29. září 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 29.září 2021

Usnesení č. 788/21 k programu schůze rady města
Rada města s c h v a l u j e
program schůze v mimořádný termín dne 29. 9. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a RNDr. Roberta Otrubu.
  
  
Usnesení č. 789/21 k vydání nového Pracovního řádu Městského úřadu Kutná Hora
Rada města I. r o z h o d l a
o ukončení účinnosti Pracovního řádu Městského úřadu Kutná Hora ze dne 12. 12. 2018 ke dni 30. 9. 2021,

II. u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu Kutná Hora vydat nový Pracovní řád Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 1. 10. 2021 včetně stanovení úředních hodin Městského úřadu Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 01.10.21Ing. Josef Viktora, v. r. starosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r.  místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 29. září 2021

Nahoru