3. února 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.února 2014

Usnesení č. 67/14 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitosti Čáslavská 1
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti - budovy čp. 1 na pozemku parc. č. 2952 a části pozemku parc. č. 2952 (dle geom. plánu č. 3324-29/2013 ze dne 5.4.2013, pozemek 2952/1), vše k.ú. Kutná Hora, ve prospěch Obecně prospěšné společnosti "Zlatý pruh Polabí", se sídlem Loučeň, 289 37.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.02.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 3. února 2014

Nahoru