29. listopadu 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.listopadu 2017

Usnesení č. 920/17 ke změnám DR společnosti KH TEBIS s.r.o. a schválení jejich smluv
Rada města jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.
I. j m e n u j e 
pana Mgr. Jiřího Němečka, Kutná Hora a Ing. Josefa Králika, Kutná Hora do funkce členů Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.

II. s c h v a l u j e
smlouvu s Mgr. Jiřího Němečka, Kutná Hora a Ing. Josefa Králika, Kutná Hora na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Martinu Suchánkovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 921/17 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro bepečnost ze dne 31. 10. 2017


Usnesení č. 922/17 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 15. 11. 2017


Usnesení č. 923/17 k záměru na pronájem nebyt.prostor Pod Školou 167, Malín (p.Bartuněk)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - 1 místnost o velikosti 24,7 m2 v přízemí budovy č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.01.18


Usnesení č. 924/17 k vyhodnocení VŘ č. SN 24/17 na pronájem bytu (Benešova 649)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 24/17 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Janou Rudlovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 24/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 925/17 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/17 na pronájem bytu (Puškinská č.p. 651)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 25/17 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+kk (54,84 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+kk (54,84 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Alenou Kuberovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.572,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 25/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 926/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Dragounová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení a to bytu č. 32 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (46,88 m2), s paní Alžbětou Dragounovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2018 za smluvní nájemné ve výši 2.367,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 927/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Hanková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení a to bytu č. 2 v domě pro seniory v č.p. 922, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (50,61 m2), s paní Irenou Hankovou, Opatovice I. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2018 za smluvní nájemné ve výši 2.435,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 928/17 k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Kaňk (pí Holoubková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Pavlínou Holoubkovou, 130 00 Praha 3 jako pachtýřem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 929/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Perštejnec (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 161 o výměře cca 21 m2, části pozemku p.č. 164/42 o výměře cca 7 m2 a pozemku p.č. 272 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Perštejnec mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Středočeským krajem - Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaci, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 jako vypůjčitelem za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "III/33716, Perštejnec - most ev.č. 33716-1" na dobu určitou, a to od data zahájení stavby do právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 930/17 k uzavření darovací smlouvy - dveře do objektu č.p. 1, Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako obdarovaným a panem Jaroslavem Veberem, Kutná Hora jako dárcem, jejímž předmětem jsou dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře do objektu č.p. 1 Kaňk, který je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18
 
 
Usnesení č. 931/17 k umístění sídla SRPŠ při ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře na adrese Jana Palacha č.p. 166, Šipší, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 932/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 37/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 37/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 10.900,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - vyúčtování.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 933/17 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (SK - GJO)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4500/7 o výměře 16 m2, p.č. 4500/8 o výměře 15 m2, p.č. 4500/9 o výměře 219 m2 a p.č. 4500/10 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Gymnázia Jiřího Ortena, IČO 61924032, se sídlem Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 934/17 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH, Malín (SK - KSÚS)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 650/5 o výměře 239 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemků p.č. 533/1 o výměře 10.987 m2, p.č. 533/3 o výměře 370 m2 a p.č. 533/4 o výměře 266 m2 v k.ú. Malín do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 935/17 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 504-21/2016 pozemek p.č. 414/16), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.01.18


Usnesení č. 936/17 k prodeji pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 432/17 ze dne 14. 6. 2017.

II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
prodej pozemků p.č. 66/1 o výměře 90 m2, p.č. 66/3 o výměře 435 m2 a p.č. 66/4 o výměře 277 m2, vše v k.ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 153.688,- Kč.

III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kutná Hora neschválit
prodej části pozemku p.č. 66/7 v k.ú. Perštejnec manželům Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 937/17 ke zřízení věcného břemene vedení inž. sítí v k.ú. KH (JUDr. Pospíšil)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v

I. uložení, trpění, provozování a údržbě vedení inženýrských sítí - splaškové a povrchové kanalizace, užitkové vody, středotlakého plynovodu a telekomunikačního kabelu, včetně jejich příslušenství, na části pozemku p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č. 3698-14/2016 ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 4309/8, p.č. 4309/19 a p.č. 4309/44 v k.ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan JUDr. Vladimír Pospíšil, Praha 8 - Kobylisy, 182 00. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

II. uložení, trpění, provozování a údržbě plynovodního potrubí a omezení manipulačním pásmem zařízení, včetně jeho příslušenství, na části pozemku p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č. 2464-1060/2008 ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 4309/8, p.č. 4309/19 a p.č. 4309/44 v k.ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan JUDr. Vladimír Pospíšil, Praha 8 - Kobylisy, 182 00. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.19
 
 
Usnesení č. 938/17 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kaňk u Kutné Hory - oprava vedení NN pro VDJ Kaňk) na pozemcích p.č. 662/1, p.č. 662/3, p.č. 662/27, p.č. 662/32 a p.č. 662/34, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka stavby bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 662/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je toho času Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 939/17 k účelově určenému finančnímu daru ZŠ J. Palacha
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře od České spořitelny a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62. Celková částka daru činí 35 840,00 Kč a určena je na zakoupení interaktivní tabule pro žáky školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 940/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 55 a 56
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 55 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 32 900,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na finanční zajištění opravy jedné toaletní kabiny pro zaměstnance a návštěvníky školy dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 56 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 50 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora na finanční zajištění nákupu jídelních podnosů pro ŠJ Kremnická dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 55 a 56.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 941/17 k rozpočtům a střednědobým rozpoč.výhledům PO škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty PO škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora na rok 2018 a střednědobé rozpočtové výhledy těchto PO na rok 2019 a 2020 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 942/17 k rozpočtovým opatřením OPPŠK č. 57 a 58
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 57 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 226 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění vybudování toalety v suterénu školy a na technické zhodnocení multifunkčního hřiště dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 58 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 300 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výměny oken (technické zhodnocení), nejnutnější vybavení hřiště, altán dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 57 a 58.


Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 943/17 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.12.17


Usnesení č. 944/17 k zahájení PŘ na "Demontáž půdní vetavby budovy Hrádek"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Demontáž půdní vestavby a vyklizení půdního prostoru budovy Hrádku č. p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře.
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
- nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý, DiS.
2. Mgr. Ondřej Seifert Naděžda Mottlová
3. Věra Janatová Bc. Jana Jelínková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 945/17 k rozpočtům a střednědobým rozpoč.výhledům PO v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty PO z oblasti kultury zřizovaných městem Kutná Hora na rok 2018 a střednědobé rozpočtové výhledy těchto PO na rok 2019 a 2020 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.17


Usnesení č. 946/17 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením upravených odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 947/17 k výběru dodavatele VZ "Oprava opěrných zdí v parku pod Vl. dvorem"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem" ze dne 26. 9. 2017 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka dodavatele: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Libenice IČ: 62966511 s nabídkovou cenou 3 509 072,00 Kč bez DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic
uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Libenice IČ: 62966511 po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 948/17 k výběru dodavatele VZ "Dodávka a montáž podlahy do haly Klimeška"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška" ze dne 10. 10. 2017 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka dodavatele: "Sdružení Kudbi Interier- Topsport" s vedoucím účastníkem sdružení KUDBI INTERIER s.r.o., Přecechtělova 2432/29, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČ: 04687485 s nabídkovou cenou
3 181 750,00 Kč bez DPH.

II. u k l á d á
odboru investic
uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem "Sdružení Kudbi Interier- Topsport" s vedoucím účastníkem sdružení KUDBI INTERIER s.r.o., Přecechtělova 2432/29, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČ: 04687485 po splnění požadavků zadavatele k předložení požadovaných dokladů vybraným dodavatelem dle ustanovení § 122 odstavce 3 zákona a splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 949/17 k VŘ na dodávku výsledkových tabulí - hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku výsledkových tabulí pro Sportovní halu Klimeška, kdy jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídnutá cena dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý
Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
Jan Třískala, předs. Sport. komise Ing. Jiří Kukla

III. u k l á d á
Odboru investic zahájit veškeré činnosti spojené s administrací VŘ vedeného prostřednictvím EZAK.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 950/17 k VŘ na projekt expozice pro akci revitalizace Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
rozšíření Hodnotící komise pro VŘ pro zadávací řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" expozice o zástupce opozice Karla Koubského ml. dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic provést veškeré nutné administrativní kroky k legitimizaci stavu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 951/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 20/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Kutná Hora dostupná všem - navigační systém - dle kupní smlouvy MLaR ve výši 3.429.624,--Kč a zároveň k navýšení příjmové rozpočtové položky Daň z hazardních her 65% ve výši 3.429.624,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 952/17 k uzavření Kupní smlouvy s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Kupní smlouvy na navigační (informační) systém " Kutná Hora dostupná všem" za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 906/2017 v celkové výši 3.429.624,- Kč, včetně DPH mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 953/17 k výslekdu PŘ "Provozování veřejných WC na autobusovém nádraží"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 15.11.2017 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Provozování veřejných WC na autobusovém nádraží v Kutné Hoře".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC na autobusovém nádraží v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na 1. místě vyhodnocení nabídek s panem Janem Tovarou, se sídlem Opletalova 174, 284 01 Kutná Hora, který nabídl nejnižší cenu ve výši 487 600,- Kč včetně DPH za roční provoz veřejných WC na autobusovém nádraží
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 954/17 k inf. zprávě plnění usnesení č. 826/17 - MVE PLUS výpovědi smluv
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pozastavení plnění usnesení č. 826/17 ze dne 18.10.2017 k návrhu výpovědi smluv společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav. 
 
 
Usnesení č. 955/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 21/17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 21/17, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 62.692,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky VO - opravy (mimo TS) ve výši 62.692,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 956/17 k uzavření Smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni - služebnosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni - služebnosti ve věci umístění stavby "Rezervní chráničky pro doplňkové osvětlení čtyř přechodů pro chodce v ul. Masarykova v Kutné Hoře" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a státní příspěvkovou organizací "Ředitelství silnic a dálnic ČR" se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 s tím, že jednorázová částka za zřízení práva služebnosti bude 2.436,94 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 957/17 k uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - EKOSTARMONT s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností EKOSTARMONT s.r.o., se sídlem Libušina 383, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 958/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "STP ČR z.s. - Sociální poradenství" ve výši 40.000,- Kč a z položky "Záchytná stanice Kolín" ve výši 5.000,- Kč na položku "Rezerva OSVZ" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.15
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 959/17 k odměňování manažerů pracovních skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora, a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2018.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 15.12.18


Usnesení č. 960/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 13.11.2017


Usnesení č. 961/17 k žádosti spolku Pospolitě o podporu projektu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost zapsaného spolku Pospolitě o podporu projektu s názvem Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře


Usnesení č. 962/17 k "Asistentům prevence kriminality 2018"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) účast Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2018"

b) spoluúčast města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy - položka 5169 prevence kriminality z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 963/17 k výběru dopravce k zajištění provozování městské autobusové dopravy
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2018.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 964/17 k návrhu veřejnoprávní smlouvy (Okresní hospodářská komora)
Rada města n e s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Kutná Hora a Okresní hospodářskou komorou Kutná Hora o poskytnutí dotace na činnost pro rok 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.17
 
  
 
Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 29. listopadu 2017

Nahoru