prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě trafostanice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě bez čp/če - budově technické vybavenosti na pozemku p.č. 2825/2 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 mezi Městem Kutná Hora a spol. ČEZ, a.s.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 350/14 k odkupu části pozemku v k.ú. KH - komunikace Nad Lesem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 3567/1 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 3487-32/2014 ze dne 10.4.2014 pozemek p.č. 3567/6) v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od manželů pana Ing. Petra a paní Vladimíry Hlaváčových, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 351/14 k odkupu pozemku v k.ú.KH - ul.Bělocerkevská
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 671/1 o výměře 252 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Zuzany Machové, Kardašova Řečice a pana Jana Olivy,Mladá Boleslav za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 352/14 k odkupu částí pozemků v k.ú.KH - ul.Vajdova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 3463/23 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 3463/24 o výměře 68 m2 a části pozemku p.č. 3463/25 o výměře 50 m2 v k.ú. Kutná Hora (dle GP č. 3374-23/2013 ze dne 11.10. 2013 pozemek p.č. 3463/73) od paní Evy Marečkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 353/14 ke zřízení předkupního práva - rybník Pohan v přilehlými pozemky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zřízením předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 525, 526/1 a 526/2 v kat. území Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera,252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu 25 let s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podnájemního nebo nájemního vztahu předkupníka k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí doby dvaceti pěti let, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva na dobu dalších dvaceti pěti let.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 354/14 ke zrušení usnesení RM - prodej pozemku v k.ú.Neškaredice
Rada města r u š í
své usnesení č. 208/14 ze dne 19.3. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.14


Usnesení č. 355/14 ke zřízení služebnosti cesty - pí Mrázková
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením služebnosti cesty přes služebný pozemek p.č. 1855/26 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch panujícího pozemku p.č. 1855/20 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Alice Mrázkové, 252 28 Vonoklasy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 356/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Na Náměti" na pozemcích p.č. 3730, 3735, 3737, 1351/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 357/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro čp. 34, ul. Pobřežní, Kutná Hora - Vrchlice" na pozemku p.č. 3768/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.22
    
    
Usnesení č. 358/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, přípojková skříň pro p.č. 2480 KH) na pozemku p.č. 1506/1 a p.č. 3857/6 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč/skříň, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 359/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN a dělící skříň pro čp. 63, ul. Na Provaznici, Kutná Hora) na pozemku p.č. 3839 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč/skříň, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 360/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro p.č. 96/1) na pozemcích p.č. 161 a p.č. 96/53 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 361/14 ke zřízení věcného břemene - Okružní křižovatka Karlov - optická síť
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Okružní křižovatka II/126 - optická síť" na pozemcích p.č. 4516/2, p.č. 4156/3, p.č. 3687/3 v kat. území Kutná Hora v majetku Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezení užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 18.650,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 362/14 k užívání nebytových prostor - Osadní výbor Perštejnec
Rada města s o u h l a s í
s tím, že Osadní výbor Perštejnec bude užívat budovu bez č.p., postavenou na pozemku p.č. 60/2 v k.ú. Perštejnec ke své činnosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 363/14 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 312/14, 217/14 a 752/13
b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná hora
souhlasit s prodloužením usnesení zastupitelstva města č. 201/13
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 364/14 k prominutí poplatku z prodlení - pí Hamplová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Hanu Hamplovou,Kutná Hora ve výši 90% z částky 3 636,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 365/14 k žádosti Nadačního fondu Gymnázia KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nadačním fondem Gymnázia Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Jaselská 932, dne 7.6.2014 za účelem uspořádání akce GJOu STUDENT FEST (festival, divadelní a filmová produkce)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.06.14


Usnesení č. 366/14 k žádosti společnosti LeMi CZ s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností LeMi CZ s.r.o. se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8 týkajícího se souhlasu s umístěním dvou vitrín v přízemí objektu č.p. 377 Palackého nám. v Kutné Hoře, jinak za stejných podmínek

Zrušeno usnesením RM č.618/14 ze dne 9. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 367/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Davidová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 40 828,00 Kč pro paní Janu Davidovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 368/14 k vyhodnocení VŘ č.SN11/14 - Benešova 634, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 11/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 634 Benešova ul, Kutná Hora společnost BUBU s.r.o., se sídlem Úbislavice 101, PSČ 507 92

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 634 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 11/14 uvedeným v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 369/14 k náhradě stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
na základě žádosti nájemníků domu čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora s úhradou stěhovacích nákladů spojených s odbydlením uvedeného domu, avšak v maximální výši 5.000,- Kč na jeden byt po předložení dokladů jednotlivými nájemníky nejpozději do termínu 31. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 370/14 k neprodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s manželi Márií a Josefem Hromádkovými po datu 30. 4. 2014.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 1 v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře proti manželům Márii a Josefu Hromádkovým,Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany manželů Hromádkových k vyklizení předmětného bytu do 31. 5. 2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 371/14 k uzvaření smlouvy na pronájem pozemku - V.Paulus
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3670 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Václavem Paulusem, Kutná Hora, za účelem umístění plechové garáže, za nájemné 30 Kč/m2/rok, s účinností od 1.6.2014 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.14


Usnesení č. 372/14 k zápisu ze zasení DR MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s. r.o. konaného dne 14.4.2014.


Usnesení č. 373/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Club Deportivo KH o.s.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Club Deportivo Kutná Hora, se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 8.- 10. srpna 2014. Samotná akce proběhne dne 9. srpna 2014. Náklady na energie bude hradit žadatel.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.08.14


Usnesení č. 374/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.11-12/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.11/14, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Šultysova 154 - 155 rekonstrukce o částku 36.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.
b) předložený návrh OSM - OSN č.12/14, kterým se navyšuje rozpočtová položka kino služby o částku 15.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 375/14 k Rozpočtovému opatření OSM - TO č.7/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 7/14, kterým dochází ke zřízení nových investičních rozpočtových položek: Parkoviště BUS-Na Valech ve výši 20.000,--Kč, Chodník Sokolská x Čáslavská ve výši 26.000,--Kč a Chodník Zámecká x Tovární ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 66.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.04


Usnesení č. 376/14 k uzavření nájemní smlouvy - Taner Invest s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí - části pozemků p.č. 3336, 3337/1, 3341 a 3340 včetně součástí těchto pozemků v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Taner Invest s.r.o., IČ 01511360, se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 126 na dobu určitou 20 let, za roční nájemné ve výši 20.000,- Kč, za účelem vybudování a provozování kulturně společenského areálu.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s uzavřením smlouvy o bezplatném převodu majetku, která je obsažena ve Smlouvě o nájmu nemovitostí v čl. XIII. mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Taner Invest s.r.o., IČ 01511360, se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 126

III. s o u h l a s í
s ukončením smluvních vztahů formou výpovědi ze strany Města Kutná Hora u níže uvedených smluv:
a) smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (1 místnost v I. patře budovy postavené na části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora) ze dne 19.1.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora
b) smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (garáží v přízemí budovy postavené na části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora) ze dne 25.7.2013 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora
c) smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (dvou místností v přízemí budovy postavené na části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora) ze dne 19.1.2010 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora
d) smlouvy o výpůjčce nebytových prostor umístěných v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora ze dne 24.6.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, Kutná Hora
e) smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy postavené na části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora ze dne 15.3.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Hora

IV. s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (1 místnost v přízemí a část prvního patra budovy postavené na části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora) ze dne 1.3.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora dohodou ke dni 15.11.2014
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o provozování zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, týkajícího se vyjmutí pozemku p.č. 3341 v k.ú. Kutná Hora z předmětu plnění s účinností od 1.7.2014
c) s úhradou částky ve výši 159.740,- Kč společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav za vynaložené náklady na úpravu a údržbu pozemku p.č. 3341 v k.ú. Kutná Hora


Zrušeno usnesením č. 460/14 ze dne 28. 5. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 377/14 k zahájení popt.řízení-opravy zřícené části Vojtěšského akvaduktu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Dokončení opravy havárie zřícené části Vojtěšského akvaduktu" na pozemku parc. č. 3915 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. náhradník Věra Janatová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.05.14


Usnesení č. 378/14 k rozpoč.opatření OPPŠ č.3 a rozdělení finančních prostředků
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 3 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 700.000,- Kč na jednotlivé TJ dle důvodové zprávy.
b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 3

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 379/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 380/14 k výběru dodavatele silové elektřiny a sdružených služeb
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provést výběr dodavatelů sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem dle důvodové zprávy pro rok 2015 a 2016 druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") jako nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části dle ust. § 98 zákona, na část VZ I-ELEKTŘINA a na část VZ II. -PLYN,
b) uplatnit jako základní hodnotící kritérium celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH a využít elektronickou aukci dle § 96 zákona jako prostředek hodnocení nabídek,
c) jmenovat složení členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě.

II. s o u h l a s í
a) se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených služeb dodávek elektřiny a plynu na rok 2015 a 2016 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem, kterým bude Město Kutná Hora,
b) s uzavřením příkazní smlouvy na pomoc při přípravě zadávacích podmínek a na organizací a vedení celého průběhu elektronických aukcí na obě části této veřejné zakázky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK s firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525 za cenu 37 000 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 381/14 k výsledku poptáv.řízení - parkoviště na Masarykově ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na vybudování parkoviště na Masarykově ulici v Kutné Hoře u Tylova Divadla za cenu 1.248.702,- Kč s DPH s dodavatelem: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 382/14 k rozpočtovému opatření INV č.16
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - navýšení rozpočtových prostředků o účelově určené finanční prostředky na dostavbu zpevněné komunikace v ulici Nad Lesem, Kutná Hora na základě Smlouvy v celkové výši 150 000 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 383/14 k dokumentaci ke staveb.povolení - knihovna Komeského
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním dalšího stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt Knihovny v bývalé škole J. A. Komenského, studiu ARN Hradec Králové s.r.o. Čs. Armády 219/24, Ing. arch. Krejčík za nabídnutou cenu 1.200.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic odsouhlasit a uzavřít smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.05.14


Usnesení č. 384/14 k zařazení projektu do IPRM - rekostrukce komunikací v KH
Rada města s o u h l a s í
se zařazením projektu "Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře - Česká" do IPRM
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 385/14 k rozpočtovým opatřením INV č.17-18
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky odboru správy majetku "Byty" na položku odboru investic "DPS U Havírny - provoz" ve výši 6.386,14,-Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZŠ J.Palacha - audit" ve výši 4.500,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 386/14 k rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy pro výkon technického dozoru investora (TDI) v rámci realizace projektu CZ.1.15/3.2.00/73.01672, "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", s firmou Miloslava Neprašová, Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora, za celkovou cenu 60 000,- Kč, poskytovatel služby není plátce DPH dle důvodové zprávy

b) s uzavřením smlouvy pro výkon autorského dozoru (AD) v rámci realizace projektu CZ.1.15/3.2.00/73.01672, "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", s firmou Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, za celkovou cenu 30 000,-Kč, poskytovatel služby není plátce DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 02.05.14


Usnesení č. 387/14 k dokončení sanačních prací - knihovna KH
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou Ondřej Tunkl - problematika vlhkého zdiva- hydroizolace - Kouřimská 20, Kutná Hora na dokončení sanačních prací v budově stávající knihovny v Kutné Hoře, za cenu 95.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 388/14 k rekonstrukci povrchu křižovatky Puškinská - Zelenkova
Rada města I. s o u h l a s í
S uzavřením smlouvy s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o. na dokončení asfaltového povrchu křižovatky Puškinská - Zelenkova v Kutné Hoře. Za cenu 100.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 389/14 ke jmenování členů a náhradníků hodnotící komise - Dačického 41
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce dle pravidel poskytovatele dotace, včetně jednání hodnotící komise

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 16.05.14


Usnesení č. 390/14 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2013, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 229.257,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 391/14 k rozpočtovému opatření OKCR č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 6 - navýšení rozpočtu o částku 80 000,- Kč o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Výstavní program GFJ Města Kutné Hory 2014" ve výši 80.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Zahradníček,.Kratochvílová      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 392/14 k rozpočtovému opatření OKCR č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 7 - navýšení rozpočtu Fondu cestovního ruchu o částku 545 000,--Kč dle Pravidel tvorby a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Zahradníček,Kratochvílová      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 393/14 k žádosti o použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým použitím znaku města Kutná Hora společnosti Intelis, s.r.o. pro projekt mobilní platformy InCity
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 30. dubna 2014

Nahoru