29. prosince 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.prosince 2010

Usnesení č.1040/10 k návrhu rozpočtových opatření 38-41
Rada města I.s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 38 - na úpravu rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých a upravených dotací. Přijaté dotace od
Krajského úřadu Středočeského kraje na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů
a bytů v roce 2011 ve výši 58 170 Kč; na doplatek výdajů spojených s volbami
do Parlamentu ČR ve výši 2.400 Kč; na doplatek výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obcí a Senátu výši 404.490 Kč ; od Úřadu práce - na výdaje spojené s pracovníky na veřejně prospěšné práce ve výši 774.060,-- Kč a snížení dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi o 1.400.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 39 - snížení rozpočtové položky - finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2010 o 200,-- Kč a přesun výdajových položek kanceláře tajemníka na základě skutečného či předpokládaného čerpání výdajů do konce roku 2010 dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 40 - snížení rozpočtových příjmů z důvodu časové prodlevy vyúčtování dotace na rekonstrukci Městského Tylova divadla ve výši 5.513.770 Kč a nepřijaté pojistné náhrady na opravu tribuny Lorec ve výši 289.25 9 Kč a současně snížení rozpočtu jiných, nečerpaných výdajů dle důvodové zprávy č. 3

4. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 41 - přesun rozpočtových výdajů na pokrytí zvýšených nákladu spojených s havárií vodovodu na ZŠ Jana Palacha ve výši 50.000 Kč. Tento příspěvek bude kryt z položky služeb kanceláře tajemníka dle důvodové z právy č. 4

II. p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2010 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně o úpravy finančních vztahů vůči SR, obcím, krajům a regionálních rad.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1041/10 k rozpočtovým opatřením EO č. 42-43
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 42 - na zapojení zůstatku sociálního fondu do rozpočtu roku 2010 ve výši 148.270 Kč dle důvodové zprávy č.1
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 43 - přesun rozpočtových prostředků v rámci příkazců operací (správců rozpočtových prostředků) a stávající výše rozpočtu dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném jednání ZM o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1042/10 k vyhodnocení VŘ č. SN 53/10
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 53/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 335, ul. Kouřimská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 687 a 686 v k.ú Kutná Hor a dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 s panem Petrem Lebedou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 908.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.11


Usnesení č.1043/10 k uzavření smlouvy a nájmu neb.prostor - Palackého nám. 377
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (sklep a kaple) v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, K utná Hora s účinností od 1.3.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany, za roční nájemné ve výši 10,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 164/11 ze dne 2.3.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č.1044/10 k vyhodnocení VŘ č. SN 54/10
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 54/10:
Na 1. místě se umístil Tomáš Tesař,Kutná Hora.
Na 2. místě se umístila Petra Horáková, Seč.
Na 3. místě se umístila Gabriela Sochová,Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 54/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/28, 795/29, 795/30 a 79 5/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 s panem Tomášem Tesařem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 760.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.11


Usnesení č.1045/10 k návrhu na zrušení části usnesení č. 741/10
Rada města s o u h l a s í
se zrušením bodu b) usnesení č. 741/10.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1046/10 k ukončení VŘ č. SN 52/10
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 52/10 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.10


Usnesení č.1047/10 k návrhu dodatku ke smlouvě- OS Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 243 Kaňk, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kaňk, se sídlem Kaňk 13, Kutná Hora týkající se vyjmut í movité věci vedené pod inv. č. 7-742-112/2 (pianino křídlo) z předmětu nájmu a to s účinností od 1.1.2011, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1048/10 k žádosti pí Kuberové a pí Bláhové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 8.2.1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Kuberovou a paní Janou Bláhovou, Kutná Hora o nájmu nebytových prostorů v č.p. 107 Husova ul ., Kutná Hora týkajícího se rozšíření o nájemce pana Pavla Soukupa, Orlová - Lutyně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1049/10 k informativní zprávě - výpůjčky parku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o pořádání akcí a postupu při výpůjčkách parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře.


Usnesení č.1050/10 k žádosti o výpůjčku parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře sdružení ROSKA Kutná Hora, regionální organizaci UNIE ROSKA v ČR, se sídlem Jaselská 455, Kutná Hora, za účelem uspořádání oslav Světového dne roztroušené sklerózy v Kutné Hoře na dny 27. až 29. května 2 011. Vlastní akce se bude konat dne 28.května 2011 v době od 12.00 do 22.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.11


Usnesení č.1051/10 k informativní zprávě o oplocení cesty
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o postupu při odstranění olpopcení části pozemku parc.č. 3708 v k.ú. Kutná Hora na Macháčkově nábřeží.


Usnesení č.1052/10 k dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu částí pozemkových parcel č. 3753, 3754 a 3756 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 28.6.2007 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
a Ing. Janem Strnadem, 280 02 Kolín IV.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1053/10 k zápisu z jednání DR TS K.Hora s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 7.12. 2010.


Usnesení č.1054/10 k žádosti o zábor komunikace
Rada města s o u h l a s í
s celoročním záborem místní komunikace - chodníku na Palackého nám. v Kutné Hoře před čp. 93, pro umístění dřevěné podesty o rozměru 4,5x7m v termínu od 1.1. 2011 do 31.12. 2012 pro paní Markétu Segiň, Konárovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1055/10 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2010
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2010 jako dodatek č. 31 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1056/10 stanovení nárokových a nenárokových složek platů od 1.1.2011
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na platové zařazení ředitelů PO škol a školských zařízení v Kutné Hoře s účinností od 1.1.2011, provedené v souladu s nařízením vlády č.381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v eřejných službách a správě.

b) předložený návrh na stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol a školských zařízení s účinností od 1.1.2011, zpracovaný v souladu s "Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovanýc h Městem Kutná Hora od 1.1.2007".

Platové zařazení, nárokové a nenárokové složky platu jsou schváleny ředitelům škol a školských zařízení:
ZŠ Kutná Hora, J.Palacha, p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kutná Hora, Kremnická, pí řed. PaedDr. Alena Kotrbová
Mateřské školy Kutná Hora, pí řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka Kutná Hora, pí řed. Zdeňka Slavíčková
ZUŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková
Školní jídelny Kutná Hora, pí ředitelka Irena Kloudová.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1057/10 ke složení komisí Rady města Kutná Hora
Rada města I. z ř i z u j e
Komisi památkové péče Rady města Kutná Hora.

II. j m e n u j e
členy komisí Rady města Kutná Hora takto :
a) dopravní komise: Tomáš Gryč, František Záleský, Jiří Marušák, Petr
Doležal, František Malík a Petr Svoboda.
b) kulturní komise: Michal Novotný, Pavel Bečán, Miroslav Štrobl, Lenka
Frankovicová, Jan Balham, Zuzana Bönischová, Zdeněk Jeřábek, Eva
Vaňková, Tomáš Morawski, Jiří Mach.
c) cestovního ruchu: Aneta Zvolánková, Martin Smetáček, Dušan Lapáček,
Irena Jelínková, Ivana Vopálková, Petr Pauliš, Miroslav Šibrava, Anna
Schusterová, Karel Pektor st., Jakub Obraz, Světlana Sovová.
d) pro městská sídliště: Zdeněk Jirásek, Jan Vališ, Ladislav Exner st.,
Pavel Železný, Petr Ouřecký, Jan Čermák, Martin Hlavatý
e) majetková: Danuše Špačková, Ivan Sova, Vladimír Pospíšil, Vladimír
Dupal, Jaroslav Suk, Jindřich Čížek, Michaela Bartošková.
f) sportovní: Lukáš Doležal, Karel Ptáček, Ivan Sova, Zdeněk Hadrovský,
Josef Jursík, Miroslav Rumpli, František Malík, Jan Ďoubal, Karla
Fialová, Jiří Němeček, Jindřich Bartoň.
g) pro sociální záležitosti: Maria Klailová, Věra Nuhlíčková, Petr
Jeřábek, Jiří Balý, Ladislava Krčmářová, Iva Pospíšilová, Miroslava
Hebrová, Josef Dytrych, Mária Jírovská, Marie Macková
h) informačních technologií: Jan Moravčík, Ladislav Šorčík, Aleš Kerner,
Lukáš Jelínek, Karel Koubský
i) životního prostředí: Martin Starý, Martin Hlavatý, Michal Beneš,
Shyamoli Hájková, Irena Jelínková, Milan Krčík, Jan Lenk, Ladislav
Exner st., Kateřina Jelínková, Lenka Dupalová, Tomáš Klail.
j) školství: Dana Vepřková, Marek Lauermann, Nina Bilincová, Yvetta
Jeřábková, Iva Němcová, Věra Kestřánková, Denisa Divišová, Stanislava
Lisková.
k) památkové péče: Karel Koubský st., Pavel Míka, Soňa Telecká, Jakub
Obraz, Dagmar Fundová, Jaroslav Rezler, Květoslav Hlavatý, Pavel
Železný, Aleš Pospíšil, Leo Provaz, Vojtěch Vaněk, Jakub Ďoubal,
Jaroslav Alt.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.01.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 29. prosince 2010

Nahoru