29. září 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.září 2015

Usnesení č. 904/15 k výsledku VŘ na It a AV techniku pro akci Dačického dům
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZ část 1,
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek VZ část 1 a VZ část 2 pro VŘ na veřejnou zakázku na Informační technologie a AV techniku pro akci Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco, reg.č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stala firma AV Media, a.s. IČ: 48108376 se sídlem: Pražská 1335/63; 102 00 Praha 10 za cenu 6,645.773,75 Kč včetně DPH

b)Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZ část 2.,
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče VZ část 2., pro VŘ na veřejnou zakázku na Informační technologie a AV techniku pro akci Dačického dům v Kutné Hoře.Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco,reg.č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stala firma KLUCIvespolek, s.r.o. IČ: 25694391 se sídlem: Na Hradbách 127; 280 02 Kolín za cenu 1.391.500,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 29. září 2015

Nahoru