29. dubna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.dubna 2015

Usnesení č. 400/15 k OZV č. 3/2015 o stanovení doby nočního klidu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku Města Kutné Hory číslo 3/2015 o stanovení doby nočního klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 401/15 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost Rady města ze dne 21. 4. 2015


Usnesení č. 402/15 ke zplnomocnění k jednání se spol. ARRIVA Východní Čechy a.s.
Rada města z p l n o m o c ň u j e
pana Radima Fedoroviče, člena Rady města Kutná Hora jednáním se společností Arriva Východní Čechy a. s. IČ 25945408 se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim ve věci smluvních vztahů mezi Městem Kutná Hora a společností ARRIVA Východní Čechy a.s.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 403/15 ke změně v majetkové komisi
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Josefa Krause na funkci člena majetkové komise z důvodu pracovního vytížení.


Usnesení č. 404/15 k rozpočtovému opatření EKO č. 8
Rada města I . s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí účelového daru na financování Setkání se starosty v rámci projektu SMO ČR ve výši 5 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 405/15 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Ing. Filingerová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2546/1 o výměře 920 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ing. Miroslavě Filingerové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 406/15 k prodeji pozemků v k.ú. Neškaredice (Povodí Labe, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p.č. 185/98 o výměře 115 m2 a p.č. 196/9 o výměře 944 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Neškaredice Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 52.840,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 407/15 k záměru na změnu přílohy č. 1 nájemní smlouvy (MLaR)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit přílohu č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem dle přiložených tabulek.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 408/15 ke zrušení usnesení ZM - účast v dražbě (pozemky v ul. Na Kavkách)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit bod II. a III. svého usnesení č. 211/12 ze dne 23.10. 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 409/15 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20.4. 2015.


Usnesení č. 410/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Seifertovy sady, číslo stavby 7700072342" na pozemcích p.č. 3816/2, 3835, 3836/2, 3837/2, 3837/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 411/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Na Obci, číslo stavby 7700072346" na pozemcích p.č. 523/1, 525/1, 526, 527 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 412/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Masarykova, I. etapa, číslo stavby: 7700072011" na pozemcích p.č. 2547, 2551, 3659, 3864, 3868, 3869, 4512/2, 4512/3, 4512/4, 4512/5, 4512/6, 4512/8, 4512/9 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 350,- Kč/bm bez DPH (zahrada) a 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 413/15 k žádosti spolku Sparta Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, aby prostory v levé části objektu postaveného na pozemku p.č. 4122/3 v k.ú. Kutná Hora, bez č.p. v ulici Jana Palacha v Kutné Hoře byly upraveny jako zázemí pro hřiště s umělým trávníkem (šatny, sprchy, WC hráči, rozhodčí, WC pro veřejnost) a pro prodej občerstvení

II. u k l á d á
odboru správy majetku zajistit vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bez č.p. postaveného na pozemku p.č. 4122/3 v k.ú. Kutná Hora spočívající v úpravách prostor v levé části budovy jako zázemí pro hřiště s umělým trávníkem (šatny, sprchy, WC hráči, rozhodčí, WC pro veřejnost a pro prodej občerstvení) včetně opravy střechy, výměny oken, zateplení, fasády a úprav okolí předmětného objektu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.15
Zrušeno usnesením RM č. 252/17 ze dne 5. 4. 2017


Usnesení č. 414/15 k uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě - České dráhy a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 2, K Nádraží ul., Kutná Hora - Sedlec uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora (jako nájemce) a společností České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 (jako pronajímatelem) týkajícího se změny provedení stavebních oprav a úprav z 31.1.2015 na 30.4.2015Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 415/15 k žádosti pana Gabriela
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří a bývalé stáčírny, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Pavlem Gabrielem, Kutná Hora, IČ: 76459586 za účelem pořádání hudební akce RAMBAJS FEST ve dnech od 19. 6. 2015 do 21. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.15


Usnesení č. 416/15 k žádosti Ochotnického spolku Tyl v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře, IČ 46406921, se sídlem Kutná Hora, Masarykova 128 ve dnech 25.7.2015 - 26.7.2015 a 1.8.2015 - 2.8.2015 vždy v době od 17.00 hod. do 22.00 hod., za účelem uvedení divadelní hry "Poslední číše pana Mikuláše" s tím, že elektrická energie bude hrazena Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.07.15


Usnesení č. 417/15 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 16 v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Petr Calda, na dobu určitou 2 roky - tj. od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017 panu Tomáši Rybákovi, Písek, ve smyslu § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 418/15 k VŘ č. SN 10/15, a vyhlášení VŘ č. SN 17/15
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 10/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 6. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.15


Usnesení č. 419/15 k uzavření dodatku - Římskokatolická farnost - arciděkanství
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí (objekt Barborská 685 a 679) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí všech movitých věcí z předmětu nájmu a zrušení hrazení nájemného za movité věci, vše s účinností od 1.5.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 420/15 k žádosti Domu dětí a mládeže Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitých věcí - pozemku p.č. 442, jehož součástí je dům č.p. 32, Kremnická ul., Kutná Hora a pozemku p.č. 444/1 v k.ú. Kutná Hora pro Dům dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora na dobu určitou do 31.5.2017 pro účely mimoškolní činnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 421/15 ke stanovení výše plateb - ubytovna Vítězná 443
Rada města I. r u š í
k 31.5.2015 usnesení č. 578/13 týkající se plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora u smluv uzavíraných
od 1.6.2015 následovně:
a) užívání dvojbuňky:
nájem ………………… 1 500,00 Kč/měs./dvojbuňka
+ služby 1 osoba 1 240,00 Kč/měs.
2 osoby 2 480,00 Kč/měs.
3 osoby 3 720,00 Kč/měs.
4 osoby 4 960,00 Kč/měs.
5 osob 6 200,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč
b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce:
nájem …………………… 750,00 Kč/měs./pokoj
+ služby 1 osoba 1 240,00 Kč/měs.
2 osoby 2 480,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.15


Usnesení č. 422/15 ke stanovení výše plateb - ubytovna Trebišovská 609
Rada města I. r u š í
k 31.5.2015 usnesení č. 579/13 ke stanovení výše plateb na ubytovně v Trebišovské
ul. 609, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Trebišovská 609, Kutná Hora u smluv
uzavíraných od 1.6.2015 následovně:
a) jeden pokoj:
nájem …………… 1 000,00 Kč/ měs./pokoj
+ služby 1 osoba 1 240,00 Kč
2 osoby 2 480,00 Kč
vybavení ………… 200,00 Kč
b) dva pokoje:
nájem ………………… 1 500,00 Kč/měs./2 pokoje
+ služby 1 osoba 1 240,00 Kč
2 osoby 2 480,00 Kč
3 osoby 3 720,00 Kč
4 osoby 4 960,00 Kč
5 osob 6 200,00 Kč
vybavení ………………… 400,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.15


Usnesení č. 423/15 k vyvěšení záměru na pronájem - Radnická 178, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce jedné místnosti v přízemí vpravo v budově č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora za účelem zřízení a provozování dětského koutku pro o. s. Rodinné centrum Špalíček, IČ 26578221, se sídlem Jana Palacha 144, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 424/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 22. 4. 2015

2) o d v o l á v á
pana Mgr. Lukáše Pečenku z funkce člena bytové komise z důvodu opakované neúčasti na jednáních komise

3) s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Brigitou Příborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017
b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ivanou Hofnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017
c) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře s paní Radkou Fialovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017
d) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně města v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Jaroslavou Kučerovou,na dobu určitou 3 měsíce
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 425/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 11/15 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s panem Romanem Jílkem, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 11/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 426/15 ke kompenzaci nákladů - p.Březina, pí Březinová Seifertová
Rada města n e s o u h l a s í
s kompenzací nákladů za energie z důvodu zhoršené kvality bytu č. 1 v čp. 34, ul. Barborská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé Miloš Březina a Monika Březinová Seifertová.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 427/15 ke zbourání výrobní budovy a likvidaci technologie kotelny - cihelna
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit:
a) se zbouráním výrobní budovy (starých pecí) umístěné na pozemku p.č. 595/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory,
b) s likvidací technologie kotelny v budově na pozemku p.č. 597/9 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 428/15 k pronájmu části Sokolovny Malín
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - sálu č. I, II a sociálního zařízení v přízemí budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín včetně části pozemku p.č. 674 v k.ú. Malín paní Sofii Sticzayové pro účely zázemí Festivalu KŮRA v době od 7.5.2015 17:00 hodin do 10.5.2015 10:00 hodin za nájemné ve výši 4 000,-- Kč za celou dobu užívání.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.05.15


Usnesení č. 429/15 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č.2/2015 o veřejném pořádku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o veřejném pořádku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 430/15 k zápisu z jednání komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 4.jednání komise životního prostředí ze dne 13. 4. 2015.


Usnesení č. 431/15 k vyhodnocení VŘ č.TO 1/15 - "Pronájem reklamních ploch"
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. TO 1/15 na "Pronájem sloupů veřejného osvětlení, za účelem zřízení a provozování maloplošných reklam na sloupech veřejného osvětlení v Kutné Hoře",
na 1. místě se umístila společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
na 2. místě se umístila společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem 31 kusů sloupů veřejného osvětlení umístěných v ulici Kouřimská VO č.6, 11,15, v ulici Na Valech VO č. 31,49,34, v ulici Čs. legionářů VO č. 40,42, v ulici Benešova VO č. 18,25,35, v ulici Masarykova VO č. 46,48,52,58,62,68,72, v ulici Čáslavská VO č. 5,12,16, v ulici Hrnčířská VO č. 10,14,20,27,34, v ulici Vítězná VO č. 19,23,27,38,41, za účelem zřízení a provozování maloplošných reklam, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za celkové roční nájemné ve výši 15 500 Kč + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou od 1.6.2015, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.15


Usnesení č. 432/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.5-8/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 5/15, kterým se navyšuje výdajová položka IC HN - nájemné o částku 18.838,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.
b) předložený návrh OSM - OSN č. 6/15, kterým se navyšuje výdajová položka IC HN - teplo o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory teplo.
c) předložený návrh OSM - OSN č.7/15, kterým se navyšují výdajové položky
DPS - služby, revize o částku 50.000,-- Kč a DPS - opravy o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky Vocelova 613 - topení ve výši 100.000,-- Kč.
d) předložený návrh OSM - OSN č.8/15, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Radnická 178- rekonstrukce kotelny o částku 95.200,-- Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 433/15 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.9/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č.9/15, kterým se zřizuje nová výdajová položka čistění kanalizace ul. U Nadjezdu ve výši 70.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 434/15 k pověření vedení města k úkonům v průběhu zadávání veř.zakázek
Rada města n e s o u h l a s í
s úpravou č. 1 důvodové zprávy usnesení Rady města č. 224/15 ze dne 4. 3. 2015 k pověření starosty a místostarostů města k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek v uvedeném znění.

Zrušeno usnesením RM č. 720/15 ze dne 8. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 435/15 k zahájení zadávacího řízení - PD "Rekonstrukce víceúčel.hřiště J.Palacha"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Jana Palacha, Kutná Hora" dle důvodové zprávy
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Viktora Bc. Martin Starý
2. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
3. Ing. arch Martin Kremla Ing. Josef Bárta
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 436/15 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - "Obnova malé scény MTD"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č 1. ke smlouvě o dílo na akci "Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře " s dodavatelem Calipsum s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 909.073,88,-Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 15.6.2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 437/15 k rozpočtovým opatřením INV č.12-13
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Jez u Wagenknechtova mlýna" ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/parkoviště Uhelná" na položku "MŠ 17. listopadu" ve výši 686.227,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 438/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku 76.000,-Kč na kalendářní rok 2015 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 439/15 k rozpočtovému opatření SOC č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. č.OPLZZ-ZS824-912/2013 na realizaci projektu "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" ve výši 2.772.213,14 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 440/15 ke schválení výsledku VŘ - "Rozvoj služeb a podpora soc.integrace ..."
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení nabídek hodnotící komise zakázky malého rozsahu na služby v projektu "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" a s pořadím nabídek dle Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.4.2015. Jako nejvýhodnější nabídku pro zadavatele je, v souladu s článkem 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon") v programovém období 2007 - 2013 - verze 2.0., pro 1.část zakázky malého rozsahu s názvem : "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" nabídka uchazeče: Prostor-plus, o.p.s., pro 2.část zakázky malého rozsahu s názvem " Odborné sociální poradenství" nabídka uchazeče: Oblastní charita Kutná Hora.

b) s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 1.část výše uvedené zakázky malého rozsahu s dodavatelem Prostor-plus, o.p.s., Na Pustině 1068; 282 02 Kolín 2 IČ: 26594633 za cenu 428.500,- Kč včetně DPH, dále s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 2.část výše uvedené zakázky malého rozsahu s dodavatelem Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547 za cenu 664.060,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 441/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 20.4.2015


Usnesení č. 442/15 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městysem Suchdol na projednávání přestupků (a ponechat dosavadní stav), kdy Komise k projednávání přestupků vykonává tuto agendu za městys Suchdol na základě příslušného rozhodnutí krajského úřadu.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 443/15 k filmovému dokumentu "I love Kutná Hora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo a smlouvy licenční na výrobu audiovizuálního díla - II. dílu k dokumentárnímu seriálu s pracovním názvem "Máme rádi Kutnou Horu" s Mgr. Milanem Klímou.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 444/15 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 7. 4. 2015.


Usnesení č. 445/15 k informativní zprávě o realizaci propag.kampaně v Praze
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo "Realizace propagační kampaně v Praze" se společností Adjust Art, spol. s. r. o. viz důvodová zpráva

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu realizace outdoorové kampaně v Praze dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. H. Musílková      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 446/15 k zápisu z jednání rady spol.Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 8. dubna 2015

II. n e s c h v a l u j e
výplatu odměny za období I. čtvrtletí 2015 pro jednatelku společnosti dle návrhu dozorčí rady.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.05.15


Usnesení č. 447/15 ke změně ve vedení spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ: 25100513, se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,

I. o d v o l á v á
paní Ing. Ivanu Vopálkovou, Kutná Hora, z funkce jednatelky společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ: 25100513, se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, ke dni 30. dubna 2015

II. j m e n u j e
pana PaedDr. Roberta Lukáška, Kutná Hora do funkce jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ: 25100513, se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, ke dni 1. května 2015.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 29.04.15Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 29. dubna 2015

Nahoru