29. května 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.května 2019

Usnesení č. 410/19 k výsledku VŘ - dodávka hlasovacího systému
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 20. 5. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Hlasovací systém pro zastupitele města Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Hlasovací systém pro zastupitele města Kutná Hora" s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou a to Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora, IČO: 16536673 za cenu 739 867,00 Kč bez DPH a 895 239,00 Kč včetně DPH.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v bodu II.
Zodpovídá : Ing. L. Čermák      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 411/19 k zápisu komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 28. 2. 2019.


Usnesení č. 412/19 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 21. 5. 2019.


Usnesení č. 413/19 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2018
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2018.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2018.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 414/19 k žádosti o finanční příspěvek na akci 9-vítkové roky
Rada města n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace VOŠ, SPŠ a JŠ mimo dotační systém Města Kutné Hory na akci "Připomínáme si 9-vítkové roky" na základě předložené žádosti ředitele školy Ing. Josefa Tremla.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 415/19 k souhlasu s využitím sportoviště - areál Olympia Kutná Hora (ČR - HZS)
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným využitím sportoviště - areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora, konkrétně pozemku parc.č. 3957/41 v k.ú. Kutná Hora, vč. části budovy na něm stojícím, pro ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, za účelem konání hasičské akce - Krajské soutěže v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů 2019 ve dnech 15.6.2019 až 16.6.2019 s tím, že uživatel uhradí náklady za spotřebovanou el. energii.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.06.19


Usnesení č. 416/19 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Pekárková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky pachtovného za období od 1.6.2019 do 31.12.2019 spojené s uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 672/1 o výměře 233 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Janou Pekárkovou Kutná Hora jako pachtýřem. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červen 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 417/19 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Sedlec (p. Kohoutek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 638/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 418/19 k záměru na propachtování časti pozemku v k.ú. KH (pí Nosová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1768/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.06.19


Usnesení č. 419/19 k žádosti o pronájem části pozemku v k.ú. KH(pí Mocová,Pinnoy)
Rada města n e s o u h l a s í
se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 184 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 420/19 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu dle žádosti paní Zdeňky Kutčákové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červen 2019.

b) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu dle žádosti pana Eduarda Macha, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem květen 2019.

c) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu dle žádosti paní Marie Kobylarzové, , Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červenec 2019.

d) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu dle žádosti manželů Klovrzových, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červen 2019.

e) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu č. 1, Benešova 638 v Kutné Hoře dle žádosti Města Kutná Hora z pozice opatrovníka Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem srpen 2019.

f) uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2018 spojené s užíváním bytu dle žádosti manželů Koriťákových, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem srpen 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 421/19 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu s panem MUDr. Stanislavem Kryvoruchkem dohodou ke dni 31. 5. 2019.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní Bc. Romanou Moučkovou, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 6. 2019 se stanovením nájemného ve výši 1.718,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 422/19 k uzavření sml. o výpůjčce - Nádražní 211, KH (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XIX. Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora na dobu určitou od 1.7. do 14.7.2019 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.19


Usnesení č. 423/19 k uzavření sml. o výpůjčce - Kvapilova 979, KH (Oblastní charita)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 5 místností v objektu č.p. 979, Kvapilova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3463/8 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora, jako vypůjčitelem, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem skladování zařízení a vybavení potřebné pro poskytování sociálních služeb, zdravotnické, kompenzační a rehabilitační pomůcky, materiální a potravinová pomoc pro uživatele služeb a jiný materiál.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 424/19 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 30 k pojistné smlouvě č. 7720510710 o pojištění hospodářských rizik uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkající se přidání nových položek k pojištění - dětské dopravní hřiště Dominik, trafostanice Dolní ul., ohradní zdi Na Valech a v parku U Tří pávů, 2 kříže, kolumbárium a pohledová zeď na hřbitově Všech Svatých, vybavení smuteční síně, garáž a kolna u Zelenkovy vily, oplocení Čížkovy skály, garáž u nádraží Kutná Hora - město, fontána před Vlašským dvorem a prodejní stánky a dále zrušení pojištění po odprodeji budovy Čáslavská 1-3 a změny v pojištění dětských hřišť.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 425/19 k žádosti p. Holuba (Kaňk 1)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí nákladů ve výši 50 % za el. energii vyplývající z vyúčtování služeb za rok 2018 z částky 13.871,19 Kč nájemci nebytového prostoru v č.p. 1, Kaňk, Kutná Hora panu Mgr. Vítu Holubovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 426/19 k žádosti o výpůjčku nebyt. prostor v areálu sport. stadionu Olympia
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor (3 místnosti) v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 3957/41 a dvou plechových garáží, které jsou součástí pozemku p.č. 3957/5 vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.06.19


Usnesení č. 427/19 k poptávce na "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci ZS"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:
"Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise                         náhradník člena komise
1 Mgr.,Bc. Vít Šnajdr           Ing. Josef Viktora, Mgr.,Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Ota Morawski           Pavel Procházka
3. Ing. Luboš Machek         Jana Řeřábková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.06.19


Usnesení č. 428/19 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 27. 5. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Věrou Veselou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Radkou Barešovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Buriánkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Zítovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 429/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/19 na pronájem bytu (ul. U Lesa)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 14/19 na pronájem bytu , v ul. U Lesa v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. U Lesa v Kutné Hoře s paní Zuzanou Markovou, , za nájemné ve výši 2.648,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 430/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/19 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/19 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Janou Vejlovou, , za nájemné ve výši 3.976,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 15/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 431/19 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 13. 5. 2019


Usnesení č. 432/19 k záměru na směnu pozemků v k.ú. Kutná Hora - cesta (p. Dospiva)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 4378/4 o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4378/9), část pozemku p.č. 4380/3 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4380/3 o výměře 1 m2 a díl "x" o výměře 4 m2), část pozemku p.č. 4381/4 o výměře 102 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "w"), část pozemku p.č. 4385/9 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "c"), část pozemku p.č. 4385/8 o výměře 150 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "i"), část pozemku p.č. 4389/2 o výměře 55 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "t"), část pozemku p.č. 4389/3 o výměře 108 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "n"), část pozemku p.č. 4389/4 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "g"), část pozemku p.č. 4389/5 o výměře 58 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4389/5 o výměře 31 m2 a pozemek p.č. 4389/8 o výměře 27 m2), část pozemku p.č. 4902 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4902/2), včetně všech součástí a
příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4380/1 o výměře 319 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "s"), část pozemku p.č. 4385/1 o výměře 10 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4385/11), část p.č. 4385/1 o výměře 8 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "b"), část pozemku p.č. 4385/10 o výměře 21 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "m"), část pozemku p.č. 4386 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4386/2), část pozemku p.č. 4389/1 o výměře 18 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "r"), pozemek p.č. 4389/6 o výměře 101 m2, část pozemku p.č. 4389/7 o výměře 47 m2 (dle GPL č. 3949-82/2019 díl "f"), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 433/19 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 4904 o výměře 2.196 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 434/19 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Hetlín (Lesy ČR, Lesní správa Kácov)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 224/2 o výměře 1.630 m2 a pozemek p.č. 224/4 o výměře 850 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 435/19 k záměru na prodej pozemků v k. ú. Perštejnec (p. Marcaník)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 66/3 o výměře 435 m2, p. č. 66/4 o výměře 277 m2, p. č. 66/5 o výměře 3 m2 a p. č. 66/6 o výměře 41 m2, vše
v k. ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.06.19


Usnesení č. 436/19 k ukončení VŘ - budova býv. ZŠ č.p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 1/19 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Malín z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : . .


Usnesení č. 437/19 k prodeji objektu veřejných WC v k.ú. Sedlec formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. neschválit prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec, IČ 46402101, se sídlem Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora - Sedlec.

II. schválit prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 438/19 k prodeji pozemků v k.ú. Hetlín (Obec Černíny)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 59 o výměře 1.360 m2 a části pozemku p.č. 249 o výměře cca 625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín obci Černíny, se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236039, za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 439/19 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Přeložka Kutná Hora - Za Biřictvím, č.p. 28, STL plynovodní přípojka, č. stavby 8800092904" na pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 440/19 k žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Kaňk (sanitární kontejner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí investiční dotace ve výši 75 000,- Kč na zakoupení sanitárního kontejneru.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 441/19 k účetní závěrce za rok 2018 zřízených PO škol a škol. zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
PO Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací, rozdělení do peněžních fondů organizace dle předložených návrhů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 442/19 k uplynutí šesti let výkonu práce na pracovních místech ředitelů škol
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
uplynutí šesti let výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací škol zřizovaných městem Kutná Hora:
Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora
PaedDr. Alena Kotrbová, Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora

II. u k l á d á
Městskému úřadu OPPŠK sdělit ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací škol zřizovaných městem Kutná Hora, že jim počíná běžet další šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele, a to následovně:
Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, dnem 1. 8. 2019
PaedDr. Alena Kotrbová, Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, dnem 1. 8. 2019
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.06.19


Usnesení č. 443/19 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 20.5.2019


Usnesení č. 444/19 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 2.5.2019


Usnesení č. 445/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 320 000,00 Kč na částečné finanční zajištění opravy sociálního zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 446/19 k přijetí věcného daru PO Základní škola T. G. M.
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora od Spolku přátel kutnohorské průmyslovky, Masarykova 197/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora. Celková hodnota daru činí 15 708,00 Kč, jedná se o 21 kusů stavebnic pro výuku informatiky.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.06.19


Usnesení č. 447/19 ke jmenování člena redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1. 6. 2019 pana Josefa Stanislava Tremla členem redakce Kutnohorských listů
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.06.19


Usnesení č. 448/19 ke změnám textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na doplnění a změny textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora. Doplnění a změny textu jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora, s účinností od 1.7.2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 449/19 k účetní závěrce za rok 2018 zřízených PO v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací, dle předložených návrhů
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 450/19 k inf. zprávě o průběhu administrace Veřejné zakázky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu administrace Veřejné zakázky

II. s c h v a l u j e
zahájení zadávacího řízení podle ZOZVZ směřující k výběru nejvhodnějšího dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na rok 2020 zadávanou v otevřeném řízení s e-aukcí společností QCM, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 451/19 k rozpočtovému opatření OI č. 03 - dotace Zateplení PD Benešova
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 03, kterým se snižují příjmy o částku 133 521,38 Kč na základě přijaté dotace na položce "Zateplení panelového domu Benešova ul. v Kutné Hoře" a současně dojde i k úpravě výdajů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.06.19


Usnesení č. 452/19 k zahájení zadávacího řízení na stavební práce (rekonstrukce ulic)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Roháčova Rudní a Uhelná Kutná Hora".

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH.

c) jako zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora výběrového řízení Ing. Josefa Bártu, Kutná Hora - Malín, za nabídnutou cenu 50.000,- Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
4. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. Jiří Janál odbor investic MÚ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 453/19 k uzavření dodatku sml."Revitalizace NKP Vl. dvůr - Revize elektro č.1"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.4 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -51 312,15 Kč bez DPH, tj - 62 087,70 Kč s DPH, čímž dojde ke snížení ceny.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek č. 4 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -51 312,15 Kč bez DPH, tj - 62 087,70 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 454/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 16. 5. 2019


Usnesení č. 455/19 k uzavření dodatku ke sml. o zajištění svozu odpadů a provozu SD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť se společností MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.06.19


Usnesení č. 456/19 k žádosti o dotaci
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 92 operačního programu Zaměstnanost na zpracování strategického plánu rozvoje obce koncepce Chytré město pasport městského majetku a procesního řízení.
Zodpovídá : Mgr.Doušová,místostarostka      Termín : 21.06.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 29. května 2019

Nahoru