29. ledna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.ledna 2019

Usnesení č. 86/19 k uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ARRIVA)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 597/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 660 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim jako nájemcem s účinností od 1.3.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 15 000,00 Kč/rok + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19
 

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 29. ledna 2019

Nahoru