3. května 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.května 2017

Usnesení č. 308/17 k záměru změnit NS - Kremnická 32,KH(Dům dětí a mládeže)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 442, jehož součástí je dům č.p. 32, Kremnická ul., a p.č. 444/1 v k.ú. Kutná Hora uzavřenou dne 6.12.1995 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, IČO 00066257, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby trvání smluvního vztahu z doby určité (do 31.5.2017) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 309/17 k vyhlášení VŘ č. SN 13/17 na pronájem bytu (Česká ul. č.p. 242)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu č.p. 242, ul. Česká v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12. 6. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 310/17 k vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Šultysova 167)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 03/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v I. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora spol. AQVA LIFE, s.r.o., IČO 06040527, se sídlem Starý Dvůr č.ev. 11, 538 43 Třemošnice.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v I. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 03/17 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 311/17 k uzavření NS - Spolkový dům č.p. 146, ul. Lierova, KH (p. Drašnar)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - sklepních prostor v budově č.p. 146, Lierova ul., která je součástí pozemku p.č. 1049 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Alešem Drašnarem, Nové Město nad Metují jako nájemcem na dobu určitou od 1.6.2017 do 30.9.2017 za nájemné ve výši 16.000,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem umístění autorské výstavy s názvem Čerti.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 312/17 k vyhodnocení poptáv. řízení - stavební úpravy 2 bytů Kollárova 589
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č.6 a č.7, Kollárova 589, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.4.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatelele je nabídka dodavatele: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora za cenu 1.571.216,15 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 313/17 k uzavření servisních smluv - DPS U Havírny 921, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Servisní smlouvy prohlídky a dohledové služby tepelných čerpadel v Domě pro seniory, ul. U Havírny č.p. 921, Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a spol. ROBUR, s.r.o., IČO: 48909513, se sídlem Vintrovna 439/3g, Popůvky jako poskytovatelem.

b) uzavření Smlouvy o údržbě zařízení na dezinfekci rozvodů teplé vody v Domě pro seniory, ul. U Havírny č.p. 921, Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a spol. EuroClean, s.r.o., IČO: 26141477, se sídlem Lidická 1348, Roztoky jako zhotovitelem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 314/17 k neprodloužení NS - Masarykova ul. č.p. 343 (man. Kalejovi)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu č. 9 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře manželům Darině a Romanu Kalejovým po datu 30. 4. 2017.

II. s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení bytu č. 9 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře proti manželům Darině a Romanu Kalejovým, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany manželů Kalejových k vyklizení předmětného bytu do 10. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 315/17 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 24. 4. 2017.


Usnesení č. 316/17 k prodeji části pozemků v k.ú. Černíny (p. Piskač)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemků p.č. 423/1 o výměře cca 300 m2 a p.č. 424/5 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Černíny panu Petru Piskačovi, Černíny, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 317/17 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. Vilémovice (p.Pekárek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 318/17 k prodeji pozemku v k.ú. Malešov (Povodí Labe, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 600/54 o výměře 8.999 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malešov ČR - Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 246.300,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 319/17 ke zřízení věcného břemene - Česká telekom.infrastruktura- k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu přeložky podzemního komunikačního zařízení "16010-039963_VPIC_KUTH_kruh. objezd Ortenova" na pozemku p.č. 785/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 320/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6011950, Kutná Hora, Poličany, p.č. 90/3, el. přípojka nn) na pozemcích p.č. 25 a p.č. 90/3 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 350,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 321/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6006963, Kutná Hora, Žižkov U mostu, vn, DTS - obnova JTS, vn, dem. DTS, vn) na pozemcích p.č. 4288/1, p.č. 4289/1, p.č. 4290/2, p.č. 4292, p.č. 4295, p.č. 4301, p.č. 4336/2, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm, 10,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 322/17 k dodatku VPS - Sparta Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s návrhem dodatku veřejnoprávní smlouvy pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 323/17 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 18. 4. 2017


Usnesení č. 324/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina" ve výši 300 000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 325/17 ke změně zřizovací listiny - Městská knihovna
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 326/17 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.4. 2017


Usnesení č. 327/17 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 328/17 k rozpočtovému opatření OI č. 06 - 07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na neinvestiční položku "komunikace Mincovní" ve výši 58 345,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Knihovna Na Náměti" ve výši 36.300,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.17


Usnesení č. 329/17 k Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2017
Rada města I. r u š í
Nařízení města Kutná Hora č. 1/2017 o stanovení maximálních cen za odstranění vozidel na území města Kutné Hory

II. s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č. 2/2017 o stanovení maximálních cen za odstranění vozidel na území města Kutné Hory

III. u k l á d á
Technickému oddělení odboru investic
připravit poptávkové řízení
a) na provedení dvojího odtahu vozidel
b) na provedení odtahu vozidel na odstavné parkoviště
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 330/17 ke Standardům veřejného osvětlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Standardy pro projektování, realizaci a provoz veřejného osvětlení na území města.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 331/17 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 30. 3. 2017


Usnesení č. 332/17 k finančnímu příspěvku Průvodcovské službě (Kutnohorský Majáles)
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s finančním příspěvkem ve výši 10 000,- Kč Průvodcovské službě Kutná Hora, s.r.o. na pořádání dalšího ročníku Kutnohorského Majálesu.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 333/17 k veřejnoprávní smlouvě - Svaz diabetiků ČR
Rada města I. r u š í
bod b) svého usnesení č. 261/17 ze dne 5.dubna 2017.

II. s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora jako příjemcem ve výši 10.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 334/17 k zajištění dopravní obslužnosti Malína
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním dopravní obslužnosti Malína nad rámec platného jízdního řádu č. 245010 Malín - Kutná Hora soukromým dopravcem Jiří Koten, IČO 16537637 od 1.4.2017 do 31.12.2017.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 335/17 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 10. 4. 2017

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise cestovního ruchu pány Václava Veselého, Zdeňka Kotouše a Michala Hrušku z důvodu neúčasti na jednáních komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 3. května 2017

Nahoru