29. července 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 29.července 2015

Usnesení č. 723/15 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 22.6.2015,

II. u k l á d á
oddělení cestovního ruchu a marketingu zajistit aktivní propagaci portálu Kutnohorská denní menu ve směru k provozovatelům restaurací v Kutné Hoře,

III. o d v o l á v á
z komise pro rozvoj informačních technologií:
a) Adama Topola pro opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních komise, a
b) Tomáše Dusila na vlastní žádost pro velké pracovní vytížení.
Zodpovídá : p.Hobl, E.Hnátková      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 724/15 k organizačnímu řádu MÚ Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.8.2015 předložený organizační řád v návaznosti na usnesení rady města číslo 719/15 ze dne 8.7.2015, kterým se mění vnitřní organizační struktura následujících odborů:
1/ odbor životního prostředí
ruší se s účinností od 1.8.2015 oddělení ochrany ovzduší a odpadů. Stávající činnosti (pracovní pozice) tohoto oddělení přecházejí pod přímé řízení vedoucího odboru. Pracovní pozice vedoucího oddělení ochrany ovzduší a odpadů se mění na pracovní pozici referent.

V dalším se organizační schéma odboru životního prostředí nemění.
2/ odbor kancelář tajemníka
ruší se s účinností od 1.8.2015 oddělení vnitřní správy. Stávající činnosti (pracovní pozice) tohoto oddělení přecházejí pod přímé řízení vedoucího odboru.Pracovní pozice vedoucího oddělení vnitřní správy se mění na pracovní pozici referent.

V dalším se organizační schéma odboru KT nemění.
3/ odbor investic
s účinností od 1.8.2015 se začleňuje do odboru investic oddělení technické z odboru správy majetku v plném rozsahu svých činností a ve stávající personální struktuře včetně samostatné referentky rozpočtu a financování.
Stávající činnosti (pracovní pozice) na úseku investic jsou v přímém řízení vedoucího odboru investic.
4/ odbor správní
ruší se s účinností od 1.8.2015 oddělení správní. Pracovní činnosti (pracovní pozice) tohoto oddělení přecházejí pod přímé řízení vedoucího odboru.
Bez náhrady se ruší pracovní pozice vedoucího správního oddělení.

V dalším se organizační schéma odboru správního nemění.
5/ odbor správy majetku
s účinností od 1.8.2015 je odbor správy majetku bez vnitřního členění (viz. bod I. 3/ tohoto usnesení), tím se ruší oddělení správy nemovitostí. Stávající činnosti (pracovní pozice) tohoto oddělení přecházejí pod přímé řízení vedoucího odboru.
Pracovní pozice vedoucího oddělení správy nemovitostí se mění na pracovní pozici referent.
6/ odbor památkové péče a školství
s účinností od 1.8.2015 se mění název odboru památkové péče a školství na odbor památkové péče, školství a kultury.
s účinností od 1.8.2015 se ruší oddělení regenerace památek. Stávající činnosti (pracovní pozice) tohoto oddělení přecházejí pod přímé řízení vedoucího odboru.
Pracovní pozice vedoucího oddělení regenerace památek se mění na pracovní pozici referent.
S účinností od 1.8.2015 se zřizuje oddělení školství a kultury, do kterého se začleňují stávající činnosti (pracovní pozice) zrušeného samostatného oddělení kultury.
Ruší se pracovní pozice vedoucího samostatného oddělení kultury bez náhrady.

V dalším se organizační schéma odboru památkové péče a školství nemění.
7/ s účinností od 1.8.2015 se ruší samostatné oddělení kultury (viz bod I. 6/ tohoto usnesení)

II. r u š í
organizační řád účinný od 1.10.2014
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.08.15


Usnesení č. 725/15 k rozpočtovému opatření KT č. 13 - 14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 - přesun rozpočtových prostředků v rámci správce rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí provozních nákladů "meziobecní spolupráce" ve výši 8 850,-- Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - kterým dochází ke snížení rozpočtových příjmů a výdajů na základě odvodu nevyčerpané části dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním nových voleb do zastupitelstva obce Hlízov a Bludov ve výši 12 591,90 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 726/15 k opravám a úpravám objektu Zachova 368, Kutná Hora
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku
provést opravy a úpravy v přízemí objektu Zachova 368, Kutná Hora, pro budoucího uživatele "Klub důchodců".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 727/15 k žádosti DOMOVA BARBORA KUTNÁ HORA
Rada města n e s o u h l a s í
s financováním opravy obvodové zdi a oplocení v areálu nemovitosti č.p. 228 Pirknerovo nám., Kutná Hora, ležící na hranici pozemků parcelní č. 942 a 944/4 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.07.15


Usnesení č. 728/15 k ukončení poptáv. řízení na kanal. přípojku TJ Viktoria Sedlec
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s tím, že nebyl vybrán vítěz poptávkového řízení

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Technické služby s.r.o Kutná Hora na výstavbu kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec, Na Chmelnici, Kutná Hora na částku 409 514,50 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.08.15


Usnesení č. 729/15 k uzavření NS - areál bývalé cihelny v Sedlci u Kutné Hory
Rada města I. r u š í
usnesení č. 618/15 ze dne 24.6.2015

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství (areál bývalé cihelny), tj. pozemku p.č. 595/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/1, pozemku p.č. 597/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27, pozemku p.č. 747/20, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/21, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/71, pozemku p.č. 747/85, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č. 759 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora dle pozměňujícího návrhu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 730/15 k vyplacení kauce - p. Bečán
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením kauce ve výši 20.000,- Kč panu Pavlu Bečánovi, Kutná Hora, za dodržení podmínek smlouvy o nájmu části areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.15


Usnesení č. 731/15 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 pro manžele Vlastu a Rudolfa Sivákovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2 469,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem červencem 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 732/15 k pověření odboru investic
Rada města I. p o v ě ř u j e
od 1.8.2015
a) odbor investic města Kutná Hora uzavíráním smluv, dodatků a ukončováním smluv o využití systému zavedeného městem Kutná Hora pro nakládání s komunálním odpadem uzavřené podle § 17 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

b) odbor investic města Kutná Hora k rozhodování o stanovisku k umístění dopravního značení na místních komunikacích v Kutné Hoře s tím, že ve zvlášť složitých případech bude záležitost předložena k rozhodnutí Radě města

c) odbor investic města Kutná Hora k rozhodování o stanovisku k povolení vyhrazeného parkování vozidel na místních komunikacích v Kutné Hoře s tím, že ve zvlášť složitých případech bude záležitost předložena k rozhodnutí Radě města

d) odbor investic města Kutná Hora k rozhodování o stanovisku k povolení zvláštního užívání místních komunikací v Kutné Hoře

e) odbor investic města Kutná Hora k rozhodování o ukončení nájemních smluv na pozemky v případě skončení nájmu výpovědí ze strany nájemce nebo dohodou s tím, že je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech

f) odbor investic města Kutná Hora k rozhodování o povolení parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP, v ostatních případech bude žádost o vydání povolení na placená vyhrazená parkovací místa předkládána Radě města Kutná Hora.

II. r u š í
ke dni 31.7.2015:
a) usnesení č. 87/14 ze dne 5.2.2014
b) usnesení č. 931/14 2) ze dne 22.10.2014
c) usnesení č. 1011/06 ze dne 21.11.2006
d) usnesení č. 1084/07 ze dne 27.11.2007
Zodpovídá : Ing. J.Janál, E.Hnátková      Termín : . .


Usnesení č. 733/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - HPH, spol.s r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3688/10 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1 m2, mezi společností HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora, za účelem oplocení areálu, na dobu určitou od 1.8.2015 do 29.8.2015, za celkové nájemné ve výši 10 Kč.

b) se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 3688/10 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1 m2, společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora, za účelem oplocení areálu, na dobu určitou od 30.8.2015 do 30.8.2020, za celkové nájemné ve výši 120 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 734/15 poskytnutí dotace - TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestiční dotace na úpravu sportoviště na pozemcích parc.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk ve výši 40 000,- sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk, se sídlem Kaňk, zastoupené předsedou Bc. Otakarem Břinčilem.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 735/15 k vyjmutím části prostoru - dle žádosti p. Buňky
Rada města n e s o u h l a s í
s vyjmutím části prostoru - výtahové šachty u smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Kutná Hora a stanovením nového ročního nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 736/15 k poptávkovému řízení a hodnotící komisi - sportovní hala Klimeška
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením výběrového řízení zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na Sportovní halu Klimeška jako budoucího podkladu pro podání žádosti o dotaci.

b) se jmenováním hodnotící komise a náhradníků pro zakázku malého rozsahu na služby ve složení:
Členové Náhradníci
Ing. Viktora Josef Ing. Jiří Kukla
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan
RNDr. Civišová Dagmar Špačková Michaela.

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit řádný průběh VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 737/15 k rozpočtovému opatření INV č. 36 - 38
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zeleň města - 6 parků" na položku "Závlahový systém - parky" ve výši 1.463.961,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/parkoviště Uhelná" na položku "DPS Kutná Hora" ve výši 16.940,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Centrum sociálních služeb - investice" na položku "Věcné břemeno BK4 a BK10" ve výši 152.079,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 738/15 k výsledku poptávkového řízení - dotace cihelna Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 709/15 ze dne 8.7.2015

II. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na provádění práce dotačního managementu a ostatní administrace zakázky "Zateplení objektu sociální budovy bývalé cihelny v Kutné Hoře", kdy nejnižší nabídnutou cenu podala firma Institut pro veřejné zadavatele s r.o. Křenová 438/3, 162 00 Praha 6 za nabídnutou cenu 33.880,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.15


Usnesení č. 739/15 k rozpočtovému opatření OSZ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku 24 000 Kč na kalendářní rok 2015 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 740/15 k zajištění realizace Programu prevence kriminality v roce 2015
Rada města s c h v a l u j e
a) použití finanční rezervy z rozpočtu Města na pokrytí povinné spoluúčasti schválených programů prevence kriminality na rok 2015.

b) provést rozpočtovým opatřením navýšení položky prevence kriminality v rozpočtu městské policie o částku 36 100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 741/15 k rozpočtovému opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - snížení rozpočtové rezervy ve výši 100 000 Kč na zajištění rozboru vody Rozkoš dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 742/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk pro akci Oslavy 95. výročí fotbalu na Kaňku, konané dne 8. 8. 2015.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 08.08.15


Usnesení č. 743/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Pavel Bečán
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 3/2015 o stanovení doby nočního klidu panu Pavlu Bečánovi pro akci "Kinematograf bratří Čadíků", a to v termínu 11. - 14. 8. 2015 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 10.08.15


Usnesení č. 744/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Foxconn Technology CZ
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 3/2015 o stanovení doby nočního klidu společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. pro akci "Fox festival", a to v termínu 5. 9. 2015 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 10.08.15


Usnesení č. 745/15 k prodloužení termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení č. 219/15 ze dne 4. 3. 2015
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.08.15
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 29. července 2015

Nahoru