29. ledna 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.ledna 2008

Usnesení č. 39/08 k fin.prostředku z výtěžku VHP
Rada města s c h v a l u j e
účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2007, odváděné v roce 2008 ve výši 1.800.000,-Kč takto:
300.000,-Kč dětské hřiště
750.000,-Kč sportovním organizacím a klubům
750.000,- na veřejnou zeleň
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček ,Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 40/08 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2008 s uplatněním 100%ního zvýšení včas nezaplaceného (neodvedeného) místního poplatku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 41/08 k distribuci Kutnohor.listů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo č.MKH 1/2008 na zajištění tisku a distribuce Kutnohorských listů mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Lapáčkem - Lepor, Kutná hora na dobu určitou - 1 rok.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 42/08 k věcnému břemeni - Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č.KN 785/1 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory v majetku města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.91 ul.Ortenova v Kut né Hoře. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 43/08 k věcnému břemeni - Národního odboje čp. 60
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. KN 3774/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 60, Národního odboje v Ku tné Hoře. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 44/08 k věcnému břemeni pro Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. PK 546/2 (KN 414/1) v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle pro st avbu "Kutná Hora - Malín, Starokolínská, rek. MTS". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 45/08 k záměru na směnu pozemků v K.H. - m.Egidy
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č. 1252/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 119 m2 v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. PK 279/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 119 m2 ve vlastnictví manželů JUDr. Jana Egidy, a Ing. Aleny Egidy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 46/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - m. Batistovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Richarda a Drahomíry Batistových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 47/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - m. Kutílkovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Gustava a Ludmily Kutílkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 48/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - pí Procházková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/5 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Svatoslavy Procházkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 49/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - m. Filipovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jaroslava a Evy Filipových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 50/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - m.Dvořák, Maternová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/12, p.č. 2476/13 o celkové výměře 49 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jindřicha Dvořáka a Jaroslavy Maternové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 51/08 k vyvěšení záměru prodeje pozemku pod garáží - p. Kučera
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/14 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Josefa Kučery, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 52/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - pí Teplá
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/177 o výměře 118 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Dianě Teplé, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 53/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - pí Špačková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/178 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Danuši Špačkové, Kutná Hora, paní Markétě Lavické, Kutná Hora a panu Ing. arch. Bohdanu Špačkovi, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 54/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - p. Pajer
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/179 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Janu Pajerovi, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 55/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - m. Boháčovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/180 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bc. Rostislavu a Mgr. Janě Boháčovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 56/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - pí Štická
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/181 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Libuši Štické, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 57/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - pí Lengerová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3950/182 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Janě Lengerové, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 58/08 k demolici nemovitosti v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí objektu čp. 73 Masarykova ul. v Kutné Hoře na pozemku p.č. 2692 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 59/08 k VŘ M 4/07 na prodej nemovitosti v K.H. Čáslavská 1-3
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 4/07 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora bez vybrání vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/08 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 25.300.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 60/08 k věcnému břemeni v K.Hoře - Kouřimská ul.
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení č. 926/07 ze dne 30.10.2007.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 688/3 pro každého vlastníka pozemků p.č.689/1,2,3,4,5 a p.č. 688/7,8,9,10,11, vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 61/08 k uzavření sml.- Kamenná kašna
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce vnitřních prostorů Kamenné kašny v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Andrejem Némethem,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 62/08 k žádosti StartPeople s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem výlohy agentuře StartPeople s.r.o., se sídlem Komenského nám.683, Kutná Hora za účelem inzerce v objektu Palackého 379, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 63/08 k žádosti Oblastní charity K.H.
Rada města s o u h l a s í
s odložením splatnosti záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostorů v nemovitostech čp.1-3 Čáslavská ul., čp.28 Čáslavská ul., čp.168 Mazákova ul. a čp.611 Trebišovská ul., vše v Kutné Hoře, u nájemních smluv uzavřených mezi Městem Kutná Hora s e sídlem Havlíčkovo nám. Kutná Hora, a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora a to z 10.1.2008 na 31.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 64/08 k prominutí poplatku z prodlení (M.Sýkorová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Miloslavu Sýkorovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 310,00,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 65/08 k prodloužení poskytnutí přístřeší (A.Čurejová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp.71, ul.Táborská Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi, Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. Od 1.2.2008 do 31.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 66/08 k prodloužení náhradního ubytování (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp.609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.2.2008 do 30.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 67/08 k přidělení bytu v DPS (J.Balvín)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 29. 2. 2008, k bytu č. 8, ve 4. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře, jehož nájemcem je pan Josef Balvín,.

b) v souladu s čl. 13, odst. 1 "Pravidel o přidělování bytů do nájmu občanů" s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou č. 21, ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny v Kutné Hoře s panem Josefem Balvínem, trva le bytem Kutná Hora, Benešova 632. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1. 3. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 68/08 k uzavření nájemní smlouvy (M.Čuchalová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.6 v čp.652, ul.Puškinská, Kutná Hora, s paní Marcelou Čuchalovou,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určiou - 1 rok, s účinností od 1.2.2008, kdy nájemné k uvedenému bytu je ve výši 26,90,-Kč/m2 měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 69/08 k žádosti MUDr.Hany Plíškové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodateku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Hvlíčkovo nám.552, Kutná Hora a paní MUDr.Hanou Plíškovou, Suchdol , týkající se vyjmutí části movitého majetku (psací stroj a dvouplotýnkový vařič) a sn ížení nájemného o 576,00,-Kč/rok s účinností od 1.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 70/08 k VŘ č.SN 2/08 - Benešova 635
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č.SN 2/08 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti čp.635 Benešova ul. v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka příhlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.3.2008 v 11.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.03.08


Usnesení č. 71/08 k pronájmu místnosti polikliniky
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 15/08 o pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 30 v I. patře budovy polikliniky, Kouřimská 915, Kutná Hora:
Na 1. místě se umístila Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, K.H.
Na 2. místě se umístil Ing. Lukáš Jelínek,Kutná Hora
Na 3. místě se umístil pan Emil Skalka,Praha 4

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č.30 v 1.patře budovy polikliniky, v ul.Kouřimská čp.915 v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojt ěšská 237, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany s účinností od 15.2.2008, za roční nájemné ve výši 22.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 72/08 k dodatku č.2 - místnost poliliniky
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3.1.2006 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora spočívající ve vyjmutí nebytových prostor a vložení nových nebytových prostor týkajících se nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul. (poliklinika) dle označení v přiložených pláncích s účinností od 1.2.2008 s tím, že v ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna
b) s uzavřením dohody o ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.12.2007 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a agenturou ČTYŘLÍSTEK, soukromá agentura domácí péče, s.r.o. se sídlem Kouřimská 915, Kutná Hor a ke dni 31.1.2008.
c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - I.patro, dv. č. 117 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a agenturou ČTYŘLÍSTEK, soukromá agentura domácí péče, s.r.o. se sídlem Kouřimská 915, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 7.992, Kč s účinností od 1.2.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
d) s uzavřením dohody o ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.12.2007 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Petrem Loudou,Kutná Hora ke dni 31.1.2008.
e) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - přízemí, místnost dv. č. 5 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Loudou, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 25.358,- Kč s účinností od 1.2.2008 na dobu neurči tou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
f) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 21.12.2007 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou Kociánovou, Kutná Hora týkající se změny předmětu nájmu a to tak, že místnost č. dv. 31 v I. patře nemovitosti čp. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora se vyjímá a místnost č. dv. 2 v I. patře nemovitosti čp. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora se předává do užívání paní Lence Kociánové. Tyto změny nabývají učinnosti od 1.2.2008 jinak za stejných po dmínek.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 73/08 k prodloužení nájemní sml. (pí Podoláková)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smouvy na byt v čp.107, ul.Mincířská, Kutná Hora s paní Jaroslavou Podolákovou,na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.2.2008 do 29.2.2008 s tím, že pokud nebude uhrazena celková dlužná částka do 20.2.2008, ne bude již dále nájemní smlouva prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 74/08 k užívání náhradního ubytování (N. Zec)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování v bytových prostorech domu čp.599, ul.Uhelná, Kutná Hora paní Navenece Zec,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.2.2008 do 30.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 75/08 k prodloužení nájemní smlouvy (D.Pompová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou, na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.2.2008 do 31.3.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 76/08 k 2.variantě odbydlení - Čáslavská 1-3
Rada města I. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku zahájit jednání s nájemníky domu čp.1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře, manželi Josefem a Zdeňkou Polednovými, paní Jaroslavou Říhovou a panem Františkem Hemrlem ve věci odbydlení objektu, a následného postupu jejich řešení přidělením ji ného bytu.

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s návrhem č.2 rozpracované varianty odbydlení objektu čp.1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře

b) pověřit odbor investic přípravou studií nástavby objektu čp.611, ul.Trebišovská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 77/08 k odprodeji byt.jednotek - Nádražní 307
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu č.p. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 2712/1 a p.č.2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 30.11.2005

1)byt. jednotka č.307/2, p. Jiří Němec, kupní cena ve výši 166.013,- Kč
2)byt. jednotka č.307/3, manželé Drahuše a Jan Záhrobští, kupní cena ve výši 161.422,- Kč
3)byt. jednotka č.307/4, pí Jaroslava Nesládková, kupní cena ve výši 67.888,- Kč
4)byt. jednotka č.307/5, manželé Monika a Ivo Šalátkovi, kupní cena ve výši 134.660,- Kč
5)byt. jednotka č.307/6, p. Ladislav Holý, kupní cena ve výši 162.574,- Kč
6)byt .jednotka č.307/7, pí Jana Petrová, kupní cena ve výši 84.786,- Kč
7)byt. jednotka č.307/8, manželé Jana a Radim Štantejští, kupní cena ve výši 141.353,- Kč
8)byt .jednotka č.307/9, p. Daniel Štrobl, kupní cena ve výši 166.163,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 78/08 k vyhodnocení VŘ č.SN 20/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č.101 v domě čp. 178 v ul. Opletalova (stav. p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 3/08 na prodej volného městského nebytového prostoru č.101 v domě čp. 178 ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle „P rohlášení vlastníka“ ze dne 7.11.2005, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 “Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech“.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17.3. 2008 v 16.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.04.08


Usnesení č. 79/08 k vyhodnocení VŘ č.SN/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 21/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 v ul. Šandova (stav. p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 4/08 na prodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 ul. Šandova, včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle „Prohlášení vlastníka“ ze dne 6.1.2005, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 “Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech“.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 19.3. 2008 v 16.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.04.08


Usnesení č. 80/08 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2008 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2008 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků o míru inflace v roce 2007 u nájemců, kde roční nájemné je nižší než 500,-Kč

II. s i v y h r a z u j e p r á v o
v roce 2009 rozhodnout, zda nájemné u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků na období od 1.1.2009 bude zvýšeno o míru inflace v letech 2006, 2007 i 2008 kumulovaně.

III. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2009 sdělení o míře inflace za rok 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 81/08 k žádosti p.Kounického
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.6 k nájemní smlouvě uzavřené 13.3.2000 o nájmu nebytových prostorů v čp.590 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora panem Františkem Kounickým,Kutná Hora spočívající ve změ ně osoby nájemce. Přistupující Manuela Pěgřímková,Kutná Hora převezme všechny práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a dosavadní nájemce František Kounický,Kutná Hora převezme ručitelský závazek za plnění veškerých závazků a povinností vyplývaj ících pro nájemce z této smlouvy, a to závazků a povinností, které vzniknou v budoucnu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.08


Usnesení č. 82/08 k uzavř.dodatku - ProCafé
Rada města n e s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č.5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp. 167 Zámecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ProCafé CZ s.r.o. se sídlem Benešova 754, Kolín s tím že společnost ProCafé provede opravu objektu čp. 167 Zámecká, Kutná Hora spočívající v provedení nových omítek na štítových stranách včetně výměny klempířských prvků

b) s umořováním skutečně vynaložených nákladů na opravu čp. 167 Zámecká ul. Kutná Hora oproti nájemnému, max. však do výše 217.000,00 Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 83/08 k žádosti GFJ - ukončení NS, sml.o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 17.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Galerii Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, týkající se užívání nebytových prostor v objektu Palackého nám. 377, Kutná Hora dohodou ke dni 29.2.2008.
b) s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 17.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Galerii Felixe Jeneweina Města Kutné Hory týkající se užívání nebytových prostor v objektu Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora dohodou ke dni 29.2.2008.
d) s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory ve II. patře objektu Palackého nám. 377 Kutná Hora (depozitář č.7 a č.8) mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Galerii Felixe Jeneweina Města Kutné Hory s účinností od 1.3.2008.
e) s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v I. patře objektu Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora (výstavní prostory
č. 1- 4, arkády a kancelář č. 20) mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Galerii Felixe Jeneweina Města Kutné Hory s účinností od 1.3.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 84/08 k pronájmu kanceláře - Palackého nám. (Průvodcovská služba)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem kanceláře č.2 v I.patře objektu Palackého nám.377, Kutná Hora dle žádosti Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.02.08


Usnesení č. 85/08 k likvidaci telefonní ústředny (nákup nové) - nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s likvidací telefonní ústředny UK 11/400 (analogový typ), nacházející se v prostorách Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 44/10 ze dne 19.1.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 86/08 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (ZŠ Žižkov)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Žižkov se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora, za účelem uspořádání "Pohádkové Barbory" ve dnech 30. a 31.května 2008. Samotná akce proběhne po oba dny v době od 7:30 do 14:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.08


Usnesení č. 87/08 k dodatku k nájemní sml. - pí Stibůrková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě podepsané 22.2.1994 na část pozemku p.č.688/3 v k.ú.Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Bohumilem Hřídelem,Kutná Hora, který se týká přechodu nájemního vztahu na dě dice - za zemřelého pana Bohumila Hřídela,Kutná Hora, bude nájemcem jeho dcera Zuzana Stibůrková,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 88/08 k pronájmu pozemku pí Vackové
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem pozemku pč.4820/2 (270m2) v k.ú.Kutná Hora na dobu neurčitou paní Martě Vackové,Kutná Hora, za účelem provozování zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 89/08 k dodatku č.1 ke sml.o pronájmu - VOŠ SPŠ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu parcely č.3469/9 v k.ú.K.Hora, uzavřené dne 17.10.2005 mezi Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky se sídlem Masarykova 197, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora, kterým se platnost této nájemní smlouvy prodlužuje do 30.září 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 90/08 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (J.Horký)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Jaromíru Horkému,za účelem konání festivalu rockové hudby od 9.8. do 10.8.2008. Samotná akce proběhne v sobotu 9.8. od 15:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.08.08


Usnesení č. 91/08 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (KH Kocábka)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Ing.Zdeňku Lebedovi,Kutná Hora, za účelem uspořádání 25.ročníku Kutnnohorské kocábky ve dnech 15. a 16.srpna 2008. Samotná akce proběhne po oba dny v době od 14:00 do 24:00 hod včetně zajištění úklidu. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.08.08


Usnesení č. 92/08 k dodatku - údržba parku (Zd. Horák)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem", uzavřené dne 7.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem,Kutná Hora, kterým se mění výše úhr ady za provádění prací dle smlouvy v roce 2008.

II. s o u h l a s í
s navýšením roční platby za plnění zakázky "Správa a údržba parku pod Vlašským dvorem", v souladu se smlouvou uzavřenou dne 7.1.2005 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem zdeňkem Horákem,, Kutná Hora, dle oficiální míry inflace z a rok 2006 (o 2,5%) a rok 2007 (2,8%), celkem tedy o částku 22 889,30,-Kč vč.DPH.

Zrušeno usnesením č. 394/08 ze dne 22.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 93/08 k vybudování zvířecího hřbitova - o.s.Denemark
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený záměr vybudování hřbitova pro domácí zvířata.

II. u k l á d á
odboru správy majetku vytypovat vhodnější parcelu pro vybudování výše uvedeného záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 94/08 k dopisu p.Adámka
Rada města I. n e s o u h l a s í
s pronájmem veřejného prostranství - chodníku v Zámecké ulici v Kutné Hoře - Sedlci v blízkosti areálu Kostnice za účelem stánkového prodeje.

II. b e r e n a v ě d o m í
předloženou odpověď na dopis pana Josefa Adámka, Poděbrady, ze dne 17.12.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 95/08 k žádosti o dotaci
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP na zajištění akce "Zlepšení tepelně technických vlastností Základní školy Jana Palacha a Mateřské školy Benešova I. a II. v Kutné Hoře"

II. z p l n o m o c ň u j e
starostu, Ivo Šalátka, podáním předmětné žádosti a následně podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

III. b e r e n a v ě d o m í
úhradu částky 297 500,-Kč z rozpočtu odboru investic za přípravné práce a zpracování projektové dokumentace na "Zlepšení tepelně technických vlastností základní školy Jana Palacha a mateřské školy Benešova I. a II. v Kutné Hoře". Tato dokumentace je nezb ytnou přílohou žádosti o dotaci ze SFŽP.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 96/08 k rozpoč.opatření OSM 2-13/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.2/08, kterým se zřizuje výdajová položka zajištění provozu polikliniky čp. 915 v celkovém objemu 240.000,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.3/08, kterým se zřizuje výdajová položka prodej, pronájem nemocnice ve výši 47.600,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.4/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu úhrady faktur za dodávku a montáž digitálních indikátorů topných nákladů typu TTO včetně naprogramování ve výši 52.170,-- Kč, a to na úkor položky byty služby - viz b od č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.5/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu úhrady faktury za nákup přímotopného panelu na WC v Zámecké ulici ve výši 2.370,-- Kč, a to na úkor položky nebyty materiál - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 6/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu úhrady úklidu kontejnerových stání ve výši 195.000,--Kč, a to na úkor položky komunální odpad svoz - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.7/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu odkoupení vestavěné kuchyňské linky v bytě č.17 v Masarykově ulici čp.343 ve výši 41.000,-- Kč, a to na úkor položky byty služby - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.8/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu úhrady projektu DSŘ elektro na akci Kutná Hora, Pod Barborou, Veřejné osvětlení a osvětlení hradeb chrámu ve výši 7.200,-- Kč, a to na úkor položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č.9/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu posílení rozpočtové položky náhradní ubytování neplatičů ve výši 48.000,-- Kč, a to na úkor položky byty posudky - viz bod č.8 důvodové zprávy.

ch) předložený návrh OSM č.10/08, kterým dochází k přerozdělení finančních prostředků z položky ekologická výchova školy ve výši 10.000,-- Kč, a to rovným dílem mezi čtyři ZŠ v Kutné Hoře (ZŠ Kamenná stezka, ZŠ TGM, ZŠ J.Palacha a ZŠ Žižkov) - viz bod č.9 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č.11/08, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z důvodů úhrady zálohy na plyn pro TJ Sokol Kutná Hora ve výši 10.000,-- Kč, a to na úkor položky plyn nebytové prostory - viz bod č.10 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

III.d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.12/08, kterým se zřizuje nová příjmová položka příjem z likvidace expanzní nádrže z VS 12 - ZŠ J.Palacha (železný šrot) v částce 1.010,-- Kč a v téže částce se navýší výdajová položka Tebis opravy - viz bod č.11 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.13/08, kterým se z důvodu změny smluvních vztahů s Galerií F.Jeneweina snižují příjmové položky nájem nebyty o částku 160.000,-- Kč a služby nebyty o částku 50.000,--Kč, dále se navýší výdajová položka plyn nebyty o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položek nebyty opravy ( 160.000,--Kč) a Vlašský dvůr opravy (100.000,--Kč) - viz bod č.12 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 97/08 k nákupu kogeneračních jednotek
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 990/07 a 1106/07 o nákupu kogeneračních jednotek

II. s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na dodávku jedné nové kogenerační jednotky o výkonu 400 kW pro kotelnu Šipší včetně montáže.

Zodpovídá: Ing. Janál termín 29.2.2008

III.d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
1) zrušit usnesení 217/07 o nákupu kogeneračních jednotek
2) souhlasit se zakoupením jedné nové kogenerační jednotky o výkonu 400 kW a
se zabudováním této na kotelně Šipší.
3) souhlasit s rozpočtovým opatřením
a) vrácení investičního příspěvku 6,3 mil Kč z TEBISu na účet města
b) se zřízením nové položky kogenerační jednotka Šipší ve výši 8 mil. Kč
c) s přesunem 1,7 mil Kč z položky "Podíly k dotacím obecně" na položku
"Kogenerační jednotka Šipší"
Zodpovídá : Zahradníček,Hnátková,Janál      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 98/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze
dne 9.ledna 2009.
b) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity města ze dne
16.1.2008
c) zápisy z jednání komise státní památkové péče
d) zápis z komise pro TV a sport ze dne 12.12.2007
e) zápis z komise pro školství ze dne 17.12. a 21.1.2008.
Usnesení č. 99/08 k o.s. Tábory s Lelkem, o.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit stanovy občanského sdružení Tábory s Lelkem, o.s. v předloženém
znění a souhlasit s podáním návrhu na registraci tohoto sdružení.

b) souhlasit se zmocněním Mgr.Ondřeje Seiferta, vedoucího odboru památkové
péče, kultury, školství a tělovýchovy k zastupování Města Kutná Hora v
orgánech občanského sdružení Tábory s Lelkem, o.s.
Zodpovídá : Ing. R.Kožený      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 100/08 k určení zástupce ZM pro pořízení změn ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změn č. 11, 13, 15 a 16 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 101/08 k zastavení prací na pořízení změny ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora území vymezeném pozemkem parcelní číslo 4033/12 v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odstavec 5, zák. č. 183/2006 Sb.v současném platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 102/08 k zápisu poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu pro rozvojové aktivity ze dne 7.1.2008.
Poradní orgán doporučuje:
a) výstavbu nové Městské knihovny
b) zadat jednoduchou objemovou studii zástavby nové Městské knihovny
c) zadat zástavbovou studii lokality celého autobusového nádraží včetně
DPS
d) zabývat se využitím stávajícího objetku knihovny (ponechat objekt pro
veřejné služby)
Zodpovídá : Ing. Benada, místostarosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 103/08 k pořízení změny č. 17 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 17 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 54 a 59 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 104/08 k pořízení změny č. 18 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 18 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 761/9 a 761/64 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 105/08 k rekonstrukci střechy MŠ Benešova ul.
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu - přesun prostředků z položky "Rekonstrukce hřiště Průmyslovák" školskému odboru pro řešení havarijního stavu střechy Mateřská škola Benešova ulice 149, Kutná Hora ve výši 550.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 106/08 k rekonstr. vytápění objektu Vl. dvůr - prac.skupina k vyhodnocení
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů pracovní skupiny zadavatelem k vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce vytápění objektu Vlašský dvůr (zhotovení projektové dokumentace + vlastní realizace), ve složení:
1. Ing. Jiří Janál (vedoucí odboru investic)
2. Jan Trávníček DiS. (referent odboru investic)
3. prof. Ing. Karel Kabele CSc.(vedoucí katedry Tech. budov, ČVUT Praha)
4. Bc. Vladimír Rudolf (vedoucí odd. vnitřní správy)
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 04.02.08


Usnesení č. 107/08 k provedení změny zápisu do rejstříku škol a škol. zařízení
Rada města v y j a d ř u j e
kladné stanovisko k žádosti Základní školy a Praktické školy Kutná Hora, Na Náměti 417, Kutná Hora o provedení změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 108/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 2 - vytvoření nové položky na dokončení akce "Socha sv. Václava a okolí" ve výši 400.000,- Kč na úkor položky "Vladislavova čp. 376 (ZUŠ) - fasáda I. etapa" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 2.


Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing. Zahradníček      Termín : 05.02.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 29. ledna 2008

Nahoru