29. září 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.září 2009

Usnesení č. 820/09 k provozování zimního stadionu
Rada města I. r u š í
usnesení rady města Kutná Hora č. 792/09 ze dne 22.9.2009.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T. J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora na dobu určitou od 1.10.2009 do 31.12.2009.

Termín: 30.09.2009

III. u k l á d á
Odboru správy majetku
předložit návrhy smluv mezi Městem Kutná Hora, spol. Technické služby spol. s r.o. Kutná Hora a T.J. Stadion a povede se všemi zúčastněnými stranami jednání.
Zodpovídá : E.Hnátková, Ing. Suchánek      Termín : 15.11.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 29. září 2009

Nahoru