3. října 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.října 2012

Usnesení č. 772/12 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 12. prosince 2012 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.10.12


Usnesení č. 773/12 ke změně v redakci a redakční radě Kutnohorských listů
Rada města I. o d v o l á v á
Bc. Jaroslavu Brandejskou z funkce členky redakce Kutnohorských listů s okamžitou účinností.

II. j m e n u j e
Bc. Jaroslavu Brandejskou do funkce členky redakční rady Kutnohorských listů s účinností od 3.10.2012

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 04.10.12


Usnesení č. 774/12 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.3/2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 775/12 k poptání a přijetí investičního a překlenovacího úvěru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového řízení a následným přijetím investičního úvěru na propojení topných lokalit Hlouška - Šipší v rámci tepelného hospodářství Města. Investiční úvěr ve výši 12 mil. Kč by byl čerpán v průběhu roku 2013. Splácen by byl od ledna 2014 po dobu tří let. Podmínky budou stanoveny vítěznou nabídkou.

b) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového, řízení a následným přijetím překlenovacího úvěru na úhradu uznaných závazků Města vůči insolvenčnímu správci Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Překlenovací úvěr by byl čerpán dle potřeby po uzavření úvěrové smlouvy. Splácen by byl od ledna 2014 po dobu dvou let. Podmínky budou stanoveny vítěznou nabídkou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 776/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí v KH od ČR-KŘP Stř.kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem
budovy čp. 617 na pozemku p.č. 3957/42 a pozemku p.č. 3957/42 o výměře 615 m2,
budovy bez čp/če na pozemcích p.č. 3957/22, p.č. 3957/50, p.č. 3957/53, p.č. 3957/54 a pozemků p.č. 3957/22 o výměře 51 m2, p.č. 3957/50 o výměře 5 m2, p.č. 3957/53 o výměře 19 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/40 a pozemku p.č. 3957/40 o výměře 1.091 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/41 a pozemku p.č. 3957/41 o výměře 522 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/43 a pozemku p.č. 3957/43 o výměře 275 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/47 a pozemku p.č. 3957/47 o výměře 91 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/48 a pozemku p.č. 3957/48 o výměře 91 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/62 a pozemku p.č. 3957/62 o výměře 165 m2,
stavby hřiště a běžecké dráhy na pozemku p.č. 3957/39 a pozemku p.č. 3957/39 o výměře 14.058 m2,
stavby cvičiště KATR na pozemku p.č. 3957/6 a pozemku p.č. 3957/6 o výměře 11.445 m2,
pozemků p.č. 3940/10 o výměře 102 m2, p.č. 3940/11 o výměře 10 m2, p.č. 3940/2 o výměře 294 m2, p.č. 3957/38 o výměře 1.292 m2, p.č. 3957/44 o výměře 1.687 m2, p.č. 3957/45 o výměře 32 m2, p.č. 3957/46 o výměře 768 m2, p.č. 3957/49 o výměře 948 m2, p.č. 3957/5 o výměře 16.840 m2, p.č. 3959/5 o výměře 13 m2, p.č. 3959/6 o výměře 459 m2, p.č. 4690/45 o výměře 188 m2, p.č. 4690/47 o výměře 483 m2, p.č. 4692/1 o výměře 4.645 m2, p.č. 4692/2 o výměře 411 m2, p.č. 4692/3 o výměře 1.165 m2, p.č. 4692/4 o výměře 124 m2, p.č. 4692/5 o výměře 315 m2 a p.č. 3958/4 o výměře 1.590 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně oplocení, komunikace a parkovací plochy, vodovodu, kanalizace, teplovodu, venkovního osvětlení a všech dalších součástí a příslušenství, Městu Kutná Hora ve veřejném zájmu od ČR - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 777/12 k prodeji nemovitostí v KH formou VŘ - Palackého nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 778/12 k ukončení VŘ č.M 8/12 na prodej pozemků v k.ú.Útěšenovice
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 8/12 na prodej pozemků p.č. dle KN 460/1, 460/2, 460/3, 460/6, 460/7 a pozemků p.č. dle PK 499/8 a 500/1, vše v k.ú. Útěšenovice, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 779/12 ke zřízení věcného břemene - VIS spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Kanalizace, vodovod Úmonín - napojení místních částí Lomeček, Korotice, Březová" (tlaková kanalizace a připojovací potrubí, vodovod) na pozemku p.č. 855 v k.ú. Korotice a pozemku p.č. 549 v k.ú. Lomec u Úmonína v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Obce Úmonín, se sídlem Úmonín čp.31 s tím, že budou dodrženy podmínky všech dotčených orgánů (odbor životního prostředí a odbor správy majetku MÚ Kutná Hora, spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.). Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 50,- Kč/bm (dle druhu pozemku) bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 780/12 ke zrušení usnesení ZM - pí Stružinská
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 88/12 ze dne 15.5. 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 781/12 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení RM č. 852/08 ze dne 30.9. 2008.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 782/12 k Plánu společných zařízení KPÚ Církvice u KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s plánem společných zařízení, který byl zhotoven v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Církvice u Kutné Hory a Jakub Ing. Helenou Krausovou, 326 00 Plzeň.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 783/12 k vyhodnocení VŘ č.M 10/12 - pozemek v k.ú.KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Singertovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 385.570,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 784/12 k přijetí daru od TJ SPARTA KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru ve výši id. 1/30 nemovitosti č.p. 198 na pozemku p.č. 3337/3 v k.ú. Kutná Hora od Tělovýchovné jednoty SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 785/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 786/12 k uzavření Dodatku č.2, ul.Vladislavova čp.373,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Radkem Kropáčkem, Hlinsko, panem Tomášem Kopeckým, Kutná Hora, paní Alenu Kopeckou, Kutná Hora, paní Jitku Poláčkovou, panem Arnoštem Šimůnkem, Kutná Hora a panem Liborem Vávrou, Vrdy, týkající se vyjmutí pana Radka Kropáčka ze strany nájemce a přistoupení pana Libora Vávry na stranu nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 787/12 k přijetí Pravidel prodeje byt. a nebyt.jednotek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit "Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 788/12 k prodloužení užívání náhrad.ubytování (man.Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 789/12 k ukončení VŘ č.SN 34/12 a vyhlášení VŘ č.45/12 (Růžová 918)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 34/12 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 45/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7" Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 21.11.2012 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.12


Usnesení č. 790/12 k podnájmu bytu (Juránkovi-Váchová)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 5 v čp. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Ivan Juránek a Jana Juránková na dobu určitou 2 roky - tj. od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2014 paní Jaroslavě Váchové, Kutná Hora a slečně Šárce Váchové, Kutná Hora, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 791/12 k ukončení VŘ č.SN 37/12 a vyhlášení VŘ č.SN 46/12 (Benešova 632)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 37/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 46/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 6.11.2012 ve 13:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.11.12


Usnesení č. 792/12 k uzavření nájemní smlouvy (pí Khalupnik)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Mariyou Khalupnik, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 za nájemné, které je stanoveno v souladu s ustanovením § 4, písm. d) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 793/12 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 248/11 ze dne 30.3.2011
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 794/12 k uzavření dohody - Spolkový dům
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o společném užívání nebytového prostoru (místnost č. 209) v I. patře nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a "Kutnohorským komorním orchestrem o.s.", IČ: 22770119, se sídlem Sedlecká 367/8, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za úhradu 7.000,- Kč ročně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 795/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 15. zasedání komise životního prostředí ze dne 17. 9. 2012
b) zápis sportovní komise ze dne 12. 9. 2012
c) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 17. 9. 2012
d) zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. září 2012
e) zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 25. 6. 2012 a 3. 9. 2012Usnesení č. 796/12 k vybudování fotovoltaické elektrárny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu čp.943 v Bělocerkevské ulici v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 797/12 k ukončení nájemní smlouvy (zahrádka)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy na část pozemkových parcel č. 593, parc.č. 597/7 a par.č. 600/24, o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 16.5.1994 mezi Městem Kutná Hora a Jaroslavem Skokanem,Kutná Hora- Sedlec, dohodou ke dni 30.9.2012.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 600/24, o výměře 60 m2 , v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši minimálně 3 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 798/12 k uzavření výpůjčky pozemku (psí útulek)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 3087/1 o výměře cca 1 600 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účelem provozování záchranné stanice pro opuštěné a nalezené psy, s účinností od 5.10.2012 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.12


Usnesení č. 799/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků KN 173/9; 173/16; 162/2; 171/3; 171/5; 171/6; 171/11; 171/45; 173/48; 505; 512; 224/9; 149/33 vše v k.ú. Neškaredice a pozemků parc.č. KN 4283/61; 4283/62; 4283/63; část 3087/1; 3994/5; 3999/3; 3691; 4140/22; 4148/1; 4153/1; 4153/2; 4131/16; 4131/1; 4136/1; 4136/2; 4138/1; 4144/1; 4144/2; 4206/3; 4206/4; 4206/5; 4206/7; 4206/8 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 223 170 m2 společnosti ZERS spol. s r.o., se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1, za účelem provozování zemědělské činnosti.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků KN 173/9; 173/16 vše v k.ú. Neškaredice a pozemků parc.č. KN 4283/61; 4283/62; 4283/63; 3994/5; 3999/3; 4153/1; 4153/2; 4131/1; 4131/16; 4136/1; 4136/2; 4138/1; 4144/1; 4144/2; 4206/3; 4206/4; 4206/5; 4206/7; 4206/8 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 180 625 m2 společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Opatovice I. 43, Čáslav, za účelem provozování zemědělské činnosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 800/12 k dodatku č.7 ke smlouvě za svoz a uložení odpadu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 7 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1.1998, kterým bude změněna cena:
a) za svoz a uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu z 2.360,50 Kč včetně DPH na 2.200,- Kč bez DPH.
b) za svoz a zneškodnění obsahu jednoho kontejneru 1 100 l separovaného odpadu (papír, plast, nápojový karton atd.) z 164,30 Kč včetně DPH na 150,70 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 801/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.20/2012
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.20/12, kterým se zřizuje nová výdajová rozpočtová položka IC nájemné ve výši 1.620,-- Kč, a to na úkor položky hala BIOS - el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 802/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.21/2012
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.21/12, kterým se navyšují výdajové položky komunální odpad - svoz ( 700.000,--Kč), poplatek za umístění psů (100.000,--Kč), byty služby, revize (200.000,--Kč), byty opravy (300.000,--), nebytové prostory služby (45.000,--Kč), nebytové prostory opravy (10.000,--Kč), Václavské nám.182 služby (20.000,--Kč), Radnická 178 služby,revize (5.000,-- Kč), Radnická 178 opravy (15.000,-- Kč), ubytovna Trebišovská služby (45.000,-- Kč), opravy - vandalismus (100.000,-- Kč), společné prostory opravy (50.000,-- Kč), DPS služby, revize (20.000,-- Kč), DPS opravy (20.000,-- Kč) a ZS služby, revize (120.000,-- Kč) - v celkové výši 1.750.000,-- Kč, a to na úkor položky výkup pozemků.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 803/12 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.14-15/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 14/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.270,-- Kč na výdajovou položku Parkovací automaty -
opravy a to na úkor výdajové položky Informační tabule - materiál.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č.15/12, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady-osvětlení ve výši 39.000,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-opravy ve výši 39.000,--Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 804/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč podaných do 3.10.2012.


Usnesení č. 805/12 k příspěvkovému programu - malé granty - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 3.10.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 806/12 k analýze finančních zdrojů MŠ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
analýzu finančních zdrojů mateřských škol dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 807/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 808/12 k rozpočtovým opatřením INV č.17-23
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH" ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Nasvětlení nebezpečných přechodů v KH" o 250.000,- Kč na základě poskytnutí účelových prostředků z fondu TPCA, dle důvodové zprávy.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Sportovní hala Kamenná stezka" ve výši 220.000,- Kč dle důvodové zprávy.
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Propad v Šultysově ul." ve výši 357.800,- Kč dle důvodové zprávy.
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Dům Dačického." ve výši 338.000,- Kč dle důvodové zprávy.
f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Snížení energetické náročnosti DPS" ve výši 420.000,- Kč dle důvodové zprávy.
g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Regenerace sídliště Šipší" ve výši 144.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 809/12 k zadávacímu řízení - "Regenerace sídliště - I.etapa"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Regenerace sídliště - I.etapa"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing.Jiří Franc Hobl Tomáš
2. Ing.Jiří Janál RNDr.Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. arch. Martin Kremla Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Jan Jäger Dobroslav Vepřek

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing.Josefa Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 810/12 k účasti v projektu Perly českých měst
Rada města n e s o u h l a s í
s účastí Města Kutná Hora v projektu Perly českých měst
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 10.10.12


Usnesení č. 811/12 k nabídce na výrobu knihy Čestní občané Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s vydáním knihy Čestní občané Města Kutná Hora a zařazením části nákladů na vydání knihy (v pevné vazbě) do rozpočtu města pro rok 2013.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 812/12 k rozpočtovému opatření OKCR č.5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky "výkupy pozemků" na navýšení provozního rozpočtu Galerie o 250.000,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 813/12 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti mezi panem Karlem Koubským, 284 03 Kutná Hora a společností KH Tebis s.r.o., Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 30.10.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 3. října 2012

Nahoru