30. června 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.června 2021

Usnesení č. 507/21 k programu jednání Rady města 30. 6. 2021 - spol KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s c h v a l u j e
program své schůze dne 30. 6. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Roberta Otrubu.


Usnesení č. 508/21 k zápisu č. 3/21 z jednání DR společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o., konaného dne 22. 4. 2021 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 509/21 k Výroční zprávě KH TEBIS s.r.o. za rok 2020
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH TEBIS s. r.o. za rok 2020
b) rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 1 634 427,15 Kč na účty
42800 Nerozdělený zisk z minulých let 1 151 589,41 Kč
42900 Neuhrazená ztráta z minulých let 32 837,74 Kč
42700 Sociální fond 450 000,00 Kč
c) roční odměnu jednateli za rok 2020 ve výši 85% dle uzavřené Smlouvy o výkonu funkce jednatele,

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2020 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze,

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR č. 4/21 ze dne 3. 6. 2021 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 510/21 k programu jednání Rady města 30. 6. 2021 - spol. MLaR KH spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s c h v a l u j e
program své schůze dne 30. 6. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Roberta Otrubu.
Usnesení č. 511/21 k Zápisu z 96. zasedání DR společnosti MLaR KH spol. s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení disponibilního zisku ve výši 1 174 540,22Kč následovně:
174.540,22 Kč převést ve prospěch sociálního fondu
1.000.000 Kč nerozdělovat a přeúčtovat jej na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let
b) výroční zprávu za rok 2020
c) odměny jednateli společnosti za I.Q.2021 a za rok 2020 v plné výši
d) rozdělení finančních prostředků:
Operní týden - Kutná Hora 2021 (zvýšení o 20 000,-)..... 50.000 Kč TJ Sokol Červené Janovice ..... 5.000 Kč

II. n e s ch v a l u j e

finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč spolku Talent Bike,

III. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2020 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze,

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 96. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 21. června 2021 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 512/21 k programu jednání Rady města 30. 6. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 30. 6. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Roberta Otrubu.


Usnesení č. 513/21 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 27. 5. 2021.

Usnesení č. 514/21 k návrhu na rozpočtové opatření EKO 9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2020. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 16.261.960 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21

Usnesení č. 515/21 k uzavření dodatku k NS plakátovací plochy (TS KH s.r.o)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem částí pozemků pro reklamní plakátovací plochy, uzavřené dne 30. 4. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora jako nájemcem, z důvodu aktualizace.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21

Usnesení č. 516/21 k záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2,
b) zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 65 m2,
c) zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 30 m2,
d) zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 73 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21

Usnesení č. 517/21 k uznání závazku - dohoda o náhradě škody
Rada města s c h v a l u j e
uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody ve výši 4.427,50 Kč mezi Městem Kutná Hora a paní Lenkou Čermákovou, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21

Usnesení č. 518/21 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (paní Brachovcová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 670, ul. Sedlecká Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1437/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jitkou Brachovcovou, IČ 48673641, se sídlem Miskovice, Bylany 49 jako nájemcem týkající se přistoupení spolku Gym Fit, z.s.,IČ: 09404911, se sídlem Miskovice, Bylany 49 na stranu nájemce.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21

Usnesení č. 519/21 ke zrušení bodu u) v usnesení č. 455/21
Rada města ruší
bod u) svého usnesení č. 455/21 ze dne 16. 6. 2021
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 520/21 k záměru na pacht části pozemků (p. Růžička)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře cca 60 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21

Usnesení č. 521/21 k uzavření smlouvy, pozemek (p. Halda)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2716/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Michalem Haldou, Praha jako nájemcem, s účinností od 1.8.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 882,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 522/21 k dohodě o změně splatnosti pohledávky (Jirásková, Rybová)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2020 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře paní Hany Jiráskové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červenec 2021,
b) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2020 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře paní Lubice Rybové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem srpen 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 523/21 k uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Malín (p. Černovský)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 655 v k.ú. Malín o výměře 308 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Černovským, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 8. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 9 240,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021 ve výši 27.720,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 524/21 k uzavření smlouvy o výpůjčce - NB Tylova 388, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora jako vypůjčitelem za účelem provozování charitního šatníku jako součást sociální služby na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že vypůjčitel bude hradit služby související s užíváním předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21

Usnesení č. 525/21 k zápisu z jednání Komise bytové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise bytové dne 21. 6. 2021.

Usnesení č. 526/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 08/21 na pronájem bytu, ul. Vojtěšská
Rada města I. bere na vědomí
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 08/21 na pronájem bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Gabrielou Čermákovou, za nájemné ve výši 2.495,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení č. SN 08/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21
Bod II. byl zrušen dne 18. 8. 2021 usnesením RM č. 630/21.

Usnesení č. 527/21 k vyhlášení VŘ č. SN 13/21 na pronájem bytu, ul. Puškinská
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/21 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+kk ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 8. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.09.21

Usnesení č. 528/21 k vyhlášení VŘ č. SN 14/21 na pronájem bytu, ul. U Lesa
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/21 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 8. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.09.21

Usnesení č. 529/21 k vyhodnocení VZMR "Úniková cesta, U Lorce 57, KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Úniková cesta od evakuačního výtahu, U Lorce 57, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 29. 6. 2021. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora, IČ 45144788,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora, IČ 45144788, za cenu 1.076.857,41 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 530/21 k záměru na prodej bytových jednotek Benešova 647,648,649
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru města Kutná Hora prodat bytové jednotky č. 647/1, 647/2, 647/4, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/15, 647/16, 647/18, 647/19, 647/21, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28, 647/29, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/10, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/8, 649/9, 649/10, 649/12 nacházející se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních.
Konkrétně:
Bytová jednotka č. 647/1, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/6, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/7, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/8, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/9, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 647/10, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 8. 2001.
Bytová jednotka č. 647/11, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/15, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/16, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/18, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/19, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 26. 10. 2001.
Bytová jednotka č. 647/21, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/24, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002.
Bytová jednotka č. 647/25, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/26, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 647/27, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/28, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 647/29, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.

Bytová jednotka č. 648/1, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 648/2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 648/3, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 11. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 648/4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 648/5, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 648/6, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 3. 2003.
Bytová jednotka č. 648/7, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 648/8, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 648/10, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 649/4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 15. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 649/5, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 18. 4. 2001.
Bytová jednotka č. 649/6, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 11. 3. 2002.
Bytová jednotka č. 649/7, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 649/8, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002.
Bytová jednotka č. 649/9, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
Bytová jednotka č. 649/10, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001.
Bytová jednotka č. 649/12, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 531/21 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (manž. Bílkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 3941/5 o výměře cca 94 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 532/21 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. Malín (p. Koděra)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 61 o výměře cca 400 m2 a část pozemku p.č. 81 o výměře cca 100 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 533/21 k účasti města Kutná Hora v elektronické dražbě nem. věci
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k účasti města Kutná Hora v elektronické dražbě nemovité věci - pozemku p. č. 4221/112 (orná půda) o výměře 6.963 m2 v k. ú. Kutná Hora konané dne 16. 6. 2021 na základě Dražební vyhlášky o provedení dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 23400/17-566 ze dne 16. 4. 2021 vydané Exekutorským úřadem Přerov, soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou.


Usnesení č. 534/21 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 412/21 ze dne 2. 6. 2021 do 14. 7. 2021 a č. 471/21 ze dne 16. 6. 2021 do 14. 7. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 09.07.21


Usnesení č. 535/21 k prodeji bytů v ul. Puškinská č.p. 656, 657, 658-založení SVJ
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
založení Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 656, 657, 658 v ulici Puškinská v Kutné Hoře,

II. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb. (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů výkonem funkce předsedy Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 656, 657, 658 v ul. Puškinská právnickou osobu Okresní stavební bytové družstvo, IČ 00228478, se sídlem K Bělidlu 13/35, Kutná Hora - Karlov,

III. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu správy bytových jednotek pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 656, 657, 658 v ulici Puškinská v Kutné Hoře s Okresním stavebním bytovým družstvem, IČ 00228478, se sídlem K Bělidlu 13/35, Kutná Hora - Karlov,

IV. z m o c ň u j e
starostu města Kutná Hora Ing. Josefa Viktoru zastupováním města Kutná Hora na zakládající valné hromadě Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 656, 657, 658 v ulici Puškinská v Kutné Hoře,

V. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku zajištěním administrativních a právních kroků k realizaci vzniku Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 656, 657, 658 v ul. Puškinská.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.21


Usnesení č. 536/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Bulandrovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 3897/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Mgr. Marku a Mgr. Zuzaně Bulandrovým,, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 537/21 ke zřízení VB-GasNet, ul. Husitská
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "REKO MS Kutná Hora - Husitská +2 (Vozatajská, Partyzánská), číslo stavby 7700103239, na pozemcích par.č. 3794/1, 3936/1, 3943/1 a 3936/66 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o, IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH, dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 538/21 k žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akce:
Můžem i s mužem, divadelní představení, datum konání: 16. 7. 2021
Kutnohorské PARKování,kulturně-společenská akce,datum konání: 29. 8. 2021
Královny, divadelní představení, datum konání: 18. 8. 2021
Oslava sv. Barbory a rozsvícení vánočního stromu, kulturně-společenská akce, datum konání: 4. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 539/21 k uzavření Smlouvy o spolupráci - GASK
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Galerií Středočeského kraje GASK, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00069922 a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195, za účelem spolupráce v oblasti kultury pro rok 2021 ve výši 100.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 540/21 k dotačnímu program malé kulturní projekty - III. čtvrtletí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2021 následovně:
Braunensis Art Productions s.r.o. ve výši 5.000 Kč
Boris Buňka ve výši 5.000 Kč
Ochotnický spolek Tyl, z. s. ve výši 5.000 Kč
Lenka Choutková ve výši 5.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora ve výši 5.000 Kč
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu I.,

II. s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu
v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijatých v mimořádném termínu - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2021 následovně:
Průvod králů, z.s. ve výši 5.000 Kč - Středověké ležení krále Jana Lucemburského
Průvod králů, z.s. ve výši 5.000 Kč - Průvod králů Kutná Hora 2021
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 541/21 k ozpočtovému opatření OPPŠK č. 16
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku Vratka pokuty- památky, ve výši 100.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 542/21 k systémovému řešení kamionové dopravy v intravilánu města
Rada města u k l á d á
a) projednat možnosti úpravy silnice III/03321 s vlastníkem komunikace Středočeským krajem (majetkovým správcem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace).
Zodpovídá: Mgr. V. Šnajdr, místostarosta Termín: 31.07.2021

b) projednat s KSÚS možnosti propojení silnic III/03321 a III/33721 s průmyslovou zónou Na Rovinách (Foxconn, ČKD, Obila) a silnicí II/126 mimo kruhový objezd Hrnčířská-Čáslavská spojnicí silnic okolo bývalé skládky.
Zodpovídá: Mgr.V. Šnajdr,místostarosta Termín:30.09.2021

c) požádat Středočeský kraj o přeřazení obchvatu okolo Kutné Hory, ze silnice I/2 na silnici I/38, severozápadní směr, z územní rezervy do rozvojového území (koridor tohoto obchvatu je v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje a též v platném Územním plánu města (ÚPM) Kutné Hory zatím pouze v územní rezervě).
Zodpovídá: Mgr. V. Šnajdr, místostarosta Termín:30.09.2021

d) připravit návrh řešení informačních tabulí na silnici I/38, která by vedla kamionovou dopravu na silnici III/03321 v úseku Církvice-Karlov ul. Čáslavská.
Zodpovídá: Ing. L. Štolbová, vedoucí TO-IO Termín: 30.09.2021
Zodpovídá : Mgr. Šnajdr, Ing.Štobová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 543/21 k dodateku č.3 - Smlouvy o dílo "Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro akci "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře", kterým se rozšiřuje a mění předmět díla a cena díla se navyšuje o 5.945.549,79 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Městské knihovně uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 039 02 447.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 544/21 k rekonstrukci MŠ Trebišovská - koordinátor BOZP- RO OI č 09
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek výběrového řízení v režimu VZMR na provádění výkonu koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře,
b) uzavření smlouvy na provádění výkonu koordinátora BOZP se společností SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou, 383 288 02 Nymburk za cenu 104.500 Kč bez DPH,
c) rozpočtové opatření OI č. 9 přesun finančních prostředků z rezervy odboru investic na pokrytí části výdaje v bodu b) v poměrné částce pro rok 2021 ve výši 57.574 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 545/21 k rekonstrukci MŠ Trebišovská - TDI - RO OI č 10
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek výběrového řízení v režimu VZMR na provádění výkonu TDI pro akci Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře,
b) uzavření smlouvy na provádění výkonu TDI s firmou Ing. Luboš Křivánek, Neumanova 299, 28002 Kolín, za cenu 259 000 Kč bez DPH,
c) rozpočtové opatření OI č. 10 přesun finančních prostředků z rezervy odboru investic na pokrytí části výdaje v bodu b) v poměrné částce pro rok 2021 ve výši 142.450 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 546/21 k rekonstrukci MŠ Trebišovská - Autorský dozor projektanta - RO OI č.11
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy na provádění výkonu Autorského dozoru projektanta s firmou Kutnohorská Stavební projekce, Ing. Martin Hádek, Partizánská 313, 28401 Kutná Hora za cenu 50.000 Kč (není plátce DPH),
b) rozpočtové opatření OI č. 11 přesun finančních prostředků z rezervy odboru investic na pokrytí části výdaje v bodu a) v poměrné částce pro rok 2021 ve výši 22.728 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 547/21 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Městské Tylovo divadlo
Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, Městskému Tylovu divadlu, se sídlem Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora, IČO: 44696159 za účelem, uspořádání divadelního představení, dne 18. 8. 2021 od 15:00 do 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 548/21 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Nadační fond Eduzměna
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, Nadačnímu fondu Eduzměna, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČO: 07737459 za účelem, uspořádání workshopů v rámci festivalu vzdělávání Edufest, dne 19. 9. 2021 od 8:00 do 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 19.09.21


Usnesení č. 549/21 k zápisu z jednání Komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 14. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 7. 6. 2021.


Usnesení č. 550/21 k VS a rozpoč. opatř. 6/21 - Liga na ochranu zvířat
Rada města s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření INV - TO č. 6/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Liga na ochranu zvířat VPS ve výši 25.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 25.000 Kč,
Zodpovídá: Ing. M. Bulánková Termín: 16. 7. 2021
b) poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/78, Čáslav.
Zodpovídá: Ing. J. Janál Termín: 31. 7. 2021
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 551/21 k návrhu na uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele TS KH, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49549511 a Ing. Jiřím Chramostou,
Zodpovídá : Ing. J. Chramosta      Termín : 01.07.21


Usnesení č. 552/21 k vydávání bezplatných parkovacích průkazů - výjimky
Rada města s o u h l a s í
v souladu s článkem 4, odst. 6 platného Nařízení 5/2011 Města Kutná Hora s vydáním bezplatných parkovacích průkazů pro potřeby úřadu, tj. zastupitelům města, matrikářkám, podatelně úřadu a všem služebním vozidlům úřadu, dle důvodové zprávy,

II. n e s o u h l a s í
v souladu s článkem 4, odst. 6 platného Nařízení 5/2011 Města Kutná Hora s vydáním bezplatných parkovacích průkazů pro potřeby městské společnosti KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora, IČ 47542713.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 553/21 ke smlouvě o využití obecního systému OH - ELEKTROWIN
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 554/21 ke kanalizačním přípojkám Neškaredice, Perštejnec, RO INV - TO č. 7/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 7/21, kterým dochází k přesunu investiční rozpočtové položky PD vodov. a kan. přípojky ve výši 384.296 Kč na položku "věcné dary".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.07.21


Usnesení č. 555/21 k návrhům na prodloužení termínu usnesení
Rada města schvaluje
prodloužení termínu splnění usnesení č. 367/20, kterým Rada města pověřila tajemníka, aby ve spolupráci s jednatelem Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o., vedoucí technického oddělení odboru investic, předsedou dozorčí rady společnosti a vedoucí ekonomického odboru zajistil Radě města předložení Rámcové smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře a posouzení formy další existence Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o. do 15. 9. 2021
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 556/21 k informativní zprávě k materiálu ze dne 21. 4. 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu technického oddělení odboru investic k odloženému materiálu ze dne 21.4.2021, který zpracoval zastupitel města Ing. Zdeněk Jirásek,

II. u k l á d á
tajemníkovi úřadu zajistit konzultaci s vybraným dopravním expertem se snahou získat od něj expertní stanovisko k možnému nastavení pokutovatelné výše překročení maximální rychlosti u úsekového měření rychlosti,
Zodpovídá: Ing. M. Suchánek, tajemník Termín: prodl. do 31. 12. 2021

III.
a) b e r e n a v ě d o m í
předložené návrhy na možné prodloužení měřených úseků včetně vyčíslení vzniklých nákladů,
b) n e s o u h l a s í
se započetím kroků technického oddělení odboru investic vedoucích k prodloužení měřených úseků,
Zodpovídá: Ing. L. Štolbová Termín: 31. 8. 2021

IV.
a) b e r e n a v ě d o m í
stanoviska ODSH, OI-TO a DI PČR týkající se možného označení měřených úseků,
b) n e s o u h l a s í
se započetím kroků technického oddělení odboru investic vedoucích k označení měřených úseků,
Zodpovídá: Ing. L. Štolbová Termín: 31. 8. 2021

V.
a) b e r e n a v ě d o m í
společné stanovisko odborů MěÚ k možnému umístění informativních radarů, či jiných forem sdělení v intravilánu města a informaci, že dopravní komise na svém jednání dne 30. 6. 2021 projedná umístění a počet potřebných informativních radarů,
b) u k l á d á
technickému oddělení odboru investic započít kroky vedoucí k zahájení výběrového řízení ve věci nákupu informativních radarů,
Zodpovídá: Ing. L. Štolbová Termín: 31. 8. 2021

VI. b e r e n a v ě d o m í
informaci, že další náměty na zajištění bezpečnosti dopravy, které byly uvedeny v ohlasech občanů v příloze materiálu do rady města, budou projednány na jednání komise dopravní dne 30. 6. 2021, případné závěry pak vyplynou z doporučení komise.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Štolbová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 557/21 ke schválení podpory velkých projektů v sociální oblasti
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 - velké projekty, a to na základě přijatých žádostí:
1) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, velký projekt: Edukačně preventivní pobyt se zdravotním zaměřením Janské Lázně, částka ve výši 0,- Kč,
2) Zdravotní klaun, o. p. s, sídlem Praha - Hloubětín, Paříkova 355/7, IČ 26547953, velký projekt: Pravidelní zdravotní klauniády profesionálních Zdravotních klaunů v Oblastní nemocnici Kolín, částka ve výši 0,- Kč,
3) Rozum a Cit, z. s, sídlem Říčany, Na Výsluní 2271/4, IČ 70828181, velký projekt: Kluby a semináře pro pěstouny v Kutné Hoře II., částka ve výši 0,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 558/21 k ceníku a podmínkám výpůjčky elektrokol v IC Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
Ceník půjčovny kol Informačního centra města Kutná Hora,

II. b e r e n a v ě d o m í
podmínky výpůjčky elektrokola pro provozovnu Informačního centra města Kutná Hora.
Zodpovídá : M. Bucifal, DiS.      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 559/21 k poskytnutí bezplatného ubytování zkušebnímu komisaři
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí bezplatného ubytování pro zkušebního komisaře ve dnech výkonu práce pro Město Kutná Hora dle potřeb Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora v období od 12.7. do 31.12.2021.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 560/21 k poskytnutí daru na živelní pohromu na Hodonínsku
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovacích smluv mezi Městem Kutná Hora "jako dárcem", se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195 a:
a) Obcí Hrušky jako "jako obdarovaným", se sídlem U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky,IČ: 00283185 na likvidaci škod způsobených živelní katastrofou dne 24. 6. 2021 ve výši 20.000 Kč,

b) Městysem Moravská Nová Ves "jako obdarovaným", se sídlem Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 na likvidaci škod způsobených živelní katastrofou dne 24. 6. 2021 ve výši 20.000 Kč,

c) Obcí Lužice "jako obdarovaným", se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ: 44164343
na likvidaci škod způsobených živelní katastrofou dne 24. 6. 2021 ve výši 20.000 Kč,

d) Obcí Mikulčice "jako obdarovaným", se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ: 00285102 na likvidaci škod způsobených živelní katastrofou dne 24. 6. 2021 ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 561/21 k informativní zprávě o plánovaných zahraničních cestách v r. 2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plánovaných zahraničních cestách v roce 2021.


Usnesení č. 562/21 k volbě přísedící okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
z v o l i t
slečnu Mgr. Bc. Alenu Šorčíkovou, 284 01 Kutná Hora, přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2021-2025.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 11.09.21


Usnesení č. 563/21 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 17. 6. 2021,
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 14. 6. 2021,
c) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 10. 6. 2021.
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 30. června 2021

Nahoru