30. března 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.března 2016

Usnesení č. 223/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - přesun rozpočtových výdajů z důvodu novely vyhlášky o rozpočtové skladbě a narovnání výše příspěvků podle skutečně nárokované výše.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 224/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - přesun rozpočtových výdajů z rozpočtové rezervy a zdrojů financování investičních akcí na investiční položku "Nákup tenisové haly" ve výši 1 699 800 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 225/16 k záměru na pronájem - Šultysova ul. č.p. 154, Kutná Hora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1152/15 ze dne 16.12.2015.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání (kancelář č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.06.16


Usnesení č. 226/16 k záměru na pronájem - Kaňk č.p. 1, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, dle žádosti p. Ngoc Han Pham, IČ 28609387, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.04.16


Usnesení č. 227/16 k uzavření smlouvy o nájmu - Pod Školou č.p. 167, KH - Malín
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín, mezi Městem Kutná Hora a panem Vítem Bořilem, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 2.880,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 228/16 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora (Ochotnický spolek Tyl)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a "Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře", IČ 46406921, se sídlem Kutná Hora ve dnech 19.7.2016, 25.7.2016, 26.7.2016, 28.7.2016, 29.7.2016, 30.7.2016, 5.8.2016 a 6.8.2016, za účelem uvedení divadelního představení "Strašidlo Cantervillské" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.07.16


Usnesení č. 229/16 k uzavření smlouvy o nájmu - Benešova ul. č.p. 649, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Občanským sdružením Život 90 Zruč nad Sázavou, IČ 49545957, se sídlem sad Míru 789, Zruč nad Sázavou.

b) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/16 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a ústavem Život 90 Zruč nad Sázavou, IČ 04616685, se sídlem sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 35.992,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 230/16 k uzavření sml. o výpůjčce - Dačického dům 41, (KH- památka UNESCO)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, vyjma nebytových prostorů označených v situačních pláncích, mezi Městem Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, IČ: 67672833, se sídlem Šultysova č.p. 167, Kutná Hora na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.12.2020 za účelem pořádání konferencí, výstav, vzdělávací činnosti a provozování expozice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 231/16 k uzavření sml. o výpůjčce - Dačického dům 41, (Univerzita Pardubice)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (konferenční místnost v 3. NP) v budově č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Univerzitou Pardubice, IČ: 00216275, se sídlem Studentská č.p. 95, Pardubice na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.12.2020 za účelem pořádání konferencí, kolokvií a vzdělávací činnosti.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 232/16 k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu - Palackého nám. 155, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 155, Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spol. CK - CORAL s.r.o., se sídlem U Nikolajky 931/10, Praha 5 - Smíchov, týkajícího se změny účelu nájmu z provozování solária a směnárenské činnosti na cestovní agenturu a směnárenskou činnost.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 233/16 k vyhodnocení VŘ č. SN 06/16 - Benešova ul. č.p. 636, Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 06/16 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora společnost RAGAM s.r.o., IČ 27628191, se sídlem Benešova 648, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/13 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 06/16 uvedeným v bodě I.

b) uzavření podnájemní smlouvy mezi společností RAGAM s.r.o., IČ 27628191, se sídlem Benešova 648, Kutná Hora a společností Condix Investment s.r.o., IČ 27935116, se sídlem Žítomírská 599/38, Praha 10 - Vršovice, týkající se společného užívání nebytových prostor v č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora.

c) uzavření podnájemní smlouvy mezi společností RAGAM s.r.o., IČ 27628191, se sídlem Benešova 648, Kutná Hora a společností Condix Czech s.r.o., IČ 26355493, se sídlem Žítomírská 599/38, Praha 10 - Vršovice, týkající se společného užívání nebytových prostor v č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora.

d) umístění sídla společnosti Condix Investment s.r.o., IČ 27935116 a společnosti Condix Czech s.r.o., IČ 26355493 na adrese Benešova 636, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 234/16 k umístění sídla Ochotnického spolku Tyl
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla "Ochotnického spolku Tyl v Kutné Hoře" na adrese Masarykova č.p. 128, Kutná Hora, PSČ 284 01.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 235/16 k umístění sídla Českého svazu včelařů
Rada města n e s c h v a l u j e
umístění sídla spolku Českého svazu včelařů - ZO v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 236/16 k vyřazení žádosti o byt v DPS (pí Jirková)
Rada města s c h v a l u j e
vyřazení žádosti o byt v domě zvláštního určení - v domě pro seniory, podanou dne 11. 9. 2013 paní Dagmar Jirkovou, Kutná Hora (Domov seniorů Barbora), ze seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 237/16 k uzavření darovací smlouvy (Denemark - spolek)
Rada města s c h v a l u j e
a) zrušení svého usnesení č. 498/15 ze dne 27.5.2015.

b) bezúplatné nabytí movitých věcí (mobiliář umístěný na turisticko-naučných stezkách) do vlastnictví Města Kutná Hora od spolku Denemark - spolek, IČ 27049761, se sídlem Masarykova 581, 284 01 Kutná Hora.

c) uzavření předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako obdarovaným a spolkem Denemark - spolek, IČ 27049761, se sídlem Masarykova 581, 284 01 Kutná Hora jako dárcem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 238/16 k rozpočtovému opatření OSM č. 5 - 6/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 5/16, kterým se zřizuje nová investiční položka DPS - měřiče tepla ve výši 46.150,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 670 - okna.

b) předložený návrh OSM č. 6/16, kterým se zřizuje nová investiční položka DPS - rekonstrukce ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.16


Usnesení č. 239/16 k odkupu nemovitostí v k.ú. Kutná Hora (spol. A - Trading, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkoupení pozemku p.č. 1984, jehož součástí je dům č.p. 352, a pozemku p.č. 1985, vše v k.ú. Kutná Hora od společnosti A - Trading, a.s., IČ 48289540, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 240/16 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (pí Vondráková, p. Pánek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 1454/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora paní JUDr. Michaele Vondrákové a panu MVDr. Lukáši Pánkovi, Miskovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 241/16 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Uhrová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej části pozemku p.č. 4816 o výměře cca 50 m2 a p.č. 4818/5 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Karolině Uhrové, Kutná Hora.

II. nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 3993/1, 3994/5, 3997/2, 3998/1, 3998/7, 3998/10, 3999/3, 4000/1, 4000/5, 4002, 4816, 4818/5, 4819/1, 4819/17 a 4819/18 nebo jejich částí, vše v k.ú. Kutná Hora do doby zpracování a projednání projektové dokumentace na zainvestování lokality U všech svatých technickou a dopravní infrastrukturou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 242/16 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Sedlec (p. Černý)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 597/7 o výměře cca 50 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti pana Vladimíra Černého, 284 03 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.04.16


Usnesení č. 243/16 k záměru na směnu částí pozemků v k.ú. KH (HOME INTERIORS s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 4366/1 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4366/3), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4376 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4376/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví společnosti HOME INTERIORS s.r.o., se sídlem Kateřinská 1541/5, 120 00 Praha 2.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.04.16


Usnesení č. 244/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 626 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 511-20/2015 pozemek p.č. 626/4) v k.ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk z.s., se sídlem Kaňk č.ev. 01, 284 04 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 9.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 245/16 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 14. 3. 2016.


Usnesení č. 246/16 k prodeji Tellerova cukrovaru s přilehlými pozemky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. t r v a t
na svém usnesení č. 152/13 ze dne 10.9. 2013

II. n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2930/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2930/2, jehož součástí je stavba č.p. 208, pozemku p.č. 2930/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2930/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2931, pozemku p.č. 2932/1, jehož součástí je stavba č.p. 190, pozemku p.č. 2932/2, pozemku p.č. 2933, pozemku p.č. 2948/1, pozemku p.č. 2949/4, pozemku p.č. 2952, jehož součástí je stavba č.p. 1, o celkové výměře 20.720 m2, vše v k.ú. Kutná Hora dle žádosti p. Marka Bartese, Praha 7, p. Franciscuse Achtena, Praha a p. Martina Kiekenapa, Vídeň.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 247/16 k Festivalu outdoorových filmů v roce 2016
Rada města s o u h l a s í
se zapojením do celostátní akce Festival outdoorových filmů v roce 2016 a uvolněním částky ve výši 41.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 248/16 k žádostem o záštitu
Rada města I. s o u h l a s í
a) s převzetím záštity nad koncerty mezinárodního hudebního festivalu Praha klasika .., konanými v Kutné Hoře ve dnech 6. - 7.8.2016.

b) s převzetím záštity nad projektem Na kole jen s přilbou konaným celostátně v měsících dubnu - říjnu 2016.

c) s převzetím záštity nad společným koncertem USPS Tyl a Hradišťanu konaným v rámci oslav 170. výročí českého sborového zpěvu v Kutné Hoře.

d) s převzetím záštity nad 5. ročníkem Dožínek - Vinobraní konaným na zámku Kačina 10. 9. 2016.

II. n e s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 20 000,- Kč na podporu akce Na kole jen s přilbou dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 249/16 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - II. čtvrtletí 2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 14.3.2016 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 250/16 ke grantům - malé projekty - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 14. 3. 2016, realizace projektu v II. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 251/16 ke grantům - malé projekty - oblast kultury
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5 000,- Kč k 14. 3. 2016
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 252/16 k žádostem o výjimku z vyhlášky
Rada města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství společnosti Dedeman s.r.o. v termínu od 18. - 21. 8. 2016 v rozsahu dle předložené důvodové zprávy

b) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství občanskému sdružení Spolek přátel vína v termínu od 16. - 18. 9. 2016 v rozsahu dle předložené důvodové zprávy

c) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s. v termínu od 25. - 26. 6. 2016 v rozsahu dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 253/16 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 7.3.2016

II. o d v o l á v á
pana Jana Čermáka z komise pro městská sídliště na jeho vlastní žádost
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 254/16 k rozpočtovému opatření ROZ č.1
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytováním příspěvků ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora, za podmínky dokončení realizace přípojky do 3 let ode dne vydání územního souhlasu (anebo ohlášení) žadatelům, kteří mají podanou žádost o příspěvek, schválenou veřejnoprávní smlouvu a předloží doklady uvedené v důvodové zprávě

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 1, přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Příspěvky na kanalizace" v celkové výši 250 000 Kč dle důvodové zprávy.
b) Předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu II.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Klimentová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 255/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 256/16 k rozpočtovému opatření OI č. 10
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OI č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na položku "Vlašský dvůr - rekonstrukce" ve výši 1.948.100,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 257/16 ke zřízení trvalých vyhrazených parkovacích míst - VERONEX a.s.
Rada města s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa na místní komunikaci v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře, pro spol. "VERONEX a.s.", na dobu určitou do 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.04.16


Usnesení č. 258/16 k úpravě rozpočtové přílohy ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2016 jako Dodatek č.54 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 259/16 k uzavření smlouvy o dílo na akci "Defektoskopie sloupů VO"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo pro akci "Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení-2016" se společností DATmoLUX a.s. se sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 260/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 3/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - komunikace úklid (služby) ve výši 121.000,-- Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 121.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 261/16 ke jmenování zástupce do výkon. výboru DSO ČD UNESCO a Česká inspirace
Rada města I. o d v o l á v á
1. Mgr. Lenku Kremlovou Káňovou z funkce zástupce Města Kutná Hora ve výkonných výborech dobrovolných svazků obcí:
a) České dědictví UNESCO
b) Česká inspirace

2. Mgr. Lenku Kremlovou Káňovou z funkce zástupce Města Kutná Hora ve valné hromadě dobrovolného svazku obcí Česká inspirace

II. j m e n u j e
1. Ing. Elišku Kumstýřovou zástupcem Města Kutná Hora do výkonných výborů dobrovolných svazků obcí:
a) České dědictví UNESCO
b) Česká inspirace

2. Ing. Elišku Kumstýřovou zástupcem Města Kutná Hora do valné hromady dobrovolného svazku obcí Česká inspirace

III. u k l á d á
Ing. Elišce Kumstýřové, vedoucí OCRM
účastnit se jednání výkonného výboru a valných hromad obou sdružení a vykonávat úkoly spojené s realizací společných marketingových aktivit v rámci obou sdružení
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 05.04.16


Usnesení č. 262/16 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 7.3. 2016


Usnesení č. 263/16 ke smlouvě o distribuci vstupenek
Rada města I. s c h v a l u j e
návrh Smlouvy o distribuci vstupenek pro Informační centrum Města Kutná Hora včetně Přílohy č. 1 Protokolu o předání vstupenek a Přílohy č. 2 Protokolu o vyúčtování prodeje.

II. u k l á d á
Informačnímu centru Města Kutná Hora uzavírat Smlouvy o distribuci vstupenek s pořadateli akcí, kteří mají zájem distribuovat vstupenky prostřednictvím Informačního centra Města Kutná Hora. Výše provize je jednotná - 5%. Výjimku tvoří pouze nekomerční, charitativní akce, kde distribuce je bez nároku na provizi.
Smlouvu o distribuci vstupenek a její přílohy bude oprávněn podepisovat každý pracovník informačního centra, aby se zajistila flexibilita a operativnost procesu.

Zodpovídá : M. Bucifal, vedoucí IC      Termín : 05.04.16Bc. Martin Starý, DiS. , v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 30. března 2016

Nahoru