3. října 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.října 2018

Usnesení č. 686/18 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádné Komise pro bezpečnost ze dne 21. 8. 2018


Usnesení č. 687/18 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.11.2018 navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora - odboru dopravy - odd. dopravně správních agend - referent dopravních přestupků

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.11.18


Usnesení č. 688/18 ke zřízení MŠ v Zelenkově vile
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
a) vypracovat odborný posudek možností zřízení MŠ v objektu Zelenkovy vily, Masarykova 453 a bývalé MŠ, Trebišovská 611. Posouzení bude provedeno z hlediska možného počtu oddělení MŠ v objektu a dále okolního prostředí (zahrada, hřiště) a také možnosti příjezdu a parkování.

b) Zajistit odborný odhad nákladů na nutné opravy objektu MŠ Benešova 7 (Adlerova vila)
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 689/18 ke zrušení společnosti Služby města K. Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
rozhodnout o zrušení městské společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. IČO 25100513, a to vstupem do likvidace.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 690/18 k prohlášení uměleckořemeslných náhrobků za kulturní památku
Rada města s c h v a l u j e
započetí jednání s majiteli umělecky nebo uměleckořemeslnými náhrobky z důvodu podání návrhu na prohlášení za kulturní památky
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 691/18 k Organizačnímu řádu MÚ K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložený Organizační řád Městského úřadu Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 10.10.18


Usnesení č. 692/18 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (p.Bloudek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení a to bytu č. 9 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (43,0 m2), s panem Petrem Bloudkem, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2018 za smluvní nájemné ve výši 2.189,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 693/18 k uzavření sml. o výpůjčce nebyt. prostor (Hornický spolek Barbora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 597/9 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora a Hornickým spolkem Barbora, z.s., IČO 26629071, se sídlem Poličany 35, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem skladu a jako depozitář důlní techniky.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 694/18 k propachtování části pozemku v k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 66/1 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Poličany

Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 695/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (p. Pober)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením dohody o splácení dluhu ve výši 50 674,00 Kč dle žádosti pana Michala Pobera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 696/18 k uzavření sml. na využití sportoviště - Pobřežní 194, KH (p. Jirků)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na využití sportoviště - ledové sportovní plochy na Zimním stadionu Kutná Hora, včetně zázemí - kabiny s koupelnou a WC v budově č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 7.10.2018 do 31.3.2019.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 07.10.18


Usnesení č. 697/18 k darovací smlouvě pro halu Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora (jako obdarovaným) a Sport LX s.r.o., IČO: 28355181, se sídlem Přítoky 83, 284 01 Miskovice (jako dárcem), týkající se sportovní přenosné světelné tabule

Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 698/18 k uzavření NS k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19, KH (p. Obaidat)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+kk (38,50 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s panem MUDr. Jihad Qasem Moh´d Obaidat, Jordánské Hášimovské království, za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 15. 10. 2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 699/18 k ukončení VŘ na pronájem prostor ve sportovní hale Klimeška (gastro)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 19/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška spol. Přítocká s.r.o., IČO 02200333, se sídlem Přítoky 105, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, konkrétně v přízemí vlevo bufet, v přízemí vlevo před bufetem k umístění stolků a v I. patře snídárna, to vše v budově sportovní haly Klimeška, s vítězem výběrového řízení č. SN 19/18 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.11.18


Usnesení č. 700/18 k uzavření sml. o výpůjčce Preghausu (Centrum pro zdravotně postižené)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., IČO: 26594544, se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na dobu určitou od 3.12.2018 do 7.12.2018 za účelem konání Vánoční prodejní výstavy prací zdravotně postižených a seniorů.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 03.12.18


Usnesení č. 701/18 k záměru vypůjčky - Nádražní 211, KH (Oblastní charita)
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory o výměře cca 277,43 m2 v přízemí budovy č.p. 211, ul. Nádražní, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 702/18 k odpuštění nájemného - INVERT GROUP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
u Smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora a kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 vše v k.ú. Kutná Hora včetně umístění prodejních automatů uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. INVERT GROUP s.r.o., IČO 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha jako nájemcem odpuštění nájemného ve výši 12.400,- Kč bez DPH z důvodu opravy vnitřních prostor zimního stadionu v Kutné Hoře
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 703/18 k vyhodnocení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Vojtěšská 31)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/18 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 31, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/18 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 31, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 7. 11. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 704/18 k řešení bytové situace pí S. Vlasákové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu s paní Stanislavou Vlasákovou dohodou ke dni 31. 10. 2018.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování v domě č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec k ubytovací jednotce č. 117 v 1. podlaží s paní Stanislavou Vlasákovou, Kutná Hora s platbou za ubytování ve výši odpovídající částce předpisu nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu . Smlouva o poskytnutí ubytování bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 705/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23 (k žádosti TJ Sokol KH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 100.000,- Kč na položku - TJ Sokol Kutná Hora, z.s. - provoz.

b) schválit předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro TJ Sokol Kutná Hora, sídlem Tyršova 236, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 706/18 k podání žádosti TJ Sokol Kaňk v mimořádném termínu
Rada města s o u h l a s í
s povolením podání žádosti TJ Sokol Kaňk, z.s. v mimořádného termínu, tj. po termínu zveřejněném ve Výzvě na DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2019
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.10.18


Usnesení č. 707/18 k žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na přístavbu budovy č.ev. 01 v obci Kutná Hora Kaňk na rok 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 708/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1, kultura - IV. čtvrtl. 2018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 7. 9. 2018 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 709/18 k VŘ na dodavatele stavby "Oprava krovu č.p. 28, ul. Barborská"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č.p. 28 Barborská ulice" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
b) jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Člen komise Náhradníci: Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková
Bc. Jana Jelínková Mgr. Pavel Ladra
Věra Janatová
Naděžda Mottlová

III. u k l á d á
odboru památkové péče, školství a kultury pověřit administrátora veřejné zakázky pana Ing. Jiřího Pilského, Troskovice 70 zahájením výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 710/18 k rozšíření Kutnohorských listů
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby na základě požadavků redakční rady ze dne 25.9.2018 byly od prosincového vydání Kutnohorské listy rozšířeny ze stávajících 16 stran + obálka na 20 stran + obálka. Zároveň souhlasí s tím, aby došlo ke snížení gramáže papíru ze současných 90g (obálka 150 g) na 70g (obálka 130 g).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 711/18 k uzavření dodatku č. 12 na "Opravu krovu a střechy Vl. dvora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 12 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.10.18


Usnesení č. 712/18 k výsledku zakázky na zpracování "Generelu dopravy města KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na " Generel dopravy města Kutná Hora" dle Protokolu o průběhu vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 20. 9. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: ČVÚT, Fakulta Dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: ČVÚT, Fakulta Dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha za cenu 2.032.800,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 713/18 k VŘ DPS na rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského
Rada města I. s ch v a l u j e
výsledek VŘ na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře, kdy nejnižší cenovou nabídku na část I podala společnost REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, za cenu 1 595 000,- Kč bez DPH a na část II rovněž společnost REINVEST spol. s r.o., za cenu 650,- Kč bez DPH (hodinová sazba).

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny administrativní kroky a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 714/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 20/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 20/18, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky PD kanalizační přípojky Perštejnec, Neškaredice ve výši 320.408,--Kč, a to na úkor položky Riziková analýza Kaňk ve výši 320.408,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.10.18


Usnesení č. 715/18 k zápisu Dozorčí rady spol. Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s nákupem staršího čelního nakladače na pilu ve Štipoklasech za cenu 500.000,- Kč
b) s odpisem pohledávky vůči společnosti Pila O.K. Okřínek, s.r.o. ve výši 127.296,- Kč z důvodu její nevymahatelnosti
c) s technickým zhodnocením rybníka Mlýnský v hodnotě 97.918,- Kč
d) s pronájmem rybníka Medenice panu Jakubu Vágnerovi za cenu 30.000,- Kč/ha/rok
e) s udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. 2018 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 85. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 25. září 2018 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 716/18 k veřejnému osvětlení Karlov - 2. etapa
Rada města s o u h l a s í
s objednáním projektové dokumentace řešící veřejné osvětlení v ulicích K Jakubu, Na Škvárách a K Brunclíku na Karlově (2. etapa) u firmy SAJPO elektro, se sídlem Nádražní 665, 284 01 Kutná Hora za částku 120.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 717/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 21/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 21/18, kterým dochází k vytvoření nové investiční rozpočtové položky VO Karlov II.etapa ve výši 120.000,--Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti Malín, Kaňk ve výši 120.000,--Kč, viz důvodová zpráva.


Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.10.18


Usnesení č. 718/18 k žádosti Římskokatolické farnosti Sedlec KH
Rada města s o u h l a s í
s návrhem odpovědi odboru investic - technického oddělení Římskokatolické farnosti Sedlec KH ve věci dopravního řešení křižovatky ulic Vítězná/Zámecká v Sedlci.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.10.18


Usnesení č. 719/18 k Nařízení Města KH č. 7/2018 a Plánu zimní údržby na období 2018/19
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 7/2018, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2018/2019

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 720/18 k neinvestiční dotaci na rok 2018 (soc. služby krizová pomoc)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s žádostí Povídej z.s. ve věci navýšení neinvestiční dotace na provoz registrované sociální sužby krizová pomoc ze dne 10.9.2018

b) souhlasit s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0360/2018 v roce 2018 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej z.s. jako příjemcem, kterým dochází k navýšení dotace o 50.000,- Kč.

c) souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 11, kterým dochází k navýšení neinvestičního příspěvku o 50.000,- Kč u položky Povídej z.s. - krizová pomoc, který bude kryt navýšením příjmů vratky Oblastní charity - grant ve výši 17.016,50 Kč a snížením rozpočtových prostředků z položky Protialkoholní záchytná stanice Kolín ve výši 9.000,- Kč, položky RSS udržitelnost ve výši 17.705,- Kč, Klubus udržitelnost ve výši 6.278,50- Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 3. října 2018

Nahoru