29. června 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.června 2005

Usnesení č. 584/05 k nájmu nemovitostí a movitých věcí společnosti SMM K.Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí areálu
nemocnice ve Vojtěšské ul. čp. 237 v Kutné Hoře společnosti Správa
majetku města Kutná Hora s.r.o.
b) s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu movitých věcí
sloužících k provozu nemocnice, umístěných v areálu nemocnice ve
Vojtěšské ul. čp. 237 v Kutné Hoře společnosti Správa majetku města
Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 585/05 ke změně zakladatelské listiny společnosti SMM K.Hora s.r.o.
Rada města r o z h o d l a
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125, odst.1 písm.d) Obchodního zákoníku o změně zakladatelské listiny společnosti Správa majetku města K utná Hora s.r.o. spočívající ve změně obchodní firmy, změně sídla a v rozšíření předmětu podnikání takto:
a) zakladatelská listina společnosti Správa majetku města Kutná Hora
s.r.o. se mění v článku druhém, jehož dosavadní text se vypouští
a nahrazuje se tímto textem : Obchodní firma společnosti zní NEMOCNICE
KUTNÁ HORA s.r.o.
b) zakladatelská listina společnosti Správa majetku města Kutná Hora
s.r.o. se mění v článku třetím, jehož dosavadní text se vypouští a
nahrazuje se tímto textem : Sídlem společnosti je Kutná Hora,
Vojtěšská čp. 237, PSČ 284 30.
c) mění se zakladatelská listina společnosti Správa majetku města Kutná
Hora s.r.o. v článku čtvrtém tak, že dosavadní text se doplňuje tímto
textem :
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- hostinská činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- nákládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provozování nestátního zdravotnického zařízení (v rozsahu rozhodnutí o
registraci nestátního zdravotnického zařízení ze dne 28.6.2005, které
vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor zdravotnictví pod čj.
3576/2005úZDR/811REG).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 586/05 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise konané dne 25. 5. 2005.
b) zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělvání dne 20. 6. 2005
c) zápis č. 21 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu dne 14.6.2005.

II. o d v o l á v á
Vladimíra Košárka z funkce člena Komise pro rozvoj turistického ruchu RM Kutná Hora pro opakovanou neomluvenou neúčast (dle Statutu komise).


Usnesení č. 587/05 k návrhu grantů - kultura
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení grantových prostředků pro oblast kultury pro 2. pololetí 2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 588/05 k pořádání akce "Kolo pro život"
Rada města I. s o u h l a s í
s pořádáním 3. ročníku Kutnohorské padesátky České spořitelny dne 27.8.2005 v Kutné Hoře.

II. s c h v a l u j e
- konání výše uvedené akce na území města a okolí v daném termínu a rozsahu
- spolupořadatelství města
- úhradu úklidových prací provedených Technickými službami K.Hora s.r.o.
- použití městského znaku na propozicích závodu (10.000 ks), internetových
stránkách závodu, oficiálním plakátu závodu (500 ks) a to po dobu příprav
a vlastního konání závodu
- trasy dle předloženého plánku trati
- vyslání zástupce města do organizačního výboru
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 589/05 k uzavření pracovní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s uzavřením předložené pracovní smlouvy mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a panem Ing. Karlem Malým na funkci jednatele - ředitele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. od 1.7.2 005 na dobu určitou do 31.12.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 590/05 k předání movitého majetku do správy PO ZŠ TGM
Rada města s c h v a l u j e
doplnění přílohy zřizovací listiny PO ZŠ TGM vymezující soubor movitého majetku svěřeného PO do správy o soubor movitého majetku haly BIOS dle inventurního seznamu a předávacího protokolu zpracovaného k 1.7.2005.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 591/05 k návrhu na prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Jaroslavu Krejčíkovou,
bytem Jana Zajíce 122,Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.472,-- Kč
b) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Věru Hynkovou,
bytem Čelakovského 388,Kutná Hora ve výši 50% z částky 22.910,-- Kč
c) s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Janu Zadinovou,
bytem 17.listopadu 105,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.895,-- Kč
d) s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Martina Ladýře,
bytem Okružní 2717,Roudnice nad Labem ve výši 18.753,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 592/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 21.140,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po panu Jiřím Radovi, posledně bytem Kollárova 589, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 593/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 20.000,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Marii Podané, posledně bytem Táborská čp. 71, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 594/05 k záměru na pronájem p.č. 2949/4 v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 2949/4 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 595/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Centru volného času Bilbo se sídlem Patočkova 79, Praha 6 za účelem pořádání mezinárodního projektu "Ve stopách starých mistrů" ve dnech 6.8. - 7.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.08.05


Usnesení č. 596/05 k žádosti TJ Sparta K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na využívání objektu občerstvení v areálu letního koupaliště mezi TJ Sparta Kutná Hora se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora a panem Romanem Mašínem,bytem Dobřeň 26,na dobu určitou do 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 597/05 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Prostor se sídlem Želivského 805, Kolín, za účelem pořádání hudební akce "Hudba bez drog" dne 1.10.2005 max. do 24,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 598/05 k pronájmu části pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Krbílkem,byt. Benešova 648,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za náj emné ve výši 2,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 599/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu č. 8 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+0, I.kategorie ve 3. podlaží domu čp. 401, ul. Školní, Kutná Hora paní Zdence Polomíkové,trvale bytem Řehákova 296/9,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 600/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 2+1, II.kategorie
v domě čp. 363, ul. Na Kavkách, Kutná Hora s manželi Vladimírem a
Alenou Pospíšilovými ke dni 31.7.2005.
b) s přidělením bytu č. 24 v domě s pečovatelskou službou o velikosti
2+1, I.kategorie ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora
manželům Vladimíru a Aleně Pospíšilovým,trvale bytem Na Kavkách
363,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 601/05 k poskytnutí ubytování v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora s panem Jakubem Stolínem,byt. Trebišovská 609,Kutná Hora na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 602/05 k poskytnutí ubytování v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s paní Monikou Janečkovou,trvale bytem Jungmannovo nám.473, Kutná Hora na dobu určitou 2 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 31.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 603/05 k poskytnutí ubytování v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s paní Ladislavou Markovou,trvale bytem Havlíčkovo nám.552,
Kutná Hora - ohlašovna na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.7.205 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 604/05 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 379/05 ze dne 4.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 605/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. r u š í
usnesení č. 490/05 ze dne 1.6.2005.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu venkovního bazénu včetně technologie a části pozemků p.č. 3337/1 a 3338 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sparta Kutná Hora se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora s úč inností od 30.7.2005 na dobu určitou do 31.3.2007, za roční nájemné ve výši 1.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.07.05


Usnesení č. 606/05 k zajištění domovnických prací
Rada města t r v á
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. na usnesení č. 549/05 ze dne 15.6.2005 týkajícího se zajištění domovnických prací a obsluhy kotlů v městských objektech.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 607/05 k převedení závazků a pohledávek
Rada města s o u h l a s í
s převedením závazků a pohledávek vůči ÚP VZP Kutná Hora od příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora na obchodní společnost Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. (od 1.7.2005 pod novým názvem Nemocnice Kutná Hora s.r.o.).
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 608/05 k převzetí závazků a pohledávek
Rada města s o u h l a s í
s převzetím závazků a pohledávek vůči ÚP VZP Kutná Hora od příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora na obchodní společnost Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. (od 1.7.2005 pod novým názvem Nemocnice Kutná Hora s.r.o.).
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 609/05 k návrhu na zrušení komise RM
Rada města r u š í
komisi pro NsAČ Kutná Hora ke dni 30.6.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 610/05 ke zhodnocení výsledků krizového vedení NsAČ Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zhodnocení výsledků restrukturalizace krizového vedení NsAČ Kutná Hora včetně výroční zprávy za rok 2004.


Usnesení č. 611/05 k 8. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 8. změny rozpočtu :
0,-- Kč v příjmové části rozpočtu
0,-- Kč ve financování a
0,-- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 612/05 k návrhu odměny řediteli NsAČ K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením mimořádné odměny řediteli NsAČ Kutná Hora Ing. Romanu Koženému dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 613/05 k návrhu odměny jednateli SMM K.Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o. v upravené výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 614/05 k provozu MŠ a ŠD v době prázdnin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 615/05 k rozdělení grantových prostředků - výchova a vzdělávání
Rada města s o u h l a s í
s předloženým rozdělením grantových prostředků na II. pololetí 2005 v oblasti výchovy a vzdělávání.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 616/05 k zániku věcného práva předkupního
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zánikem věcného práva předkupního dle čl. IV.,odst.4 kupní smlouvy ze dne 22.11.1999 na prodej nemovitosti čp. 247 s pozemky p.č. 2545 a p.č. 2546/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 617/05 k záměru na prodej částí pozemků v Poličanech
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej částí pozemků p.č. 77/1 a p.č. 129 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Poličany dle žádosti pana Petra Zemana,bytem Poličany 41 a sl. Miluše Hrabaňové,byt. Malešov 91.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 618/05 k záměru na prodej nemovitosti v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č.955, pozemku p.č. 955 a části pozemku p.č. 958/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 619/05 k zástavě na nemovitosti v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se složením ceny zástavy - ubytovny čp. 443 s pozemkem p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve prospěch zástavního věřitele, kterým je společnost Frenn Trading B.V. se sídlem Aarle, Rixtelseweg 14, 5707 GL Helmond, Nizozemí, registrační čís lo 16039519.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 620/05 k pověření podpisováním daňových přiznání
Rada města p o v ě ř u j e
Ing. Zuzanu Moravčíkovou, vedoucí majetkového odd. EO MÚ K.Hora
podepisováním daňových přiznání týkajících se daně z převodu nemovitostí.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 621/05 ke směně nemovitostí a vypořádání finančních vztahů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předloženou "Dohodu o přistoupení k závazku a o vypořádání
některých vzájemných vztahů" mezi Městem Kutná Hora, firmou STAVIS a
manžely Chmelovými.
b) prominout firmě STAVIS část smluvní pokuty v celkové výši 225.147,50
Kč v souvislosti s výše uvedenou dohodou.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 622/05 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská společnost Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská společnost Kutná Hora s.r.o. ze dne 16. 6. 2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 623/05 k zápisu z jednání DR TS Kutná Hora s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 7/05 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ze dne 27.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 624/05 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro účely taneční ukázky brake dance, taneční skupiny Tamogotchi crew pana Petra Vančury,Na Trávníku 758,Kutná Hora v termínu od 1.7.2005 do 31.8.2005, jednou týdně po dobu 3 hodin v době od 16,00 do 19,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 625/05 k žádosti občanů K.Hory
Rada města b e r e n a v ě d o m í
prohlášení občanů bydlících v okolí Základní školy TGM Kutná Hora, které se týká provádění zásahů do veřejné zeleně v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 626/05 k zápisu z DR společnosti KH Tebis,s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 31.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 627/05 k výroční zprávě společnsoti MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu společnosti MVE Plus, s.r.o. za rok 2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 628/05 k záboru veřejného prostranství - Kutnohorské rapsodie
Rada města s o u h l a s í
v rámci pořádání kulturně zábavného programu "Kutnohorské rapsodie", součásti mezinárodního projektu "Ve stopách starých mistrů" pořádaného agenturou Centrum volného času BILBO, Patočkova 79, 169 00 Praha 6
1. se záborem veřejného porstranství na Palackého náměstí před
Sankturinovským domem pro realizaci scénické bitvy a ohňové show s
orientálními tanci dne 6.8.2005 v době od 12:00 do 24:00 hod.
2. s přehrazením ulic ústících do náměstí dřevěnými zábranami dne
6.8.2005 v době od 12:00 do 24:00 hod.
3. s průchodem dobového průvodu středem města dne 5.8.2005 v odpoledních
hodinách (trasa a čas budou upřesněny později)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.08.05


Usnesení č. 629/05 k výroční zprávě společnosti KIC
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
řádnou účetní závěrku společnosti Kulturní a informační centrum města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci za rok 2004.

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
předložit konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti nejpozději do 31.8.2005
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 630/05 k výroční zprávě společnosti Průvodcovská služba
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská
služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2004
b) úhradu ztráty za rok 2004 dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) výplatu roční prémie za rok 2004 a mimořádné odměny pro jednatelku
společnosti dle doporučení dozorčí rady

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
zaslat výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 631/05 k výroční zprávě PO NsAČ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu příspěvkové organizace Města Kutná Hora Nemocnice s ambulantí částí Kutná Hora za rok 2004.


Usnesení č. 632/05 k výroční zprávě společnosti Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Technické služby
Kutná Hora s.r.o. za rok 2004
b) rozdělení zisku za rok 2004 dle doporučení dozorčí rady společnostiZodpovídá : Ing. M. Železný, jednatel      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 633/05 k výroční zprávě společnosti MLaR
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
a) výsledek hospodaření společnosti za rok 2004
b) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 dle předloženého návrhu:
čistý zisk ve výši 900.121,73 Kč přeúčtovat na účet 428 - nerozdělený zisk
z let minulých

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : . .


Usnesení č. 634/05 k doplnění člena DR společnosti Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
jmenování pana MUDr. Bohuslava Procházku, bytem Radnická 635, Kutná Hora členem Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. s účinností od 1.7.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.07.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 29. června 2005

Nahoru