3. února 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.února 2016

Usnesení č. 55/16 k výpůjčce Preghausu (Oblastní charita Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 14.3.2016 do 18.3.2016 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.03.16


Usnesení č. 56/16 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - Sdružení Kocábka
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a spolkem Sdružení Kocábka, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora ve dnech od 13.8.2016 do 14.8.2016 s tím, že samotná akce proběhne dne 13.8.2016 v době od 13.00 hod. do 24.00 hod. Účelem výpůjčky je konání festivalu Kutnohorská Kocábka, vypůjčitel uhradí náklady za spotřebovanou el. energii.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 57/16 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - p.Veselý
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a panem Václavem Veselým, bytem Kaňk 149, Kutná Hora, dne 27.7.2016 za účelem uvedení divadelního představení "Hamlet alebo nález lebky" s tím, že náklady za elektrickou energii uhradí vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 58/16 k záměru na pronájem - Šultysova č.p.167, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v I. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti spolku Lípa pro venkov z.s., IČ 27035565, se sídlem Zbraslavice č.p. 7, Zbraslavice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.03.16


Usnesení č. 59/16 k vyhlášení VŘ č.SN 05/16 - Benešova č.p.649, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Janem Němečkem, bytem Nad Kolmarkem 249, Kutná Hora dohodou ke dni 31.1.2016.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 05/16 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/16 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 9.3. 2016 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.03.16


Usnesení č. 60/16 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 21 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se upravení položky za pojištění budovy č.p. 41, Komenského nám., Kutná Hora, hřbitovní kaple a městského kamerového systému.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 61/16 k ukončení poptávky na "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469".

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební společnost KH 12 s.r.o., Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 864.909,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 62/16 k úpravě nájemného - bytové jednotky
Rada města n e s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2016 u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, ve kterých je uvedena inflační doložka, a to ani zpětně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 63/16 k úpravě nájemného - nebytové prostory, pozemky
Rada města I. n e s c h v a l u j e
zvýšení nájemného pro rok 2016 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků o míru inflace v roce 2015, a to ani zpětně.

II. s c h v a l u j e
a) snížení nájemného o 10% na dobu 1 roku, tj. od 1.7.2016 do 30.6.2017 u nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky v předloženém seznamu, který je přílohou tohoto materiálu, z důvodu podpory podnikání.
b) uzavření dodatků k nájemním smlouvám o nájmu nebytových prostor a pozemků dle bodu a) bodu II. tohoto usnesení.

III. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2017 sdělení o míře inflace za rok 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 64/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Perštejnec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Perštejnec, čp. 13 - venk. vedení nn, knn) na pozemcích p.č. 94/6, 95/41, 97/2, 97/4, 101/2, 101/5, 102/3, 110/97, 110/127, 161 a 259, vše v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 10,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16
Zrušeno usnesením č. 647/16 ze dne 10. 8. 2016.
 
Usnesení č. 65/16 ke zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce-k.ú. Lomec u Úmonína
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Lomeček, obnova TS_KH_0219, NN, dem. NN) na pozemku p.č. 549 v k.ú. Lomec u Úmonína v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 66/16 k vyhlášení a administraci programu Podpora obnovy kult. památek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2016 činí 1 523 000,- Kč, která bude rozdělena pouze v prvním kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 29.2.2016 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 67/16 k podání žádosti o finan.příspěvek z Podpory obnovy kult.památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2016 na akci "Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých" Česká ulice, parc.č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 68/16 k zahájení poptáv.řízení - restaurování výmalby interiéru hrobky
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých" Česká ulice, parc. č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 69/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 11. 1. 2016


Usnesení č. 70/16 k zahájení poptáv.řízení - obnova střešního pláště a fasády
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště a fasády domu č.p. 183 Václavské náměstí" v Kutné Hoře.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 71/16 k zahájení poptáv.řízení - oprava opěrné zdi
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi v areálu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 72/16 k zahájení poptáv.řízení - oprava dřevěné konstrukce balkónu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava dřevěné konstrukce balkónu na objektu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 73/16 k zápisu komie pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 18.1.2016


Usnesení č. 74/16 k rozšíření viniční trati Pod Kuklíkem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozšířením viniční trati Pod Kuklíkem o pozemky parcelní č. 4020/24, 4020/30, 4020/31, 4020/32, 4020/33, 4021/10 a 4021/11 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 14.03.16


Usnesení č. 75/16 k výkonu funkce TDI - Dům Dačického
Rada města I. r u š í
a) své usnesení 1137/15 kde se pověřuje na akci Dačického dům výkonem funkce TDI M.Neprašová za cenu 50.000,-Kč
b) své usnesení 1073/15 kde se pověřuje firma A.F.C. Controls výkonem funkce TDI pro obor IT a AV techniky za cenu 58.806,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a zrušit uzavřené smlouvy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 76/16 k dodatku smlouvy na stavbu - Dům Dačického
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo se společností Kutnohorská stavební s.r.o. IČ 45144788 a INGBAU CZ s.r.o. IČ 25941127 sdruženými ve společnosti Kutnohorská stavební-INGBAU CZ, kterým se mění způsob úhrady bankovní záruky na kvalitu díla.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se společností smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 77/16 ke zhotovení prováděcí dokumentace - Sportovní hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Milota Kladno Huťská 1557 Kladno na zhotovení prováděcí dokumentace na akci sportovní hala Klimeška část 2016 za nabídnutou cenu 738.100,-Kč vč. DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 78/16 k uzavření smlouvy o dílo - objekt bývalé cihelny
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Tomáš Krejčí, K+T stavební a montážní práce Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora na doplňkové práce pro akci "Snížení energetické náročnosti objektu bývalé cihelny - Kutná Hora" za celkovou cenu 297.756,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 79/16 k rozpočtovému opatření OI č.02
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OI č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na položku "Sportovní hala Klimeška" ve výši 1.560.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 80/16 k uzavření smlouvy - chodník Kruhová křižovatka Karlov - ČKD
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na vypracování aktualizované dokumentace ke stavebnímu
povolení na akci chodník Kruhová křižovatka Karlov -ČKD se společností Milota Kladno s.r.o. Huťská 1557 Kladno za cenu 54.450,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 81/16 k realizaci 2B etapy regenerace sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
nabídku o výkonu technického dozoru stavebníka pro stavbu 2B etapy regenerace sídliště Šipší firmy Ateliér dopravních staveb - Ing.Jiří Kulič, Palackého třída 2549, Pardubice dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka pro stavbu 2B etapy regenerace sídliště Šipší s firmou Ateliér dopravních staveb - Ing.Jiří Kulič za cenu 15.000,-Kč /měsíc dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 82/16 k uzavření veřejnopráv.smlouvy - Liga na ochranu zvířat
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím dotace a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Mezholezy 9, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 83/16 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 11. 1. 2016.


Usnesení č. 84/16 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 9. zasedání komise dopravní ze dne 13.1.2016


Usnesení č. 85/16 k uzavření smluv - prodejní trhy 2016
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Nguyen Thang, bytem Souňov 58, 286 01 Čáslav na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2016 za nabídnutou cenu 200,- Kč/uskutečněný trh.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Radkem Alešem bytem
Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň - Litice na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání šesti tématických prodejních trhů v roce 2016 za nabídnutou cenu 4.000,- Kč/uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 86/16 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - Junák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 3987 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 21 140 m2, mezi spolkem Junák - český skaut, středisko Kutná Hora, z.s., se sídlem Ku Ptáku 940, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, za účelem oživění Sklenářova dolíku, na dobu určitou do roku 2031, s účinností od 1.3.2016, za roční nájemné 100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 87/16 k výpůjčce parku a části ul.Barborská - Královské stříbření
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXV. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 20.6. - 28.6.2016. Samotná akce proběhne ve dnech 25. - 26. června 2016. Náklady na energie bude hradit OS Stříbrná Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 88/16 k rozpočtové příloze pro rok 2016 ke smlouvě se spol.TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2016 jako Dodatek č. 53 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.02.16


Usnesení č. 89/16 ke změně názvu a očíslování OdPa původní inv.rozpočtové položky
Rada města I. s c h v a l u j e
a) změnu názvu investiční rozpočtové položky Chodníky - spoluúčast při rekonstrukci komunikací ve výši 1.000.000,--Kč na nový název Komunikace - spoluúčast při rekonstrukci ve výši 1.000.000,--Kč
b) změnu očíslování OdPa investiční rozpočtové položky(odvětvové třídění a paragraf)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 90/16 k nákupu harvestoru H11 a vyvážecí soupravy F10B
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í

s odkoupením použitých strojů harvestoru H11 a vyvážecí soupravy F10B formou úvěru a se zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB, a.s. k nemovitostem, pila ve Štipoklasech a pozemky, nacházející se na LV č. 10027, v katastrálním území Štipoklasy u Černín.
Zástavní právo bude zřízeno k zajištění pohledávky Městských lesů a rybníků Kutná Hora, která bude vyplývat z úvěru ve výši 10,23 mil. Kč na zakoupení harvestoru a související technologie.Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 91/16 k Akčnímu plánu KP na rok 2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Akční plán na rok 2016, který je tvořen v rámci Komunitního plánu města Kutná Hora.


Usnesení č. 92/16 k rozpočtovému opatření SOC č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č.1 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu finančního vypořádání projektu dle rozhodnutí MPSV č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora" ve výši 377.898,54 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 93/16 ke sml. na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2016.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 94/16 k úhradě prokazatelné ztráty z provozování linky do Poličan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2016.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 3. února 2016

Nahoru