3. dubna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.dubna 2007

Usnesení č. 260/07 k prodeji části pozemku v Záboří n/L. - p.Chlad
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem panu Martinu Chladovi, Záboří nad Labem .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 261/07 k prodej části pozemku v Záboří n/L. - Kotrbovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem manželům Kotrbovým, Záboří nad Labem .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 262/07 k prodeji části pozemku v Zábaoří n/L. - pí Kožená
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem paní Květoslavě Kožené, Záboří nad Labem .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 263/07 k věcnému břemeni - plynovod u ČOV
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu č. 10517 "Udržovací práce VTL plynovodů na STL KutnáHora" na pozemku p.č. 4126/41 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné bř emeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 264/07 k prodeji pozemku na Kaňku - pí Ledrová a Nasadošová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Kaňk (původně PK 908/1, díl "a") paní Marii Ledrové, a paní Jaroslavě Nasadošové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 265/07 k prodeji pozemku p.č. 3468 - p. Sikora
Rada města s o u h l a s í
s vyvyěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3468 v k.ú. Kutá Hora panu Ing. Vladislavu Sikorovi, ,Týn nad Vltavou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 266/07 k prodeji pozemku - Na Kavkách 373-375
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č.620/1 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek, Na Kavkách 373-375, Kutná Hora za kupní cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 267/07 k věcnému břemeni na hřbitově
Rada města s o u h l a s í
1. se zřízením věcného břemene vstupu, průchodu, průjezdu, postavení
lešení a složení stavebního materiálu v případě oprav kostela na
celých pozemcích p.č. 4057/3 a 4057/4 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch
Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného
břemene bude 200,- Kč.
2. s osvobozením hrobových míst kněžských hrobů na p.č. 4057/1 v k.ú.
Kutná Hora od poplatků z hrobových míst.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 268/07 k věcnému břemeni na pozemku p.č. 8/2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vstupu, průchodu a vjezdu na části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Kutná Hora vyznačené na situaci, ve prospěch Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 269/07 k pronájmu části pozemku Římskokatolické farnosti
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č.9 v k.ú. Kutná Hora vyznačené v přiložené situaci o výměře 177 m2 na dobu 30 let, celkem za
1 Kč, Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 270/07 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (m.Vyčítalovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 892/43 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Gabriele Vyčítalovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 271/07 k prodeji části pozemku na Kaňku (Kánských)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 619 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk dle žádoti paní Miloslavy Kánské a pana Karla Kánského, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 272/07 ke směně částí pozemku na Kaňku (p.Veselý)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 618 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 o výměře cca
100 m2 ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora, vše v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 273/07 k zániku věcného práva předkupního
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zánikem věcného práva předkupního dle č. V. kupní smlouvy ze dne 8.1.2001 na prodej nemovitosti čp. 483 s pozemkem p.č. 2131 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 274/07 k odkoupení id. 1/10 pozemku v Kutné Hoře (p. Ginter)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením id. 1/10 pozemku p.č. 3910 o celkové výměře 1.444 m2 v k.ú. Kutná Hora od spoluvlastníků zastoupených panem Jiřím Ginterem, Zruč nad Sázavou za kupní cenu (za 1/10) 36.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 275/07 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (m. Běhounkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4511 o výměře cca 145 m2 včetně opěrné zdi (bez sochy) v k.ú. Kutné Hory dle žádosti manželů Marie a Jiřího Běhounkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 276/07 k prodeji částí pozemků v Kutné Hoře (m. Vlasákovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a 1923 o celkové výměře cca 840 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Petra Vlasáka a Marcely Vlasákové, Kutná Hora .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 277/07 k odkoupení pozemků v Červených Janovicích (p. Jiřík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením zemědělských pozemků o celkové výměře 12.974 m2 v k.ú. Červené Janovice od pana Jiřího Jiříka, Červené Janovice .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 278/07 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě do m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.3.2007


Usnesení č. 279/07 k odkoupení pozemku v k.ú. Kutná Hora na sběrný dvůr
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 2529/5 o výměře 1.675 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti MAD PAPÍR a.s., Na Sezníku 4, Olomouc - Černovír za kupní cenu 163,- Kč/m2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 280/07 k odkoupení budovy "autoškoly" v Kutné Hoře (Svaz modelářů ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením nemovitosti čp. 465 s pozemky p.č. 1524/1,2,3,4,5,6 (včetně staveb) v k.ú. Kutná Hora od Svazu modelářů ČR, se sídlem U Pergamenky 3, Praha 7 za kupní cenu celkem 9.852.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 281/07 k rozšíření přílohy č.1 k nájemní smlouvě - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č.2, kterým se mění příloha č.1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 282/07 k pořízení Územní studie bytové zástavby
Rada města s o u h l a s í
s pořízením Územní studie bytové zástavby Hradební.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 283/07 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č uj e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasti s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 284/07 k návrhu rozpočtového opatření INV č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.1, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora" o 180.000,-Kč na úkor položky "přílohy k žádostem o dotace".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 285/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.2, kterým se navyšuje rozpočet na akci "projekty - komunikace Kaňk" o
395 080,- Kč na úkor položky "přílohy k žádostem o dotace".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 286/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.3 - kterým se navyšuje rozpočet na akci “rozšíření chodníku u kláštera sv. Voršilky“ o 354.000,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 287/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.4 - kterým se navyšuje rozpočet na akci “ odvodnění Lorecká ulice“ o 30.000,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 288/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.5 - kterým se navyšuje rozpočet na akci „Kaňk – veřejné osvětlení“ o 428.200,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 289/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.6
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.6 - kterým se navyšuje rozpočet na akci „Kolumbárium“ o 68.780,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 290/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.7 - kterým se navyšuje rozpočet na akci „elektroměření - Sokolák“ o 26.610,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 291/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.8
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.8 - kterým se navyšuje rozpočet na akci „Škvárovém hřišti“ o 1.210,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 292/07 k návrhu na rozpočtová opatření INV č.9
Rada města s c h v a l u j e
Rada města schvaluje předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.9 - kterým se navyšuje rozpočet na akci „Kaňk –chodníky a zdi“ o 867.800,- Kč na úkor položky „Přílohy k žádostem o dotace“.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 293/07 k návrhu na rozpočtová opatření OŽP č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odboru životního prostředí na rozpočtové opatření OŽP č.1 - navýšení rozpočtových příjmů a navýšení rozpočtových výdajů ve výši 232.360,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.04.07


Usnesení č. 294/07 k návrhu na rozpočtová opatření OSZ č.1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odboru sociálních dávek a zdravotnictví, komunitního plánu na rozpočtové opatření OSZ č.1 - použití nových příjmů k úhradě nových výdajů ve výši 262 830,-.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 295/07 k návrhu na rozpočtová opatření OSZ č.2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odboru sociálních dávek a zdravotnictví, komunitního plánu na rozpočtové opatření OSZ č.2 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 102. 000,--.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 296/07 k podepsání smlouvy o dílo (Deloitte BPO G&I a.s.)
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o dílo se společností Deloitte BPO G&I a.s. na zhotovení integrovaného plánu rozvoje města včetně každoroční aktualizace v letech 2007-2013

b) s uzavřením smlouvy o dílo se společností Deloitte BPO G&I a.s. na studii proveditelnosti pro žádost o evropské dotace na projekt rekonstrukce a zádlažba historického jádra Kutné Hory
Zodpovídá : MVDr. Vančura, Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 297/07 ke změně zástupce města v DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odvolat pana Bohumila Dvořáka z funkce člena rady dobrovolného svazku
obcí Mikroregion KUTNOHORSKO
b) jmenovat pana Ing. Tomáše Benadu, mistostarostu členem rady
dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.04.07


Usnesení č. 298/07 k žádosti Občanského sdružení Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání části nebytových prostorů (kadeřnictví) v přízemí čp. 243 Kaňk mezi Občanským sdružením Kaňk, se sídlem Kaňk 13, Kutná Hora a paní Monikou Benešovou, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.04.07


Usnesení č. 299/07 k jmenování předsedy komise pro kulturu
Rada města j m e n u j e
do funkce předsedy komise pro kulturu pana Miroslava Štrobla, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.04.07


Usnesení č. 300/07 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.56 nám. Národního odboje, Kutná Hora s paní Ivanou Pompovou, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4.2007 do 31.3.2008.

II. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 636, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Jaroslavem a Magdou Dudlovými, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4.2007 do 31.3.2008.

III. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora s panem Otakarem Kropáčkem,na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.4.2007 do 30.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 301/07 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na byt č.1 o velikosti 1+1, v domě čp. 42 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Vlastou a Rudolfem Sivákovými ke dni 30.4.2007

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č.13 o velikosti 2+1, v domě čp.343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Vlastou a Rudolfem Sivákovými, bytem Komenského náměstí 42, Kutá Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinno stí od 1.5.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 302/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Stárkovou, Kutná Hora ve výši 25% z částky 3 434,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 303/07 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 4/07
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 4/07:
Na 1. místě se umístil p. Pavel Mašát,Kutná Hora
Na 2. místě se umístil p. Ladislav Flaks,Kutná Hora
Na 3. místě se umístil p. Michal Hruška a sl. Martina Křečková,
Na 4. místě se umístili manželé Emilie a Roman Červeňákovi,Kutná Hora
Na 5. místě se umístil p. Petr Liška,Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č.4/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.2 v domě čp. 614, ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2430/4 v k.ú. Kutná Hora s panem Pavlem Mašátem, Kutná Hora. Kupní smlou va bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb.řízení, nabízenou kupní cenu 910.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 304/07 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 5/07
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č.SN 5/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.11 v domě čp.180, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Tomášem Nešporem,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb.řízení, nabízenou kupní cenu 550.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 305/07 k odprodeji b. j. č.1 v domě čp.90 ul. Ortenova v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp.90, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/5, 785/4, 785/3, 785/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 23.5.1998 panu Josefu Vavřinovi , Kutná Hora za kupní cenu ve výši 249.351,-Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 306/07 k odprodeji nebytové jednotky v 2.vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s pí Pharm Dr. Jaroslavou Sobotkovou, Kutná Hora, na odprodej nebytové jednotky
č. 146/101 v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 937.110,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 307/07 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 3/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 3/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č. 103 v domě čp. 147 v ul. Šandova (stav.p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 9/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 ul. Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vl astníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.8 "Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16.5.2007 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.06.07


Usnesení č. 308/07 k uzavření dodatku č.4 k NS - Kremnická 32, K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže, Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora, týkajícího se prodloužení nájemního vztahu do 31 .5.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 309/07 k žádosti Pohřební služby Jeřábek spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v čp. 793 Česká ul., Kutná Hora a v objektu obřadní síně uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Pohřební službou Jeřábek spol. s r.o. se sídlem Kmochov a 15, Kolín týkajícího se vyjmutí předmětu nájmu - skladu uren z nájemní smlouvy a snížení ročního nájemného z 80.174,-Kč na 74.360,-Kč a to s účinnosžtí od 1.5.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 310/07 k uzavření dodatku - Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hota se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. se sídlem Karlov 197, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí předmětu nájmu - p.č. 1937/3 v k.ú. Kutná Hora z nájemní smlouvy
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 311/07 k vyhodnocení výběrového řízení č.SN 6/07
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě vyhodnocení VŘ č.SN 6/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.8 v domě čp.181, ul.Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hor y dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Janem Šibravou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb.řízení, nabízenou kupní cenu 560.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 312/07 k pravidlům doprivatizace bytového fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženými pravidly doprivatizace bytových jednotek, které se nachází v již zprivatizovaných bytových domech a dosud zůstaly v majetku Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 313/07 k výjimce z 2.vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z "Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude pí Libuši Michalkové prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.1 v čp. 179 ul.Opletalova v Kutné Hoře do 31.5. 2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 314/07 k záměru na pronájem venkovních bazénů
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č.248 ze dne 20.3.2007

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí umístěných v areálu letního koupaliště v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ SPARTA Kutná Hora se sídlem Čáslavská 199, Kut ná Hora, týkajícího se prodloužení doby trvání nájemní smlouvy do 31.5.2007

b) s vyvěšením záměru na pronájem venkovních bazénů na části pozemků p.č. 3337/1 a p.č. 3338 v k.ú. Kutná Hora včetně movitých věcí a technologie
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 315/07 k uzavření smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce přístavby školní družiny umístěné na pozemku pč. 255/4 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora na dob u určitou od 1.4.2007 do 30.6.2007.

Zrušeno usnesením č. 357/07 ze dne 17.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 316/07 k návrhu rozpočtového opatření - OSM č.1/07 - 11/07
Rada města I. s o u h l a s í
se změnou paragrafů a položek v rámci schváleného rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2007, a to dle přiložené důvodové zprávy (rozpočtová opatření OSM č.1/07 - 9/07).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením schváleného rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2007, a to dle přiložené důvodové zprávy (rozpočtová opatření OSM č.10/07 - 11/07).

Bod III. zrušen usnesením č. 357/07 ze dne 17.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Zahradníček      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 317/07 k uznání vlastnictví jezu na Vrchlici
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uznáním vlastnického práva města Kutná Hora k jezu na Vrchlici v říčním km 6,7 na pozemku p.č. 4524 v k.ú. Kutná Hora formou notářského zápisu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 318/07 k zápisu z jednání dozorčí rady - Technické služby K.H.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 02/07 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 19.dubna 2007


Usnesení č. 319/07 k přenechání fragmentů Breürovy hrobky
Rada města s o u h l a s í
s přenecháním fragmentů pocházejících z hrobky rodiny Breürovy, původně umístěných na hřbitově Na Náměti, paní Jitce Dajbychové,
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 320/07 k odpovědi na stížnosti na pronájem části chodníku v Zámecké ul.
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženou odpovědí na žádost a stížnost paní Hany Chramostové, Kutná Hora, která se týká jednání orgánů města Kutná Hora ve věci pronájmu části pozemkové parcely č.641 v k.ú. Sedlec u K.Hory
b) s předloženou odpovědí na žádost pana Josefa Adámka,Poděbrady, ve věci pronájmu části pozemkové parcely č.641 v k.ú. Sedlec u K.Hory

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou odpovědí na dopis - žádost pana Josefa Adámka, Poděbrady, o pronájem části pozemkové parcely č.641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

III. r u š í
své usnesení č. 196/07 ze dne 27.2.2007

IV. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za účelem zřízení prodejny suvenýrů a stánku na prodej zmrzliny firmě ProCafé CZ, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 54, Kolín 1.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 321/07 k uzavření rozpočtové přílohy na rok 2007
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením pozměněné rozpočtové přílohy na rok 2007 mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 322/07 k projektové dokumentaci veřejného osvětlení Na Bylance
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) nesouhlasit s vypracováním projektové dokumentace řešící rozšíření sítě veřejného osvětlení v lokalitě Na Bylance a garáží v lomu pod tenisovými kurty

b) vzít na vědomí opravenou odpověď na dopis paní Fr. Novákové ze dne 27.2.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 323/07 k žádosti společnosti TRANS a.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.02.07


Usnesení č. 324/07 ke jmenování vedoucího odboru investic
Rada města d o p o r u č u j e
tajemníkovi městského úřadu na základě výsledků výběrového řízení jmenovat s účinností od 1.4.2007 do funkce vedoucího odboru investic Mú Kutná Hora pana Ing. Jiřího Janála.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 04.03.07


Usnesení č. 325/07 k informaci o hospodaření Nemocnice K.H.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice k 28.2.2007 v porovnání s plánem pro rok 2007


Usnesení č. 326/07 ke komunitnímu plánu
Rada města I. s c h v a l u j e
1. Komunitní plán Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se schválením 1. komunitního plánu Kutná Hora
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 327/07 k vyhodnocení PŘ - obnova střeš.pláště Vladislavova 376
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště na domě čp. 376 Vladislavova ulice" v Kutné Hoře s firmou Milan Kovář - stavební činnost, Na Sioně 327, Kutná Hora na částku ve výši 1,817.265,61 Kč včetně 19% DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.07


Usnesení č. 328/07 k vyhodnocení PŘ - obnova vnějšího pláště Šultysova 154
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště na domě čp.154 Šultysova ulice" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Poděbradova 303, Kutná Hora na částku ve výši 904.848,-Kč včetně 19% DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 329/07 k žádosti o zápůjčku velké zasedací místnosti
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 24.5.2007 a 31.5.2007 v době od 17:00 do 19:00 hod. za účelem slavnostního vyřazení studentů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.04.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 3. dubna 2007

Nahoru