3. dubna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.dubna 2015

Usnesení č. 361/15 k žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Rozšíření a zkvalitnění technického vybavení Městské knihovny v Kutné Hoře" z Fondu kultury a obnovy památek - podpora obecních knihoven Středočeského kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu."
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 362/15 k uzavření smluv o výkonu funkce členů DR spol. KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.,ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Radimem Fedorovičem, Kutná Hora-Malín, s účinností od 28. 1. 2015.

b) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Jiřím Beránkem, Kutná Hora, s účinností od 28. 1. 2015.

c) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Zdeňkem Jiráskem, Kutná Hora, s účinností od 28. 1. 2015.

d) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Ing. Vladimírem Gajdošem, Čáslav, s účinností od 28. 1. 2015.

e) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a Martinem Suchánkem, Kutná Hora, s účinností od 28. 1. 2015.


Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 09.04.15


Usnesení č. 363/15 k uzavření smluv o výkonu funkce členů DR spol. MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společností Městské lesy a rybníky s.r.o.
s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem č.p. 43, Opatovice I a Ing. Josefem Viktorou, Kutná Hora-Karlov

b) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem č.p. 43, Opatovice I a Ing. Jiřím Beránkem, Kutná Hora

c) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem č.p. 43, Opatovice I a Ing. Jiřím Němečkem, Kutná Hora-Karlov

d) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem č.p. 43, Opatovice I a Bc. Martinem Starým, DiS., Kutná Hora

e) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem č.p. 43, Opatovice I a Ing. Karlem Šrajbrem, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 364/15 k výplatě odměn členům DR za první tři měsíce r. 2015
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společností KH TEBIS s.r.o., Městské lesy a rybníky s.r.o., Průvodcovská služba s.r.o. a Technické služby s.r.o.
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům a předsedovi dozorčí rady za prvé tři měsíce roku 2015 ve výši obvyklé v době vzniku výkonu funkce, uvedené v tehdy platném usnesení Rady Města Kutná Hora č.1033/10 z 15.12.2010 za použití článku 4 § 59 zákona č.90/2012 Sb. Důvodem je doba schvalovacího procesu smluv o výkonu funkce a usnesení nejvyššího orgánu společnosti ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčích rad městských společností. Projednávání a připomínkování trvalo od doby jmenování členů dozorčích rad do 1.4.2015, kdy nejvyšší orgán společnosti schválil smlouvy o výkonu funkce. Členové dozorčí rady po celou tuto dobu skutečně vykonávali svou funkci.
Zodpovídá : jednatelé společností      Termín : . .Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 3. dubna 2015

Nahoru