29. května 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.května 2013

Usnesení č. 410/13 k víceúčel. kulturně sport. zařízení v Malíně - nové pracovní pozice
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2013 změnu organizační struktury Městského úřadu v Kutné Hoře, spočívající v rozšíření činnosti odboru správy majetku o agendu spočívající v zajištění provozu a údržby kulturně sportovního zařízení v Malíně.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.7.2013 celkový počet pracovních úvazků na MÚ Kutná Hora na 171.6 úvazků.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.06.13


Usnesení č. 411/13 k poskytnutí příspěvku na obnovu Mariánského sloupu v Praze
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím daru ve výši 28.000,-- Kč Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, Na Konvářce 2, 150 00 Praha 5 z rozpočtové rezervy Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 412/13 k odkoupení pozemků v KH od ČR - Oblastního podniku služeb,s.p. v likv.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4512/13 o výměře 43 m2, p.č. 4591/6 o výměře 558 m2 a p.č. 4591/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora od ČR - Oblastního podniku služeb s.p. Praha západ se sídlem v Roztokách u Prahy v likvidaci, Jungmannova 27, 252 63 Roztoky u Prahy za celkovou kupní cenu ve výši 267.840,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 622/13 ze dne 28. 8.2 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 413/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu knn) na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 414/13 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Pavlínou Filoušovou, Praha 4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 7. 2013, kdy nájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 415/13 k VŘ č. SN 15/13, a vyhlášení VŘ č. SN 24/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 15/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 ve 14..
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 416/13 prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové,na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 417/13 k záměru Města Kutná Hora - Puškinská č.p. 206, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 206 Puškinská ul. postavené na pozemku p.č. 2708/2, sklepu postaveném na pozemku p.č. 2708/1, části pozemku p.č. 2708/1 a části pozemku p.č. 2676 vše v k.ú. Kutná Hora v k.ú. Kutná Hor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 418/13 k zahájení poptávkového řízení na opravu a nátěr fasády kina
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava a nátěr fasády KINO - Havířská 403, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová
3. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 419/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Moniku Štaffovou,Kutná Hora ve výši 95% z částky 12 327,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Hanu Chalupovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 6 582,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 420/13 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 pro paní Marii Kalfiřtovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 9 491,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2.000,00 Kč počínaje měsícem červen 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 421/13 k uzavření darovací smlouvy - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (darující) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 - Smíchov (obdarovaný) týkající se darování originálu kamenné pamětní desky z památníku 40. výročí panování Františka Josefa I. u Jezuitské koleje.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 422/13 k ukončení VŘ č. SN 16/13 a vyhlášení VŘ č. SN 25/13 - Benešova 649
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 16/13 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/13 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 1.7.2013 ve 13.00 hod.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 423/13 k ukončení poptávky na opravu střechy Trebišovská 611, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava ploché střechy Trebišovská 611, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou UNITIP, spol. s r.o., Velké náměstí 162, Hradec Králové, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 424/13 k zahájení poptávky - venkovní hydroizolace Radnická 178
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Doplnění venkovní hydroizolace - archiv Radnická 178"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Jiří Janál 3. Pavel Procházka Jan Trávníček, DiS

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 425/13 ke zrušení nadlimitní VZ na provozování zimního stadionu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zrušení vyhlášeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře - 2", dle povinnosti ukládané ust.§ 84, odst. (1) písm. e) z důvodu podání pouze jedné nabídky.Usnesení č. 426/13 k zahájení poptávkového řízení - dovybavení Spolkového domu
Rada města I.s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup nábytku, doplňkového zařízení a montáž akustických panelů s názvem: "Dovybavení spolkového domu Lierova ul., čp. 146, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium:
nejnižší nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise (jejich náhradníků) pro výběr dodavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Franc
Mgr. Marie Ptáčková MgA. Kateřina Fillová
Ing. Jan Jäger Michala Špačková
Ing. Josef Bárta RNDr. Dagmar Civišová,CSc.
Ing. Ota Morawski Pavel Procházka

b) se zasláním písemné výzvy vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě k prokázání splnění jejich kvalifikace a podání nabídky na realizaci zakázky dle zadávacích podmínek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 427/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise dne 21. 5. 2013
b) zápis z 16. zasedání komise dopravní ze dne 22.5. 2013
c) zápis školské komise ze dne 6.5.2013
d) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 13.5.2013
e) zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 6. května 2013

II. j m e n u j e
pana Ing.Jaroslava Kropáčka, Kutná Hora, pana Michala Králika, Kutná Hora a pana Josefa Nováka, Kutná Hora do funkce člena komise pro městská sídliště

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 428/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 12/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 12/13 na pronájem bytu č. 22 o velikosti 2+kk (53,10 m2) v 5. podlaží domu čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. Kunášková Monika
Na 2. místě se umístila p. Kučerová Zdeňka
Na 3. místě se umístila p. Fialová Radka

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 22 o velikosti 2+kk (53,10 m2) v 5. podlaží domu čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Monikou Kunáškovou, za nájemné ve výši 2.392,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 12/13.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 429/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 13/13 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 (54,84 m2) ve 2. podlaží domu čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila p. Raková Miroslava
Na 2. místě se umístil p. Nikolov Nikolay

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (54,84 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Miroslavou Rakovou, za nájemné ve výši 1.475,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 13/13.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 430/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 14/13 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,43 m2) ve 4. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře.
Na 1. místě se umístila p. Littmanová Romana
Na 2. místě se umístila p. Matějovská Zdeňka
Na 3. místě se umístil p. Dorosh Vasyl

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 4+1 (100,43 m2) ve 4. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Romanou a Jakubem Littmanovými, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.519,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/13.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 431/13 k VŘ č. SN 18/13, a vyhlášení VŘ č. SN 27/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 18/13 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/13 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 16.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 432/13 k VŘ č. SN 17/13, a vyhlášení VŘ č. SN 26/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/13 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/13 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 15.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 433/13 k ukončení poptávky na úklidové práce bytové domy a ubytovny
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění úklidových prací v bytových domech a v ubytovnách Města Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Agentura VARIA s.r.o., Hůrka 1789, Bílé Předměstí, která se umístila na prvním místě.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 434/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 435/13 k ukončení poptávky na rekonstrukci ÚT Šultysova 154-155
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce ústředního topení s výstavbou nové kotelny, Šultysova 154-155, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATOS s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 436/13 k malým grantům - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.5.2013 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v III. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.06.13


Usnesení č. 437/13 k malým grantům - oblast sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro III.čtvrtletí r. 2013 - podaných do 15.5.2013.Usnesení č. 438/13 k jmenování ředitele(ky) ZŠ TGM
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 20.5.2013 paní Mgr. et Bc. Zdenku Mačinovou, Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2013 na období 6 let do 31.7.2019.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Mgr. et Bc. Zdenky Mačinové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora, paní Mgr. et Bc. Zdence Mačinové s účinností od 1. 8.2013 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.06.13


Usnesení č. 439/13 k jmenování ředitele(ky) ZŠ Žižkov
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 20.5.2013, paní PaedDr. Alenu Kotrbovou, Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2013 na období 6 let do 31.7.2019.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní PaedDr. Aleny Kotrbové, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, paní PaedDr. Aleně Kotrbové s účinností od 1. 8.2013 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.06.13


Usnesení č. 440/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 3 - SRP 2867
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 3 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výši 41.213 Kč na odstranění havárie školního serveru a obnovení školního síťového operačního systému dle důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček, Mgr. O.Seifert Termín: 7.6.2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 441/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 442/13 k rekonstrukci ulice U Beránky
Rada města I.s c h v a l u j e
Zadání a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci ulice U Beránky s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o. za cenu 1.737.447,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat, odsouhlasit a uzavřít s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 31.8. 2013.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 443/13 ke snížení energetické náročnosti budov MŠ 17.listopadu v K.Hoře
Rada města s c h v a l u j e
zadání zpracování Energetického Auditu, Projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti (zateplení), kompletní administrace žádostí o dotaci z OPŽP společnosti Energy Benefit Centre, a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 za cenu 175.450,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 444/13 k regeneraci sídl. Šipší 1B etapa - poptávka prováděcí dokumetace
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledky poptávkového řízení na zhotovitele dokumentace provedení stavby "Regenerace panelového sídliště Šipší Kutná Hora - 1.B etapa".
Nejnižší nabídkovou cenu ve výši 76.230,-Kč vč DPH, která byla jediným kriteriem pro výběr zhotovitele, předložila společnost Stavební kancelář - Ing.Roman Krásný, Úvaly

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace provedení stavby "Regenerace panelového sídliště Šipší Kutná Hora - 1.B etapa" s firmou Stavební kancelář - Ing.Roman Krásný, Úvaly, na základě výsledku poptávkového řízení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.13


Usnesení č. 445/13 k poptávkovému řízení na IG průzkum - Azylový dům pro matky s dětmi
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledky poptávkového řízení na provedení inženýrsko geologického průzkumu pro stavbu Azylového domu pro matky s dětmi v Kutné Hoře.
Nejnižší nabídkovou cenu ve výši 116.780,-Kč vč DPH, která byla jediným kriteriem pro výběr dodavatele, předložila společnost Blanka Dragounová - D - inženýring, Dobříš

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na provedení inženýrsko geologického průzkumu pro stavbu Azylového domu pro matky s dětmi v Kutné Hoře s firmou Blanka Dragounová - D - inženýring, Dobříš, na základě výsledku poptávkového řízení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.13


Usnesení č. 446/13 k výsledku zadáv. řízení PD a AD Azylový dům, Centrum soc. služeb
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby názvem: " Projektové dokumentace a autorský dozor-Azylový dům Kutná Hora a Projektové dokumentace a autorský dozor-Centrum sociálních služeb Kutná Hora " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.5.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro 1. část veřejné zakázky s názvem: "Projektové dokumentace a autorský dozor-Azylový dům Kutná Hora" nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Ing. arch Martin Jirovský,390 01 Tábor IČ: 625 49 201 a , pro 2. část veřejné zakázky s názvem: "Projektové dokumentace a autorský dozor-Centrum sociálních služeb Kutná Hora" nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Ing. arch Martin Jirovský, 390 01 Tábor IČ: 625 49 201.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na 1. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Ing. arch Martin Jirovský, 390 01 Tábor IČ: 625 49 201 za cenu 485 210,00 Kč včetně DPH a s uzavřením smlouvy o dílo na 2. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Ing. arch Martin Jirovský,390 01 Tábor IČ: 625 49 201 za cenu 131.890,00 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 447/13 k dodatku ke sml. o dílo na rekonstr. komunikace Prokopa Holého
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci " Rekonstrukce komunikace Prokopa Holého " dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 448/13 k příspěv. programu (granty) soc. oblast - malé projekty rok 2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.5.2013 v sociální oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 449/13 k poskytnutí finančního příspěvku - KH Tour
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000,-Kč pro o. s. KH TOUR Kutná Hora na pořádání cyklistických závodů.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 07.06.13


Usnesení č. 450/13 k poskytnutí finančního příspěvku - KH Tour
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000,-Kč pro o. s. KH TOUR Kutná Hora na pořádání cyklistických závodů.

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 07.06.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 29. května 2013

Nahoru