3. prosince 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.prosince 2014

Usnesení č.1031/14 ke změně v zastoupení Města KH ve Svazu měst a obcí ČR
Rada města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šance z funkce zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce Města Kutná Hora ve Svazu měst a obcí ČR pana Martina Starého.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1032/14 ke změně v zastoupení Města KH ve Sdružení historických sídel ČMS
Rada města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šance z funkce zástupce města ve Sdružení historických sídel ČMS.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce Města Kutná Hora ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pana Martina Starého.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1033/14 ke změně v zastoupení Města KH v DSO Česká inspirace
Rada města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šance z funkce zástupce města v DSO Česká inspirace.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce Města Kutná Hora v DSO Česká inspirace pana Josefa Viktoru.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1034/14 ke změně v zastoupení Města KH v DSO České dědictví UNESCO
Rada města I. o d v o l á v á
paní Danu Vepřkovou z funkce zástupce města v DSO České dědictví UNESCO.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce Města Kutná Hora v DSO České dědictví UNESCO pana Josefa Viktoru.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1035/14 ke zřízení komisí Rady města Kutná Hora
Rada města I. z ř i z u j e
a) s účinností od 3.12.2014 komisi informačních technologií
b) s účinností od 1.1.2015 tyto komise Rady města Kutná Hora : školskou, sportovní, kulturní, cestovního ruchu, pro sociální záležitosti, dopravní, majetkovou, pro životní prostředí, pro městská sídliště, památkové péče, pro bezpečnost, bytovou, pro rozvoj města a investice.

II. j m e n u j e
členy komise informačních technologií takto :
Radim Fedorovič, Karel Koubský, ml., Ladislav Šorčík, Aleš Kerner, Jan Baťha, Přemysl Urban, Michal Kroupa, Jan Moravčík, Tomáš Mottl, Adam Topol, Lukáš Jelínek, Tomáš Dusil.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1036/14 k návrhu obecně závazné vyhlášky č.4/2014
Rada města d op o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1037/14 k využití areálu bývalé cihelny v Sedlci
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o využití areálu bývalé cihelny v Kutné Hoře - Sedlci společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov.


Usnesení č.1038/14 ke změně v zastoupení Města KH v obchodních společnostech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) navrhnout Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
1. zařadit do programu nejbližšího jednání Valné hromady bod "Změna v orgánech společnosti"
2. odvolat z představenstva společnosti pány RNDr. Ivo Šance, CSc. a Karla Koubského, pokud sami do dne jednání Valné hromady ze svých funkcí neodstoupí
3. jmenovat do představenstva společnosti paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou a pana Radima Fedoroviče.
4. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Josefa Viktoru.
b) navrhnout Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Vaňka, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
2. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Pilce a paní Jitku Doležalovou.
c) navrhnout Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Mgr. Jindřicha Bartoně, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
2. jmenovat do představenstva společnosti pány Tomáše Gryče a Ing. Jiřího Kuklu
3. jmenovat do dozorčí rady společnosti pány Josefa Krause, Petra Doležala a Radima Fedoroviče.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1039/14 ke změně v obchodní společnosti Města KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. j m e n u j e
pana Josefa Viktoru do funkce předsedy dozorčí rady a pány Martina Starého, Jiřího Němečka, Jiřího Beránka a Karla Šrajbra do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu Stanislavu Peroutkovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zrušeno usnesením RM č. 1088/14 dne 9. 12. 2014.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1040/14 ke změně v obchodní společnosti Města KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

I. j m e n u j e
pana Karla Koubského, st. do funkce předsedy dozorčí rady a pány Tomáše Gryče, Jindřicha Bartoně, Miroslava Šibravu a paní Irenu Jelínkovou do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
jednatelce společnosti paní Ivaně Vopálkové provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zrušeno usnesením RM č. 1089/14 dne 9. 12. 2014.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1041/14 ke změně v obchodní společnosti Města KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

I. j m e n u j e
pana Radima Fedoroviče do funkce předsedy dozorčí rady a pány Martina Starého, Jana Balhama, Josefa Krause a Martina Hlavatého do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu Janu Jägerovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zrušeno usnesením RM č. 1090/14 dne 9. 12. 2014.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1042/14 ke změně v obchodní společnosti Města KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.

I. j m e n u j e
pana Radima Fedoroviče do funkce předsedy dozorčí rady a pány Martina Suchánka, Vladimíra Gajdoše, Jiřího Beránka a Zdeňka Jiráska do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu Karlu Koubskému provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zrušeno usnesením RM č. 1091/14 dne 9. 12. 2014.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1043/14 ke složení výborů zastupitelstva města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
jmenovat s účinností od 1.1.2015:
a) členy finančního výboru ve složení: Jiří Beránek, Lubomír Talanda, Romana Reisichová, Markéta Králová, Jozef Králik a Jiří Franc.
b) členy kontrolního výboru ve složení: Michal Hruška, Tomáš Pilc, Jan Balham, Zdeněk Kotouš, Jozef Králik, Karel Koubský, st. a Eva Malinová,
c) jmenovat pana Radima Fedoroviče do funkce předsedy Finančního výboru ZM Kutná Hora.
d) jmenovat pana Karla Koubského, st. do funkce předsedy Kontrolního výboru ZM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1044/14 k nabídce spolupráce a informace o odvodu z loterií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
nabídku spolupráce a informace o současném stavu provozování loterií a plnění odvodové povinnosti na území obce od společnosti BonverWIN a.s.


Usnesení č.1045/14 k návrhu rozpočtu na rok 2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočet Města Kutná Hora na rok 2015 v tomto členění:
Příjmy celkem 364 330,59 tis. Kč
Provozní výdaje 313 550,59 tis. Kč
Investiční výdaje 38 130,00 tis. Kč
Výdaje celkem 351 680,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů 12 650,00 tis. Kč
Financování -12 650,00 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1046/14 k převodu movitého majetku MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, se sídlem U školky, Kutná Hora 284 01 o vnitřní vybavení, které bylo pořízeno v souvislosti s rozšířením kapacity mateřské školy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1047/14 k rozpočtovému výhledu 2015 - 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2018.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1048/14 k prodeji pozemků v k.ú.Hetlín - man.Jelínkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 82/2 o výměře 457 m2 a části pozemku p.č. 80/1 o výměře cca 749 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1049/14 k vyhodnocení VŘ č. M 7/14, Lorecká č.p.75
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora společnosti ATLANTA WORLD, družstvo, se sídlem Na Roudné 429/44, Plzeň za celkovou kupní cenu ve výši 2.570.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1050/14 k vyhodnocení VŘ č. M 8/14, Uhelná č.p. 599
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2774 o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba č.p. 599, a pozemku p.č. 2775/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Petrovi Kolářovi,Kutná Hora. za celkovou kupní cenu ve výši 2.651.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1051/14 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (p. Hráček)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 854/2 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 3800 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Pavlu Hráčkovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2 pozemku (+ náklady za znalecký posudek a geometrický plán).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1052/14 k udělení plné moci
Rada města u d ě l u j e
plnou moc vedoucí majetkového oddělení ekonomického odboru MÚ Kutná Hora, Mgr. Bc. Aleně Šorčíkové, k zastupování Města Kutná Hora a provádění veškerých právních jednání
a) v řízeních před finančními úřady v souvislosti s nakládáním s nemovitými věcmi, které jsou ve vlastnictví Města Kutné Hory, včetně podepisování Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí,
b) ve správních řízeních před stavebními úřady ve věcech vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků týkajících se nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kutné Hory,
c) ve věcech týkajících se komplexních či jednoduchých pozemkových úprav, dělení pozemků, vytyčování a zpřesnění hranice pozemků a uzavírání Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčeným účastníkem je Město Kutná Hora, včetně jednání před katastrálními a pozemkovými úřady.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1053/14 ke zřízení věcného břemene - výpustné zařízení rybníku Pohan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Rybník Pohan - oprava výpustného zařízení" na pozemcích p.č. dle KN 1146 a p.č. dle PK 534 v k.ú. Červené Janovice v majetku Obce Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1054/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 4155/24 KH) na pozemku p.č. 3852 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1055/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN a VN pro p.č. 2126/1) na pozemcích p.č. 2126/4 a p.č. 2135/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1056/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 77/1 Sedlec) na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1057/14 k prodeji části pozemků v k.ú.Kaňk - man.Neprašovi
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru - majetkovému oddělení zajistit odnětí části pozemku p.č. 669/1 o výměře cca 414 m2 v k.ú. Kaňk z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1058/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Davidová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 12.229,00 Kč pro paní Janu Davidovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1059/14 k pronájmu nebytových prostor - Nádražní 211, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora včetně nemovité věci - části pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora a objektu bez č.p., který je součástí tohoto pozemku dle podmínek uvedených v oznámení o záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č.1060/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1061/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků - B.Cafourek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 4280/3; 4285/5 a 4281/3 vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Bohdanem Cafourkem, Kutná Hora, za účelem údržby a rozšíření zahrady, za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.1.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.15


Usnesení č.1062/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků - A.Brzobohatý
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 77/6 v k.ú. Poličany, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Alešem Brzobohatým, Kutná Hora, za účelem rozšíření zahrady, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.1.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.15


Usnesení č.1063/14 k převedení části rezervního fondu - KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s tím, aby společnost KH Tebis, spol. s r.o. převedla část rezervního fondu ve výši 3.058.823,-Kč na nerozdělený zisk z minulých let a aby Město Kutná Hora jako jediný společník čerpal tento podíl jako výplatu podílu na zisku společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ve výši 3.058.823,- Kč snížený o odvod srážkové daně 15 % ve výši 458.823,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č.1064/14 k informativní zprávě k problematice zátěže na území města těžkými kovy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu a zabezpečení starých hald po těžební činnosti na katastrálních územích Města Kutné Hory.


Usnesení č.1065/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.47 - 49/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.47/14, kterým se zřizuje nová investiční položka Benešova 469 - rekonstrukce bytů ve výši 59.000,-- Kč, a to na úkor nákladové položky byty - služby, revize.
b) předložený návrh OSM - OSN č.48/15 kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Tylova 388 - rekonstrukce topení ve výši 8.000,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská - teplo.
c) předložený návrh OSM - OSN č.49/15, kterým se navyšuje investiční položka Olympia - rekonstrukce topení o částku 18.000,-- Kč, a to na úkor položky Sokolovna Malín - jeviště.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1066/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.28/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 28/14, týkající se účelově poskytnutých neinvestičních transferů, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dotace - Oprava opěrné zdi podél Vrchlice ve výši 2.040.627,--Kč, a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Čerpání dotace - Oprava opěrné zdi podél Vrchlice ve výši 2.040.627,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1067/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 23 - přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy na vyrovnání půjčky Fondu regenerace města Kutné Hory, která byla použita na pokrytí podílů k dotacím pro rok 2014 ve výši 440 000,- Kč dle důvodové zprávy

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1068/14 k žádosti o záštitu nad akcí "Nejúspěšnější sportovec roku 2014"
Rada města I. s c h v a l u j e
záštitu nad akcí - "Nejúspěšnější sportovec roku 2014".

II. s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem Tylova divadla na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2014" společnosti SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov a se zajištěním občerstvení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1069/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.26
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 26 - přesun prostředků z položky neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora ve výši 18 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, na částečné finanční zajištění výměny ohřívače teplé vody v prostoru školní jídelny Jiráskovy sady 387 dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 26.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1070/14 ke schválení nenárokových složek platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.12.14


Usnesení č.1071/14 k pořízení změny č.54 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 149/5 v katastrálním území Poličany.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1072/14 k výběru nabídky veřejné zakázky - dodávka zemního plynu
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na rok 2015" ze dne 24.11.2014 s tím, že nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha-1-Staré Město IČ: 601 93 493.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na rok 2015 pro Město Kutná Hora a vybrané organizace a společnosti v majetku města s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha-1-Staré Město IČ: 601 93 493.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1073/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1074/14 k informativní zprávě k poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2014

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2015 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2015

III. s o u h l a s i t
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1075/14 k rozpočtovým opatřením INV č.71 - 72
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 71, kterým se snižují příjmy a výdaje, na základě přijaté dotace, na položce "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka" o 191.710,90 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 72, kterým se snižují příjmy a výdaje, na základě přijaté dotace, na položce "Ulice Kudrnova - Jarošova" o 2.090.140,15 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1076/14 ke vzdělávacímu a prezentačnímu centru kulturního dědictví
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o pracovní činnosti s panem Ing. Ondřejem Hubáčkem na provádění prací Administrátora projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Dům Dačického vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO dle důvodové zprávy
b) s uzavřením dohody o pracovní činnosti s panem Ing. Tomášem Pápolem na
provádění prací Ekonomického manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Dům Dačického vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) Kanceláři tajemníka uzavřít obě dohody o provedení pracovní činnosti
b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení mezd.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, E.Hnátková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1077/14 k rozpočtovému opatření INV č.73
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 73 - přesun rozpočtových prostředků z položky "komunikace Kaňkovská" na položku "MŠ 17. listopadu - snížení energ. náročnosti" ve výši 138.424,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1078/14 k výsledku VŘ na dodavatele pro akci Regenerace zeleně města KH
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení nabídek zpracovaný hodnotící komisí ve VŘ na dodavatele na akci Regenerace zeleně města Kutná Hora, kdy vítěznou nabídku na jednotlivé části zakázky podala společnost AVE část A - obnova zeleně parku pod Vlašským dvorem za 2.514.067,91,-Kč bez DPH část B - Hřbitov U Všech svatých za 1.270.853,00,-Kč část C - regenerace zeleně ostatní za 596.271,84,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic v zákonných termínech uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.01.15


Usnesení č.1079/14 ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k případné další spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování.


Usnesení č.1080/14 k rozpočtovému opatření OSZ č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OSZ č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční dotace Pečovatelské služby Kutná Hora na položku investiční a to ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 12.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1081/14 k rozpočtovému opatření OŽP č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 102.650,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1082/14 k rozpočtovému opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2014, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 230.370,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1083/14 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření za III. čtvrtletí roku 2014:
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž, Galerie Felixe Jeneweina, Městské knihovny dle důvodové zprávy.


Usnesení č.1084/14 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2014 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Kratochvílová,Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1085/14 k rozpočtovému opatření OK č.16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 16 - navýšení provozního příspěvku Galerie Felixe Jeneweina o částku 300.000,- Kč. Toto navýšení bude kryto snížením položky "Vyrovnání ztrát PO" a "Rozpočtové rezervy města" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1086/14 k žádosti o záštitu
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím záštity Města Kutná Hora nad mezinárodní soutěží Young Demosthenes.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 08.12.14


Usnesení č.1087/14 k aktualizaci pravidel tvorby a použití prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit:
a) Aktualizovanou verzi Pravidel tvorby a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře (Fond
cestovního ruchu Města Kutná Hora) s platností pro rok 2015
b) Návrh rozpočtu FCR Města Kutná Hora pro rok 2015
c) Návrh marketingového plánu FCR Města Kutná Hora pro rok 2015
Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 16.12.14Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 3. prosince 2014

Nahoru