30. března 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.března 2011

Usnesení č. 232/11 k podpoře projektu "Půlstoletí Městské památkové rezervace KH"
Rada města s o u h l a s í
s finanční spoluúčastí města ve výši 50.000,- Kč na projektu "Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora", který připravila nadace "Kutná Hora-památka UNESCO" na rok 2011.

II. p o v ě ř u j e
Ing.Zahradníčka připravit rozpočtovou změnu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 233/11 k žádosti SDH Malín na změnu kategorie z JPO V na JPO III
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou kategorie SDH Malín na JPO III.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 234/11 ke smlouvě o reklamní spolupráci
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. smlouvu o reklamní spolupráci mezi spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o., jejímž předmětem je zajištění reklamy u příležitosti 4. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2011, pořádaného pod záštitou paní Livie Klausové, konaného dne 4. - 11. června 2011 pro LOTOS, s.r.o. ve výši 25.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 235/11 k prodeji pozemku v KH - pí Nováková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4128/15 o výměře 18 m2 v kat. území Kutná Hora paní Zdeňce Novákové,Kutná Hora 284 01 za kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 236/11 k záměru na prodej pozemku v KH - pí Hanušová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2964/9 o výměře 19 m2 v kat. území Kutná Hora paní Janě Hanušové, Kutná Hora 284 01 za cenu 400,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 237/11 k vyhodnocení VŘ č.M1/11 a vyhlášení VŘ č.M3/11 - Lorecká čp.75
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 1/11 na prodej domu č.p. 75 na pozemku p.č. 1490 a pozemku p.č. 1490 o výměře 209 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 3/11 na prodej domu č.p. 75 na pozemku p.č. 1490 a pozemku p.č. 1490 o výměře 209 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 3.500.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 238/11 k vyhlášení VŘ č.M2/11 na prodej pozemků v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/11 na prodej pozemků p.č. 535/6 o výměře 1.255 m2 a p.č. 535/7 o výměře 2.722 m2 v k.ú. Malín za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.600.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 239/11 k převodu areálu KSÚSSK v Kutná Hoře
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení zahájit jednání se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha o převodu areálu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., Cihlářská 445, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 240/11 k návrhu společnosti HILLDANE Capital, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s předloženými návrhy společnosti HILLDANE Capital, a.s. ze dne 3.1. 2011 a 28.2. 2011 týkající se zpětného odkoupení areálu Kouřimská brána.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 241/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú.Sedlec KH - RWE GasNet,s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 433, ul. Sadová, Kutná Hora - Sedlec" na pozemku p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 242/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 57/10 NA PRODEJ BYTU Č.221/14,ul.Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) vyhlásit vítěze výběrového řízení č. SN 57/10 na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 společnost GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 850.000,-Kč.

b) souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.14 v čp. 221, ul. Vítězná, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeném v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 243/11 k movité věci - pianina
Rada města s o u h l a s í
s předáním pianina - křídla, které je v majetku Města Kutná Hora vedeno pod inventárním číslem 7-742/49, k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha, se sídlem Jana Palacha 166, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 244/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Danihelová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 18.163,00 Kč pro paní Moniku Danihelovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 245/11 k prominutí úroku z prodlení - Organa
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost Organa s.r.o., se sídlem Ku Ptáku 6, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 3.410,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 246/11 k ubytování na zimním stadionu
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím potřebného počtu lůžek pro klienty společnosti Edymax Holding a.s., se sídlem Na Příkopě 25, Praha 1, na ubytovně v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, na období od 16. 3. 2011 do 30. 4. 2011 za cenu 120,-- Kč/lůžko/noc

b) s vyvěšením záměru na pronájem pokojů č. 7 - 12 na ubytovně v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora dle podmínek uvedených v záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 247/11 k výpůjčce - SK Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou 6-ti kabin se zázemím, skladu, posilovny a hrací plochy (dle rozpisu na duben 2011) v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, občanskému sdružení SK Sršni Kutná Hora, o.s. za účelem sportovní přípravy mládežnických družstev na sezónu 2011/2012 v období od 2. 4. 2011 do 30. 4. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.11


Usnesení č. 248/11 k uzavření Dodatku č.1 - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k darovací smlouvě na movité věci uzavřené dne 21.12.2009 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Zrušeno usnesením RM č. 793/12 ze dne 03. 10. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 249/11 k uzavření kupní smlouvy na prodej movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej movitých věcí umístěných v objektu Tesko a bývalé výměníkové stanici v Mazákově ul. vše v Kutné Hoře s panem Vlastimilem Šafránkem za kupní cenu ve výši 2.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 250/11 k uzavření smlouvy o provozování - Občan.sdružení Kutnohorsko.cz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o provozování parku U Tří pávů - pozemku p.č. 1290 a p.č. 1289/1 a o užívání nemovitosti postavené na pozemku p.č. 1291/2 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 251/11 k vyvěšení záměru na pronájem prostorů zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v hlavní budově (I. patro místnost č. 1, 2, 3 a 23), ve vedlejší budově místnost č. 54 a 55 a dále pak prostory pod tribunou (místnost č. 49, 50 a 51) nacházející se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, občanskému sdružení SK Sršni Kutná Hora, o.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 252/11 k ceníku za pronájem hrací plochy na zimním stadionu
Rada města s c h v a l u j e
upravený ceník pronájmů hrací plochy včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora s účinností od 30. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 253/11 k pověření OSM na pronájem plochy - ZS
Rada města p o v ě ř u j e
ode dne 30. 3. 2011 odbor správy majetku k uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu hrací plochy včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora dle schváleného ceníku.

Zrušeno usnesením RM č. 435/12 ze dne 30.05.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 254/11 k prodeji demontovaného CT přístroje
Rada města I. r u š í
usnesení č. 194/11 týkající se uzavření kupní smlouvy na prodej výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad.

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej movité věci - výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 mezi Městem Kutná Hora a společností So Trade s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Pařížská 2161 za kupní cenu ve výši 10 000,-- Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 255/11 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků - CITY TOOLS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu částí pozemků parc.č. 911/9, 911/10,2411/4,2165/2,3016,2144/3 a PK721/9 v k.ú.Kutná Hora, 623,785/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pronájmu části stavby chodníku na pozemku parc.č. 785/151 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory pod vybudovanými čekárnami BUS mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a společností CITY-TOOLS, s.r.o., se sídlem Preslova 94, Brno, s účinností od 1.1.2011 na dobu určitou do 31.3.2020.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 256/11 k obnovení názvu parku u chrámu sv.Barbory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
obnovit původní název parku u chrámu sv. Barbory na "Vorlíčkovy sady".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 257/11 k vybudování geologické expozice v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o umístění geologické expozice a naučné tabule na části pozemku parc.č. 4274/1 v k.ú. Kutná Hora (Čížkova skála), mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a OS Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, zastoupené Bc. Martinem Starým, s účinností od 1.5.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.11


Usnesení č. 258/11 k žádosti o finanční příspěvek na kastrace koček
Rada města s o u h l a s í
s textem odpovědi na žádost Ligy na ochranu zvířat, MO Kutná Hora, o příspěvek na kastrace a veterinární ošetření bezprizorních koček.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 259/11 k opravě chodníku Na Náměti v KH před čp.643 a 410
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na dopis vlastníků domů čp. 643, 410 a 411 v ulici Na Náměti v Kutné Hoře, ohledně výzvy k opravě propadů v přilehlém chodníku před čp.643 a 410.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 260/11 k záměru na pronájem části pozemku - K.Kramperová
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc. č. 593/2 a 597/7 o výměře cca 50 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, paní Květě Kramperové, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 261/11 k záměru na pronájem části pozemků - H.Střihavková
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc. č. 593/2, 597/7 a 600/24 o výměře cca 60 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, paní Haně Střihavkové, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 262/11 k udělení výjimky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky firmě AUTO COMBI s.r.o., se sídlem Havlíčkova 105, Červené Pečky, pro zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího stání v Sokolské ulici v Kutné Hoře před čp. 601 na dobu určitou do 31.3. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 263/11 k uzavření Dodatku č.1 ke sml.o zřízení park.stání - Dr.Talanda
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení a užívání parkovacích stání ze dne 21.11.2006 na části pozemku parc.č. 3773 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a JUDr. Lubomírem Talandou, Kutná Hora, z důvodu zrušení 4 stávajících parkovacích stání.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 264/11 k rozpočtové příloze na rok 2011 - Technické služby KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2011 jako Dodatek č. 33 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.11


Usnesení č. 265/11 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem části pozemku v Šultysově ul.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 3758/1
a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a nájemcem panem Vladimírem Kubizňákem, 582 82 Golčův Jeníkov, za nájemné ve výši 2000,- Kč/den, za účelem pořádání pravidelných pátečních prodejních trhů s účinností od 22.4.2011 do 20.5. 2011.

b) se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici panu Vladimíru Kubizňákovi, 582 82 Golčův Jeníkov za nájemné ve výši 2000,- Kč/den, za účelem pořádání pravidelných pátečních prodejních trhů s účinností od 21.5.2011 do 31.12. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.11


Usnesení č. 266/11 k provedení zásahu NPP Kaňk - Správa CHKO Blaník
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého souhlasu na provedení zásahu za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí na pozemku parc.č. 742 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, vybraným zhotovitelem orgánem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blaník, se sídlem Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 267/11 k zápisu DR Městské lesy a rybníky KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 53.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 2.března 2011.

II. s o u h l a s í
a) s vytvořením rezervy na pěstební činnost u společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. ve výši zajišťující dosažení nájemného ve výši 4,4 mil.Kč v aktuálním období, dle platných pravidel nájemní smlouvy

b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro Ligu na ochranu zvířat na kastraci a veterinární ošetření toulavých koček

c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání jubilejního XX. Královského stříbření Kutné Hory

III. u d ě l u j e
a) na základě návrhu Dozorčí rady odměnu jednateli společnosti za IV.Q.2010 v plné výši.

b) na základě návrhu Dozorčí rady odměnu jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku za služby a práce pro cizí subjekty.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 268/11 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.4/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 4/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 390.000,-- Kč na výdajovou položku TS-veřejná zeleň (služby) a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města - viz důvodová zpráva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 269/11 k popt.řízení - obnova vnějšího pláště a ohrad.zdi Vladislavova ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště a ohradní zdi u domu čp. 373 Vladislavova ulice" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Dis. Jan Trávníček
5. ing. Josef Bárta
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 270/11 k poptáv.řízení - oprava opěrné a ohrad.zdi - Na Valech
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné a ohradní zdi městského opevnění v lokalitě parkoviště Na Valech, na pozemku parc. č. 920 k.ú. Kutná Hora" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Dis. Jan Trávníček
5. ing. Josef Bárta
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 271/11 k poptáv.řízení - restaurování sochy Panny Marie
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování sochy Panny Marie, ulice Za Barborou, na pozemku parc. č. 3776, 3775, 230 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Dis. Jan Trávníček
5. ing. Josef Bárta
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 272/11 k rozdělení grantů - kultura I/2011
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise

II. s o u h l a s í
s upraveným rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro 1. pololetí roku 2011 do 50 000,- Kč dle doplněné předložené důvodové zprávy

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro 1. pololetí roku 2011 nad 50.000,- Kč dle doplněné předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 273/11 k uzavření smlouvy o dílo - projekt.dokumentace Rytířský sál
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci "Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře s projekční kanceláří Ing. Vít Mlázovský, Jánský Vršek 4/310, 118 00 Praha 1 v celkové výši 116.424,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 274/11 k závěrečné zprávě Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace MPR a MPZ ze rok 2010.


Usnesení č. 275/11 k žádosti GASK - výjimka z vyhlášky 1/2007
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby hudební produkce při festivalu Creepy Teepee pořádaném Galerií Středočeského kraje GASK, a to ve dnech 28. - 30.7.2011 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 276/11 k vyhlášení fotografické soutěže
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením fotografické soutěže "Kutná Hora jedinečná" ve spolupráci s Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. a Kutnohorským deníkem na tiskové konferenci k zahájení turistické sezony dne 30. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 277/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 2 - navýšení příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 na odstranění havarijního stavu nebezpečných stromů na hřišti Sokolák z rezervy vedení města ve výši 60.000,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 278/11 k žádosti o finanční podporu - Marian Čureja
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou akce Soutěž o nejlepší taneční páry taneční skupiny Čercheň Kutná Hora - Neškaredice konané dne 9.4.2011 v Kutné Hoře, a to ve výši 5.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 279/11 k poptávkovému řízení - přestavba SOKOLOVNY MALÍN
Rada města s c h v a l u j e
Uzavřít s Kutnohorskou stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora smlouvu o dílo na akci: "Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na přestavbu SOKOLOVNY MALÍN, Kutná Hora" za cenu 158.200,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 280/11 k vypsání VŘ - projekt.dokumentace na rekonstrukci Benešovy ul.
Rada města s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na: Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ulice Benešova v Kutné Hoře

b) složení hodnotící komise pro výběr dodavatele
členové komise náhradníci
Ing. Jiří Janál Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček, DiS Antonín Novák
Ing.Jiří Franc RNDr.Dagmar Civišová Csc.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 281/11 k rozpočtovému opatření INV č.06 - Sokolovna Malín
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Sokolovna Malín" ve výši 168.750,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 282/11 k rekonstrukci parkovacích ploch a vozovek Městské sady
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na vypracování změny projektu rekonstrukce parkovacích ploch a vozovek v Městských sadech s firmou Under-construction architects s.r.o. za cenu 142.800,- vč DPH s termínem dokončení 15.5.2011.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 02.04.11


Usnesení č. 283/11 k podzemním kontejnerům - nám.Národního Odboje
Rada města I. s c h v a l u j e
vypsat VŘ na dodavatele podzemních kontejnerů pro nám. Národního odboje.

II. u k l á d á
Odboru investic neprodleně zahájit VŘ tak ,aby mohly být instalovány v době probíhajících prací na V.etapě zádlaby.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 284/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - sběrné dvory KH
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na "Zpracování projektové dokumentace na sběrné dvory - Kutná Hora"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení: Kapex s.r.o. za cenu 192.000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 285/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - BOZP na akci zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na provádění prací koordinátora BOZP na akci "Zateplení ZŠ J.Palacha v Kutné Hoře"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení:
Evžen Geyer, 100 00 Praha 10, za cenu 150.000,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 286/11 k vyhodnocení poptáv.řízení - BOZP na akci revitalizace histor.jádra
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na provádění prací koordinátora BOZP na akci "Revitalizace historického jádra Kutná Hora - V. etapa"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení:
Remler Jiří, 281 21 Červené Pečky za cenu 120.000,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 287/11 k azylovému domu pro matky s dětmi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č. 148/11 ze dne 16.2.2011 a č. 191/11 ze dne 2.3.2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 288/11 k zápůjčce audienční síně
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku královské audienční síně na 20.6.2011 od 16:00 do 19:00 hod na předávání maturitních vysvědčení pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 30. března 2011

Nahoru