29. května 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.května 2006

Usnesení č. 495/06 k podmínkám uzavření budoucí smlouvy o nájmu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o nájmu, zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení p odle § 269, odst. 2 obchodního zákoníku mezi Městem Kutná Hora a Středočeskou plynárenskou, a.s. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 496/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro sportovně rekreač ní areál Klimeška. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 497/06 k příspěvku na kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.05.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 29. května 2006

Nahoru