3. června 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.června 2008

Usnesení č. 505/08 k zakoupení dětských herních prvků pro MŠ K. Hora
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením dětských herních prvků pro 9 Mateřských školek organizace Mateřské školy Kutná Hora ve výši 263.000,-- Kč.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 506/08 k odměně řediteli ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ J.Palacha Mgr. Roudnému ve výši dle důvodové zprávy a hrazena bude z rezervy rady.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.08


Usnesení č. 507/08 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Zvolit pana Josefa Tomáška, Kutná Hora a pana Petra Vocla, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2008-2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.06.08


Usnesení č. 508/08 k použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora pro každoroční vydání samostatné barevné přílohy Cesty města pro redakci VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Přátelství 986, Praha 10 - Uhříněves.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.08


Usnesení č. 509/08 k zápisu komise pro mezinárodní spolupráci
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 28.5.2008

II. s o u h l a s í
a) s účastní Města Kutná Hora na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Luganu
b) se zaregistrováním domény www.Reims-KutnaHora.eu pro prezentaci partnerství s francouzskou Remeší a propagaci města.
c) S darováním propagace "Deset století architektury" kutnohorským školám.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 510/08 k rozpočtovému opatření KT č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.3 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 755 965,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 511/08 k prominutí poplatku za zábor veřej.prostr. (o.s. Kaňk)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro Občanské sdružení Kaňk za účelem konání Kaňkovského hornického jarmarku, konaného dne 16.8.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 512/08 k odstoupení z funkce ředitele spol. Technické služby
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společ. Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o.
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125 odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku Ing. Miloslava Železného, Kutná Hora z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o. s účinností ke dni 30.8.200 8 na základě vlastní žádosti.

Zrušeno usnesením RM č. 649/08 ze dne 15.7.2008.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 513/08 k prodeji části pozemků (Vokolková,Nosová,Jelínková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
a) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 168 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Dany Vokolkové, Kutná Hora

b) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 252 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Bc. Lucie Nosové, Kutná Hora

c) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 85 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ireny Jelínkové, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 514/08 k prodeji části pozemku p.č. 127/1 - p.Vinduška
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 127/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti panu Milanu Vinduškovi, Žďár nad Sázavou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 515/08 k prodeji pozemku p.č. 1930/2 - Comfia s.r.o
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č.1930/2 o výměře 2533 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti společnosti Comfia, spol. s r.o., V Pražské bráně 71, Beroun
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 516/08 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kutná Hora - Pospíšilovi
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3706/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 14 p.č. 3409 v k.ú. Kutná Ho ra, Pobřežní ul. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 517/08 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec - O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 785/1 a 785/173 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Mi chle pro stavbu "Kutná Hora-Šipší, okružní křižovatka Opletalova/Ortenova". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 518/08 ke zřízení věcného břemene (p. Furka)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 656/16 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 656/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu ne určitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 519/08 k odkoupení lesních pozemků (p. Kout)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením pozemku p.č. 204/3 o výměře 4.704 m2 v k.ú. Bernardov a pozemků p.č. 523/2 a dle PK 521/3 a 522/1 o výměře 2.391 m2 v k.ú. Záboří nad Labem od pana Zdeňka Kouta, Kolín II.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 520/08 k návrhu finančního vypořádání
Rada města s o u h l a s í
s navrženým postupem finančního vypořádání za nemovitost čp. 73 Masarykova ul. s pozemky v Kutné Hoře dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 521/08 k prodeji domu čp. 87 v Kutné Hoře, Havlíčkovo nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 87 na pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 34 o výměře 395 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 522/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.5.2008
b) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 5.5.2008
c) zápis z poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 12.5.2008
d) zápis z bytové komise konané dne 12. 5. 2008
e) zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 19.5.2008

Usnesení č. 523/08 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 524/08 k prázdninovému provozu MŠ a školních družin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2008 dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.08


Usnesení č. 525/08 k podáním žádosti o dotaci na MF ČR na zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci pro rok 2009 na MF ČR ve výši 17,5 milionu Kč na zateplení pavilonu Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166 a v případě získání dotace s doložením prostředků ve výši 0,5 milionů Kč z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifertt      Termín : 05.06.08


Usnesení č. 526/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.16 - přesun rozpočtových prostředků pro Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. na částečné zajištění nákladů spojených s pořádáním oslav 100 let fotbalu v Kutné Hoře ve výši 40.000,- Kč z rezervy rozpočtu, dle bo du 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 16.Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 527/08 k poptáv.řízení na Obnovu brány a ohradní zdi parku U Tří pávů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem : "Obnova brány a ohradní zdi parku U Tří pávů" na Palackého náměstí v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávěZodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.06.08


Usnesení č. 528/08 k informacím a pokynům pro pořadatele veřej. produkcí na území města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informace a pokyny pro pořadatele veřejných produkcí na území města Kutná Hora na základě usnesení RM č. 482/08, platné od 15.6.2008.


Usnesení č. 529/08 ke schválení zadání pro zpracování návrhu změny č. 15 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 15 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "K Poličanům" na pozemcích parc. č. 3651/1, 3651/2 a 3651/6 v kat. území Kutná Hora.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 530/08 ke schválení zadání pro zpracování návrhu změny č. 13 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 13 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemku parc. č. 4300 v kat. území Kutná Hora.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 531/08 k dodatku č. 2 ke sml. se společností BILLA, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí pozemků pro reklamní plochy, která byla uzavřena dne 10.7.2001 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BILLA, spol. s r.o., Modletice 67,251 01 Říčany u Prahy.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 532/08 k záměru na pronájem povrchu komína k reklamním účelům
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem povrchu komína bývalé mazutové kotelny na pozemku 2529/5 v k.ú. Kutná Hora, který je určený k demolici, k reklamním účelům na dobu od 2.7.2008 do doby demolice v září 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.08


Usnesení č. 533/08 k Ceníku pohřebních služeb TS
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem cen pohřebních služeb poskytovaných společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. , ve smuteční obřadní síni na hřbitově v České ul. v Kutné Hoře platným od 1.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 534/08 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (pí Bašusová)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 2. podlaží domu čp. 922, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jiřinou Bašusovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinn ostí od 1. 7. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 535/08 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (pí Hrubošová)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 32 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v 1. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Eliškou Hrubošovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účin ností od 1. 7. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 536/08 k uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (A.Sedláček)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 25.2.2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Antonínem Sedláčkem, Úmonín, Čáslav o pronájmu nebytových prostorů v č.p. 165 Šultysova ul., Kutná Hora týkajícího se rozšíření nájemce o společnost Bohemialov s.r.o., se sídlem Nepoměřice 59, PSČ 285 11.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.08


Usnesení č. 537/08 k výpůjčce nebyt.prostor v Sankturin.domě (Klub rodáků a přátel K.H.)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v II. patře domu č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou od 12.9.2008 do 30.9.2008 za účelem uspořádání výstavy v rámci XV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.09.08


Usnesení č. 538/08 k uzavření sml. na pronájem části střechy objektu Benešova ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy se společností KHnet.info, o.s., Jana Palacha 143, Kutná Hora, na pronájem části střechy domu Benešova č.p. 647 v Kutné Hoře za účelem umístění anténního zařízení pro provoz bezdrátového internetu za roční nájemné ve výši 333, -- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 539/08 k ukončení a uzavření NS (Bartoníčkovi, Papoušková)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Mgr. Romanem Bartoníčkem a MgA. Věrou Bartoníčkovou, v Kutné Hoře ke dni 31.8.2008 s tím, že v souladu s nájemní smlouvou budou vypořádány nadstandardní úpravy a vybavení bytu po odečtení odpisové sazby za dobu u žívání bytu ve výši 40.041,50 Kč.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Gabrielou Papouškovou, k bytu č. 4 v čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinnosti od 1. 9. 2008 do 30. 11. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 28,29 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 21.3.2001, mezi Městem Kutná Hora panem
Mgr. Romanem Bartoníčkem,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21.3.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Mgr. Romanu Bartoníčkovi částku ve výši 345.204,- Kč, uhrazenou ke dn i 31.5.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 540/08 k prominutí poplatku z prodlení (Krbílkovi, Spěváková)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Krbílkovy, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 5 629,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Miriam Spěvákovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 8 923,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 541/08 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro manžele Krbílkovy, Kutná Hora dle podané žádosti.

b) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro paní Vierku Červeňákovou, Kutná Hora dle podané žádosti.

c) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro manžele Hubalovy, Kutná Hora dle podané žádosti.

d) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro paní Ivetu Čurejovou, Kutná Hora dle podané žádosti.
Bod d)zrušen usnesením RM č. 578/08 ze dne 17.6.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 542/08 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č.1075/07 ze dne 27.11.2007

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem Města Kutná Hora zahrnout do 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora objekty: Benešova 322, Vojtěšská 31, Růžová 917 a 918. Privatizace bude probíhat dle pravidel schválených usnesením zastupitels tva města č.198/04 ze dne 26.10.2004.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 543/08 k prodloužení pronájmu bytu (J.Podoláková)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s paní Jaroslavou Podolákovou, a to na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1.6.2008 do 30.6.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 544/08 k žádosti 6.pionýrské skupiny Kolín
Rada města s o u h l a s í
a) se změnou doby trvání smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 10.1.2008 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a 6.pionýrskou skupinou Kolín, se sídlem Mnichovická 153, Kolín V. z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 5 let
b) s instalací solárního systému pro ohřev vody v nemovitosti č.p. 81 Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 545/08 k záměru na pronájem nebyt. prostor (dle žádosti MUDr. J. Balého)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (místnost č. dv. 147, 146, 149, 148, 123, 145, 142, 140, 144, 143, 134, 133, 132, 130, 131, 125, 122, 127, čekárny, RTG vyšetřovna, RTG ovladovna, box 1, box 2, chodba, čekárna, zádveří a prostor pod scho dy vše v přízemí nemovitosti č.p. 915, Kouřimská ul., Kutná Hora společnosti OTRAN Kutná Hora, s r.o., se sídlem Kutná Hora, Žižkov, Vojtěšská 237/26, PSČ 284 01.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.08


Usnesení č. 546/08 k prodloužení NS (Pompová,Rakašová,Flosová)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.6.2008 do 31.8.2008.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 75, ul. Lorecká, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou, na dobu určitou 4 měsíce, tj. od 1.6.2008 do 30.9.2008.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.6.2008 do 31.8.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 547/08 k prodloužení NS (Mančovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marijanem Dimitrovem Mančovými, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6.2008 do 31.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 548/08 k neprodloužení o poskytytnutí ubytování
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora-Sedlec, paní Aleně Tokárové a panu Ludvíku Husarovi, .

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 131 na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora-Sedlec v případě, že nedojde ze strany paní Aleny Tokárové a pana Ludvíka Husara k předání pokoje do 23.6.2008.

Zrušeno usnesením RM č. 641/08 ze dne 1.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 549/08 ke stanovení výše nájemného na ubytovně Ku Ptáku 908
Rada města s o u h l a s í
se stanovením výše nájemného na ubytovně v ul. Ku Ptáku, čp. 908, Kutná Hora od 1. 6. 2008 následovně:
jeden pokoj - nájem …………… 1.000,- Kč/měs.
- služby ………… 2.000,- Kč/měs. /pro jednu dospělou osobu
- služby ………… 1.000,- Kč/měs./za každou další dospělou osobu
- služby ………… 500,- Kč/měs. /za dítě do 15-ti let
- vybavení ……… 100,- Kč/měs.

dva pokoje - nájem …………… 1.500,- Kč/měs.
- služby ………… 2.000,- Kč/měs. /pro 1 dospělou osobu
- služby …………… 1.000,- Kč/měs./za každou další dospělou osobu
- služby ………… 500,- Kč/měs. /za dítě do 15-ti let
- vybavení ……… 200,- Kč/měs.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 550/08 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostor (žádost p. Mikeše)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 59 Národního odboje, Kutná Hora panu Jaroslavu Mikešovi , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.08


Usnesení č. 551/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 43/08 - 51/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.43/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová položka TEBIS znalecký posudek ve výši 250.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva rady města - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.44/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka veřejné osvětlení Nad Lesem o částku 2.150,-- Kč, a to na úkor položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.45/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na novou rozpočtovou položku nadstandardy Puškinská 660 z důvodu úhrady nadstandardního vybavení bytu č.4 v Puškinské ulici čp.660 v celkové výši 40.050,-- Kč, a to na úko r položky rezerva rady města - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.46/08, kterým se zřizuje nová rozpočtová položka odpadkové koše ve výši 9.130,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky materiál neuvedené - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.47/08, kterým se navyšují rozpočtové položky zpracování dat - byty (4.550,-- Kč) a zpracování dat - nebyty (1.600,-- Kč) o celkovou částku 6.150,-- Kč, a to na úkor položky poštovné SIPO - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 48/08, kterým se z důvodu úhrady provedené kontroly hasicích přístrojů navyšuje rozpočtová položka poliklinika služby o částku 17.990,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č. 6 důvodové zprávy.

g) Předložený návrh OSM č. 49/08, kterým se mění rozpočtová skladba u položky informační deska u Barbory, a to následovně z nákladové položky 5137 na investiční položku 6129 viz bod č.7 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
a) zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem OSM č.50/08, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Puškinské ulici (čp.660) v celkovém objemu 325.140,-- Kč, a to na úkor položky rezerva rady města - viz bod č. 8 důvodové zprávy.

b) zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem OSM č.51/08, kterým se navyšuje příjmová položka prodej bytů 2.vlna privatizace o částku 11.780.000,-- Kč a zároveň se navyšují následující výdajové položky:
- Tylova 388 (rekonstrukce rozvodů vody) 250.000,--
- Uhelná 599 (oprava střechy a žlabů) 800.000,--
- Školní 400 (byt č.4 rekonstrukce) 450.000,--
- Benešova 402 (rekonstrukce 3 bytů) 1.350.000,--
- Národního odboje 56 (oprava přístavku) 130.000,--
- Vladislavova 373 (oprava bytu paní Stehlíkové) 150.000,--
- Ubytovna Trebišovská - zateplení 300.000,--
- Komunikace Čs.letců + VO (investiční položka) 3.200.000,--
- Komunikace V Zátiší + VO (investiční položka) 2.100.000,--
- Byty opravy - navýšení 1.500.000,--
- Ubytovna Čáslavská služby - navýšení 2.000,--
- Ubytovna Vítězná opravy - navýšení 50.000,--
- Táborská 71 - nebyt (volební místnost) 300.000,--
- Skautská chata na Žižkově 100.000,--
- Hospodářský pavilon - oprava topení 200.000,--
- Nebyty opravy - navýšení 498.000,--
- Sedlecká 652 - výměna oken 400.000,--
Celkem 11.780.000,--
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 552/08 k rozpočtovému opatření INV č. 4-8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k žádostem" na položku "Okna TGM" ve výši 219.800,- Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 5 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k žádostem" na položku "podklady pro dotaci - školy" ve výši 238.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k žádostem" na položku "podklady pro dotaci - ZŠ J.Palacha" ve výši 142.800,- Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k žádostem" na položku "podklady pro dotaci - MŠ" ve výši 154.700,- Kč dle důvodové zprávy č. 4

e) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 8 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k žádostem" na položku "MŠ Sedlec" ve výši 1.965.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 5

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 553/08 k výsledku poptáv.řízení - zeď Kouřimská ul. (chodník, osvětlení)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na dodavatele chodníku uchazeč s nejvýhodnější cenou ve výši 820.000,- Kč včetně DPH je firma Dalfos Libenice 44
b) výsledek poptávkového řízení na dodavatele celkové rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Kouřimská v prostoru podél nového chodníku. Uchazeč s nejvýhodnější cenou 429.000,-Kč včetně DPH je firma Dalfos Libenice 44

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
a) převést finanční prostředky dle rozpočtového opatření INV č.9 ve výši 820.000,- Kč z rozpočtové položky podíly k dotacím na akci Chodník Kouřimská ulice
b) převést finanční prostředky dle rozpočtového opatření INV č.10 ve výši 429.000,- Kč z rozpočtové položky podíly k dotacím na akci Osvětlení Kouřimská ulice
c) informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových
opatřeních schválených tímto usnesením.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 554/08 k VŘ na dodavatele realizace - odbahnění rybníku Bylany
Rada města u k l á d á
Odboru investic
zadat organizaci výběrového řízení na dodavatele a řízení realizace akce
Odbahnění rybníka Bylany firmě Městské lesy a rybníky.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 555/08 k navýšení rozpočtu na akci družina ZŠ Kremnická ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení rozpočtu v položce družina ZŠ Kremnická ulice dle důvodové zprávy

II.u k l á d á
ekonomickému odboru
a) převést finanční prostředky dle rozpočtového opatření INV č.11 ve výši
896.370,- Kč z rezervy města na akci ŠD ZŠ Žižkov
b) převést finanční prostředky dle rozpočtového opatření INV č.12 ve výši
1.288.000,-Kč z rozpočtové položky přílohy k žádostem na akci ŠD ZŠ Žižkov
c) informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových
opatřeních schválených tímto usnesením.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 556/08 k navýšení položky rekonstrukce topení Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení rozpočtové položky Rekonstrukce topení Vlašský dvůr z důvodů
uvedených v důvodové zprávě.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
a) převést finanční prostředky dle rozpočtového opatření INV č.13 ve výši 310.100,- Kč z rozpočtové položky podíly k dotacím na akci Vlašský dvůr topení
b) informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených tímto usnesením.

Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 557/08 k navýšení rozpočtové položky - Dětské hřiště Trebišovská
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení rozpočtové položky o 35.000,- Kč na odstranění stávajícího
zařízení hřiště

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
a) převést finanční prostředky v uvedené výši z kapitoly rekonstrukce hřiště
průmyslovák na Dětské hřiště Trebišovská.
b) informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových
opatřeních schválených tímto usnesením.


Zodpovídá : Ing. Janál,Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 558/08 k příspěvku na úhradu nových spojů MHD na lince 245002
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 30 % z celkové ztráty na úhradu části prokazatelné ztráty vzniklé provozováním nových spojů na lince MHD č. 245002.

nahrazeno novým usnesením č. 643/08 ze dne 1.7.2008.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 559/08 k pořádání městských her 3. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou veřejného prostransktví Palackého nám. dne 16. - 18.6.2008 v době od 18:00 - 20:00 hod. za účelem slavnostního vyhlášení výsledků městských her 3. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře
b) s bezplatným použitím městského znaku pro potřeby městských her 3. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře, konaných od 12. do 19. června 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek. Mgr.Seifert      Termín : 15.06.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 3. června 2008

Nahoru