30. července 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.července 2014

Usnesení č. 663/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Masarykova čp. 343 v Kutné Hoře uzavřené na dobu určitou do 31.8.2014 mezi Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnicí Středočeského kraje, nemocnicí Kutná Hora, se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1 (127,27 m2) ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Markétou Breburdovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 7.114,-Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 664/14 k žádosti Základní umělecké školy Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby Základní umělecká škola Kutná Hora, se sídlem Vladislavova 376, Kutná Hora vypůjčila občanskému sdružení Tanec pro život, se sídlem Orelská 245, Kutná Hora, IČ 22869093 taneční sál a šatnu v budově č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora, a to v pondělí a v pátek vždy v době od 18.30 hod. do 20.00 hod. za účelem provozování bezplatných tanečních lekcí s tím, že občanské sdružení bude hradit náklady za spotřebované energie.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.08.14


Usnesení č. 665/14 k uzavření Dodatku č.7 - Masarykova 453, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2000 o nájmu nemovitých věcí pozemku p.č. 2542/1, jehož součástí je dům č.p. 453 Masarykova ul. a pozemku p.č. 2542/2, p.č. 2543 a p.č. 2544 vše v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatelem sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora týkající se vyjmutí části pozemku p.č. 2543 v k.ú. Kutná Hora o výměře 36 m2 z předmětu nájmu, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 666/14 k uzavření kupní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova 104, Nové Dvory, týkající se obytné buňky CL 01 umístěné v areálu Technických služeb Kutná Hora, spol. s r.o. za zůstatkovou účetní cenu ve výši 44.365,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 667/14 k výjimce z 2.vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Vlastě a Petru Horáčkovým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5 v čp. 322, ul. Benešova do 30.9.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.08.14


Usnesení č. 668/14 k výjimce z 2.vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Drahoslavě a Michalu Kameníkovým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v čp. 322, ul. Benešova do 30.9.2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.08.14


Usnesení č. 669/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - R. Ducháčková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Radkou Ducháčkovou, Kutná Hora - Sedlec, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.9.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.14


Usnesení č. 670/14 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků - BILLA, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na prodloužení pronájmu části pozemků par.č. 920 a par.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, společnosti BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, za účelem umístění dvou reklamních poutačů, na dobu určitou do 31.5.2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 671/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Piskačovi, Budajovi
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 2546/1 o výměře 920 m2 v k.ú. Kutné Hory, manželům Robertu a Janě Budajovým, manželům Milanovi
a Marii Piskačovým a panu Michalu Piskačovi, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 672/14 k uzavření smluv - Jakub Vágner - rybník Pohan
Rada města I. r u š í
usnesení č. 634/14 ze dne 9.července 2014 týkající se
a) uzavření smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemky parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí), na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.

b) uzavření předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemků
parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemky parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí), na dobu určitou od 1.11.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.

b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, , na dobu určitou od 1.11.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Peroutka      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 673/14 ke změně usnesení na akci Oprava opěrné - park pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č.631/14 ze dne 9.7.2014 na uzavření předložené smlouvy o dílo na stavební práce "OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PODÉL VRCHLICE - park pod Vlašským dvorem", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ing. Oldřichem Drahorádem se sídlem Jungmannova 1162/282, Český Brod, 282 01 za částku 2.059.115,42,-Kč,včetně DPH z důvodu jeho odstoupení od výběrového řízení.


b) s uzavřením smlouvy o dílo na stavební práce "OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PODÉL VRCHLICE - park pod Vlašským dvorem", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou STAVONEL spol. s r.o., se sídlem Komenského nám.39, 284 01 Kutná Hora za částku 2.196.363,99Kč, včetně DPH, která se umístila na druhém místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.14


Usnesení č. 674/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 20 - 21/1
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 20/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka přípojka MS - čp.146 ve výši 69.560,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská - teplo.

b) předložený návrh OSM - OSN č.21/14, kterým se navyšuje výdajová položka smuteční síň - opravy o částku 444.647,-- Kč, a to na úkor investiční položky smuteční síň - střecha, WC.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 675/14 k veřejnému osvětlení-Křižovatka U Podlipných Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním rekonstrukce Veřejného osvětlení Křižovatky U Podlipných v
Kutné Hoře společnosti TS Kutná Hora za nabídnutou cenu 417.903,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 676/14 k instalaci klimatizace do nové půdní vestavby MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
instalaci klimatizace do nové půdní vestavby na MŠ Pohádka a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pavel Furka, Řehákova 342, 284 01 Kutná Hora
za cenu 94.497,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.14


Usnesení č. 677/14 k obnově povrchu komunikace spojující ulici Kudrnova-Kremnická"
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr vybudování nového povrchu komunikace p.č. 301 spojující ulici Kudrnova-Kremnická.

II. u k l á d á
Odboru investic zadat zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci: Obnova povrchu komunikace p.č. 301 spojující ulici Kudrnova-Kremnická projektové kanceláři Ing. Miroslav Ondrák, 284 01 Kutná Hora za cenu 10.000,-Kč včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.14


Usnesení č. 678/14 k souhlasu s přijetím daru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím daru realizovaných investic a technického zhodnocení v areálu Plaveckého bazénu, v celkové hodnotě 8.172.166,65 Kč Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora; se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.08.14


Usnesení č. 679/14 k úpravě suterénních prostor ZŠ Kamenná stezka
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na MŠMT z Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ s cílem rekonstrukce a modernizace suterénních prostor ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora. Spoluúčast města činí 15 %. Termín odevzdání žádosti je 31.8.2014.
Zodpovídá : Mgr. D.Vepřková      Termín : 31.08.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 30. července 2014

Nahoru