30. června 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.června 2009

Usnesení č. 586/09 k rozpočtovému opatření odboru KT č.5/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - zaúčtování dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 5.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Hnátková      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 587/09 k rozpočtovému opatření KT č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.6 - dotace (záloha) ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 102 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 6

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Hnátková      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 588/09 ke změně usnesení - cykloturistická stezka
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 323/09 k finanční spoluúčasti na projektu "Cykloturistická stezka kolem KH"

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zapracovat finanční příspěvek Města jako spoluúčast k dotaci ve výši 150.000,- Kč Občanskému sdružení DENEMARK k projektu "Cykloturistická stezka kolem Kutné Hory" do návrhu rozpočtu 2010.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 589/09 k přezkoumání hospodaření v roce 2009
Rada města s o u h l a s í
se zadáním přezkoumání hospodaření Města za rok 2009 auditorské společnosti HB AUDITING, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 590/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net, s.r.o. - k.ú.Sedlec,KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Výměna NTL plynovodů Kutná Hora - Sedlec I." na pozemcích p.č. 627/1, 631/2, 632/2, 632/6, 634, 636/2 a 793/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 591/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net, s.r.o.- pozemek v k.ú.Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce VTL plynovodu na STL plynovod Kutná Hora, ÚNS" na pozemku p.č. 813 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, zastoupené společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 592/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro p.č. 805/114-119) na pozemku p.č. 645 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 593/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro RD Havířská stezka) na pozemku p.č. 3852 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 594/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.č. 348/2) na pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčí n. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 595/09 k prodeji domu čp.73 Masarykova ul. - p.Mana
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem domu čp. 73 v Masarykově ul. v Kutné Hoře panu Liboru Manovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 596/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se zakoupením pozemku dle PK p.č. 194/11 o výměře 5.118 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 597/09 k navýšení majetkového podílu na krytém bazénu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru 1/6 nemovitosti krytého plaveckého bazénu, na pozemku p.č. 3337/3 v k.ú. Kutná Hora, od TJ STARTA Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 598/09 k opravě výklenkové kapličky nad Lorcem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava výklenkové kapličky nad Lorcem, parc. č. 4522/2 k.ú. Kutná Hora" se stavební firmou Verze, Roman Výborný, Kaňk 180, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 44 893,- Kč bez DPH (není plátcem)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.07.09


Usnesení č. 599/09 k opravě výklenkové kapličky u domu čp.13 Žižkova brána, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Celková oprava výklenkové kapličky u domu čp. 13 Žižkova brána", na pozemku parc. č. 4 k.ú. Kutná Hora" se stavební firmou DRAKS, ing. Josef Hlavatý, Pod Vilami 857/9, Praha 4 - Nusle 140 00 v celkové výši 197 538,- Kč bez DPH (není plátcem)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.07.09


Usnesení č. 600/09 k přemístění sochy sv.Barbory na Komenského nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přemístěním sochy sv. Barbory, rejstříkové číslo 16202/2-1057, z pozemku parc. č. 3981/1 k.ú. Kutná Hora na pozemek parc. č. 3763 k.ú. Kutná Hora před domy čp. 71 a 72 Komenského náměstí v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 601/09 k podstavci pro sochu sv.Barbory
Rada města s o u h l a s í
s výrobou podstavce pro rekonstruovanou sochu sv.Barbory na Komenského náměstí.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 602/09 k žádosti Centra U Bartoloměje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2000 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora týkajícího se prodlou žení nájemního vztahu do 4.10.2011
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.09


Usnesení č. 603/09 ke jmenování komise pro převod Nemocnice KH s.r.o.
Rada města I. u s t a v u j e
komisi pro převod Nemocnice KH s.r.o. ve složení: Ing.Suchánek, Ing.Roman Kožený, MUDr.Blažej, Ing.Roman Uhlík

II. u k l á d á
panu Ing.Suchánkovi do deseti dnů svolat jednání komise pro převod Nemocnice KH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,pí Hnátková      Termín : 10.07.09


Usnesení č. 604/09 k prodeji bytové jednotky č.4, Fučíkova čp.328,KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 610 a 611 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 panu Filipu Brožkovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 633.539,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 605/09 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Renatu Linhartovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 7.669,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 606/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 454/09

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.07.09


Usnesení č. 607/09 k vyvěšení záměru - Masarykova čp.73,KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor a garáže v nemovitosti č.p. 73 Masarykova ul., Kutná Hora s tím, že nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou do 30.4.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.09


Usnesení č. 608/09 k výroční zprávě spol.Nemocnice KH s.r.o. za rok 2008
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. schvaluje
výroční zprávu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za r. 2008

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. jednateli společnosti zaslat výroční zprávu za r. 2008 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 609/09 ke schválení popt.řízení - dodání a výměna hl.měřičů teplé vody
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (3) a dle §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží včetně montáže s ná zvem:"Dodání a výměna hlavních měřičů teplé vody pro systém CZT v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Vladimír Gajdoš Mgr. Karel Ptáček
3. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
4. Ing.František Tvrdík František Viktora
5. Božena Marhanová Jindřich Čížek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 610/09 k malování na zeď v rámci festivalu GASK Artfest 09
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím zdi letní scény v parku pod Vlašským dvorem v době od 15.7.2009 do 15.8.2009 Galerii Středočeského kraje, Barborská 53/24, Kutná Hora, pro akci "Malování na zeď" , která se uskuteční v rámci hudebně-výtvarného festivalu GASK Artfest 09 pořá daného v Jezuitské koleji.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 611/09 k rozpočtovým opatřením OSM č.53/09-55/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.53/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku poliklinika nákup služeb, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.1 důvodové
zprávy.

b) předložený návrh OSM č.54/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 216.250,-- Kč na položku pronájem sběrných nádob MVE, a to na úkor položky bourání komínu - služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.55/09, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Lierova 146 - přípojky ve výši 97.000,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 612/09 k nájemní smlouvě TEBIS - zdanění DPH
Rada města I. r u š í
body a) a b) usnesení RM č. 525/09 o uzavření dodatku nájemní smlouvy se společností KH TEBIS s.r.o. a navýšení nájmu o 19% sazby DPH

II. s o u h l a s í
a) se zdaněním stávající nájemní smlouvy se společností KH TEBIS ze dne 24.11.2004 daní z přidané hodnoty. Smluvené nájemné 12.000.000,-Kč je hodnota nájemného včetně DPH. Se společností bude uzavřena dohoda o zdanění stávající nájemní smlouvy daní z při dané hodnoty.

b) ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o. se zdaněním stávající nájemní smlouvy se společností KH TEBIS ze dne 24.11.2004 daní z přidané hodnoty. Smluvené nájemné 12.000.000,-Kč je hodnota nájemného včetně DPH. Se společností bude uzavřena d ohoda o zdanění stávající nájemní smlouvy daní z přidané hodnoty.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 25.07.09


Usnesení č. 613/09 k výměně dřevěných prosklených kyvných dveří v budově Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VV SKLO s.r.o., Na Zahrádkách 426, 594 51 Křižanov na výrobu včetně osazení nových celoskleněných kyvných dveří na chodbách v přízemí a v 1. patře jižního křídla budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 614/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.28
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 28 - vytvoření nové položky pro akci "Obnova dlažby na podestě kamenného schodiště" v budově Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 98 120,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 28

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 615/09 k rozdělení grantových protředků na II.pololetí 2009
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2009 v oblasti sportu

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.07.09


Usnesení č. 616/09 ke schválení dodatku zřizovací listiny - ZŠ KH,Kremnická 98
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č.10 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění: článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: distribuce školního mléka prodej výrobků žáků. V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 beze změny.

Zodpovídá : Seifert,Zahradníčková      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 617/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 29 - převod neinvestiční dotace Ministerstvem kultury ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na "veřejné informační služby knihoven - VISK 3", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 145 000,- Kč dle důvo dové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 29.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 618/09 k rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2009
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2009 v oblasti výchovy a vzdělávání

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 619/09 ke smlouvě - Rekonstrukce chlazení a ledové plochy ZS
Rada města s c h v a l u j e
Rozšíření smlouvy s dodavatelem ČKD chlazení Choceň o:
- posílení intenzity osvětlení ledové plochy
- změnu rozvodů systému ohřevu teplé užitkové vody z důvodu lepšího
využití odpadního tepla
zvýšené náklady budou představovat částku 360.150,-Kč

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 620/09 k výběr.řízení na dodávku a montáž zařízení na digitalizaci kina
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem Dodávka a montáž zařízení na digitalizaci stávajícího Kina dle standardu DCI

b) Hodnotící komisi pro tuto veřejnou zakázku ve složení:
členové náhradníci
Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Ondřej Seifert Nechojdomová Milada
Ing. Janál Jiří Jan Trávníček
Špačková Michaela Civišová Dagmar
Ladra Pavel Kremla Martin

II. p o v ě ř u j e
místostarostu Václava Zimmermanna jménem zadavatele vybrat nejvhodnější nabídku uvedené veřejné zakázky na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí a následně uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Zodpovídá : Ing.Janál,mst.Zimmermann      Termín : 10.08.09


Usnesení č. 621/09 k přepojení kanalizace v areálu Nemocnice KH
Rada města s o u h l a s í
a) s investičním záměrem vybudovat přepojení kanalizace v areálu nemocnice Kutná Hora

b) souhlasí s přímým zadáním realizace akce společnosti VOaKa

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 622/09 k rozpočtovému opatření INV č.20-21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady podíly k investičním dotacím" na investiční položku "Nemocnice - splašková kanalizace" ve výš 90 000,-- , dle důvodové zprávy 1)

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - bezbariérový přístup" na položku investičního příspěvku TJ Sparta, která bude tuto akci realizovat ve výši 300 000 Kč, dle důvodové zprávy 2 )

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 887/09 ze dne 13.10.2009.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 12.07.09


Usnesení č. 623/09 k dětskému hřišti vnitroblok Šipší
Rada města s o u h l a s í
a) S výsledkem poptávkového řízení na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště "vnitroblok Šipší"

b) S uzavřením smlouvy na dodávku a osazení herních prvků pro dětské hřiště "vnitroblok Šipší" s firmou Karim spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 624/09 k rozdělení finančních prostředků - Města KH - sociál.oblast
Rada města s c h v a l u j e
a) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti ze dne 18.6.2009;

b) přidělení grantových prostředků z příspěvkového programu na sociální projekty na 2. pololetí roku 2009 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 625/09 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 190.000,- Kč, v návaznosti na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje, dle důvodové zprávy;

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 626/09 k prodloužení plnění usnesení RM č.348/09
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení plnění termínu usnesení RM č. 348/09 ze dne 7.4.2009, kterým byl mandatář (dále jen advokát) JUDr. Karel Novotný, zapsaný pod poř. č. 2840 v seznamu advokátů České advokátní komory, pověřen ke komplexnímu právnímu zastupování Města Kutné Hor y ve vztahu ke společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a společnosti MEDISTYL - PHARMA spol. s r.o..
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.07.09


Usnesení č. 627/09 k příspěvku na činnost organizace TJ Stadion
Rada města n e s o u h l a s í
s navýšením příspěvku na činnost organizace TJ Stadion Kutná Hora v roce 2009 ve výši 1.275.000,- Kč k pokrytí ztráty minulých let.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.09


Usnesení č. 628/09 k jmenování komise na vyhod.popt.říz."poskyt. úklidových prací"
Rada města j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení poptávkového řízení na poskytování úklidových prací a služeb v budovách Městského úřadu v Kutné Hoře ve složení: MVDr.Válav Vančura, Václav Zimmermann, Tomáš Hobl, Eva Hnátková, Ing.Josef Bárta, Bc.Vladimír Rud olf.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.08.09


Usnesení č. 629/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro TV a sport ze dne 22.6.2009
b) zápis komise pro školství ze dne 29.6.2009
Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 30. června 2009

Nahoru