3. října 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.října 2005

Usnesení č. 827/05 k zápůjčce velké zasedací síně
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 20.10.2005 v době od 15:00 do 19:00 hodin za účelem pořádání semináře "Zdravotní politika Evropské lidové strany - Evropských demokratů" na základě žádosti MUDr. Milana Ca brnocha.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.10.05


Usnesení č. 828/05 ke změně zakládací listiny Technické služby
Rada města m ě n í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
a) zakladatelskou listinu společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s
r.o. v ustanovení článku třetího tak, že text tohoto článku se rozšiřuje o
živnost "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

b) stanovy společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. v ustanovení
článku II. tak, že text tohoto článku se rozšiřuje o živnost "Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 829/05 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 830/05 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení na základě předložené zprávy pí Evě Krejčové ve výši 15.000,-- Kč na zhotovení kanalizační přípojky k domu č.p. Kaňk 99.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 831/05 k zápisu komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 19.9.2005
b) zápis komise tělovýchovy a sportu ze dne 20.9.2005.


Usnesení č. 832/05 k informativní zrávě Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
informační zprávu o personálním obsazení a zhodnocení hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za období srpen 2005.


Usnesení č. 833/05 k zápisu DR Průvodcovská služba
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 1.9.2005.


Usnesení č. 834/05 k vyhodnocení poptávkového řízení - Žižkova brána
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora na akci "Oprava Žižkovy brány v areálu parku pod Vlašským dvorem" v Kutné Hoře na částku ve výši 476.252,50 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.05


Usnesení č. 835/05 k ukončení VŘ č. M 6/05 a vyhlášení VŘ M 14/05 (Pobřežní 9)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 6/05 na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky p.č. 3366 (zast. plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 14/05 na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemky pč. 3366 (zast. plocha) o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvol ávací cenu 900.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.12.05


Usnesení č. 836/05 k ukončení a vyhlášení VŘ (Pobřežní 47)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 4/05 na prodej nemovitosti čp. 47 s pozemky p.č. 3377 (zast. plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 15/05 na prodej nemovitosti čp. 47 s pozemky pč. 3377 (zast. plocha) o výměře 604 m2 a p.č. 3378 (zahrada) o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvo lávací cenu 1.145.850,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.12.05


Usnesení č. 837/05 k ukončení a vyhlášeneí VŘ (Hradební 263)
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 5/05 na prodej nemovitosti čp. 263 Hradební ul. s pozemkem p.č. 1148 (zast. plocha) o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 16/05 na prodej nemovitosti čp. 263 Hradební ul. s pozemkem p.č. 1148 (zast. plocha) o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 550.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.12.05


Usnesení č. 838/05 k ukončení VŘ č. M 7/05 na prodej nemovitosti čp. 260
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 7/05 na prodej nemovitosti čp. 260 Orelská ul. s pozemky p.č. 1179 (zast. plocha) o výměře 414 m2 a p.č. 1180 (zahrada) o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 17/05 na prodej nemovitosti čp. 260 Orelská ul. s pozemky pč. 1179 (zast. plocha) o výměře 414 m2 a p.č. 1180 (zahrada) o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízen í a za vyvolávací cenu 1.500.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.12.05


Usnesení č. 839/05 ke zrušení usnesení 221/05
Rada města I. r u š í
své usnesení číslo 221/05 ze dne 23.3.2005

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Sedlec manželům Kohoutkovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 840/05 k záměru na prodej části pozemku - Sedlákovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku pč. 3786/1 v k.ú. Kutná Hora manželům Sedlákovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 841/05 k prodloužení povolení dočasné stavby v Poličanech
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby trvání dočasné stavby zahrádkářské chatky na pozemku p.č. 90/10 (původně 90/1) v k.ú. Poličany do 31.12.2025 manželům Anně a Petru Říhovým, Kutná Hora. Toto usnesení nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 842/05 ke směně pozemků (p. Sova)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou pozemku p.č 466/4 o výměře 84 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 51/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví pana Miroslava Sovy, Krchleby, s doplatkem ze strany pana Sovy ve výši 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 843/05 k prodeji čp. 54 Neškaredice - pan Bílek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyhlášením výběrového řízení na prodej domu čp. 54 v Neškaredicích s pozemkem p.č. 1/1 v k.ú. Neškaredice
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 844/05 k záměru na prodej části pozemku na Žižkově
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 600/43 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 35 m2 paní Lence Candrákové Lázinkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 845/05 k vyhodnocení VŘ č. M 12/05 - prodej Čáslavská čp. 453-454
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitostí čp. 453 a 454 s pozemky p.č. 2917 o výměře 316 m2 a 2915 o výměře 288 m2 v k.ú. Kutná Hora s panem Pavlem Míkou, Kutná Hora.
Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 2.500.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 846/05 ke zřízení věcného břemene - Plynofikace Ledečska
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene plynovodního vedení na pozemcích p.č. 51 a 53 v k.ú. Senetín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Českomoravská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 6, Čistovická 44/413 a Svazku obcí Plynofikace Ledečska. Věcné b řemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 847/05 k vyhlášení VŘ č. 18/05 k prodeji Sportovců 9
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 18/05 na prodej nemovitosti čp. 9 ul. Sportovců s pozemkem p.č. 2134/3 (pod stavbou) o výměře 588 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 970.400,-- K č.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 16.11.05


Usnesení č. 848/05 k přidělení bezbarierového bytu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bezbarierového bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 v 1. podlaží domu čp. 647, ul Benešova, Kutná Hora o velikosti 1+kk, I. kategorie, panu Bohumilu Smítkovi, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 849/05 k pověření OSM - ukončení smluv
Rada města I. p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku MÚ
k rozhodování o ukončení smluv o nájmu pozemků výpovědí v případech porušování nájemní smlouvy nájemcem.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
předkládat radě města informativní zprávu k ukončeným smlouvám o nájmu pozemků za čtvrtletní období.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.05


Usnesení č. 850/05 k uzavření nájemní smlouvy - část pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 803/05 ze dne 21. 9.2005

II. s o u h l a s í
s uzařením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 3463/9 a p.č. 3463/8 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako nájemncem) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 v zastoupení Vyšší o dborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, se sídlem Masarykova 197, Kutná Hora (jako pronajímatelem) na dobu určitou 2 roky, za roční nájemné ve výši 1.200,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 851/05 k vyvěšení záměru na pronájem movitého a nemovitého majetku nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitého a movitého majetku tvořícího soubor majetku ve správě společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za účelem provozu zdravotnického zařízení v rozsahu provozu, jak je dosud zajišťován společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 852/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů - garáže nacházejících se u domu čp. 388 Tylova ul. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Chadrabou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíč ní výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 3.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 853/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 24.9.1999 o nájmu nebytových
prostorů v čp. 18 Husova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná
Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou
Zemanovou, Kutná Hora dohodou ke dni 31.10.2005.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů nacházejících
se v nemovitosti čp. 18 Husova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná
Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Lukášem
Zemanem, Kutná Hora na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 109.784,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 854/05 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o nájmu nebytových prostorů - WC a umývárna v nemovitosti čp. 28 ul. Čáslavská v Kutné Hoře.


Usnesení č. 855/05 k vyhlášení výběrového řízení na odprodej bytu
Rada města s o u h l a sí
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 599 v ulici Masarykova (stav. p.č. 4590/1, 4590/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení vý běrového řízení. Výběroré řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 10.11.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.11.05


Usnesení č. 856/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu města Kutnán Hora
a) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Karla
a Zdenu Dobiášovy, Kutná Hora, kteří se
opozdili ze závažných zdravotních problémů s uhrazením kauce a podáním
"Návratky" (Přijetí nabídky převodu bytu nájemcem) ve stanovené lhůtě
3 měsíců pro výpočet slev a kauci i návratku doručili ve lhůtě do 6
měsíců.

b) souhlasit s tím, že z důvodů uvedených v bodě a) bude výpočet
množstevních slev zahrnuta do nabídek podaných do stanoveného termínu
i nabídka manželů Dobiášových.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 857/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace u nájemníků, kteří uhradí kauci ve výši 20.000,-- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a návratku vrátí do 6 měsíců od převzetí nabídky. Tito nájemníci budou zahrnuti do množstevních slev uvedených pod bo dem 1) v "Zásadách tvorby ceny bytové jednotky".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 858/05 k výjimce z 2. vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
a) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele
Františka a Libuši Hvězdovy, Kutná Hora,
kteří se opozdili ze závažných zdravotních problémů s uhrazením kauce
a podáním "Návratky" (Přijetí nabídky převodu bytu nájemcem) ve
stanovené lhůtě 3 měsíců pro výpočet slev a kauci i návratku doručili
ve lhůtě do 6 měsíců.

b) souhlasit s tím, že z důvodů uvedených v bodě 1) bude pro výpočet
množstevních slev zahrnuta do nabídek podaných do stanoveného termínu
i nabídka manželů Hvězdových.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 859/05 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu - Mincířská 107
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 34/05 na pronájem bytu o velikosti 3+kk ve 3. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o výhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 14.11.2005 v 11:00 hod in.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.05


Usnesení č. 860/05 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu v ul. Barborská 30
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrovéhé řízení č. SN 30/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s pí Hanou Měkotovou, Ledeč nad Sázavou, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 9.750,- - Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 861/05 k vyvěšení záměru na prodej b.j. - Fučíkova 326-327
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytových jednotek v domě čp. 326 - 327 v ul. Fučíkova, Kutná Hora, formou privatizace bytových jednotek současným nájemníkům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.05


Usnesení č. 862/05 k Nařízení města č. 3/2005 - zimní údržba komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2005 o zimní údržbě místních komunikací.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 863/05 k operačnímu plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2005 - 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 864/05 k Nařízení města č. 2/2005 - placené stání motor. vozidel
Rada města s c h v a l u j e
a) Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2005 o placeném stání silničních
motorových vozidel ve vymezené oblastni města Kutné Hory.

b) Podmínky získání a používání parkovacích karet pro placené stání
silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kutné Hory dle
Nařízení města č. 2/2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 865/05 k užívání veřejného prostranství - škvárové hřiště
Rada města s o u h l a s í
se záborem škvárového hřiště na sídlišti Šipší Národnímu cirkusu JO-JOO se sídlem ul. Chvalkovická 704, Praha 9 v termínu 13.3 - 19.3.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 866/05 ke studii vyčištění vodní nádrže a příkopu - Poličany čp. 9
Rada města s o u h l a s í
s objednáním vypracování studie na odbahnění a rekonstrukci vypouštěcího objektu požární nádrže v Poličanech a zvětšení průměru odtokových rour z této nádrže.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 867/05 k nabídce daru - veřej. osvětlení ul. Táborská a Na Rudě
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s přijetím daru - části veřejného osvětlení v ulicích
Táborská a Na Rudě od JUDr. Vladimíra Pospíšila, Kutná
Hora.

b) souhlasit s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na umístění vedení a
stožárů veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 4309/8 a 4301 v k.ú.
Kutná Hora ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Pospíšila,
Kutná Hora bezplatně a na dobu neurčitou.Usnesení zrušeno usnesením RM č. 909/05 ze dne 19.10.2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 868/05 k vyhlášení VŘ na prodej pozemků Třešňovka - Provaznice
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 13/05 na prodej pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře cca 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 450,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 3. října 2005

Nahoru