29. září 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 29.září 2020

Usnesení č. 711/20 k programu mimořádné schůze rady města 29. 9. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 15. 9. 2020 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 712/20 k uzavření dodatku ke smlouvě se spol. ZRUP Příbram
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.8.2020 mezi Městem Kutná Hora a společností ZRUP Příbram, a.s., se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram VII, IČ: 45147761, týkajícího se změny termínu dokončení a předání díla a navýšení ceny za dílo o částku ve výši 13 000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.10.20


Usnesení č. 713/20 k výjimce z ceníku města za služebnosti (T-Mobile)
Rada města s c h v a l u j e
výjimku ze Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku města Kutná Hora (služebnosti) schválených Radou města Kutná Hora a upravených usnesením RM č. 86/20 ze dne 5. 2. 2020 pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 při budoucím zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu podzemního komunikačního vedení sítí a přípojek elektronických komunikací "INS_FTTH_CZ_21001_Kutná_Hora_1" na dotčených pozemcích v majetku města Kutná Hora v katastrálních územích Kutná Hora a Sedlec u Kutné Hory.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v cenách dle Zásad stanovení náhrad platných před úpravou usnesením RM č. 86/20 ze dne 5. 2. 2020 a bude činit částku ve výši 100,- Kč/bm bez DPH (zeleň) a 200,- Kč/bm bez DPH (pevný povrch) s tím, že město Kutná Hora uhradí společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. částku ve výši 16,- Kč za bm přípolože HDPE chrániček při době trvání závazku 20 let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 29. září 2020

Nahoru