28. srpna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.srpna 2013

Usnesení č. 615/13 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.9.2011 do 31.7.2013


Usnesení č. 616/13 k odvolání a jmenování členky Komise cestovního ruchu
Rada města I. o d v o l á v á
slečnu Bc. Lucii Dlouhou, Kutná Hora z funkce členky Komise cestovního ruchu RM na základě vlastní žádosti ke dni 31. 8. 2013.

II. j m e n u j e
paní Hanu Bendovou, Kutná Hora do funkce členky Komise cestovního ruchu RM s účinností od 1. 9. 2013.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.09.13


Usnesení č. 617/13 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 26.6.2013


Usnesení č. 618/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2013, která bude předložena na jednání Zastupitelstva města dne 10.9.2013.


Usnesení č. 619/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 44 - 45
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 44 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí dotace na úhradu prvotních nákladu za povodně 2013 ve výši 215.000 Kč dle důvodové zprávy 1.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 45 - zapojení podílu na zisku od společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora ve výši 1.275.000 do rozpočtu Města dle důvodové zprávy 2

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 620/13 k záměru na prodej části pozemku v Poličanech (p. Štengl)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 77/1 o výměře 279 m2 v k.ú. Poličany panu Josefu Štenglovi,Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 77/1 o výměře 178 m2 (dle geometrického plánu č. 179-59/2013 ze dne 9.7. 2013 pozemek p.č. 77/5) v k.ú. Poličany.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 621/13 k odkoupení části pozemku v k.ú. Kutná Hora (České přístavy, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 3088/1 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Jankovcova 6, Praha 7 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 622/13 k odkoupení pozemků v KH od Oblastního podniku služeb, s.p. v likv.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 412/13 ze dne 29.5. 2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4512/13 o výměře 43 m2, p.č. 4591/6 o výměře 558 m2 a p.č. 4591/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora od ČR - Oblastního podniku služeb s.p. Praha západ se sídlem v Roztokách u Prahy v likvidaci, Jungmannova 27, 252 63 Roztoky u Prahy za celkovou kupní cenu ve výši 178.560,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 623/13 k aktualizaci plánu společ. zařízení KPÚ Církvice a Jakub
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s aktualizovaným plánem společných zařízení, který byl zhotoven v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Církvice u Kutné Hory a Jakub firmou Ing. Helena Krausová, Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 624/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (umístění pilíře se skříní SS) na pozemku p.č. 3903/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 625/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby "Reko MS Kutná Hora - Hašplířská + 2" na pozemcích p.č. 2693/2, 2699/1, 2707, 2710/1, 2711/1, 3669/1, 3670, 3671/1, 3672/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 626/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Šárku Ostrihoňovou,Kutná Hora ve výši 95% z částky 452,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Hanu Cupákovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 2.294,00 Kč.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Olgu a Eduarda Machovy,Kutná Hora ve výši 70% z částky 30.998,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 627/13 k ukončení poptávky na výměnu oken Nádražní 211
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna oken a dveří za plastová, Nádražní 211, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DVO s.r.o., T.G.Masaryka 701, Ostroměř, která se umístila na prvním místě.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.13


Usnesení č. 628/13 k zahájení poptávkového řízení na opravu střechy Česká 793, KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obřadní síň - oprava ploché střechy Česká 793, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 80%
2. záruční doba 20%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
3. Pavel Procházka
4. Ing. Ota Morawski
5. Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraným firmám uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 629/13 k uzavření dodatku - rekonstrukce ÚT
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě "Rekonstrukce ústředního topení s výstavbou nové kotelny Šultysova 154 155, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou ATOS s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou týkajícího se změny topného zdroje a navýšení ceny o 31.169,60 Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 630/13 k uzavření nájemní smlouvy + vyvěšení záměru - bufet na ZS
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnost včetně soc. zařízení v I. patře nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Michaelou Beil, 285 32 Kutná Hora za účelem provozování občerstvení s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2013 do 29.9.2013 za nájemné ve výši 338,- Kč za celé období + daň z přidané hodnoty v zákonné výši a paušál za energie ve výši 1.404,- Kč za celé období + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnost včetně soc. zařízení v I. patře nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu) pro paní Michaelu Beil, Kutná Hora na dobu určitou do 31.3.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.13


Usnesení č. 631/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora včetně pozemků p.č. 2542/1, 2542/2, 2543 a 2544 vše v k.ú. Kutná Hora Centru U Bartoloměje, poskytovateli sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora na dobu určitou do 4.10.2015Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.13


Usnesení č. 632/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí - Sparta Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem domu č.p. 58 U Lorce, Kutná Hora postaveného na pozemku p.č. 1932, stavby tribun postavených na pozemku p.č. 1937/1 a p.č. 1937/2, pozemku p.č. 1932, p.č. 1937/1, 1937/2, pozemku p.č. 1938 (fotbalové hřiště) a pozemku p.č. 1939/1 vše v k.ú. Kutná Hora a pronájem nebytových prostor v č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora pro občanské sdružení Sparta Kutná Hora se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora za účelem provozování sportovní činnosti, na dobu určitou 15 let

b) s vyvěšením záměru na pronájem ubytovny v nemovitosti č.p. 59 U Lorce, Kutná Hora pro občanské sdružení Sparta Kutná Hora se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora za účelem provozování ubytovny.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 633/13 k žádosti společnosti TRANS spol. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora společnosti TRANS spol. s.r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora za účelem parkování firemních vozů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.09.13


Usnesení č. 634/13 k uzavření nájemní smlouvy - Czech marketing, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Czech marketing, s.r.o., IČ 25265652, se sídlem Sladkovského 433, Pardubice na dobu určitou dne 14.9.2013 od 12.00 hod. do 18.00 hod. za účelem konání firemní akce, konkrétně jízdy na motokárách, za nájemné ve výši 3.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.13


Usnesení č. 635/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitosti
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti - objektu občanské vybavenosti č.p. 685 Barborská ul., Kutná Hora postavené na pozemku p.č. 227/2 v k.ú. Kutná Hora a nemovitosti č.p. 679 Barborská ul., Kutná Hora - kaple Božího těla (bez střechy), postavené na pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora s účinností od 1.1.2014 na dobu určitou 15 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.13


Usnesení č. 636/13 k uzavření smlouvy o výpůjčce
Rada města b e r e n a v ě d o m í
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v areálu nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora a movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, IČ 63844842, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora s tím, že předmětem výpůjčky není vysokotlaké čistící zařízení a frikční pila, neboť vypůjčitel AUTOKLUB KUTNÁ HORA v AČR neměl o předmětné movité věci zájem.

Usnesení č. 637/13 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu v čp. 633, ul. Benešova
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 26/13 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístil p. Demel Jiří
Na 2. místě se umístil p. Dorosh Vasyl
Na 3. místě se umístila p. Drabešová Jaroslava

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Vasylem a Galynou Dorosh, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 26/13.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 638/13 k ukončení a vyhlášení VŘ na pronájem bytu Šultysova 170
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 24/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 10. 2013 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.13


Usnesení č. 639/13 k uzavření dodatku - pí Jelínková, p. Jelínek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Irenou Jelínkovou, Kutná Hora a panem Robertem Jelínkem, Kutná Hora, týkajícího se odstoupení paní Ireny Jelínkové ze strany nájemce s účinností od 1.9.2013, jinak za stejných podmínek


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 640/13 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 12, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní MUDr. Pavlínou Filoušovou, ke dni 31. 8. 2013.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Milenou Roškovičovou, Vranov nad Topľou (Slovensko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 9. 2013, kdy nájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 641/13 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s manželi MUDr. Kateřinou Pokornou a Ing. Petrem Pokorným, k bytu č. 12 v čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře dohodou ke dni 31. 8. 2013.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a paní MUDr. Kateřinou Bartoňovou, provdanou Pokornou,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní MUDr. Kateřině Bartoňové, provdané Pokorné částku ve výši 629.100,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 642/13 k žádosti pana Joang Dinh Thao - pronájem nebyt. prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 71 Táborská ul., Kutná Hora panu Joang Dinh Thao, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 643/13 k uzavření Dodatku č. 8 - GIVA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, Nové Město týkající se změny užívání nebytových prostor v I. a II. patře předmětné nemovitosti z ubytovny na výrobu reklamních a upomínkových předmětů, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 644/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávyZodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 645/13 k uzavření smlouvy - Puškinská 206, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti č.p. 206 Puškinská ul. postavené na pozemku p.č. 2708/2, sklepu postaveném na pozemku p.č. 2708/1, části pozemku p.č. 2708/1 a části pozemku p.č. 2676 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že Oblastní charita Kutná Hora bude hradit služby spojené s užíváním předmětných nemovitostí.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 646/13 k zavření nájemní smlouvy - p. Hráček
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Hráčkem, Hlízov, PSČ 285 32, s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 156.856,- Kč, pro předmět podnikání za účelem prodeje a servisu výpočetní techniky.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.13


Usnesení č. 647/13 na uzavření dodatku - rekonstrukce autodílny
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce autodílny, Potoční 190, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora týkajícího se opravy vnitřních omítek a podlah a navýšení ceny o 218.341,78 Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 648/13 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 26. 8. 2013.Usnesení č. 649/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 27/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 27/13 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 (92,88 m2) ve 4. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11 o velikosti 2+1 (92,88 m2) ve 4. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s p. Gabrielem Kováčem, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.179,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 27/13.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 650/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 28/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 28/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Jiřím a Veronikou Demelovými, za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 28/13.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 651/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 29/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 29/13 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk (72,85 m2) ve 3. podlaží domu čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 3+kk (72,85 m2) ve 3. podlaží domu čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Michaelou Balvínovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 29/13.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 652/13 k žádosti GFJ Kutná Hora
Rada města s o u hl a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 5.9.2013 za účelem uspořádání doprovodného programu výstavy XIII. Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.13


Usnesení č. 653/13 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, se sídlem Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče s dětmi pod názvem "Rozloučení s létem", dne 14.9.2013. Samotná akce by proběhla téhož dne od 14.00 do 16.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.13


Usnesení č. 654/13 k investorství dokončení povrchů komunikací Jasmínová a Nad Lesem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s převzetím investorství stavby komunikace v ulici Jasmínová v Kutné Hoře

b) souhlasit s převzetím investorství stavby komunikace v ulici Nad Lesem v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 655/13 k záměru na prodej movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru nabídky prodeje movitých věcí, 3 ks vyřazených parkovacích automatů "Schlumberger".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 656/13 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - J. Demel
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4285/5 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Demelem, Kutná Hora, za nájemné 3 Kč/m2/rok, k zahrádkářské činnosti, s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.13


Usnesení č. 657/13 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - GIVA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 641 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, spočívající v prodloužení doby platnosti od 1.1.2017 do 31.3.2029.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.13


Usnesení č. 658/13 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 30.7.2013.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q. 2013 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

b) souhlasí s vyplacením odměn členům dozorčí rady za 1. pololetí 2013.Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 11.09.13


Usnesení č. 659/13 k pověření společnosti Městské lesy a rybníky
Rada města s o u h l a s í
s pověřením společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, č.p.43, 28601 Čáslav, IČO: 62967291, rozhodovat o udělení výjimky pro vjezd motorových vozidel do lesa dle §20, odst. 4 lesního zákona č. 289/1995 Sb. "Povolení pro vjezd a stání motorového vozidla v lesích Města Kutná Hora" bude vydávat spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora pouze s max. dobou platnosti 1 rok.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.09.13


Usnesení č. 660/13 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti MVE PLus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 29. 7. 2013.Usnesení č. 661/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - F. Kroufek
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 684/4 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Františku Kroufkovi, Kutná Hora, za účelem umístění dřevěné garáže.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.13


Usnesení č. 662/13 k vybudování fotovolt. elektrárny na střeše domu Opletalova 178-181
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu č.p. 178-181 v Opletalově ulici v Kutné Hoře.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 663/13 k uzavření sml. na zabezpečení správy záchytné stanice pro psy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zabezpečení správy, údržby a provozu záchytné stanice pro zvířata, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, za částku 82.600 Kč/měsíc bez daně z přidané hodnoty, s účinností od 1.9.2013 na dobu určitou do 30.8.2014.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 664/13 k pojmenování nové ulice v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "kapitána Vosky" v nově vznikající ulici v městské části Hlouška, propojení Lorecké a Waldhauserovy ulice.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 665/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 17 - 21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.17/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka pojistné události ZŠ a MŠ o částku 110.000,-- Kč, a to na úkor položek byty opravy (100.000,-- Kč) a položky Vocelova 613 - střecha (10.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.18/13, kterým se navyšuje položka DPS služby, revize o částku 10.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

c) předložený návrh OSM - OSN č.19/13, kterým se zřizují dvě nové výdajové položky kostel sv.J.Nepomuckého služby, revize ve výši 5.000,-- Kč a položka kostel sv.J.Nepomuckého opravy ve výši 5.000,-- Kč, a to obě částky na úkor položky byty opravy.

d) předložený návrh OSM - OSN č.20/13, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka spolkový dům - čp.146 ve výši 139.900,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

e) předložený návrh OSM - OSN č.21/13, kterým zřizuje nová investiční položka sokolovna Malín - úpravy ve výši 85.000,-- Kč a dále se navyšují výdajové položky sokolovna Malín - nákup DDrHM o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín - materiál o částku 10.000,-- Kč, sokolovna Malín - služby, revize o částku 25.000,-- Kč, a to vše (celkem 130.000,-- Kč) na úkor položky daň z převodu.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 666/13 ke zlepšení tepelně technických vlastností DPS
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozšířením rozsahu prací na akci "Zlepšení tepelně technických vlastností domu s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" o celkovou rekonstrukci střechy dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit dokončení projektu rekonstrukce střechy a provést nutné kroky podle pokynů poskytovatele dotace k rozšíření rozsahu předmětu díla.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 667/13 k zadávacímu řízení - Demolice bytového domu Uhelná 555
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Demolice bytového domu Uhelná 555"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. arch. Martin Kremla Ing. arch. Rostislav Jukl
3. Ing. Jiří Janál Ing. Josef Bárta
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Lucie Štolbová Ing. Martin Suchánek

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 668/13 ke sml. na vyprac. žádosti o dotaci: rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vypracování žádosti o dotaci projektu: "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka" s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 24275093 za cenu 180.000 Kč bez DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 669/13 k "Propoji kotelen - kupní smlouva"
Rada města I. s c h v a l u j e
odkoupení prováděcí projektové dokumentace pro akci "Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" od společnosti KH TEBIS s.r.o. v celkové ceně 235.950,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d a
Odboru investic vypracování a uzavření kupní smlouvy

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.13


Usnesení č. 670/13 k dodatku ke sml. na akci Hydroizolace fasády na objektu MŠ Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Hydroizolace uliční fasády na objektu MŠ Sedlec v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.09.13


Usnesení č. 671/13 k dodatku na akci Rekonstrukce komunikace a VO ul.U Beránky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce povrchu komunikace a vybudování veřejného osvětlení ulice U Beránky-Malín v Kutné Hoře" dodavatel TS Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.09.13


Usnesení č. 672/13 k PD rekonstrukce VZT školní jídelna ZŠ TGM
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou PROKAT Domažlice Břetislavova 85 na zpracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ TGM Kutná Hora za nabídnutou cenu 34.730,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.09.13


Usnesení č. 673/13 k propoji kotelen - vícepráce a následná rekonstrukce povrchů ulic
Rada města I. s o u h l a s í
s provedením víceprací spojených se změnou trasy teplovodního potrubí propoje kotelen ve výši cca 300.000,-Kč dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s celkovou rekonstrukcí povrchů ulic Stroupežnického, Řehákova a jejího pokračování směrem k ulici Puškinská dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
Odboru investic vést jednání s dodavatelem stavby spol SKANSKA s cílem
maximálního snížení ceny a přípravy uzavření dodatku smlouvy o rozšíření předmětu díla.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.13


Usnesení č. 674/13 k rozpočtovému opatření INV č. 29 - 35
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - investiční" na položku "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora - neinvestiční" ve výši 37.684,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Spolkový dům - oprava plošiny" ve výši 7.254,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Stavba roku - soutěž" ve výši 16.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Areál kasáren" a "Podíly k dotacím" na položku "ZŠ J. A. Komenského" ve výši 276.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" a "Rozpočtová rezerva" na položku "MŠ Pohádka - rozšíření kapacity" ve výši 284.800,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Park pod Vlašským dvorem "ve výši 102.000,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Azylový dům" ve výši 236.540,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 675/13 k proměnlivým nárokovým složkám platu ředitelů ŽŠ
Rada města s c h v a l u j e
a) proměnlivé nárokové složky platu ředitelů základních škol zřizovaných Městem Kutná Hora a Základní umělecké školy v Kutné Hoře ve školním roce 2013/2014 v souladu s § 132 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah v případě, zda situace nastane.

b) odměny za vykonanou práci, které mohou náležet ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora na základě uzavřených dohod o provedení práce z prostředků EU a v mimořádných případech z prostředků státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání ve školním roce 2013/2014 dle důvodové zprávy, v případě, zda situace nastane.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 676/13 k výjimkám z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2013/2014 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.

b) výjimku z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2013/2014 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - v případě, že situace v průběhu září skutečně vznikne - dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 677/13 k podání žádosti o zařazení akce do Progr.záchrany architek.dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - II. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2014Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 678/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 6 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2013 na obnovu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 430.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 6.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 679/13 k malým grantům - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.8.2013 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.09.13


Usnesení č. 680/13 k malým grantům - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro IV. čtvrtletí r. 2013 - podaných do 15.8.2013.
Usnesení č. 681/13 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle doplněného předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 682/13 k lokální změně směrné části Územního plánu města Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
dle § 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) s lokální změnou směrné části Územního plánu města Kutné Hory týkající se pozemků parc. č. 4490/2, 4490/4, 489/2, 4490/3, 4490/7, 4490/5, 4490/6 a 4490/1 v katastrálním území Kutná Hora. Touto změnou je transformován na uvedených pozemcích původně směrně stanovený funkční typ Iz - zahrádkářské osady na funkční typ Ich - individuální rekreace, chaty, jehož znění pro dotčené pozemky je zpřesněno v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 683/13 k přísp. na výstavbu kanal. přípojek MIMO inv. akci KH - ČÁSLAVSKO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města MIMO investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 684/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 685/13 k hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora 2.Q. 2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2.čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 686/13 k mimořádné fin. podpoře o.s. Povídej - Centra krizové intervence
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s žádostí o.s. Povídej o mimořádnou finanční podporu pro službu Telefonická krizová pomoc na Lince důvěry a službu Krizové pomoci v poradně pro lidi v tísni v Kutné Hoře ve výši 200.000,- Kč, dle důvodové zprávy

b) souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o 200.000,- Kč u položek týkající se o.s. Povídej.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 687/13 k rozpočtovému opatření OSZ č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 64.000 Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.6
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 688/13 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z provozních výdajů Klub důchodců - plyn a navýšení dotace Klubu důchodců na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 7

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 689/13 k malým grantům - soc. oblast
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.8.2013 v sociální oblasti - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 690/13 k 3. Komunitnímu plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit 3. Komunitní plán města Kutná Hora.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 691/13 k výsledku zadávacího řízení -Výběr dodavatelů služeb soc.integrace
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: "Výběr dodavatelů služeb sociální integrace" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.8.2013. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je, v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro 2. část veřejné zakázky s názvem: "Odborné sociální poradenství" nabídka uchazeče s nejvyšším počtem dosažených bodů a to uchazeče: Oblastní charita Kutná Hora, pro 3. část veřejné zakázky s názvem: "Terénní programy" nabídka uchazeče s nejvyšším počtem dosažených bodů a to uchazeče: Oblastní charita Kutná Hora a pro 4. část veřejné zakázky s názvem: "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" nabídka uchazeče s nejvyšším počtem dosažených bodů a to uchazeče: Oblastní charita Kutná Hora.

b) s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 2. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547 za cenu 3.320.300,- Kč včetně DPH, dále s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 3. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547 za cenu 1.578.150,- Kč včetně DPH a s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sociální integrace na 4. část výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547 za cenu 1.991.880,- Kč včetně DPH.

c) s doporučením hodnotící komise, aby u 1. části výše uvedené veřejné zakázky bylo pozastaveno schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a to z důvodu dosud chybějícího investičního zajištění plnění této části veřejné zakázky.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 692/13 k žádosti o bezplatné užití znaku Města Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým užitím znaku Města Kutná Hora na informačních plakátech firmy Petr Baudyš - UNISOFT Bílé Poličany.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 693/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 3 - 5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 3, kterým dochází k navýšení rozpočtu o příjmy od účastníků Mezinárodní kytarové soutěže a příjmy od nadace D´Addario Foundation v celkové výši 185.806 Kč. Zároveň dojde k navýšení výdajů na tuto akci dle důvodové zprávy č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě smlouvy o spolupráci mezi Městem a firmou Philip Morris ČR a.s. v celkové výši 72.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů "Spolkový dům - vstupné" ve výši 30.440 Kč a výdajů na zakoupení kolejnic a závěsů pro Spolkový dům ve výši 21.000 Kč částka 9.440 Kč posílí položku "Ostatní kultura" dle důvodové zprávy č.3.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 694/13 k žádosti o prodl.termínu realizace projektu - Klub rodáků a přátel KH
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením termínu realizace projektu Připomínka prof. Františka Munka, včetně závěrečné zprávy a vyúčtování příspěvku, pro Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, a to do 15. 12. 2013.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 695/13 k Příspěvkovému programu Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2014
Rada města s c h v a l u j e
návrh Příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2014

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku

Zodpovídá : Ing.Vopálková      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 696/13 k hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I. pololetí roku 2013
Městského Tylova divadla, Galerie Felixe Jeneweina a Městské knihovny dle důvodové zprávy.
RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 28. srpna 2013

Nahoru